Number of found documents: 365
Published from to

Po stopách českovídeňských evangelíků augsburského a helvétského vyznání v „dlouhém 19. století“
Velek, Viktor
2020 - Czech
Keywords: Viennese Czechs; religion; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Po stopách českovídeňských evangelíků augsburského a helvétského vyznání v „dlouhém 19. století“

Velek, Viktor
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Vybrané problémy jakosti potravin v letech 1950–1970
Franc, Martin
2020 - Czech
Studie se věnuje třem důležitým problémům jakosti potravin v Československu v letech 1950–1970. Nejprve se soustřeďuje na problematiku potravinových náhražek, které se rozšířily především v období 2. světové války a těsně po ní. Druhým tématem studie je krize systému jakostních norem na počátku šedesátých let 20. století, kdy z úsporných důvodů došlo k povolení četných odchylek od stanoveného složení i technologie výroby potravin. Mohutná vlna výjimek z norem rozvrátila celý systém udržování standardní jakosti potravin a její následky se odstraňovaly jen velmi obtížně. The study focuses on three major issues of food quality in Czechoslovakia in 1950–1970. First of all it addresses the issue of food substitutes, which started spreading especially during and after World War II. Another major topic of the study deals with the crisis of the system of quality standards at the beginning of the 1960s, when numerous deviations from the specified ingredients and food-processing technology were permitted for cost-saving reasons. The massive wave of exemptions undermined the entire standard food quality system and its consequences were very hard to overcome. Keywords: Czechoslovakia, 1950-1970; food quality; food substitutes Available at various institutes of the ASCR
Vybrané problémy jakosti potravin v letech 1950–1970

Studie se věnuje třem důležitým problémům jakosti potravin v Československu v letech 1950–1970. Nejprve se soustřeďuje na problematiku potravinových náhražek, které se rozšířily především v období 2. ...

Franc, Martin
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Negativy a diapozitivy ve fondu českého geografa Jiřího V. Daneše – 14 let po povodních. Příklad fotografií z cesty kolem světa
Tomsová, Petra
2019 - Czech
Keywords: Jiří V. Daneš Available at various institutes of the ASCR
Negativy a diapozitivy ve fondu českého geografa Jiřího V. Daneše – 14 let po povodních. Příklad fotografií z cesty kolem světa

Tomsová, Petra
Masarykův ústav a Archiv, 2019

Reprezentativní politika z povolání a čeští členové Panské sněmovny Říšské rady
Pavlíček, Tomáš W.
2018 - Czech
Autor se zaměřuje na Čechy povolané na doživotí za členy horní sněmovny předlitavského parlamentu a klade si otázku, zda a za jakých podmínek by bylo možné vymezit skupinu občanských pairů. The author focuses on Czechs appointed as life peers at the upper house of the Austrian parliament and raises the question of whether and under what conditions one can distinguish a group of Czech civic peers. Keywords: political culture; House of Peers; Czech politics Available at various institutes of the ASCR
Reprezentativní politika z povolání a čeští členové Panské sněmovny Říšské rady

Autor se zaměřuje na Čechy povolané na doživotí za členy horní sněmovny předlitavského parlamentu a klade si otázku, zda a za jakých podmínek by bylo možné vymezit skupinu občanských pairů....

Pavlíček, Tomáš W.
Masarykův ústav a Archiv, 2018

Katolický sjezd 1935 jako vyjádření nejen modernizace katolické církve v meziválečném Československu
Pehr, Michal
2018 - Czech
Příspěvek analyzuje události katolického sjezdu v Československu v roce 1935, který lze považovat za vyvrcholení vývoje katolické církve v samostatné Československé republice. This paper analyzes the events of the first national Catholic Assembly held in Czechoslovakia in 1935, which can be viewed as the culmination of the Church’s development in the independent Czechoslovakia. Keywords: Czechoslovakia, 1930s; Roman Catholic Church Available at various institutes of the ASCR
Katolický sjezd 1935 jako vyjádření nejen modernizace katolické církve v meziválečném Československu

Příspěvek analyzuje události katolického sjezdu v Československu v roce 1935, který lze považovat za vyvrcholení vývoje katolické církve v samostatné Československé republice....

Pehr, Michal
Masarykův ústav a Archiv, 2018

Střípky z dějin První republiky. Orientální ústav, Alois Musil a neuskutečněná cesta do Orientu
Jůnová Macková, Adéla
2018 - Czech
Vznik a počátky Orientálního ústavu jsou dosud nejméně probádanou dobou působení tohoto ústavu. Alois Musil, Rudolf Hotowetz a Zdeněk Fafl hráli v této době nesporně nejdůležitější roli při vyjednávání s ministerstvy o podobě a zaměření ústavu, podíleli se na budování členské základny. Alois Musil sepsal první stanovy a k jejich upřesnění mělo dojít díky tzv. „obhledné cestě po Orientu“, jež byla plánována počátkem dvacátých let 20. století. Ačkoli se cesta samotná nakonec neuskutečnila, její přípravy dochované v korespondenci Aloise Musila s Rudolfem Hotowetzem a Zdeňkem Faflem, představují Musilovo chápání role Orientálního ústavu v Československu. The study is aimed at the very beginnings of the Oriental Institute in Prague. The main role playd orientalist Alois Musil, minister Rudolf Hotowetz and a lawyer Zdeněk Fafl. They prepared the official part of the institute – statutes, the members list etc. The main amount of work should be shaped according the results of an Oriental travel. From a letter by Alois Musil we know all the details he planned to undertake but finally due to his other scholar work this travel was canceled. However the plans from the letter show very clearly the role of the Oriental institute as an important economic and cultural institution. Keywords: Alois Musil; Oriental Institute, Prague Available at various institutes of the ASCR
Střípky z dějin První republiky. Orientální ústav, Alois Musil a neuskutečněná cesta do Orientu

Vznik a počátky Orientálního ústavu jsou dosud nejméně probádanou dobou působení tohoto ústavu. Alois Musil, Rudolf Hotowetz a Zdeněk Fafl hráli v této době nesporně nejdůležitější roli při ...

Jůnová Macková, Adéla
Masarykův ústav a Archiv, 2018

Proměny rakovnické měšťanské společnosti ve vztahu k reálce a děkanskému úřadu ve druhé polovině 19. století
Pavlíček, Tomáš W.
2018 - Czech
Autor ukazuje, jak procesy modernizace a nacionalizace změnily sociální a náboženský život na lokální úrovni v malém městě Rakovník v Čechách. Během druhé poloviny 19. století musel každý účastník žijící v měšťanské komunitě deklarovat svoji národní identitu, ačkoli některé skupiny společnosti zdá se stály stranou od českých liberálních vlastenců. Reálka ve městě byla částečně podporována nadací pražského arcibiskupa, částečně městem Rakovník. V důsledku zavedení češtiny jako vyučovacího jazyka opustila školu řada německých studentů z nedalekého jazykového příhraničí. Po laicizaci školy v roce 1871 se nové vedení snažilo zůstat loajální k pražskému arcibiskupovi a lokálnímu duchovenstvu stejně jako k měšťaské elitě. V tomto směru profesor dějepisu Zikmund Winter psal svou studii k 50. výročí reálné školy s cílem povzbudit město, aby školu finančně podporovalo. Důsledná analýza pramenů ukazuje, jak kombinace dobrého katolického města a školy byla používána jako nástroj pro vyjádření státní loajality. The author presents what the processes of modernisation and nationalism changed in the social and religious life on the very local level in the small town Rakovník in Bohemia. During the second half of the 19th century every member of the local community had to declare his national identity, although some parts of the society seemed to stay back from the Czech liberal nationalists. The technical secondary school (Realschule) was supported partly by the Prague Archbishop Foundation, partly by the town Rakovník. On account of assertive implementation of the Czech learning language the secondary school lost many German students from the near language boarder. After the laicisation in 1871 new school chairmanship tried to stay loyal to the Prague Archbishop and local clergy as well as bourgeois elite. In this way the professor of history Zikmund Winter wrote his article to the 50th anniversary of the secondary school to encourage the town which should support the school with finances. The deep analysis of sources shows how the combination of good Catholic town and school was used as an instrument for the state loyalty. Keywords: Rakovník, Czech Republic; nationalism; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Proměny rakovnické měšťanské společnosti ve vztahu k reálce a děkanskému úřadu ve druhé polovině 19. století

Autor ukazuje, jak procesy modernizace a nacionalizace změnily sociální a náboženský život na lokální úrovni v malém městě Rakovník v Čechách. Během druhé poloviny 19. století musel každý účastník ...

Pavlíček, Tomáš W.
Masarykův ústav a Archiv, 2018

Petr Bezruč a meziválečné ostravské dělnické milieu: básníkovo dílo napříč třídami, konfesemi a politickými stranami
Jemelka, Martin
2018 - Czech
Ještě za první světové války bylo jméno Petra Bezruče a název jeho básnické sbírky Slezské písně ostravskému dělnictvu neznámé. Během prvního poválečného desetiletí Slezské písně pronikly hluboko do kořenů ostravského dělnického spolkového života, staly se součástí jeho veřejného diskursu a zaznívaly při slavnostních příležitostech jako manifestační texty se značným mobilizačním potenciálem. Bezručova života a díla se nedovolávaly jen přidružené organizace sociální demokracie v čele s Dělnickou tělocvičnou jednotou a Sdružením sociálnědemokratických bezvěrců, ale i Klubu českých turistů a církví římskokatolické a československé. Respekt k regionálním souvislostem a obecně známým historickým událostem, vyhrocený nacionalismus namířený jak proti polskému, tak německému etniku, antiklerikalismus a otevřená deskripce tragických dopadů sociopatologických jevů moderní průmyslové společnosti urychlovaly a usnadňovaly akceptaci a identifikaci ostravského dělnictva s Bezručovým dílem. Ještě za první světové války bylo jméno Petra Bezruče a název jeho básnické sbírky Slezské písně ostravskému dělnictvu neznámé. Během prvního poválečného desetiletí Slezské písně pronikly hluboko do kořenů ostravského dělnického spolkového života, staly se součástí jeho veřejného diskursu a zaznívaly při slavnostních příležitostech jako manifestační texty se značným mobilizačním potenciálem. Bezručova života a díla se nedovolávaly jen přidružené organizace sociální demokracie v čele s Dělnickou tělocvičnou jednotou a Sdružením sociálnědemokratických bezvěrců, ale i Klubu českých turistů a církví římskokatolické a československé. Respekt k regionálním souvislostem a obecně známým historickým událostem, vyhrocený nacionalismus namířený jak proti polskému, tak německému etniku, antiklerikalismus a otevřená deskripce tragických dopadů sociopatologických jevů moderní průmyslové společnosti urychlovaly a usnadňovaly akceptaci a identifikaci ostravského dělnictva s Bezručovým dílem. Keywords: Petr Bezruč; Ostrava, Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Petr Bezruč a meziválečné ostravské dělnické milieu: básníkovo dílo napříč třídami, konfesemi a politickými stranami

Ještě za první světové války bylo jméno Petra Bezruče a název jeho básnické sbírky Slezské písně ostravskému dělnictvu neznámé. Během prvního poválečného desetiletí Slezské písně pronikly hluboko do ...

Jemelka, Martin
Masarykův ústav a Archiv, 2018

Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
Květová, Miroslava; Tomsová, Petra
2017 - Czech
Studie informuje o digitalizaci fotografií z archivních fondů a sbírek Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Kromě prezentace již digitalizovaných fotografických celků z jednotlivých fondů jsou ve studii představeny i právě probíhající projekty a plány pro další zpracování v budoucnu. The study provides information on the digitization of photographs from archival funds of the Masaryk Institute and Archives of the CAS. In addition to the presentation of already digitized photographic units from each fund, in the study there are also presented ongoing projects and plans for further processing in the future. Keywords: archive collections; Czech Academy of Sciences; digitization Available at various institutes of the ASCR
Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

Studie informuje o digitalizaci fotografií z archivních fondů a sbírek Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Kromě prezentace již digitalizovaných fotografických celků z jednotlivých fondů jsou ...

Květová, Miroslava; Tomsová, Petra
Masarykův ústav a Archiv, 2017

Složité a rozsáhlé osobní fondy resp. rodinné archivy v České republice. Jejich zpracování a zpřístupnění
Kábová, Hana
2017 - Czech
Příspěvek se zabývá teoretickými a metodickými otázkami zpracování a zpřístupnění osobních archivních fondů v České republice. The article describes theoretical and methodical questions of protection and publication of complicated and extensive personal papers and family archives in the Czech Republik. Keywords: personal papers Available at various institutes of the ASCR
Složité a rozsáhlé osobní fondy resp. rodinné archivy v České republice. Jejich zpracování a zpřístupnění

Příspěvek se zabývá teoretickými a metodickými otázkami zpracování a zpřístupnění osobních archivních fondů v České republice....

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases