Number of found documents: 9
Published from to

Biotransfer of selected risk metals into plants and their accumulation and distribution in plant organs
Le Minh, Phuong; Lachman, Jaromír
2016 - English
Kontaminace půdy těžkými kovy je jedním z problémů životního prostředí ohrožujících lidské bytosti. Těžké kovy jsou považovány za zvláštní nebezpečí znečišťujících látek v půdě a to z důvodu nepříznivých účinků na růst rostlin, množství a činnost užitečných mikroorganismů v půdě a kvalitu potravin. Vzhledem k perzistenci a toxicitě jsou těžké kovy toxické, když vezmeme v úvahu různé druhy znečišťujících látek v půdě. V půdě, se často vyskytuje toxicita zinku (Zn), kadmia (Cd), olova (Pb) a rtuti (Hg), než je tomu u ostatních kovů z důvodu jejich srážek a sorpce v půdě. Jedná se o velmi nebezpečné situace, protože když jsou tyto kovy absorbovány rostlinami, mohou být dále transportovány potravinových řetězců. V této studii je sledována akumulace čtyř těžkých kovů (rtuť, zinek, olovo a kadmium) v celém zrnu jarních odrůd pšenice dvouzrnky, jednozrnky a jarní pšenice a brambor (Solanum tuberosum). Těžké kovy a esenciální prvky byly sledovány v odrůdách brambor v přesných polních pokusech a v hydroponicky pěstovaných rostlin. Prvky byly stanoveny pomocí metod F AAS, ET AAS a AMA (Advance Mercury Analysis). Statistické analýzy byly provedeny pomocí SPSS 9.0 a Tukeyho HSD testu (alfa 0,05). V naší studii se koncentrace těžkých kovů v pšeničných obilkách snižovala v pořadí zinek (Zn)> olovo (Pb)> kadmium (Cd)> rtuť (Hg). Srovnání mezi třemi druhy zkoumané pšenice bylo zjištěno, že dvouzrnka je bohatá na obsah zinku (62,12 mg kg-1 sušiny), zatímco jarní pšenice měla nejnižší průměrné koncentrace zinku v zrnu (40,99 mg kg-1 sušiny). Obecně platí, že hodnoty koncentrací olova v obilkách analyzovaných odrůdy pšenice byly nízké (v rozmezí od 0,1268 mg kg-1 sušiny do 0.2950 mg kg-1 sušiny). Rovněž byly stanoveny koncentrace rtuti ve čtyřech typických fázích růstu pšenice podle Feekese (10 naduřování listové plochy, začátek metání, 10,1 metání, 10,2 čtvrtina klasu vymetána, 10,2 v listech a ve stupni 11 zrání, raně mléčná zralost). Bylo prokázáno, že koncentrace rtuti v různých odrůdách pšenice byly absorbovány odlišně v různých stadiích růstu rostlin. Růstové stadium 10,2 a 10,2 v listech ukázaly vysoký obsah rtuti (0,0152 mg kg-1 sušiny a 0,0214 mg kg-1 sušiny, v uvedeném pořadí). Mezi jednotlivými odrůdami byly stanoveny významné rozdíly. Obsahy toxických resp. potenciálně toxických prvků stanovené ve zkoumaných bramborových hlízách se vyznačovaly velkou variabilitou v rámci sledovaných brambor. Statistické analýza (analýza rozptylu jednoduchého třídění ANOVA) však ukázala, že neexistovaly významné rozdíly mezi oběma skupinami zkoumaných vzorků (vzorky z Uhříněvsi a Valečova v roce 2013 a 2014) pokud se hodnotil jeden ze zkoumaných kovů. Měřitelné hladiny rtuti byly nalezeny ve stopových množstvích u všech zkoumaných vzorcích brambor při porovnání s jinými kovy (Cd, Pb). Rostlinné buňky ve srovnání s živočišné buňky jsou charakterizovány tvorbou buněčných stěn. Plazmatická membrána nebo buněčná membrána jsou biologicky aktivní membrány oddělující vnitřek buňky z vnějšího prostředí. Byla vyvinuta a upravena metoda izolace protoplastů z rostlinného materiálu (brambory). V našem experimentu byly rostliny pěstovány hydroponicky ve Výzkumném ústavu rostlinných plodin Praha-Ruzyně. Jestliže zkoumáme rostlinnou membránu, jednou z možností je odstranění buněčné stěny pomocí speciálních směsí enzymů. Protoplasty byly uvolněny ve tmě při teplotě 25 stupňů Celsia po dobu 18 hodin. Bylo použito síto 70-90 mikrometrů k filtrování a poté odstředění po dobu 5 minut při 100 g. Všechny kroky byly prováděny pečlivě, aby se zabránilo poškození nebo rozbití protoplastů. Contamination of soils with heavy metals is one of the serious environmental problems threatening human being. Heavy metals are considered as the special hazard of soil pollutants because of the adverse effects on the plant growth, the amount, activity of useful microorganisms in soils and the quality of food. Regard to the persistent and toxicity, the heavy metals are toxic when we consider different kinds of pollutants in soils. In the soil, zinc (Zn), cadmium (Cd), lead (Pb) and mercury (Hg) toxicities frequently occur than the other metals because of their precipitation and sorption by the soil. It is a very dangerous situation because when these metals are taken up by plants, they can be transported to the food web and food chains. In the present study, the accumulation of four heavy metals (mercury, zinc, lead and cadmium) in the whole grain of spring accessions of emmer, einkorn and common spring wheat cultivars and potato (Solanum tuberosum) is reported. Heavy and essential elements were monitored in potato cultivars in the exact field experiments and in hydroponically grown plants. The elements were determined by methods FAAS, ET AAS, and AMA (Advance Mercury Analysis). Statistical analyses were performed using SPSS 9.0 with the Tukey HSD (Honestly Significant Difference) test (alpha equal to 0.05). In our study, the concentration of heavy metals decreased in the order zinc (Zn) > lead (Pb) > cadmium (Cd) > mercury (Hg) in the wheat grain. The comparison between three varieties of investigated wheat revealed that the emmer wheat was rich in zinc content (62.12 mg kg-1 dry matter), while the spring wheat had the lowest average concentration of zinc in the grain (40.99 mg kg-1 dry matter). Generally, the values of lead concentration in grain wheat varieties were low (ranging from 0.1268 mg kg-1 dry matter to 0.2950 mg kg-1 dry matter). The concentrations of mercury in four typical growth stages of wheat (boot stage 10, heading stage 10.2 1/4 of head emerged, leaf-stage 10.2 and stage ripening 11 according to Feekes) were also determined. It has been shown that the concentrations of mercury in different wheat varieties were absorbed differently at different growth stages of plant. Stage 10.2 and leaf stage 10.2 showed the high mercury content (0.0152 mg kg-1 dry matter and 0.0214 mg kg-1 dry matter, respectively). Among individual varieties significant differences were determined. Amounts of toxic and potentially toxic elements detected in investigated potato tubers are characterized by a large variability within investigated groups. Performing statistical analysis (one way ANOVA) showed that there were no significant differences between two investigated groups of samples (samples from Uhříněves and Valečov in the year 2013 and 2014) considering either one of investigated metals. Measurable levels of mercury were found in smallest amounts in all investigated potato samples comparing to other metals (Cd, Pb). Plant cells compared to animal cells are characterized by the formation of cell walls. Plasma membrane or cell membrane is a biological active membrane separating the interior of cell from the outside environment. An adjusted method for isolation of protoplasts was developed and adapted for isolation of protoplasts from plant material (potatoes). In our experiment, the plants were grown hydroponically in the Research Institute of Plant Crops Prague-Ruzyně. If we examine the plant membrane, one option is to remove the cell wall by means of special mixture enzymes. Protoplasts were released in the dark at 25 degrees of Celsius for 18 hours. The 70 and 90 microns sieve was used to filter and then centrifugation for 5 minutes at 100 x g. All the steps were carefully carried out to prevent the damage or breakage of protoplasts. Keywords: pšenice jarní; jednozrnka; brambory; těžké kovy; atomová absorpční spektrometrie; protoplast; dvouzrnka dostupnost_czu
Biotransfer of selected risk metals into plants and their accumulation and distribution in plant organs

Kontaminace půdy těžkými kovy je jedním z problémů životního prostředí ohrožujících lidské bytosti. Těžké kovy jsou považovány za zvláštní nebezpečí znečišťujících látek v půdě a to z důvodu ...

Le Minh, Phuong; Lachman, Jaromír
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

The Effect of Oregano Essential Oil on Microbial Load, Drying Kinetics and Sensory Atributes of Dried Meat
Hernandez Hernandez, Helga Johana; Banout, Jan; František, František
2016 - English
Mikrobiální zatížení lze ovládat buď syntetické nebo přírodní konzervační látky. Zvláštní zájem byl zaměřen na potenciální použití rostlinných esenciálních olejů jako bezpečnějších přísad pro maso. Nicméně, neexistuje žádné publikované výzkum na použití éterických olejů v průběhu procesu sušení masa. Tato studie byla zaměřena na posílení procesu sušení masa. Na prvním z přidané hodnoty sušeného masný výrobek pomocí oregano esenciální olej (OEO) inhibovat růst bakterií, a senzorické odpovědi od hodnotitelů je zobrazena. Bylo zjištěno, že aplikace OEO v mase je účinné při inhibici Salmonella enteritidis a Escherichia coli. Po 6 hodinách schnutí při 55 ° C, 2 ml (0,038 ml l-1 vzduchu) a 1,5 ml (0,028 ml l-1 vzduchu) z OEO byly zváženy minimální inhibiční koncentrace (MIC) proti S. enteritidis a E. coli , v uvedeném pořadí. Vzorky ošetřené 0,75 ml OEO byly atraktivnější pro spotřebu ve srovnání s kontrolou; při vyšší koncentraci OEO, senzorická kvalita jídla byla ovlivněna. Další účinek modifikovaných blanšírování ošetření na chování sušení hovězího masa byla hodnocena stanovením poměru vlhkosti v závislosti na čase křivky a vlivu na senzorickou kvalitu vedlo produktu. Tyto 3 ošetření předmětem šetření byly (1) ošetření oleje (2) páry blanšírování a (3) horkého vzduchu blanšírování se 3 dávkami oregano silice (1) 1,5 ml (2), 3 ml a (3), 6 ml. Každé ošetření mělo vliv na dobu sušení vzorků hovězího masa, avšak dávka oregano silice použita nemělo vliv na proces sušení. Výsledky ukázaly, že pára blanšírování bylo velmi účinné zkrácení doby sušení. Mezitím 1,5 ml a 3 ml horkovzdušné vzorky blednutí a 1,5 ml vzorky odpadních olej byly posuzovány jako lepší z senzorického hlediska a respondenti za to, že přidání oregano esenciální olej obohacen příjemnosti vůně. Závěrem lze říci, přidanou hodnotu, sušené maso produkt získat pomocí oregano esenciální olej pro zvýšení bezpečnosti potravin obdržena přijatelná senzorickou odpověď od spotřebitelů. Navíc, každý upravený blanšírování ošetření testován vliv na proces sušení kinetiky, ale dávka oregano použity nemá vliv na proces sušení. V tomto smyslu, horký vzduch a blanšírování ošetření oleje s nejnižší dávkou měly přijatelnou senzorickou odpověď od spotřebitelů. Microbial load can be controlled using either synthetic or natural preservatives. Particular interest has been focused on the potential application of plant essential oils as safer additives for meat. However, there is no published research on the use of essential oils during the meat drying process. This study was focused on enhancing the meat drying process. At first a value-added dried meat product by using oregano essential oil (OEO) to inhibit the growth of bacteria, and the sensorial response from assessors is presented. It was found that the application of the OEO in meat is effective in inhibiting Salmonella enteritidis and Escherichia coli. After 6 hours of drying at 55°C, 2 ml (0.038 ml l-1 air) and 1.5 ml (0.028 ml l-1 air) of OEO were considered the minimal inhibitory concentrations (MICs) against S. enteritidis and E. coli, respectively. Samples treated with 0.75 ml of OEO were more attractive for consumption compared with the control; at a higher concentration of OEO, the sensory quality of the food was affected. Next, the effect of modified blanching treatments on the drying behaviour of beef meat was evaluated by determining moisture ratio versus time curves and the influence on sensory quality of the resulted product. The 3 treatments under investigation were (1) oil treatment (2) steam blanching and (3) hot air blanching with 3 doses of oregano essential oil (1) 1.5 ml (2) 3 ml and (3) 6 ml. Each treatment had an effect on the drying time of the beef samples, however, the dose of oregano essential oil applied did not affect the drying process. The results showed that steam blanching was very effective reducing the drying time. Meanwhile, 1.5 ml and 3 ml hot air blanching samples and 1.5 ml oil treatment samples were judged as better from sensory point of view and the respondents considered that adding oregano essential oil enriched the pleasantness of the smell. In conclusion, a value-added dried meat product obtained by using oregano essential oil to enhance food safety received an acceptable sensorial response from consumers. Additionally, each modified blanching treatment tested influences the drying kinetics process, but the dose of oregano applied did not affect the drying process. In this sense, hot air blanching and oil treatment with the lowest dose had an acceptable sensorial response from consumers. Keywords: oregano essential oil; meat drying; microbial load dostupnost_czu
The Effect of Oregano Essential Oil on Microbial Load, Drying Kinetics and Sensory Atributes of Dried Meat

Mikrobiální zatížení lze ovládat buď syntetické nebo přírodní konzervační látky. Zvláštní zájem byl zaměřen na potenciální použití rostlinných esenciálních olejů jako bezpečnějších přísad pro maso. ...

Hernandez Hernandez, Helga Johana; Banout, Jan; František, František
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Visual preferences for wind turbines
Běťáková, Vendula; Sklenička, Petr; Janečková, Kristina
2016 - English
Tato disertační práce je souborem tří článků zaměřených na vizuální preference větrných elektráren. Právě vizuální vliv spojuje tematicky všechny tři články, přesto každý pohlíží na tuto problematiku z trochu jiného úhlu. První článek "Wind turbines location: How many and how far?" analyzuje v detailu vlastnosti větrných turbín; tj. jejich počet a vzdálenost od pozorovatele v interakci s typem krajiny. Druhý článek s názvem "How education orientation affects attitudes toward wind energy and wind farms: implications for the planning process" je zaměřen na vlastnosti respondentů, zvláště zaměření vzdělání, obecný postoj k větrné energii, výskyt turbín v blízkosti domova a ochotu bydlet v blízkosti větrné farmy. Zatímco tyto dva články používají stejnou statistickou metodu pro analýzu dat a rozdílů ve vnímání větrných turbín, třetí článek "Futuristic Wind Power Systems Suitable as Artistic Sculptures" je založen na obsáhlé rešerši různých typů turbín a následně návrzích několika vzhledově atraktivních alternativních větrných elektráren. This dissertation is a selection of three papers focused on visual preference of wind turbines. Visual impact presents the connectivity of the articles, whereas each one deals with the topic from different perspective. First paper "Wind turbines location: How many and how far?" analyses in detail the characteristics of wind turbines themselves, i.e. their number and distance from observer or vantage point in relation to landscape quality. Second paper "How education orientation affects attitudes toward wind energy and wind farms: implications for the planning process" concentrates on respondents´ characteristics, in particular educational orientation, general attitude, occurrence of WTs in respondents´ vicinity and willingness to live close to WTs. Whereas first two papers use same assessment method to analyse differences of WTs perception from different point of view, the third paper "Futuristic Wind Power Systems Suitable as Artistic Sculptures" presents review of WTs appearance in general and proposals of possible future look as an alternative to traditional wind turbines. Keywords: Větrné elektrárny; Vizuální vliv; Typ krajiny; Respondenti; Estetika dostupnost_czu
Visual preferences for wind turbines

Tato disertační práce je souborem tří článků zaměřených na vizuální preference větrných elektráren. Právě vizuální vliv spojuje tematicky všechny tři články, přesto každý pohlíží na tuto problematiku ...

Běťáková, Vendula; Sklenička, Petr; Janečková, Kristina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Epidemiological study of obesity in populations of different racial, cultural, economic and dietary background
Zelenková, Miroslava; Lukešová, Daniela; Martin, Martin
2016 - English
Cílem práce bylo zjistit a zhodnotit, zda provedení adjustabilní žaludeční bandáže (bariatrická léčba) u morbidně obézních pacientů (BMI>35) vede k signifikantnímu snížení hodnoty BMI a dále na základě vybraných kritérií zhodnotit současnou situaci v oblasti obezity ve světě. Byly stanoveny dvě hypotézy: H1: provedení adjustabilní žaludeční bandáže morbidně obézním pacientům vede k signifikantnímu snížení BMI a hypotéza H2: existují rozdíly v hodnotách BMI v závislosti na geografick&eacu te;m původu, pohlaví, kulturních a ekonomických odlišnostech. Sledování se uskutečnila v klinickém centru ISCARE I.V.F. a. s. v Praze na pracovišti Centra pro léčbu obezity. Byla statisticky zpracována a zhodnocena data 159 obézních pacientů (BMI>35) operovaných v rámci bariatrické chirurgie metodou adjustabilní gastrické bandáže (věk, pohlaví, stupeň dosaženého vzdělání, hodnota BMI před operačním výkonem, 1. týden po operaci, 1 měsíc po operaci, 3 měsíce po operaci, 6 měsíců po operaci, 1 rok po operaci a komplikace související s výkonem a léčbou) a dále data WHO o hodnotách BMI podle geografického regionu, pohlaví, kulturních a ekonomických odlišností. Hypotéza H1 byla potvrzena. Po adjustabilní žaludeční bandáži dochází u pacientů k statisticky významnému poklesu (P<0,05) hodnoty BMI (ze 42,27 - + 5,58 na 35,13 - + 6,0). Pokles hodnoty BMI není závislý na věku pacienta ani na pohlaví pacienta, avšak je signifikantně (P<0,05) ovlivněn stupněm dosaženého vzdělání. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u vysokoškolsky vzdělaných pacientů. Procento komplikací (4,4%) po operačním zákroku bylo vzhledem k počtu provedených zákroků nízké. Také hypotéza H2 byla potvrzena. Byly prokázány rozdíly v z& aacute;vislosti na geografickém regionu, pohlaví, kulturních a ekonomických odlišnostech. První místo v dosažené hodnotě BMI zaujímá Severní Amerika, naopak nízké hodnoty BMI vykazují státy Subsaharské Afriky, u evropské populace byl zjištěn vyšší BMI u mužů nežli u žen v porovnání se zbývajícími hodnocenými oblastmi. Muži Severní Ameriky zaujímají první místo svou hodnotou BMI, zatímco u žen je to Střední Východ a Severní Afrika. Byl zjištěn pouze statisticky nevýznamný nárůst BMI v jednotlivých oblastech světa. Existuje signifikantní rozdíl (P< 0,05) v hodnotách BMI mezi ekonomicky vyspělými a ekonomicky méně vysp ělými státy. V ekonomicky méně vyspělých zemích existují rozdíly mezi BMI žen a mužů, kdy ženy mají průkazně vyšší (P< 0,05) hodnoty BMI oproti mužům. Obecně nejvyšší BMI vykazují státy s křesťanskou kulturou, poté státy s kulturou islámskou a nakonec státy ovlivněné buddhismem a hinduismem. U ekonomicky méně vyspělých států je dosahováno nejvyššího BMI u křesťanských států, naopak z ekonomicky vyspělých států mají nejvyšší hodnotu BMI státy s islámskou kulturou. Cílem práce bylo zjistit a zhodnotit, zda provedení adjustabilní žaludeční bandáže (bariatrická léčba) u morbidně obézních pacientů (BMI>35) vede k signifikantnímu snížení hodnoty BMI a dále na základě vybraných kritérií zhodnotit současnou situaci v oblasti obezity ve světě. Byly stanoveny dvě hypotézy: H1: provedení adjustabilní žaludeční bandáže morbidně obézním pacientům vede k signifikantnímu snížení BMI a hypotéza H2: existují rozdíly v hodnotách BMI v závislosti na geografick&eacu te;m původu, pohlaví, kulturních a ekonomických odlišnostech. Sledování se uskutečnila v klinickém centru ISCARE I.V.F. a. s. v Praze na pracovišti Centra pro léčbu obezity. Byla statisticky zpracována a zhodnocena data 159 obézních pacientů (BMI>35) operovaných v rámci bariatrické chirurgie metodou adjustabilní gastrické bandáže (věk, pohlaví, stupeň dosaženého vzdělání, hodnota BMI před operačním výkonem, 1. týden po operaci, 1 měsíc po operaci, 3 měsíce po operaci, 6 měsíců po operaci, 1 rok po operaci a komplikace související s výkonem a léčbou) a dále data WHO o hodnotách BMI podle geografického regionu, pohlaví, kulturních a ekonomických odlišností. Hypotéza H1 byla potvrzena. Po adjustabilní žaludeční bandáži dochází u pacientů k statisticky významnému poklesu (P<0,05) hodnoty BMI (ze 42,27 - + 5,58 na 35,13 - + 6,0). Pokles hodnoty BMI není závislý na věku pacienta ani na pohlaví pacienta, avšak je signifikantně (P<0,05) ovlivněn stupněm dosaženého vzdělání. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u vysokoškolsky vzdělaných pacientů. Procento komplikací (4,4%) po operačním zákroku bylo vzhledem k počtu provedených zákroků nízké. Také hypotéza H2 byla potvrzena. Byly prokázány rozdíly v z& aacute;vislosti na geografickém regionu, pohlaví, kulturních a ekonomických odlišnostech. První místo v dosažené hodnotě BMI zaujímá Severní Amerika, naopak nízké hodnoty BMI vykazují státy Subsaharské Afriky, u evropské populace byl zjištěn vyšší BMI u mužů nežli u žen v porovnání se zbývajícími hodnocenými oblastmi. Muži Severní Ameriky zaujímají první místo svou hodnotou BMI, zatímco u žen je to Střední Východ a Severní Afrika. Byl zjištěn pouze statisticky nevýznamný nárůst BMI v jednotlivých oblastech světa. Existuje signifikantní rozdíl (P< 0,05) v hodnotách BMI mezi ekonomicky vyspělými a ekonomicky méně vysp ělými státy. V ekonomicky méně vyspělých zemích existují rozdíly mezi BMI žen a mužů, kdy ženy mají průkazně vyšší (P< 0,05) hodnoty BMI oproti mužům. Obecně nejvyšší BMI vykazují státy s křesťanskou kulturou, poté státy s kulturou islámskou a nakonec státy ovlivněné buddhismem a hinduismem. U ekonomicky méně vyspělých států je dosahováno nejvyššího BMI u křesťanských států, naopak z ekonomicky vyspělých států mají nejvyšší hodnotu BMI státy s islámskou kulturou. Keywords: obezita; BMI; gastrická bandáž dostupnost_czu
Epidemiological study of obesity in populations of different racial, cultural, economic and dietary background

Cílem práce bylo zjistit a zhodnotit, zda provedení adjustabilní žaludeční bandáže (bariatrická léčba) u morbidně obézních pacientů (BMI>35) vede k signifikantnímu snížení hodnoty BMI a dále na ...

Zelenková, Miroslava; Lukešová, Daniela; Martin, Martin
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Optimization and application of in vitro techniques in selected members of the family Brassicaceae
Hilgert-Delgado, Alois Antonín; Fernández Cusimamani, Eloy; Jana, Jana
2016 - English
Tato práce je zaměřena na aplikaci a optimalizace biotechnologických metod v rámci čeledi Brassicaceae. Většina z této disertační práce je zaměřena specificky na rod Brassica. Hlavním cílem této práce bylo optimalizovat a aplikovat vybrané biotechnologické metody v resyntéze řepky olejky (B. napus) z jejích základních druhů (B. oleracea, CC a B. rapa, AA) a následně vytvořit hodnotné genetické rostlinné materiály. Optimalizovaný proces, který jsem realizoval ve své práci, vykazoval lepší výsledky než u podobných publikovaných experimentů a poskytuje jednodušší a méně pracný způsob s využitím jednoduché kultury nezralých vajíček a včasným ověřením hybridnosti. Dalším krokem byl výzkum s širší spektrum materiálů - odlišných a kontrastních genotypů z druhů Brassica rapa (jarní a ozimé olejniny a zeleniny) a B. oleracea (zelené a fialové kadeřávky a zelí) pro nové kombinace k dosažení širší genetické rozmanitosti. Optimalizovaný protokol kultury nezralých vajíček s včasným ověřením hybridnosti, který byl vypracován v rámci této práce, se ukázal být vhodným pro použití ve šlechtitelských programech, jejichž cílem je rozšiřování diverzity genofondu řepky ozimé, protože resyntetizovaná embrya byla získána z většiny kombinací. Nové resyntetizované ověřené linie byly ošetřeny kolchicinem s cílem získat diploidní regeneranty. Fertilní rostliny byly samoopyleny v poupěti event. kříženy s výkonnými liniemi řepky olejné pro další výzkum a šlechtění This thesis is focused on the application and optimization of biotechnological methods within the family Brassicaceae. Most of this thesis is focused specifically the genus Brassica. The main objective of this dissertation thesis was to optimize and apply selected biotechnological methods in the resynthesis of oilseed rape (B. napus) from its baseline species (B. oleracea, CC and B. rapa, AA) and subsequently create valuable genetic plant materials. The optimized procedure implemented in my work have exhibited better results of hybrid production (resynthesis) than in similar published experiments and provides a simplified and less laborious method via simple ovule culture and early hybrid verification. The next accomplished step was to work with a wider range of materials using a broader source of different and contrasting genotypes from Brassica rapa (spring and winter oilseed and vegetable turnips) and B. oleracea (green and purple curly kales and cabbages) for new combinations and wider genetic diversity. It was concluded that the optimized ovule culture protocol with early verification, developed in the framework of this thesis, is satisfactorily sufficient enough to be applicable in breeding programmes, aimed at diversity expansion of winter oilseed rape gene pool, as the resynthesized embryos were derived in most combinations. New resynthesized verified lines were colchicine treated in order to obtain diploid regenerants and the fertile plants were self-pollinized and crossed with elite oilseed rape lines for further research and breeding. Keywords: Mezidruhová hybridizace; Resyntéza řepky; Kultura nezralých vajíček; Analýza průtokové cytometrie dostupnost_czu
Optimization and application of in vitro techniques in selected members of the family Brassicaceae

Tato práce je zaměřena na aplikaci a optimalizace biotechnologických metod v rámci čeledi Brassicaceae. Většina z této disertační práce je zaměřena specificky na rod Brassica. Hlavním cílem této práce ...

Hilgert-Delgado, Alois Antonín; Fernández Cusimamani, Eloy; Jana, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Camera trap as a non-invasive tool in research on rare and elusive mammals
Jůnek, Tomáš; Hejcmanová, Pavla
2016 - English
Znalost bohatosti živočišných druhů obývajících určité místo je základem pro ochranáře i správce těchto území. Relativně nízkonákladové a snadno standardizovatelné řešení, které se objevilo v posledních desetiletích s příchodem masové digitální fotografie, je fotopast. Tento nezávislý detektor, snímající procházející objekty, ve většině případů nijak neruší zvířata. Současné objevy nových druhů jsou toho dokladem. Navíc fotopast poskytuje vhled do jinak skrytého chování i těch nejplašších zvířat. Můj vlastní zájem o fotografi, ohrožené druhy zvířat a ochranu přírody celosvětově mne vedly k rozhodnutí aplikovat novou metodu v praxi. S mým týmem jsme se zaměřili na tři rozlišné způsoby použití fotopastí - potvrzení přesnosti "capture-recapture" odhadů velikosti populace, časové překryvy aktivit invazního druhu savce s jeho kořistí a kompetitory a na první inventarizaci druhů v národním parku Niokolo_Koba pomocí fotopastí. Také díky osobním zkušenostem a kontaktům ve světových "hotspotech" biodiverzity jsem byl schopen úspěšně uplatnit tuto metodu a provést naplánované studie. Doufám, že naše výsledky přispějí k rozvoji efektivity ochranářských strategií a metody samotné. Knowledge of the richness of species that inhabit a particular area is an essential metric for both conservationists and practitioners. Relatively cost-efficient and easily standardized solution has occurred in last the decades with the massive digitalization of photography, the camera trap. Such an independent detector is bias-free in the probability of recording objects passing by and in most cases does not disturb animals. Recent discoveries of new mammal species are proof of this. Moreover, camera traps allow for insight into the otherwise hidden behaviour of even the most timid animals. My interest in photography, endangered animal species and nature conservation has led me to the decision to apply a novel method in practice. Me and my team have focused on three different use-confirmation of the accuracy of capture-recapture population estimates, temporal overlaps of invasive species with its prey and competitors, and first ever camera-trapping species inventory in the Niokolo-Koba National Park. Thanks to personal experiences and contacts from World biodiversity hotspots I was able to successfully employ an approach and carry out field studies. I hope that our results will contribute to the development of effective conservation strategies and the methodology itself. Keywords: fotopast; biodiverzita; pravděpodobnost detekce dostupnost_czu
Camera trap as a non-invasive tool in research on rare and elusive mammals

Znalost bohatosti živočišných druhů obývajících určité místo je základem pro ochranáře i správce těchto území. Relativně nízkonákladové a snadno standardizovatelné řešení, které se objevilo v ...

Jůnek, Tomáš; Hejcmanová, Pavla
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Strategies of Agricultural Development in Angola. Case study: Catabola municipality
Rušarová, Kristina; Havrland, Bohumil; Jiří, Jiří
2015 - English
Okres Catabola patří k nejvíce postiženým oblastem občanskou válkou v Angole. Přestože jsou klimatické podmínky velmi vhodné pro intenzivní zemědělství, drobní zemědělci jsou převážně samozásobitelé s hlavním zdrojem příjmů z prodeje fazolí, manioku a zeleniny. Mezi drobnými zemědělci v okrese Catabola převládají manuální technologie, které jsou používané na 95,38 % obdělávané půdy. Většina drobných zemědělců využívá pouze výkon členů své rodiny (s průměrem 1,80 kW a směrodatnou odchylkou 2,37 kW), placení pracovníci jsou využíváni 38 % drobných zemědělců. Kromě toho byla zjištěna vysoká míra využívání dětské práce: 63,88 % dětí ve věku 5-14 let. Primární sběr dat byl proveden v období červenec-srpen 2011, nejpoužívanějšími metodami byly semi-strukturované dotazníky a rozhovory. Do průzkumu bylo zahrnuto 151 drobných zemědělců z 9 vesnic okresu Catabola. Bylo definováno 10 faktorů, které ovlivňují závislou proměnnou -- typ farmáře vzhledem k používané technologii v kombinaci s využíváním placených pracovníků. Faktory byly statisticky zanalyzovány s použitím ANOVy. Z faktorů, u kterých se předpokládal vliv na osvojení technologií sofistikovanějších než manuální, byly definovány zvýšení velikosti obdělávaného pozemku a zvýšení vzdělání jak dětí, tak rodičů coby limitující faktory v adopčním procesu potažní technologie a mechanizace drobnými zemědělci v okrese Catabola. Strategie byla formulována s použitím zjednodušené kvantifikované SWOT analýzy zvlášť pro potažní a mechanizovanou technologii. Výsledky lze interpretovat jako 8,0% předpoklad úspěchu v osvojení potažní technologie, oproti 10,01% předpokladu nezdaru v osvojení mechanizované technologie drobnými zemědělci v okrese Catabola. Používání traktorů lze tudíž označit za nevhodnou technologii pro drobné zemědělce v okrese Catabola. Nejkritičtějšími oblastmi v procesu osvojování potažní technologie je podpora zemědělských družstev a asociací, tzv. a vzdělání -- formální i neformální v podobě školení pro zemědělce, kováře, chovatele zvířat a zemědělské poradce. Catabola municipality is one of the most damaged areas of civil war in Angola. Although the climatic as well as soil conditions are favorable for intensive agriculture, small farmers in the municipality are subsistence with the main income source of dried beans, dried cassava and vegetables. Hand-tool technology prevails in the Catabola municipality as it is employed in 95.38 % of the cultivated land of small farmers. The majority of small farmers uses only power of their family members (with a mean of 1.80 kW and standard deviation of 2.37 kW), hired labour is used by 38.0 % of small farmers. In addition, high engagement of child work was found out as 63.88 % of the children age 5-14 are involved in field operations. Primary data collection was conducted in the Catabola municipality in the period July - August 2011, semi-structured questionnaires and focus group discussions were the most frequent methods used. In total, 151 small scale farmers out of 9 villages participated in the survey. 10 factors that influence the dependent variable -- type of farmer regarding technology used on field in combination with hiring of extra labour -- were defined. The factors were statistically analyzed with use of ANOVA. Out of the factors expected to influence adoption of more sophisticated technologies than the hand-tool, increasing in size of the cultivated land and enhancement of education of both parents and children are found to be the limiting factor in the adoption process for use of animal traction or mechanical power from small farmers in the Catabola municipality. Strategy was formulated with use of simplified quantified SWOT analysis separately for animal-draught and mechanical-power technologies. The result can be interpreted as 8.0% assumption of success in animal traction adoption, contrary to 10.1% assumption of failures in mechanization adoption by small farmers in the Catabola municipality. Thus, tractors are not considered as an appropriate technology for small farmers in the Catabola municipality. The most critical criteria in animal traction adoption that should be considered are support of farmers' cooperatives and associations, FFSs, education in the form of general schooling as well as trainings for farmers, blacksmiths, extension workers and animal breeders. Keywords: Manuální výkon; placená práce; dětská práce; manuální technologie; potažní technologie; osvojení technologie. dostupnost_czu
Strategies of Agricultural Development in Angola. Case study: Catabola municipality

Okres Catabola patří k nejvíce postiženým oblastem občanskou válkou v Angole. Přestože jsou klimatické podmínky velmi vhodné pro intenzivní zemědělství, drobní zemědělci jsou převážně samozásobitelé s ...

Rušarová, Kristina; Havrland, Bohumil; Jiří, Jiří
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

The Evaluation of Reproduction in Bactrian Camels (Camelus bactrianus) and the Possibilities of Using Non-invasive Methods for Detection of Heat and Pregnancy
Fedorova, Tamara; Lukešová, Daniela; Jiří, Jiří
2015 - English
Velbloudi jsou nejen významnými hospodářskými zvířaty. Bývají také poměrně často chováni v zoologických zahradách, kde jsou ale zřídkakdy trénováni. Diagnostika březosti je však u částečně ochočených velbloudů velmi obtížná. Navíc informací o mateřském chování velbloudů je k dispozici velmi málo. Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o chovu velbloudů, jejich reprodukci a etologii a měla za cíl 1) otestovat neinvazivní metody zjišťování říje a březosti z moči a slin velbloudů chovaných v zoologických zahradách; 2) prostudovat jejich mateřské chování a kojení; 3) popsat zkušenosti s umělým odchovem velbloudích mláďat. Výzkum neinvazivní diagnostiky březosti se konal v letech 2010 až 2012. Moč byla odbírána od čtrnácti velbloudích samic ze čtyř zoologických zahrad v rámci střední Evropy a diagnostika březosti probíhala pomocí Cuboniho reakce a testu chloridem barnatým. Výsledky Cuboniho reakce byly významně (p < 0.01) ovlivněny fází březosti samic a spolehlivost toho testu se zvyšovala (p < 0.05) s časem blížícího se porodu. Test chloridem barnatým nepřinesl spolehlivé výsledky. Dále byly u pěti velbloudic po dobu více než jednoho roku pravidelně odebírány vzorky slin, ze kterých byly stanoveny hladiny progesteronu (n = 312) a estradiolu (n = 310). Koncentrace obou hormonů byly významně (p < 0.0001) ovlivněny fází březosti samic. Mateřské chování velbloudích samic a chování jejich mláďat bylo dlouhodobě sledováno od roku 2003 do roku 2009 v šesti zoologických zahradách, nicméně v této práci byla zahrnuta pouze část ze získaných dat. Naše studie jako první prokázala výskyt tzv. alokojení (tedy jev, kdy samice kojí i jiná než vlastní mláďata). Toto chování, s výskytem 8.58% ze všech kojení, se ukázalo jako poměrně běžné. Cizí mláďata sála nejčastěji v pozici co nejdále od hlavy kojící samice a preferovala sání spolu s vlastním mládětem, proto byla hypotéza krádeže mléka vyhodnocena jako nejpravděpodobnější příčina alokojení. V neposlední řadě práce shrnuje odchovy mláďat velbloudů v pražské zoo a popisuje umělý odchov dvou velbloudích mláďat. Tato práce dospěla k následujícím závěrům: 1) Cuboniho reakce moči a stanovení progesteronu a estradiolu ze slin jsou použitelné metody pro zjišťování březosti velbloudů; 2) alokojení je poměrné běžným jevem u dvouhrbých velbloudů v lidské péči; 3) umělý odchov velbloudích mláďat pomocí mléčné krmné směsi pro telata může být úspěšný. Camels are important husbandry animals which are also often bred in zoological gardens. Unfortunately, camels in European zoos are not usually trained and pregnancy diagnosis in a half-tamed camel is very difficult. Moreover, information of the maternal behaviour of camels is limited. This thesis reviewed current knowledge on camel husbandry, reproduction and behaviour and aimed to 1) examine non-invasive methods of heat and pregnancy diagnosis from urine and saliva in camels kept in zoological gardens; 2) explore their maternal and suckling behaviour; 3) describe experiences with artificial rearing of camel calves. The research into non-invasive pregnancy diagnosis was carried out from 2010 to 2012. Urine from 14 camel females kept in four European zoological gardens was collected and tested using two chemical tests -- the Cuboni reaction and barium chloride test. The Cuboni reaction was significantly (p < 0.01) affected by the pregnancy status of female camels, and its accuracy increased significantly (p < 0.05) in the period leading up to parturition. The barium chloride test did not provide reliable results. Next, the saliva of five adult female camels was sampled for more than one year and concentrations of progesterone (P4) and oestradiol (E2) were measured. The concentrations of P4 (n = 312) and E2 (n = 310) were both significantly (p < 0.0001) affected by the pregnancy status of the animals. Maternal and suckling behaviour was observed from 2003 to 2009 in six zoological gardens, and the presented study includes partial data from this period. Allosuckling (i.e. when a female nurses a non-filial offspring) was described for the first time in camels and it represented 8.58% of all suckling bouts. The non-filial calves suckled more often in the lateral position and preferably joined the filial calf when suckling, so the results support the 'milk theft' hypothesis (stealing of milk) as a main cause of this behaviour. Finally, calf rearing in the Prague zoological garden was summarised and two camel calves were successfully artificially reared. This PhD thesis concluded that 1) the Cuboni reaction with urine and salivary P4 and E2 measurements are suitable methods for pregnancy diagnosis in half-tamed female camels; 2) allosuckling is relatively common in captive Bactrian camels; 3) the artificial rearing of camel calves with a calf milk replacer can be successful. Keywords: alokojení; umělý odchov; Cuboniho reakce moči; mateřské chování; estradiol and progesteron stanovený ze slin dostupnost_czu
The Evaluation of Reproduction in Bactrian Camels (Camelus bactrianus) and the Possibilities of Using Non-invasive Methods for Detection of Heat and Pregnancy

Velbloudi jsou nejen významnými hospodářskými zvířaty. Bývají také poměrně často chováni v zoologických zahradách, kde jsou ale zřídkakdy trénováni. Diagnostika březosti je však u částečně ochočených ...

Fedorova, Tamara; Lukešová, Daniela; Jiří, Jiří
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

Effect of Drying Pretreatments on Air and Solar Drying of Jerky Prepared from Eland (Taurotragus oryx) Meat
Kučerová, Iva; Banout, Jan; Oliver, Oliver
2015 - English
Tato práce se zabývá matematickým modelováním sušícího procesu antilopího masa a jeho organoleptickými vlastnostmi. Sušené antilopí maso bylo následně porovnáváno s tradičním sušeným hovězím masem, známým jako jerky. Vzorky antilopího i hovězího masa byly marinovány v tradiční jerky marinádě (TM), v marinádě TM s čerstvou ananasovou šťávou (TMP), TM s medem (TMH) a TM s Coca Colou, k porovnání sloužil vzorek masa bez jakékoliv úpravy (C). Vliv jednotlivých marinád na sušící proces byl vyhodnocen jako statisticky průkazný. Two term model byl na základě koeficientu určení, střední kvadratické odchylky a chí-kvadrátu vybrán jako nejvhodnější model popisující kinetiku sušícího procesu antilopího masa v solární sušárně. Průměrné hodnoty difuzivity vlhkosti sušeného antilopího masa byly vypočítány pro vybrané vzorky C, TM, TMH následovně: 2.07 x 10-10, 1.45 x 10-10 and 1.43 x 10-10 m2.s-1, kdy hodnoty aktivační energie pro vybrané vzorky C, TM a TMH byly následující 23.75, 26.22 and 26.97 kJ.mol-1. Organoleptické vlastnosti sušeného antilopího masa byly hodnoceny v rámci degustačního panelu 22 hodnotiteli. Nejlépe byl hodnocený vzorek TMP, který měl statisticky průkazný vliv na texturu, barvu a chuť. Rovněž byl vyhodnocen vliv jednotlivých marinád na celkovou změnu barvy. Největší vliv na celkovou změnu barvy měla marináda TMH oproti marinádě TMP, která byla vyhodnocena jako marináda s nejmenším vlivem na výslednou barvu po usušení. Stejné výsledky byly zaznamenány u hovězího i antilopího a to sušené v solární i v laboratorní sušárně. Mathematical modeling of thin-layer solar drying and organoleptic properties of eland jerky was investigated in this study. Eland jerky was compared to the traditional beef jerky, inasmuch as both were treated with traditional jerky marinade (TM), TM with fresh pine apple juice (TMP), TM with honey (TMH), TM with Coca Cola (TMCCL) and compared to an untreated control (C). The influence of the marinades on the drying process was statistically significant. Based on the coefficient of determination, the root mean square errors and the chi-squares, the Two-term model was found to be the most suitable model for describing the solar drying kinetics of eland jerky. The mean effective moisture diffusivities of solar dried eland meat for the C and selected pre-treatments TM and TMH samples were 2.07 x 10-10, 1.45 x 10-10 and 1.43 x 10-10 m2.s-1, respectively. The activation energy values for solar dried eland jerky were 23.75, 26.22 and 26.97 kJ.mol-1 for C, TM and TMH, respectively. Organoleptic properties of dried eland meat was assessed by the 22 member degustation panel. The best scored pre-treatment was TMP, which has significant effect on texture, color and taste. Effect of the different pre-treatments on the overall combined color was calculated. Generally for both meat dried in both driers TMH marinade was evaluated as the one with the highest total difference contrariwise meat dipped in TMP pre-treatment has the lowest total difference. Keywords: kinetika sušení; sušené antilopí maso; matematické modelování; organoleptické vlastnosti; CIE Lab; solární sušárna dostupnost_czu
Effect of Drying Pretreatments on Air and Solar Drying of Jerky Prepared from Eland (Taurotragus oryx) Meat

Tato práce se zabývá matematickým modelováním sušícího procesu antilopího masa a jeho organoleptickými vlastnostmi. Sušené antilopí maso bylo následně porovnáváno s tradičním sušeným hovězím masem, ...

Kučerová, Iva; Banout, Jan; Oliver, Oliver
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases