Number of found documents: 12785
Published from to

Zdravotní přínosy připisované wayuse uživateli v České republice a Ekvádoru
Silvestrová, Lenka
2022 - Czech
Cílem diplomové práce je zjistit zdravotní přínosy dlouhodobého užívání wayusy ve dvou sociálně a kulturně odlišných prostředích. Dokument je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje charakteristiku tradiční amazonské medicíny a popis oblastí, kde se wayusa užívá. Dále obsahuje charakteristiku účinků wayusy, jejího terapeutického potenciálu. Praktická část pojednává o vnímání zdravotních přínosů wayusy v České republice a Ekvádoru. Za tímto účelem bylo provedeno dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory. Sběr dat probíhal od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021. Výzkumný vzorek tvoří celkem 20 informátorů z obou zemí, kteří pili wayusu alespoň jednou týdně po dobu 3 měsíců. V České republice bylo zjištěno, že užívání wayusy zlepšuje koncentraci a postupem času také trávení nebo spánek. V Ekvádoru je pití wayusy činností, která úzce souvisí s místními tradicemi a společenskou soudržností. Ze zdravotního hlediska uživatelé oceňují zejména energetizující a močopudné účinky nápoje. Z literární rešerše bylo zjištěno, že se wayusa užívá různými domorodými skupinami v Jižní Americe. Potenciál této rostliny by mohl být využitý v léčbě různých onemocnění. Jedná se například o diabetes mellitus, chronickou parodontitidu nebo neplodnost. The aim of the diploma thesis is to determine the health benefits of long-term use of wayusa in two socially and culturally different societies. The document is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains the characteristics of traditional Amazonian medicine and a description of the areas where wayusa is used. It also contains a description of the effects of wayusa, its therapeutic potential. The practical part includes the perception of the health benefits of wayusa in the Czech Republic and Ecuador. For this purpose, a questionnaire survey and semi-structured interviews were conducted. Data collection took place from 1. 11. 2020 to 31. 1. 2021. The research sample consists of a total of 20 informants from both countries who use wayusa at least once a week for 3 months. In the Czech Republic, it has been found that the use of wayusa improves concentration and, over time, also digestion or sleep. In Ecuador, drinking wayusa is an activity that is closely linked to local traditions and social cohesion. Users also especially appreciate the energizing and diuretic effects of the drink. A literature search revealed that the wayusa is used by various indigenous groups in South America. The potential of this plant could be used in the treatment of various diseases. These are, for example, diabetes mellitus, chronic periodontitis or infertility. Keywords: Ilex guayusa; tradiční amazonská medicína; wayusa; zdravotní přínosy; health benefits; traditional amazonian medicine Available in digital repository of Mendel University.
Zdravotní přínosy připisované wayuse uživateli v České republice a Ekvádoru

Cílem diplomové práce je zjistit zdravotní přínosy dlouhodobého užívání wayusy ve dvou sociálně a kulturně odlišných prostředích. Dokument je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...

Silvestrová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Význam malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje kraje Vysočina
Fialová, Dominika
2022 - Czech
Diplomová práce věnuje pozornost malým a středním podnikům a ukazatelům regionálního rozvoje. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti malých a středních podniků zpracovatelského průmyslu v kraji Vysočina v kontextu rozvoje regionu. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je zpracována literární rešerše, která slouží jako základ pro výzkumnou část. Druhá část je tvořena samotným výzkumem. Nejprve je zde hodnocena sociální a ekonomická situace kraje Vysočina. Následně je provedena analýza výkonnosti podniků na základě zvolených ukazatelů a jejich mediánu. Poslední část zhodnocuje význam mezi ukazateli regionálního rozvoje a ukazatelů výkonnosti. Tento výzkum je proveden pomocí korelační matice, kde byla zjišťována závislost, a vícenásobné regresní analýzy, která hodnotí statistickou významnost závislosti. Vícenásobná regrese prokázala nízkou hladinu významnosti mezi ukazateli. Nejvyšší vliv byl prokázán mezi ukazatelem nezaměstnanosti a ukazateli výkonnosti. The diploma thesis pays attention to small and medium-sized enterprises and indicators of regional development. The aim of the thesis is to evaluate the performance of small and medium-sized enterprises of the processing industry in the Vysočina region in the context of the development of the region. The work is divided into two parts. In the first part, a literature review is prepared, which serves as a basis for the research part. The second part is made up of the test itself. First, the social and economic situation of the Vysočina region is evaluated here. Subsequently, an analysis of the performance of the companies is carried out based on the selected indicators and their median. The last part evaluates the importance between regional development indicators and performance indicators. This research is carried out using a correlation matrix, where dependence was determined, and multiple regression analysis, which evaluates the statistical significance of dependence. Multiple regression showed a low level of significance between indicators. The highest influence was demonstrated between the unemployment indicator and performance indicators. Keywords: malé a střední podniky; regionální rozvoj; regresní analýza; regional development; regression analysis; small and medium enterprises Available in digital repository of Mendel University.
Význam malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje kraje Vysočina

Diplomová práce věnuje pozornost malým a středním podnikům a ukazatelům regionálního rozvoje. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti malých a středních podniků zpracovatelského průmyslu v kraji Vysočina ...

Fialová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Gender-based violence against women in Ghana. Perspectives from the University of Ghana
Mufunda, Svodai
2022 - English
Pozadí: Genderově podmíněné násilí (GPN) na ženách je celosvětovou pandemií v oblasti zásahů do lidských práv. Tento typ zneužívání je mezi ženami a dívkami běžný a má nepříznivý dopad na jejich fyzickou pohodu, osobní růst a společenské blaho. GPN na ženách je ovlivněno strukturálními genderovými nerovnostmi a výskyt GPN také prohlubuje genderové nerovnosti. Cíle: Studie si vytyčila za cíl prozkoumat socioekonomický dopad GPN na socioekonomický status žen ve vztahu ke studijním perspektivám optikou studentů magisterského studia oboru sociální práce na Ghanské univerzitě. Cílem studie bylo rovněž vyhodnocení převládajících forem násilí na ženách v Ghaně a identifikace úspěchů, kterých bylo dosaženo v oblasti ochrany žen před GPN, a také posouzení právních rámců a politik, které jsou k dispozici při řešení GPN na ženách. Postupy: Studie použila smíšený výzkumný design a využila primární data, jejichž prostřednictvím respondenti odpovídali na polostrukturované rozhovory nebo dotazníky. Při výběru 98 respondentů pro tuto studii byl použit účelový výběr. Výsledky: Studie ověřila, že GPN páchané na ženách je závažným problémem v oblasti lidských práv a rozvoje, který má pro ženy smrtící ekonomické a sociální dopady. Studie zdůraznila, že IPV je nejrozšířenější formou GPN, kterou ženy v Ghaně trpí. Za jeden z největších úspěchů dosažených při řešení problematiky GPN v Ghaně studie označila zákon o násilí na lidech z roku 2007. I přesto několik překážek včetně špatné vymahatelnosti práva, kulturních předsudků, nedostatku odpovídající infrastruktury a zdrojů a chudoby oslabilo účinnost právních předpisů a institucí upravujících problematiku GPN na ženách v Ghaně, což zároveň brzdí snižování míry GPN na ženách a jeho dopadů na ženy. Background: Gender-based violence against women is a global pandemic that violates human rights. This abuse is prevalent among women and girls and adversely impacts their physical well-being, empowerment, and social welfare. GBV against women is influenced by structural gender inequalities and GBV occurrence also widens gender inequalities. Objectives: The study sought to examine the socio-economic impact of GBV on women’s socio-economic status based on a study perspective from the University of Ghana’s Social Work master’s students. The study also sought to ascertain the prevalent forms of GBV against women in Ghana and identify achievements that have been made to protect women from GBV and also to assess legal frameworks and policies available to address GBV against women. Method: The study employed a mixed-method research design and utilized primary data through which semi-structured interviews or questionnaires were responded to by the study respondents. Purposive sampling was used in selecting the 98 respondents of this study. Results: The study reviewed that GBV against women is a serious human rights and development problem with lethal economic and social effects on women. The study highlighted that IPV is the most prevalent form of GBV suffered by women in Ghana. The study also identified the DVA of 2007 as one of the biggest achievements made toward addressing GBV in Ghana. However, several obstacles including poor law enforcement, cultural biases, lack of adequate infrastructure and resources, and poverty have reduced the effectiveness of legislation and institutions governing GBV against women in Ghana and these have also impeded GBV reduction and its effects on women. Keywords: gender; genderově podmíněné násilí; Ghanská univerzita; perspektivy; ženy; gender-based violence; perspectives; University of Ghana; women Available in digital repository of Mendel University.
Gender-based violence against women in Ghana. Perspectives from the University of Ghana

Pozadí: Genderově podmíněné násilí (GPN) na ženách je celosvětovou pandemií v oblasti zásahů do lidských práv. Tento typ zneužívání je mezi ženami a dívkami běžný a má nepříznivý dopad na jejich ...

Mufunda, Svodai
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Socio-economic implications of stalled affordable housing interventions on host communities: a case study of Asokore Mampong in Ghana
Asante, Daniel Kofi
2022 - English
Cílem studie bylo zjistit, jak jsou hostitelské komunity sociálně-ekonomicky ovlivněny dostupnými intervencemi do bydlení, které se zastavily v Asokore Mampong. Byl vytvořen popisný design průzkumu a data byla analyzována pomocí SPSS verze 20. Data byla shromážděna prostřednictvím polostrukturovaného dotazníku a poskytnuta respondentům. Pro studii byla použita metodika jednoduchého náhodného výběru a účelového vzorkování v rámci pravděpodobnostní metody vzorkování. Data byla analyzována pomocí deskriptivní statistiky. Zjištění ukazují, že obyvatelé Asokore Mampong byli zasaženi kvůli zásahům do zastaveného bydlení v komunitě. Zločinci také využívali zastavené bydlení jako své bydliště, což představovalo hrozbu pro původní obyvatele komunity. Policie zmínila určitou oblast v komunitě známou jako úkryt pro zločince a obyvatelům komunity vydala určitá preventivní opatření. Studie proto doporučuje, že pro socioekonomický rozvoj Ghany je nezbytné, aby všichni její občané měli přístup ke slušnému a dostupnému bydlení. To je základní lidské právo zaručené Společenskou smlouvou. Zásadní je vytvoření důkladné, praktické a vymahatelné politiky národního bydlení. The study intended to determine how host communities are affected socioeconomically by affordable housing interventions that have stalled in Asokore Mampong. A descriptive survey design was, and Data was analyzed using SPSS version 20. Data were collected through a semi-structured questionnaire and administered to the respondents. Simple random sampling methodology and purposive sampling under the probability sampling method were employed for the study. Data were analyzed using descriptive statistics. The findings show that residents of Asokore Mampong have been impacted due to the stalled housing interventions in the community. Also, criminals used the stalled housing as their residency posing threats to the indigenes of the community. The police made mention of some area in the community known as a hideout for criminals and gave out some precautious measures to the community residents. Therefore, the study recommends that, it is essential for Ghana's socioeconomic development that all its citizens have access to decent, affordable housing. This is a fundamental human right guaranteed by the Social Contract. Establishing a thorough, practical, and enforceable national housing policy is essential. Keywords: abandoning, affordable, Asokore Mampong, housing, interventions, Stalling Keywords: Asokore Mampong; cenově dostupné bydlení; intervence; abandoning; affordable; housing; interventions; stalling Available in digital repository of Mendel University.
Socio-economic implications of stalled affordable housing interventions on host communities: a case study of Asokore Mampong in Ghana

Cílem studie bylo zjistit, jak jsou hostitelské komunity sociálně-ekonomicky ovlivněny dostupnými intervencemi do bydlení, které se zastavily v Asokore Mampong. Byl vytvořen popisný design průzkumu ...

Asante, Daniel Kofi
Mendelova univerzita v Brně, 2022

The socioeconomic implications of human trafficking in Ghana
Yorke, Isaac Elliot
2022 - English
Pozadí: Globalizace podnítila zmenšování a mizení hranic mezi národy, a tak usnadnila pohyb zboží, administrativy, majetku a práce. To eskalovalo nadnárodní porušování, například obchodování s lidmi. Obchodování s lidmi bylo založeno převážně na nucené práci, sexuální práci, odebírání orgánů a dalších ohavných činech. Byl to jeden z nejvýnosnějších nadnárodních zločinů, před nadnárodním pašováním drog. Africký kontinent je domovem značné části světové mládeže, jejíž ekonomiky nejsou vyvážené absorbovat většinu do aktivní pracovní síly. V důsledku toho to může ovlivnit výskyt obchodování s lidmi v afrických společnostech. Hlavními ohnisky obchodování s lidmi jsou Niger, Burkina Faso, Mali, Nigérie, Gabon, Ghana, Benin, Guinea Bissau a Togo, přičemž nejzranitelnější skupinou jsou ženy a mládež. Cíl: Cílem studie je prozkoumat socioekonomické důsledky obchodování s lidmi v Ghaně s důrazem na okres Asokore Mampong v regionu Ashanti. Metoda: Studie byla provedena v městské oblasti Asokore Mampong v regionu Ashanti v Ghaně pomocí kvalitativního průřezového návrhu. Studie se opírala o primární zdroje dat od 42 policejních a imigračních služeb a organizace vize světa v obci Asokore Mampong. Rozhovory byly získány také od čtyř rodin s příbuznými, kteří se již dříve stali oběťmi obchodování s lidmi. Technika účelového výběru byla použita k výběru konkrétních respondentů, kteří byli následně dotazováni. K výběru rodin s oběťmi obchodování s lidmi byla použita metoda sněhové koule. K rozčlenění informací pomocí Atlasu byl použit kvalitativní postup. ti software. V informacích prezentovaných po analýze dat byla použita deskriptivní metoda analýzy dat. Výsledky: Studie odhalila, že ztráta příjmu, pocit trapnosti, majetku, chybějící nebo úmrtí příbuzného a zadlužení byly některé ze socioekonomických důsledků obchodování s lidmi v obci. Studie ukázala, že domácí nevolnictví žen ve státech Perského zálivu a obchodování s dětmi tvoří 40 % a 60 % případů obchodování s lidmi v městské oblasti Asokore Mampong. Mezi primární výzvy v boji proti obchodování s lidmi mezi institucemi patří absence nebo omezená logistika operací, nedostatečné finanční prostředky a nedostatečné personální obsazení policie a imigračních služeb. Závěr: Studie ukázala, že v obci Asokore Mampong převládá obchodování s lidmi. Bezpečnostní instituce v obci jsou však na řešení případů obchodování s lidmi méně vybaveny. Background: Globalization has prompted the decrease and fading of boundaries among nations, thus facilitating the movement of merchandise, administrations, assets, and work. This has escalated transnational violations, for example, human trafficking. Human trafficking has predominantly been based on forced labour, sex work, organ harvesting, and other heinous acts. Prior to international drug smuggling, it has been one of the most lucrative transnational crimes. The continent of Africa is home to a significant fraction of the world’s youth population whose economies are unable to absorb the majority into an active workforce. Thus, this may have an impact on the prevalence of people trafficking in African civilizations. Niger, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Gabon, Ghana, Benin, Guinea-Bissau, and Togo are the main human trafficking hotspots, with women and young people being the most susceptible. Objective: The study's objective is to examine the socioeconomic implications of human trafficking in Ghana, with a focus on the Ashanti region's Asokore Mampong district. Method: Using a qualitative cross-sectional approach, the study was carried out in the Ashanti region of Ghana's Asokore Mampong municipal district. The study relied on primary data sources from 42 police and immigration services and the vision organizations in the Asokore Mampong municipality. Interviews were also collected from four families with relatives who have been previous victims of human trafficking. The purposive sampling technique was employed to draft specific respondents who were then interviewed. The snowballing method was used to select families with human trafficking victims. A qualitative procedure was utilized to break down the information using Atlas. ti software. A descriptive method of data analysis was employed in the information presented after the data analysis. Results: The study found that some of the socioeconomic effects of human trafficking in the municipality included loss of income, feeling of embarrassment, property, missing or deceased relatives, and debt. According to the survey, child trafficking and domestic slavery of women in the Gulf States account for 40% and 60%, respectively, of the incidents of human trafficking in the Asokore Mampong municipal region. The primary challenges in the battle against human trafficking among the institutions include the absence or limited logistics for operations, inadequate funds, and insufficient staffing among the police and immigration services. Conclusion: The study has shown that human trafficking is prevalent in the Asokore Mampong municipality. However, the security institutions in the municipality are less equipped to tackle cases of trafficking Keywords: child labour, crime, Gulf state, Human trafficking, migration, socioeconomic, victim, Keywords: kriminalita; dětská práce; migrace; oběť; obchod s lidmi; stát Perského zálivu; crime; Gulf state; human trafficking; child labour; migration; victim Available in digital repository of Mendel University.
The socioeconomic implications of human trafficking in Ghana

Pozadí: Globalizace podnítila zmenšování a mizení hranic mezi národy, a tak usnadnila pohyb zboží, administrativy, majetku a práce. To eskalovalo nadnárodní porušování, například obchodování s lidmi. ...

Yorke, Isaac Elliot
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Strategie podniků v elektronickém obchodování z pohledu zákazníka
Svobodová, Martina
2022 - Czech
Diplomová práce věnuje pozornost strategii podniků v elektronickém obchodování z pohledu zákazníka. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit strategii podniků na základě strategického chování, které se zaměřují na online prodej potřeb pro domácí mazlíčky, a to z pohledu zákazníka. Na základě literární rešerše byla provedena teoretická část práce, kde se autorka věnovala elektronickému obchodování, e-commerce, vymezení online zákazníka, strategii, strategickému řízení a také taktickým nástrojům a trendům v elektronickém obchodování. V praktické části jsou vyhodnoceny faktory, které ovlivňují chování zákazníka při nákupu online potřeb pro domácí mazlíčky na vybraných e-shopech, a také jsou vyhodnoceny vybrané ukazatele finanční analýzy zkoumaných e-shopů. Ze získaných výsledků byla určena jejich strategická pozice. V závěru diplomové práce na základě faktorů ovlivňujícíh chování zákazníka a ukazatelů finanční analýzy jsou uvedena doporučení pro zlepšení stávající situace podniků. The diploma thesis focuses on the strategy of companies in electronic commerce from the customer's point of view. The main goal of the thesis is to evaluate the strategy of companies that focus on online sales of supplies for pets, based on their strategic behavior from the customer's point of view. In the theoretical part, the work is paid attention based on a literature search on electronic commerce, e-commerce, strategy, strategic management, and online shopping behavior. The practical part evaluates the factors that affect the customer's behavior when buying online supplies for pets in selected e-shops, and also evaluates selected indicators of financial analysis of the examined e-shops. From the obtained results, their strategic position was determined. At the end of the diploma thesis, based on factors influencing customer behavior and financial analysis indicators, recommendations for improving the current situation of companies are given. Keywords: elektronické obchodování; finanční analýza; internet; online nákupní chování; strategické řízení; strategie; e-commerce; financial analysis; online shopping behavior; strategic management; strategy Available in digital repository of Mendel University.
Strategie podniků v elektronickém obchodování z pohledu zákazníka

Diplomová práce věnuje pozornost strategii podniků v elektronickém obchodování z pohledu zákazníka. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit strategii podniků na základě strategického chování, které ...

Svobodová, Martina
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Biologicky rozložitelné polymery a jejich vliv na odpadové hospodářství
Zourková, Andrea
2022 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje polymerům, zejména biologicky rozložitelným a jejich možným vlivem na odpadové hospodářství. Literární část se zaměřuje na rozdělení a charakteristiku jednotlivým biologicky rozložitelným polymerům, jejich životnímu cyklu nebo nakládání s nimi. V následující kapitole je přiblížen certifikační a normativní systém a jsou zde uvedeny platné normy věnující se biodegradabilním plastům a plastovým obalovým materiálům na území České republiky. Na závěr literární části je popsán proces kompostování. Praktická část byla rozdělena do tří částí, ve kterých jsou popsány jednotlivé pokusy. Materiálem pro výzkum biodegradability byly použity kelímky na horké nápoje, u kterých byla zaručována biologická rozložitelnost nebo 100% kompostovatelnost. V první část je pokus prováděn v laboratorních podmínkách kompostování. Druhá část testuje biologický rozpad vzorků v elektrickém kompostéru a třetí část hodnotí biodegradabilitu vzorků v gastro odpadu, jak v laboratorních podmínkách, tak v elektrickém kompostéru. This diploma thesis is devoted to polymers, especially the biodegradable ones, and their possible impact on waste management. The theoretical part is focused on division and characteristics of particular biodegradable polymers, their life cycle or handling with them. Next chapter approaches the issue of certification and normative system and also polymer and packaging material applicable standards in the Czech Republic are given. At the end of the theoretical part the composting system is described. The practical part is divided into three parts in which the individual experiments are described. Plastic cups for hot beverages were used for research of biodegradability as they were guaranteed as fully biodegradable or 100% compostable.The first experiment is performed in laboratory conditions of composting, the second one tests biodegradation in electric composter and the third assesses biodegradability in gastro waste, laboratory conditions and electric composter. Keywords: biologická rozložitelnost; biologicky rozložitelné kelímky; biologicky rozložitelné plasty; kompostování; odpad; polymery; biodegradable cups; biodegradable polymers; biodegradation; composting; polymers; waste Available in digital repository of Mendel University.
Biologicky rozložitelné polymery a jejich vliv na odpadové hospodářství

Tato diplomová práce se věnuje polymerům, zejména biologicky rozložitelným a jejich možným vlivem na odpadové hospodářství. Literární část se zaměřuje na rozdělení a charakteristiku jednotlivým ...

Zourková, Andrea
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vliv ošetření osiva superabsorbčním polymerem na vzcházení, růst a výnos plodiny
Lokaj, Lukáš
2022 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou využití superabsorbčního polymeru, konkrétně obaleného osiva tímto polymerem a vyhodnocení vzcházení, růstu a výnosu plodiny. Jedna část pokusu probíhala v laboratoři, a to klíčení rostlin, zatímco v druhé části byl realizován pokus v polních podmínkách na pozemcích Školního zemědělského podniku na lokalitě Žabčice v letech 2020–2022. Sledovaly se vlivy ošetření osiva SAP na klíčení, vzcházení a výnos plodin. Hodnoceny jsou u pšenice, ječmene, kukuřice a řepky 4 varianty pokusu, a to osivo neošetřeno, osivo ošetřeno SAP, osivo mořeno a osivo mořeno a ošetřeno SAP. Osivo ošetřeno SAP bylo vyklíčeno rychleji u všech plodin. U pšenice odrůdy Luana a kukuřice odrůdy Celong SAP zvýšil výnos téměř o 0,5 t/ha, u řepky o 0,7 t/ha. Na ječmen a kukuřici odrůdy Alombo působil SAP negativně. The thesis deals with the use of a superabsorbent polymer, specifically seed coated with this polymer and the evaluation of emergence, growth and yield of the crop. One part of the experiment was carried out in the laboratory, namely plant germination, while the second part was carried out under field conditions on the land of the School Farm at the site of Žabčice in the years 2020–2022. The effects of SAP seed treatment on germina-tion, emergence and crop yield were monitored. Four experimental treatments were evalu-ated for wheat, barley, maize and rape, namely seed untreated, seed treated with SAP, seed picled and seed picled and treated with SAP. SAP treated seed germinated faster for all crops. For wheat variety Luana and maize variety Celong, SAP increased yield by al-most 0.5 t/ha, and for rape by 0.7 t/ha. Barley and maize variety Alombo were negatively affected by SAP. Keywords: ječmen jarní; klíčení; kukuřice; mořené osivo; obalené osivo; pšenice ozimá; řepka olejná; SAP; coated seed; germination; maize; oilseed rape; pickled seed; spring barley; winter wheat Available in digital repository of Mendel University.
Vliv ošetření osiva superabsorbčním polymerem na vzcházení, růst a výnos plodiny

Diplomová práce se zabývá problematikou využití superabsorbčního polymeru, konkrétně obaleného osiva tímto polymerem a vyhodnocení vzcházení, růstu a výnosu plodiny. Jedna část pokusu probíhala ...

Lokaj, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Molekulárně-biologická diagnostika lidských polyomavirů
Ryšavá, Markéta
2022 - Czech
S lidskými polyomaviry se většina lidské populace setká v dětství, kdy je první infekce bezpříznaková či s mírnými symptomy. Tyto viry ovšem v lidském těle perzistují a reaktivují se nejčastěji při imunosupresi. S reaktivací JC viru je spojena progresivní multifokální encefalopatie. S BK virem je spojena hemoragická cystitida, která má za následek ztrátu aloštěpu při transplantaci ledviny. Přesnou diagnostikou lze viry včas detekovat a zmírnit poškození tkáně. Tato diplomová práce se zabývá biotechnologiemi, které lze při detekci virů využít se zaměřením na real-time PCR, která je v diagnostice virů zlatým standardem. Literární rešerše shrnuje základní informace o polyomavirech se zaměřením na lidské polyomaviry BKV a JCV. Shrnuje biotechnologické metody používané k detekci polyomavirů, jak v rámci rutinní diagnostiky, tak alternativní přístupy zahrnující biosenzory a CRISPR. Experimentální část práce zahrnuje návrh detekčního systému pro polyomaviry od in silico analýzy genomu, přes návrh potenciálních primerů, po teoretickou analýzu specificity. Praktická část práce pak porovnává účinnost a senzitivitu amplifikace dvou re-akčních směsí, kdy je jedna určena pro jednoduché systémy a druhá pro multiplexy. Dále zahrnuje testování vybraných aditiv PCR a stanovení citlivosti a parametrů validity testu reakční směsi vybrané pro vývoj PCR systému. Výsledky poukázaly, že detekce pomocí multiplex reakční směsi je dostatečně citlivá, jelikož splňuje podmínky a požadavky klinických doporučení a současně vykazuje velmi dobré hodnoty senzitivity a specificity testu srovnatelné s publikovanými technologiemi. Tato reakční směs se jeví jako relevantní k použití vývoje a optimalizaci PCR systému pro detekci polyomavirů. Most of the human population encounters human polyomaviruses during childhood, when the first infection is asymptomatic or with mild symptoms. However, these viruses persist in the human body and most often, they reactivate during immunosuppression. Together with JC virus reactivation, the progressive multifocal encephalopathy is associated. Hemorrhagic cystitis is associated with BK virus, resulting in the loss of allograft during kidney transplantation. Accurate diagnostics can detect viruses in a timely manner and mitigate tissue damage. This diploma thesis deals with biotechnologies, which can be used in virus detection with a focus on real time PCR, which is the gold standard in virus diagnostics. The literary research summarizes basic information about polyomaviruses with a focus on human BKV and JCV polyomaviruses. It summarizes the biotechnological methods used for detection of polyomaviruses, both in routine diagnosis and in alternative approaches involving biosensors and CRISPR. The experimental part of the work includes the design of a detection system for polyomaviruses from in silico genome analysis, through the design of potential primers, to theoretical specificity analysis. The practical part of the work compares the efficiency and sensitivity of amplification of two reaction mixtures, where one is intended for simple systems and the other for multiplexes. It also includes testing of selected additives of PCR and determining the sensitivity and validity parameters of the reaction mixture test selected for PCR system development. The results showed that detection using a multiplex reaction mixture is sufficiently sensitive, as it meets the conditions and requi-rements of clinical recommendations and at the same time shows very good values of sensitivity and specificity of the test comparable to published technologies. This reaction mixture appears to be relevant to the use of the development and optimization of a PCR system for the detection of polyomaviruses. Keywords: biotechnologie; BK virus; CRISPR; ELISA; JC virus; mikroskopie; polyomavirus; real-time PCR; biotechnology; microscopy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Molekulárně-biologická diagnostika lidských polyomavirů

S lidskými polyomaviry se většina lidské populace setká v dětství, kdy je první infekce bezpříznaková či s mírnými symptomy. Tyto viry ovšem v lidském těle perzistují a reaktivují se nejčastěji při ...

Ryšavá, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Klíčové faktory výkonnosti podniku v odvětví pivovarnictví
Máčalová, Pavlína
2022 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh opatření, které povedou k pozitivnímu vývoji ekonomické přidané hodnoty v odvětví pivovarnictví. Literární rešerše je zaměřena na obecnou problematiku finančního řízení a hodnocení výkonnosti podniku. Podrobněji je specifikována ekonomická přidaná hodnota. V části odvětvové analýzy jsou rozebrány specifika odvětví pivovarnictví s využitím vybraných metod. Pro analytickou část práce je s využitím kriteriálního výběru zvolen výzkumný vzorek podniků z odvětví pivovarnictví. V rámci finančního řízení je provedena analýza vybraných poměrových ukazatelů. Pro identifikaci klíčových faktorů ovlivňující ekonomickou přidanou hodnotu je zvolena panelová regresní analýza v rámci níž je odhadován model dekompozice EVA, který doplňuje model vybraných poměrových ukazatelů. V závěru práce jsou formulovány doporučení na základě výsledků provedených analýz. The objective of this diploma thesis is to propose measures that will lead to a positive development of economic value added in the brewing industry. The literature review is focused on general issues of financial management and evaluation of company performance. The economic value added is specified in more detail. In the part of the sectoral analysis, the specifics of the brewing industry are discussed using selected methods. For the analytical part of the thesis, a research sample of enterprises from the brewing sector is chosen using a criterion selection. In the context of financial management, an analysis of selected ratio indicators is carried out. To identify the key factors influencing the economic value added, a panel regression analysis is selected, within which an EVA decomposition model is estimated and which also complements the model of selected ratio indicators. For the conclusion, recommendations based on the results of the analyses performed are formulated. Keywords: ekonomická přidaná hodnota; finanční analýza; hodnota podniku; pivovarnictví; regresní analýza; brewing industry; business value; economic value added; financial analysis; regression analysis Available in digital repository of Mendel University.
Klíčové faktory výkonnosti podniku v odvětví pivovarnictví

Cílem diplomové práce je návrh opatření, které povedou k pozitivnímu vývoji ekonomické přidané hodnoty v odvětví pivovarnictví. Literární rešerše je zaměřena na obecnou problematiku finančního řízení ...

Máčalová, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases