Number of found documents: 29066
Published from to

Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky
Horáková, Eliška
2023 - Czech
Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus z hlediska vývoje a vyhodnotit jeho současný stav na národní úrovni zkoumaných zemí. Práce je zpracována na základě navržení vlastní sady indikátorů udržitelného turismu, které pokrývají ekonomický, sociální a environmentální pilíř udržitelnosti. Jednotlivé výsledky indikátorů jsou prezentovány prostřednictvím tabulek, grafů a doplněny o komentář. Přístupy zemí Střední Ameriky jsou následně ohodnoceny a porovnány. The bachelor's thesis "Sustainable tourism in Central America" is focused on evaluating the approach of individual Central American countries to the development of sustainable tourism. The aim of the thesis is to describe sustainable tourism from the point of view of development and to evaluate its current state at the national level of the investigated countries. The thesis is elaborated on the basis of the proposal of the own set of indicators of sustainable tourism, which cover the economic, social, and environmental pillars of sustainability. The individual results of the indicators are presented through tables, graphs and supplemented with commentary. Subsequently, the approaches of Central American countries are evaluated and compared. Keywords: ekonomický pilíř; environmentální pilíř; indikátory; sociální pilíř; Střední Amerika; turismus; udržitelný rozvoj; udržitelný turismus; Central America; economic pillar; environmental pillar; indicators; social pillar; sustainable development; sustainable tourism; tourism Available in digital repository of Mendel University.
Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky

Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus ...

Horáková, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Zdravotní přínosy připisované wayuse uživateli v České republice a Ekvádoru
Silvestrová, Lenka
2022 - Czech
Cílem diplomové práce je zjistit zdravotní přínosy dlouhodobého užívání wayusy ve dvou sociálně a kulturně odlišných prostředích. Dokument je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje charakteristiku tradiční amazonské medicíny a popis oblastí, kde se wayusa užívá. Dále obsahuje charakteristiku účinků wayusy, jejího terapeutického potenciálu. Praktická část pojednává o vnímání zdravotních přínosů wayusy v České republice a Ekvádoru. Za tímto účelem bylo provedeno dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory. Sběr dat probíhal od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021. Výzkumný vzorek tvoří celkem 20 informátorů z obou zemí, kteří pili wayusu alespoň jednou týdně po dobu 3 měsíců. V České republice bylo zjištěno, že užívání wayusy zlepšuje koncentraci a postupem času také trávení nebo spánek. V Ekvádoru je pití wayusy činností, která úzce souvisí s místními tradicemi a společenskou soudržností. Ze zdravotního hlediska uživatelé oceňují zejména energetizující a močopudné účinky nápoje. Z literární rešerše bylo zjištěno, že se wayusa užívá různými domorodými skupinami v Jižní Americe. Potenciál této rostliny by mohl být využitý v léčbě různých onemocnění. Jedná se například o diabetes mellitus, chronickou parodontitidu nebo neplodnost. The aim of the diploma thesis is to determine the health benefits of long-term use of wayusa in two socially and culturally different societies. The document is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains the characteristics of traditional Amazonian medicine and a description of the areas where wayusa is used. It also contains a description of the effects of wayusa, its therapeutic potential. The practical part includes the perception of the health benefits of wayusa in the Czech Republic and Ecuador. For this purpose, a questionnaire survey and semi-structured interviews were conducted. Data collection took place from 1. 11. 2020 to 31. 1. 2021. The research sample consists of a total of 20 informants from both countries who use wayusa at least once a week for 3 months. In the Czech Republic, it has been found that the use of wayusa improves concentration and, over time, also digestion or sleep. In Ecuador, drinking wayusa is an activity that is closely linked to local traditions and social cohesion. Users also especially appreciate the energizing and diuretic effects of the drink. A literature search revealed that the wayusa is used by various indigenous groups in South America. The potential of this plant could be used in the treatment of various diseases. These are, for example, diabetes mellitus, chronic periodontitis or infertility. Keywords: Ilex guayusa; tradiční amazonská medicína; wayusa; zdravotní přínosy; health benefits; traditional amazonian medicine Available in digital repository of Mendel University.
Zdravotní přínosy připisované wayuse uživateli v České republice a Ekvádoru

Cílem diplomové práce je zjistit zdravotní přínosy dlouhodobého užívání wayusy ve dvou sociálně a kulturně odlišných prostředích. Dokument je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...

Silvestrová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Význam malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje kraje Vysočina
Fialová, Dominika
2022 - Czech
Diplomová práce věnuje pozornost malým a středním podnikům a ukazatelům regionálního rozvoje. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti malých a středních podniků zpracovatelského průmyslu v kraji Vysočina v kontextu rozvoje regionu. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je zpracována literární rešerše, která slouží jako základ pro výzkumnou část. Druhá část je tvořena samotným výzkumem. Nejprve je zde hodnocena sociální a ekonomická situace kraje Vysočina. Následně je provedena analýza výkonnosti podniků na základě zvolených ukazatelů a jejich mediánu. Poslední část zhodnocuje význam mezi ukazateli regionálního rozvoje a ukazatelů výkonnosti. Tento výzkum je proveden pomocí korelační matice, kde byla zjišťována závislost, a vícenásobné regresní analýzy, která hodnotí statistickou významnost závislosti. Vícenásobná regrese prokázala nízkou hladinu významnosti mezi ukazateli. Nejvyšší vliv byl prokázán mezi ukazatelem nezaměstnanosti a ukazateli výkonnosti. The diploma thesis pays attention to small and medium-sized enterprises and indicators of regional development. The aim of the thesis is to evaluate the performance of small and medium-sized enterprises of the processing industry in the Vysočina region in the context of the development of the region. The work is divided into two parts. In the first part, a literature review is prepared, which serves as a basis for the research part. The second part is made up of the test itself. First, the social and economic situation of the Vysočina region is evaluated here. Subsequently, an analysis of the performance of the companies is carried out based on the selected indicators and their median. The last part evaluates the importance between regional development indicators and performance indicators. This research is carried out using a correlation matrix, where dependence was determined, and multiple regression analysis, which evaluates the statistical significance of dependence. Multiple regression showed a low level of significance between indicators. The highest influence was demonstrated between the unemployment indicator and performance indicators. Keywords: malé a střední podniky; regionální rozvoj; regresní analýza; regional development; regression analysis; small and medium enterprises Available in digital repository of Mendel University.
Význam malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje kraje Vysočina

Diplomová práce věnuje pozornost malým a středním podnikům a ukazatelům regionálního rozvoje. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti malých a středních podniků zpracovatelského průmyslu v kraji Vysočina ...

Fialová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Výskyt Eboly v Africe v letech 2016–2021 a vliv rizikového chování místních obyvatel na šíření původce onemocnění
Horák, Filip
2022 - Czech
Bakalářská práce poskytuje základní informace o původci onemocnění Ebola zahrnující příznaky, přenos, diagnózu, léčbu, prevenci a dopady. Teoretická část také obsahuje popis epidemií způsobených virem Eboly od jeho objevení roku 1976 do konce západoafrické epidemie roku 2016. Následně se v prvním segmentu praktické části zaměřuje výzkum na průběh a analýzu epidemií způsobených virem Eboly v Africe v období od vyhasnutí velké epidemie, tedy od druhé poloviny roku 2016 do konce roku 2021. Tento segment taktéž poskytuje informace o financování a o aktuální vakcinační strategii. Druhý segment praktické části analyzuje dotazníkové šetření realizované ve třech afrických zemích (Ghana, Jihoafrická republika a Nigérie). Dotazníkové šetření analyzuje povědomí, dopady a rizikové chování afrických obyvatel v návaznosti na onemocnění způsobené virem Eboly. Bachelor thesis provides fundamental informations about the causative agent which includes symptoms, transmission, diagnostics, treatment, prevention and impacts. Theoretic part also contains characteristics of Ebola virus epidemics since its discovery in 1976 until the end of West African epidemic in 2016. The focus of the first segment in the practical part is progress and analysis of epidemics caused by Ebola virus in years 2016–2021 in Africa. This segment also contains informations about financing and about vaccination strategy. Second segment of practical part analyzes survey realized in three african countries (Ghana, South Africa and Nigeria). Survey analyzes awarness, impacts and risky behavior of african citizens due to illnes caused by the Ebola virus. Keywords: Ebola; epidemiologie; prevence; vakcinace; Zaire; epidemiology; prevention; vaccination Available in digital repository of Mendel University.
Výskyt Eboly v Africe v letech 2016–2021 a vliv rizikového chování místních obyvatel na šíření původce onemocnění

Bakalářská práce poskytuje základní informace o původci onemocnění Ebola zahrnující příznaky, přenos, diagnózu, léčbu, prevenci a dopady. Teoretická část také obsahuje popis epidemií způsobených virem ...

Horák, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Strategie podniků v elektronickém obchodování z pohledu zákazníka
Svobodová, Martina
2022 - Czech
Diplomová práce věnuje pozornost strategii podniků v elektronickém obchodování z pohledu zákazníka. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit strategii podniků na základě strategického chování, které se zaměřují na online prodej potřeb pro domácí mazlíčky, a to z pohledu zákazníka. Na základě literární rešerše byla provedena teoretická část práce, kde se autorka věnovala elektronickému obchodování, e-commerce, vymezení online zákazníka, strategii, strategickému řízení a také taktickým nástrojům a trendům v elektronickém obchodování. V praktické části jsou vyhodnoceny faktory, které ovlivňují chování zákazníka při nákupu online potřeb pro domácí mazlíčky na vybraných e-shopech, a také jsou vyhodnoceny vybrané ukazatele finanční analýzy zkoumaných e-shopů. Ze získaných výsledků byla určena jejich strategická pozice. V závěru diplomové práce na základě faktorů ovlivňujícíh chování zákazníka a ukazatelů finanční analýzy jsou uvedena doporučení pro zlepšení stávající situace podniků. The diploma thesis focuses on the strategy of companies in electronic commerce from the customer's point of view. The main goal of the thesis is to evaluate the strategy of companies that focus on online sales of supplies for pets, based on their strategic behavior from the customer's point of view. In the theoretical part, the work is paid attention based on a literature search on electronic commerce, e-commerce, strategy, strategic management, and online shopping behavior. The practical part evaluates the factors that affect the customer's behavior when buying online supplies for pets in selected e-shops, and also evaluates selected indicators of financial analysis of the examined e-shops. From the obtained results, their strategic position was determined. At the end of the diploma thesis, based on factors influencing customer behavior and financial analysis indicators, recommendations for improving the current situation of companies are given. Keywords: elektronické obchodování; finanční analýza; internet; online nákupní chování; strategické řízení; strategie; e-commerce; financial analysis; online shopping behavior; strategic management; strategy Available in digital repository of Mendel University.
Strategie podniků v elektronickém obchodování z pohledu zákazníka

Diplomová práce věnuje pozornost strategii podniků v elektronickém obchodování z pohledu zákazníka. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit strategii podniků na základě strategického chování, které ...

Svobodová, Martina
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Biologicky rozložitelné polymery a jejich vliv na odpadové hospodářství
Zourková, Andrea
2022 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje polymerům, zejména biologicky rozložitelným a jejich možným vlivem na odpadové hospodářství. Literární část se zaměřuje na rozdělení a charakteristiku jednotlivým biologicky rozložitelným polymerům, jejich životnímu cyklu nebo nakládání s nimi. V následující kapitole je přiblížen certifikační a normativní systém a jsou zde uvedeny platné normy věnující se biodegradabilním plastům a plastovým obalovým materiálům na území České republiky. Na závěr literární části je popsán proces kompostování. Praktická část byla rozdělena do tří částí, ve kterých jsou popsány jednotlivé pokusy. Materiálem pro výzkum biodegradability byly použity kelímky na horké nápoje, u kterých byla zaručována biologická rozložitelnost nebo 100% kompostovatelnost. V první část je pokus prováděn v laboratorních podmínkách kompostování. Druhá část testuje biologický rozpad vzorků v elektrickém kompostéru a třetí část hodnotí biodegradabilitu vzorků v gastro odpadu, jak v laboratorních podmínkách, tak v elektrickém kompostéru. This diploma thesis is devoted to polymers, especially the biodegradable ones, and their possible impact on waste management. The theoretical part is focused on division and characteristics of particular biodegradable polymers, their life cycle or handling with them. Next chapter approaches the issue of certification and normative system and also polymer and packaging material applicable standards in the Czech Republic are given. At the end of the theoretical part the composting system is described. The practical part is divided into three parts in which the individual experiments are described. Plastic cups for hot beverages were used for research of biodegradability as they were guaranteed as fully biodegradable or 100% compostable.The first experiment is performed in laboratory conditions of composting, the second one tests biodegradation in electric composter and the third assesses biodegradability in gastro waste, laboratory conditions and electric composter. Keywords: biologická rozložitelnost; biologicky rozložitelné kelímky; biologicky rozložitelné plasty; kompostování; odpad; polymery; biodegradable cups; biodegradable polymers; biodegradation; composting; polymers; waste Available in digital repository of Mendel University.
Biologicky rozložitelné polymery a jejich vliv na odpadové hospodářství

Tato diplomová práce se věnuje polymerům, zejména biologicky rozložitelným a jejich možným vlivem na odpadové hospodářství. Literární část se zaměřuje na rozdělení a charakteristiku jednotlivým ...

Zourková, Andrea
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o.
Křapáčková, Klára
2022 - Czech
Bakalářská práce nese název Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o. Hlavním předmětem práce je popsat procesy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, a to kompostování a anaerobní zpracování. Dále je v práci rozebráno podrobněji kompostování, jeho princip, podmínky a možná místa využití tohoto procesu a technologie. Výsledkem bakalářské práce je charakteristika a zhodnocení procesu kompostování na zvolené Kompostárně Želivec, Agora, s.r.o., pomocí popisu používané technologie, systémů a vybavení. Jedná se o kombinaci kompostování v kompostovací hale a způsobu kompostování v pásových hromadách na volné ploše. The bachelor thesis is entitled Composting process in the Composting Plant Želivec, AGORA s.r.o. The main subject of the work is the description of processes of biodegradable waste management, namely composting and an anaerobic digestion. Furthermore, composting, its principle, conditions, and possible places of use of this process and technology are being discussed in more detail. The result of the bachelor thesis is the characteristics and evaluation of the composting process in the Composting Plant Želivec, AGORA s.r.o., using a description of the technology, systems and equipment used. It is a combination of composting in a composting hall and a method of composting in belt piles in the open space. Keywords: anaerobní proces; biologicky rozložitelný odpad; kompost; kompostování; anaerobic digestion; biodegradable waste; compost; composting Available in digital repository of Mendel University.
Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o.

Bakalářská práce nese název Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o. Hlavním předmětem práce je popsat procesy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, a to kompostování a ...

Křapáčková, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Výživa telat v období do odstavu
Sladký, David
2022 - Czech
V dnešní době je čím dál více diskutováno téma výživy telat v období do odstavu. V teoretické části bakalářské práce je popsáno období mlezivové, mléčné i starterové výživy a odstav telat. Dále je zpracován přehled o krmivech používaných u telat v období mléčné výživy se zaměřením na mlezivo, mléčné krmné směsi, startéry a vodu k napájení. V praktické části jsou popsány výsledky z pokusu zkrmování mléčných krmných směsí od dvou rozdílných výrobců. Do pokusu bylo zařazeno 20 telat, která se rozdělila na 2 skupiny a již po mlezivovém období bylo deset z nich krmeno mléčnou krmnou směsí Multimilk Vital od firmy VVS Verměřovice a druhá skupina Telfidem Extra od firmy FIDES AGRO, s. r. o. U všech telat byly sledovány hmotnosti, zdravotní stav, spotřeba starterové směsi a vypočítány přírůstky a provedeno ekonomické hodnocení nákladů na odchov telat. V živé hmotnosti telat, denních přírůstcích ani spotřebě starterové směsi po celou dobu pokusu nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. V jedné fázi odchovu byl prokázán vyšší výskyt průjmů u telat krmených směsí Telfid Extra. Ačkoliv finální vyhodnocení přírůstků ukázalo téměř totožné výsledky, po přepočtu ekonomické stránky byl Telfid Extra s náklady 47,57 Kč na kilogram přírůstku ekonomičtější než směs Multimilk Vital, kde byly náklady na kg přírůstku v použitých krmivech spočítány ve výši 58,02 Kč. Nowadays, the topic of calf nutrition in the weaning period is increasingly discussed. The theoretical part of the bachelor thesis describes the period of colostrum, milk and starter nutrition and weaning of calves. Furthermore, an overview of the feeds used in calves during the lactation period is presented, focusing on colostrum, milk replacers, starter feeds and drinking water. In the practical part, the results of a trial of feeding dairy compound feeds from two different producers are described. 20 calves were included in the trial and divided into two groups and after the lactation period, ten of them were fed with Multimilk Vital from VVS Verměřovice and the other group with Telfid Extra from FIDES AGRO, s. All calves were monitored for weight, health, consumption of starter mixture and gains were calculated and an economic evaluation of the cost of rearing calves was carried out. No statistically significant differences were found in live weight of calves, daily gains or consumption of starter mixture throughout the experiment. At one stage of rearing, a higher incidence of diarrhoea was found in calves fed Telfid Extra. Although the final evaluation of the increments showed almost identical results, after recalculation of the economic aspect, Telfid Extra with a cost of 47.57 CZK per kg of increment was more economical than the Multimilk Vital mixture, where the cost per kg of increment in the feed used was calculated at 58.02 CZK. Keywords: imunoglobuliny; mléčná krmná směs; mlezivo; odstav; starter; tele; calf; colostrum; immunoglobulins; milk replacer; weaning Available in digital repository of Mendel University.
Výživa telat v období do odstavu

V dnešní době je čím dál více diskutováno téma výživy telat v období do odstavu. V teoretické části bakalářské práce je popsáno období mlezivové, mléčné i starterové výživy a odstav telat. Dále je ...

Sladký, David
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vliv ošetření osiva superabsorbčním polymerem na vzcházení, růst a výnos plodiny
Lokaj, Lukáš
2022 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou využití superabsorbčního polymeru, konkrétně obaleného osiva tímto polymerem a vyhodnocení vzcházení, růstu a výnosu plodiny. Jedna část pokusu probíhala v laboratoři, a to klíčení rostlin, zatímco v druhé části byl realizován pokus v polních podmínkách na pozemcích Školního zemědělského podniku na lokalitě Žabčice v letech 2020–2022. Sledovaly se vlivy ošetření osiva SAP na klíčení, vzcházení a výnos plodin. Hodnoceny jsou u pšenice, ječmene, kukuřice a řepky 4 varianty pokusu, a to osivo neošetřeno, osivo ošetřeno SAP, osivo mořeno a osivo mořeno a ošetřeno SAP. Osivo ošetřeno SAP bylo vyklíčeno rychleji u všech plodin. U pšenice odrůdy Luana a kukuřice odrůdy Celong SAP zvýšil výnos téměř o 0,5 t/ha, u řepky o 0,7 t/ha. Na ječmen a kukuřici odrůdy Alombo působil SAP negativně. The thesis deals with the use of a superabsorbent polymer, specifically seed coated with this polymer and the evaluation of emergence, growth and yield of the crop. One part of the experiment was carried out in the laboratory, namely plant germination, while the second part was carried out under field conditions on the land of the School Farm at the site of Žabčice in the years 2020–2022. The effects of SAP seed treatment on germina-tion, emergence and crop yield were monitored. Four experimental treatments were evalu-ated for wheat, barley, maize and rape, namely seed untreated, seed treated with SAP, seed picled and seed picled and treated with SAP. SAP treated seed germinated faster for all crops. For wheat variety Luana and maize variety Celong, SAP increased yield by al-most 0.5 t/ha, and for rape by 0.7 t/ha. Barley and maize variety Alombo were negatively affected by SAP. Keywords: ječmen jarní; klíčení; kukuřice; mořené osivo; obalené osivo; pšenice ozimá; řepka olejná; SAP; coated seed; germination; maize; oilseed rape; pickled seed; spring barley; winter wheat Available in digital repository of Mendel University.
Vliv ošetření osiva superabsorbčním polymerem na vzcházení, růst a výnos plodiny

Diplomová práce se zabývá problematikou využití superabsorbčního polymeru, konkrétně obaleného osiva tímto polymerem a vyhodnocení vzcházení, růstu a výnosu plodiny. Jedna část pokusu probíhala ...

Lokaj, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Molekulárně-biologická diagnostika lidských polyomavirů
Ryšavá, Markéta
2022 - Czech
S lidskými polyomaviry se většina lidské populace setká v dětství, kdy je první infekce bezpříznaková či s mírnými symptomy. Tyto viry ovšem v lidském těle perzistují a reaktivují se nejčastěji při imunosupresi. S reaktivací JC viru je spojena progresivní multifokální encefalopatie. S BK virem je spojena hemoragická cystitida, která má za následek ztrátu aloštěpu při transplantaci ledviny. Přesnou diagnostikou lze viry včas detekovat a zmírnit poškození tkáně. Tato diplomová práce se zabývá biotechnologiemi, které lze při detekci virů využít se zaměřením na real-time PCR, která je v diagnostice virů zlatým standardem. Literární rešerše shrnuje základní informace o polyomavirech se zaměřením na lidské polyomaviry BKV a JCV. Shrnuje biotechnologické metody používané k detekci polyomavirů, jak v rámci rutinní diagnostiky, tak alternativní přístupy zahrnující biosenzory a CRISPR. Experimentální část práce zahrnuje návrh detekčního systému pro polyomaviry od in silico analýzy genomu, přes návrh potenciálních primerů, po teoretickou analýzu specificity. Praktická část práce pak porovnává účinnost a senzitivitu amplifikace dvou re-akčních směsí, kdy je jedna určena pro jednoduché systémy a druhá pro multiplexy. Dále zahrnuje testování vybraných aditiv PCR a stanovení citlivosti a parametrů validity testu reakční směsi vybrané pro vývoj PCR systému. Výsledky poukázaly, že detekce pomocí multiplex reakční směsi je dostatečně citlivá, jelikož splňuje podmínky a požadavky klinických doporučení a současně vykazuje velmi dobré hodnoty senzitivity a specificity testu srovnatelné s publikovanými technologiemi. Tato reakční směs se jeví jako relevantní k použití vývoje a optimalizaci PCR systému pro detekci polyomavirů. Most of the human population encounters human polyomaviruses during childhood, when the first infection is asymptomatic or with mild symptoms. However, these viruses persist in the human body and most often, they reactivate during immunosuppression. Together with JC virus reactivation, the progressive multifocal encephalopathy is associated. Hemorrhagic cystitis is associated with BK virus, resulting in the loss of allograft during kidney transplantation. Accurate diagnostics can detect viruses in a timely manner and mitigate tissue damage. This diploma thesis deals with biotechnologies, which can be used in virus detection with a focus on real time PCR, which is the gold standard in virus diagnostics. The literary research summarizes basic information about polyomaviruses with a focus on human BKV and JCV polyomaviruses. It summarizes the biotechnological methods used for detection of polyomaviruses, both in routine diagnosis and in alternative approaches involving biosensors and CRISPR. The experimental part of the work includes the design of a detection system for polyomaviruses from in silico genome analysis, through the design of potential primers, to theoretical specificity analysis. The practical part of the work compares the efficiency and sensitivity of amplification of two reaction mixtures, where one is intended for simple systems and the other for multiplexes. It also includes testing of selected additives of PCR and determining the sensitivity and validity parameters of the reaction mixture test selected for PCR system development. The results showed that detection using a multiplex reaction mixture is sufficiently sensitive, as it meets the conditions and requi-rements of clinical recommendations and at the same time shows very good values of sensitivity and specificity of the test comparable to published technologies. This reaction mixture appears to be relevant to the use of the development and optimization of a PCR system for the detection of polyomaviruses. Keywords: biotechnologie; BK virus; CRISPR; ELISA; JC virus; mikroskopie; polyomavirus; real-time PCR; biotechnology; microscopy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Molekulárně-biologická diagnostika lidských polyomavirů

S lidskými polyomaviry se většina lidské populace setká v dětství, kdy je první infekce bezpříznaková či s mírnými symptomy. Tyto viry ovšem v lidském těle perzistují a reaktivují se nejčastěji při ...

Ryšavá, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases