Number of found documents: 11009
Published from to

Automatické nasazování bezpečnostních pravidel na základě sledování provozu v síti
Fišer, Patrik
2024 - Czech
Tato závěrečná práce se zabývá implementací pravidel pro automatické nasazování bezpečnostních pravidel do zařízení od firmy MikroTik nebo zasílání notifikací správci, v případě vyhodnocení nebezpečného provozu na firemní síti. Ten bude monitorován IDS systémem, jehož volba je součástí této práce. Veškeré logy budou shromažďovány v centrálním logovacím systému Graylog. Předpokládá se práce s open source řešeními a otestování funkčnosti celého systému pomocí simulace provozu. This thesis deals with the implementation of rules for automatic deployment of security rules on devices from MikroTik or sending notifications to the administrator in case of detection of unsafe traffic on the corporate network. This will be monitored by an IDS system, the choice of which is part of this thesis. All logs will be collected in the central logging system Graylog. It is expected to work with open-source solutions and test of the functionality of the whole system by simulating the traffic. Keywords: Filebeat; Graylog; IDS; MikroTik; NIDS; podniková síť; Sidecar; síťová bezpečnost; business network; network security Available in digital repository of Mendel University.
Automatické nasazování bezpečnostních pravidel na základě sledování provozu v síti

Tato závěrečná práce se zabývá implementací pravidel pro automatické nasazování bezpečnostních pravidel do zařízení od firmy MikroTik nebo zasílání notifikací správci, v případě vyhodnocení ...

Fišer, Patrik
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Posilované učení a agentní prostředí
Brychta, Adam
2024 - Czech
Tato práce se zabývá posilovaným učením a jeho aplikací v agentním prostředí. V teoretické části je proveden rozbor teorie obsahující oblasti agentního prostředí, neuronových sítí a posilovaného učení. Praktická část je zaměřena na návrh a implementaci agenta hlubokého posilovaného učení s možností použití hierarchického posilovaného učení. This work deals with reinforcement learning and its application in an agent environment. The theoretical part includes an analysis of the theory covering areas of agent environments, neural networks and reinforcement learning. The practical part is focused on the design and implementation of a deep reinforcement learning agent with the possibility of using hierarchical reinforcement learning. Keywords: agentní prostředí; hluboká neuronová síť; hluboké posilované učení; posilované učení; agent environment; deep neural network; deep reinforcement learning; reinforcement learning Available in digital repository of Mendel University.
Posilované učení a agentní prostředí

Tato práce se zabývá posilovaným učením a jeho aplikací v agentním prostředí. V teoretické části je proveden rozbor teorie obsahující oblasti agentního prostředí, neuronových sítí a posilovaného ...

Brychta, Adam
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Dohled firemní infrastruktury pomocí nástroje Zabbix s integrací log manageru ELISA
Jelínek, Roman
2024 - Czech
Jelínek, R. Dohled firemní infrastruktury pomocí nástroje Zabbix s integrací log manageru ELISA. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá vytvořením dohledového systému pro firemní infrastrukturu. Dohledový systému je implementován pomocí monitorovacího nástroje Zabbix, který je nakonfigurován dle požadavků organizace. Dále jsou pomocí log manageru ELISA analyzovány logové soubory, které jsou následně vyhodnocovány pomocí vytvořených pravidel. V rámci této práce byla nakonfigurována integrace těchto dvou systémů, aby bylo možné v rozhraní Zabbix sledovat upozornění zaslané ze systému ELISA. Jelinek, R. Monitoring of Company Infrastructure using Zabbix Tool with Integra-tion of ELISA Log Manager. Master's Thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. This thesis deals with the creation of a monitoring system for a company's infrastructure. The monitoring system is implemented using the Zabbix monitoring tool, configured according to the organization's requirements. Furthermore, log files are analyzed using the ELISA log manager, and the logs are subsequently evaluated based on created rules. As part of this thesis, the integration of these two systems was configured to enable monitor alerts sent from the ELISA system within the Zabbix interface. Keywords: dohledový systém; ELISA; IT bezpečnost; log manager; logování; Zabbix; IT security; logging; monitoring system Available in digital repository of Mendel University.
Dohled firemní infrastruktury pomocí nástroje Zabbix s integrací log manageru ELISA

Jelínek, R. Dohled firemní infrastruktury pomocí nástroje Zabbix s integrací log manageru ELISA. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá vytvořením ...

Jelínek, Roman
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Ověření růstového potenciálu dubu zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) na lesní správě Brandýs nad Labem
Krumpolcová, Pavlína
2023 - Czech
Cílem předkládané diplomové práce bylo ověřit ve vybraných lesních porostech v rámci LS Brandýs nad Labem růstový potenciál dubu zimního. Vyhledání nejkvalitnějších jedinců v porostu a změření jejich dendrometrických veličin, určit jakostní třídu nejkvalitnějšího sortimentu. Bylo vybráno 43 porostů. Měření probíhalo na SLT 1O, 2O, 1Q a 2Q u jedinců ve věku 61 až 200 let. Minimální zastoupení dubu bylo stanoveno na 50 % s plochou přesahující 0,5 ha. Z výsledků vyplývá, že se růst dubu zimního a jeho kvalita na vybraných souborech lesních typů liší. Ve druhém lesním vegetačním stupni je dosahováno větší produkce oproti prvnímu lesnímu vegetačnímu stupni. Nejkvalitnější sortimenty dubu zimního byly zjištěny na SLT 2O. The aim of the diploma thesis was to verify the growth potential of sessile oak in selected forest stands within the forest administration unit Brandýs nad Labem. Finding the best quality individuals in the stand and measuring their dendrometric values, determine the quality class of the best assortment. 43 stands were selected. The measurement took place on forest site complexes 1O, 2O, 1Q and 2Q with individuals aged from 61 to 200 years. The minimum representation of oak was set at 50% with an area exceeding 0.5 ha. The results show that the growth of sessile oak and its quality differ in selected forest site complexes. In the second forest vegetation zone, greater production is achieved compared to the first forest vegetation zone. The best quality varieties of sessile oak were found on forest site comlex 2O. Keywords: kvalita sortimentů; objem středního kmene; produkce; růstová funkce; assortment quality; growth function; medium stem volume; production Available in digital repository of Mendel University.
Ověření růstového potenciálu dubu zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) na lesní správě Brandýs nad Labem

Cílem předkládané diplomové práce bylo ověřit ve vybraných lesních porostech v rámci LS Brandýs nad Labem růstový potenciál dubu zimního. Vyhledání nejkvalitnějších jedinců v porostu a změření jejich ...

Krumpolcová, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Možnosti inovace náplní u čokoládových cukrovinek
Franková, Michaela
2023 - Czech
Diplomová práce na téma Možnosti inovace náplní u čokoládových cukrovinek je zaměřena na produkci čokolády a pralinek s využitím bylinných extraktů jako součásti náplní. Literární rešerše se zabývá procesem výroby čokolády a pralinek, typy náplní a možnými vadami, které se mohou v pralinkách či čokoládě vyskytovat. Druhá část teorie se věnuje extrakčním metodám používaným k získání bylinných extraktů a dále vlastnostem a použitím bylinných extraktů, zejména máty peprné v potravinářství a cukrovinkářství. Praktická část diplomové práce se zabývá výrobou pralinek s 6 různými typy náplní. Jako kontrola sloužila varianta s dutinkou z hořké čokolády obsahující ganache z bílé čokolády a smetany. Ostatní varianty kromě stejné ganache obsahovaly přídavek jedné z následujících aromatických surovin: esenciálního oleje z máty peprné, tinktury z máty peprné, sušené máty peprné, čerstvé máty peprné nebo ochucovací pasty s příchutí máty peprné. Při senzorické analýze byl sestaven senzorický profil jednotlivých variant pralinek a byly sledovány příslušné deskriptory. V celkovém dojmu byla nejlépe vyhodnocena varianta 2 s mátovým esenciálním olejem (p<0,05). Nejhorší dojem u hodnotitelů zanechala varianta 5 obsahující čerstvou mátu (p<0,05). Na hodnocení této varianty měla silný vliv přítomnost cizí chutě ve výrobku, kterou identifikovalo 64 % hodnotitelů. V rámci mikrobiologické analýzy byly stanoveny celkové počty mikroorganismů, počty koliformních bakterií a bakterií E. coli a kolonie plísní a kvasinek. Byla provedena mikrobiologická analýza vstupních surovin a dále byly mikroorganismy sledovány v 6 variantách pralinek v rámci 4 odběrů v průběhu 6týdenního skladování při teplotě 16 ˚C. Během skladování byla pomocí přístroje Tiratest 27 025 analyzována pevnost čokoládových pralinek. Naměřené výsledky se pohybovaly rozmezí 1,90–11,82 N. U všech variant kromě varianty 5 byla zjištěna nejvyšší pevnost po 4 týdnech skladování. Poslední provedenou analýzou bylo stanovení aktivity vody pralinek. Aktivita vody se pohybovala v rozmezí hodnot 0,788–0,859. The focus of the master's thesis entitled Possibilities of filling innovation in chocolate confectionery is on the production of chocolate and pralines using herbal extracts as part of the fillings. The literary review delves into the processes of chocolate and praline production, types of fillings, and potential defects that may occur in pralines or chocolate. The second part of the theory deals with the extraction methods used to obtain herbal extracts and the properties and applications of herbal extracts, particularly peppermint in the food and confectionery industry. The practical part of the thesis is concerned with the production of pralines with six different types of fillings. A variant with a dark chocolate shell containing white chocolate ganache and cream was used as a control. The other variants, besides the same ganache, contained an addition of one of the following aromatic ingredients: peppermint essential oil, peppermint tincture, dried peppermint, fresh peppermint, or peppermint-flavoured paste. During the sensory analysis, the sensory profile of each praline variant was created, and the relevant descriptors were compared. Variant 2 with peppermint essential oil was evaluated as the best in descriptor overall impression (p<0.05). The worst impression among evaluators was left by variant 5 containing fresh peppermint (p<0.05). The presence of foreign taste in the product strongly influenced the evaluation of this variant, as identified by 64% of the evaluators. Total microbial counts, counts of coliform bacteria and E. coli bacteria, and colonies of mould and yeast were determined during the microbiological analysis. Microbiological analysis was performed on input raw materials, and microorganisms were further monitored in six praline variants over four samplings during six weeks of storage at 16°C. During storage, the strength of chocolate pralines was analyzed using the Tiratest 27 025. The measured results ranged from 1.90–11.82 N. The highest hardness was observed in all variants, except variant 5, after four weeks of storage. The last analysis performed was the measurement of the water activity of pralines, which ranged from values of 0.788–0.859. Keywords: bylinné extrakty; čokoládové cukrovinky; ganache; máta peprná; pralinky; herbal extracts; chocolate bonbons; chocolate pralines; Mentha piperita Available in digital repository of Mendel University.
Možnosti inovace náplní u čokoládových cukrovinek

Diplomová práce na téma Možnosti inovace náplní u čokoládových cukrovinek je zaměřena na produkci čokolády a pralinek s využitím bylinných extraktů jako součásti náplní. Literární rešerše se zabývá ...

Franková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza tahové-tlakové asymetrie u koeficientů příčné deformace pomocí metody korelace digitálního obrazu
Zadina, Jan
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou tahové-tlakové asymetrie u koeficientů příčné deformace (Poissonových čísel) u dřeva smrku ztepilého (Picea abies L. Karst) ve všech 3 principiálních směrech rostlého dřeva, tj. pro kompletní sadu 6 Poissonových čísel. Tahové a tlakové namáhání v rámci jednoho směru proběhlo na témže zkušebním tělese, přičemž pro analýzu povrchových deformací byla využita metoda korelace digitálního obrazu (DIC). Za tímto účelem byl povrch zkušebních tělísek ve dvou sousedních rovinách během mechanického namáhání zaznamenáván kamerami a z digitálních snímků byla poté plno-polně vyhodnocena deformace a z ní byly následně vypočítány i koeficienty příčné deformace. Zhodnocení koeficientů příčné deformace bylo provedeno pomocí statistických testů. Byly provedeny statistické T-testy na shodu středních hodnot pro porovnání tahových a tlakových koeficientů, které prokázali rozdíl mezi tlakovým a tahovým Poissonovým číslem pouze v některých případech. Také byla provedena jednofaktorová ANOVA a Scheffeho test pro porovnání jednotlivých směrů mezi sebou, které ukázali rozdělení na velká a malá Poissonova čísla především v tahu. Také byla provedena regresní analýza pro zjištění míry korelace tahových a tlakových Poissonových čísel a zde byla korelace prokázána v radiálním a tangenciálním směru. Regresní analýza byla také provedena pro vztah k hustotě dřeva, která u některých Poissonových čísel ukázala mírnou korelaci. This thesis deals with the analysis of tensile-compressive asymmetry in the coefficients of transverse deformation (Poisson's ratios) of spruce wood (Picea abies L. Karst) in all three principal directions of growth, i.e. for the complete set of 6 Poisson's ratios. Tensile and compressive stress within one direction was applied to the same test specimen, and the digital image correlation (DIC) method was used to analyze surface deformations. For this purpose, the surface of the test specimens in two adjacent planes was recorded by cameras during mechanical loading, and the deformations were fully evaluated from the digital images, from which the Poisson's ratios were subsequently calculated. The evaluation of Poisson's ratios was performed using statistical tests. Statistical t-tests were performed to test the equality of means to compare the tensile and compressive Poisson's ratios, which showed differences between the compressive and tensile Poisson's ratios only in some cases. A one-way ANOVA and Scheffé's test were also performed to compare the different directions with each other, which showed a distribution of large and small Poisson's ratios mainly in tension. A regression analysis was also performed to determine the degree of correlation between the tensile and compressive Poisson's ratios, and correlation was demonstrated in the radial and tangential directions. Regression analysis was also performed to examine the relationship with wood density, which showed a slight correlation with some of the Poisson's ratios. Keywords: koeficienty příčné deformace; korelace digitálního obrazu (DIC); mechanické zkoušky; Poissonova čísla; smrk ztepilý; tahová-tlaková asymetrie; tahové a tlakové namáhání; digital image correlation (DIC); mechanical testing; Norway spruce; Poisson's ratios; tensile and compressive loading; transverse strain coefficients Available in digital repository of Mendel University.
Analýza tahové-tlakové asymetrie u koeficientů příčné deformace pomocí metody korelace digitálního obrazu

Tato diplomová práce se zabývá analýzou tahové-tlakové asymetrie u koeficientů příčné deformace (Poissonových čísel) u dřeva smrku ztepilého (Picea abies L. Karst) ve všech 3 principiálních směrech ...

Zadina, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Účinky vybraných peptidů na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii
Avdeeva, Olga
2023 - Czech
V předložené práci byla prováděna aplikace modifikovaných novicidinových peptidů NVCAA a NVCHH na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii. Cílem studie bylo zjistit minimální inhibiční koncentrace testovaných peptidů na bakterie Escherichia coli s následnou aplikací na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii. Posouzení vlivu testovaných peptidu na řasu bylo prováděno pomocí spektrofotometrických analýz: obsahu chlorofylu A a chlorofylu B, celkového obsahu flavonoidů, celkové antioxidační kapacity a pomocí metody DPPH ASSAY. Molekulární změny Chlamydomonas reinhardtii byly stanoveny sledováním množství izolované RNA a exprese genů APX1, APX2, CAT1, CAT2 pomocí metody Real-time PCR. Statisticky zpracovaná data ukázala, že aplikace peptidů NVCAA a NVCHH vyvolaly značný stres řasy a tím zvýšila exprese genů zodpovědných za snížení oxidačního stresu. In the presented work, the modified novicidin peptides NVCAA and NVCHH were applied to the unicellular alga Chlamydomonas reinhardtii. The aim of the study was to determine the minimum inhibitory concentrations of the tested peptides on Escherichia coli bacteria with subsequent application on the unicellular algae Chlamydomonas reinhardtii. The assessment of the effect of the tested peptides on the algae was carried out using spectrophotometric analyses: chlorophyll A and chlorophyll B content, total flavonoid content, total antioxidant capacity and using the DPPH ASSAY method. Chlamydomonas reinhardtii molecular changes were determined by monitoring the amount of isolated RNA and the expression of APX1, APX2, CAT1, CAT2 genes using the Real-time PCR method. Statistically processed data showed that the application of NVCAA and NVCHH peptides induced considerable stress in the cilia. Keywords: celková antioxidační kapacita; DPPH ASSAY; exprese genů; flavonoidy; gelová elektroforéza; chlorofyl; izolace RNA; kultivace řas; novicidin; NVCAA; NVCHH; Real-time PCR; syntéza cDNA; syntéza peptidů na pevné fáze; test minimální inhibiční koncentrace; algae cultivation; cDNA synthesis; flavonoids; gel electrophoresis; gene expression; chlorophyll; minimum inhibitory concentration test; RNA isolation; solid-phase peptide synthesis; total antioxidant capacity Available in digital repository of Mendel University.
Účinky vybraných peptidů na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii

V předložené práci byla prováděna aplikace modifikovaných novicidinových peptidů NVCAA a NVCHH na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii. Cílem studie bylo zjistit minimální inhibiční ...

Avdeeva, Olga
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv přeměn dřevinné skladby lesa na bylinné patro v modelovém území u Stráže nad Nežárkou
Tesař, Miroslav
2023 - Czech
Předmětem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv přeměn druhové skladby porostů na strukturu přízemní vegetace. V lesním komplexu Dubovice (u Stráže nad Nežárkou, v okrese Jindřichův Hradec) v okolí vrchu Homolky byly studovány čtyři typy porostů: bukové kotlíky, smrkové tyčoviny, listnaté a jehličnaté kmenoviny. Bylo zaznamenáno 76 fytocenologických snímků, na každém z nich byl proveden odběr vzorku půdy z A horizontu a byla změřena i mocnost tohoto horizontu. Ze vzorků byla zjištěna půdní reakce pH/KCl a procentuální obsah humusových látek. Pomocí jednorozměrných i mnohorozměrných analýz (kanonická a detrendovaná korespondenční analýza) byl ověřen vztah sledovaných proměnných. Pro statistické zhodnocení pedologických výsledků byl použit Kruskal-Wallisův test. Na studovaném území byl potvrzen statisticky významný vtah mezi dřevinnou skladbou porostů a bylinným i mechovým patrem, a také u obsahu humusových látek a mocnosti A horizontu. Předpokládaný vliv složení stromového patra nebyl prokázán na proměnnou pH/KCl, a také nebyl prokázán vztah mezi věkem a druhovou diverzitou a pokryvností bylinného patra. Přeměny porostů mají pozitivní vliv na diverzitu přízemní vegetace a sledované půdní vlastnosti stanoviště. The aim of this thesis was to evaluate the effect of changes in species composition on the structure of ground vegetation. In the Dubovice forest complex (near Stráž nad Nežárkou, in the Jindřichův Hradec district) in the vicinity of the Homolka hill, four types of stands were studied: young beech stands, young spruce stands, deciduous and coniferous coppice. Seventy-six phytocenological images were recorded, and soil sampling from the A horizon was carried out on each of them, and the strength of this horizon was measured. From the samples, the soil pH/KCl reaction and the percentage of humus content were determined. Using univariate and multivariate analyses (canonical and detrended correspondence analysis), the relationship between the variables of interest was verified. The Kruskal-Wallis test was used for statistical evaluation of the pedological results. In the study area, a statistically significant relationship was confirmed between the woody plant composition and herbaceous and moss cover, as well as for humus content and A horizon strength. The predicted effect of tree canopy composition was not demonstrated on the pH/KCl variation, and the relationship between age and species diversity and herbaceous canopy cover was also not demonstrated. Stand transformations have a positive effect on ground vegetation diversity and soil habitat characteristics. Keywords: A horizont; bylinné a mechové patro; skladba porostu; A horizon; herb and moss cover; stand composition Available in digital repository of Mendel University.
Vliv přeměn dřevinné skladby lesa na bylinné patro v modelovém území u Stráže nad Nežárkou

Předmětem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv přeměn druhové skladby porostů na strukturu přízemní vegetace. V lesním komplexu Dubovice (u Stráže nad Nežárkou, v okrese Jindřichův Hradec) v okolí ...

Tesař, Miroslav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Stanovení profilu mastných kyselin v hmyzích surovinách modifikovaných výživovými přídavky jedlých olejů a vitamínu D k základnímu krmivu hmyzu
Tomanová, Adéla
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá profilem mastných kyselin v tělech larválního stádia potemníka moučného, a jak je možno zastoupení mastných kyselin v těle tohoto hmyzu ovlivnit typem přijímané potravy. Teoretická část je věnována legislativě řešící problematiku jedlého hmyzu v české republice a EU, obecnému anatomickému popisu hmyzího těla, charakteristice zástupců schváleného jedlého hmyzu včetně jejich nutriční stránky, výhodám a nevýhodám konzumace hmyzu, průmyslovému zpracování hmyzu a s konzumací hmyzu související potravinové neofobii. Součástí je také obecná charakteristika a rozdělení mastných kyselin. Praktická část se věnuje metodice výkrmu vlastních vzorků larev potemníků moučných krmených základním krmivem obohaceným o rostlinné oleje a vitamin D, dále chemickým postupům pro stanovení profilu mastných kyselin v jejich tělech a vyhodnocení získaných výsledků a diskuzi. The thesis deals with the profile of fatty acids in the body of the larval stage of the Tenebrio molitor, and how the content of fatty acids in the body of this insect could be affected by the type of food which they consume. The theoretical part is devoted to legislation dealing with the issue of edible insects in the Czech Republic and the EU, a general anatomical description of the insect body, characteristics of representatives of approved edible insects including their nutritional aspects, advantages and disadvantages of insect consumption, industrial processing of insects and food neophobias. There are also included the general characteristics and distribution of fatty acids. The practical part is dedicated to the methodology of fattening own samples of larvae of Tenebrio molitor fed with basic feed enriched with vegetable oils and vitamin D, as well as the processes for determining the fatty acid profile in their bodies and evaluating the obtained results and discussion. Keywords: jedlý hmyz; mastné kyseliny; plynová chromatografie; potemník moučný; edible insects; fatty acids; gas chromatography; Tenebrio molitor Available in digital repository of Mendel University.
Stanovení profilu mastných kyselin v hmyzích surovinách modifikovaných výživovými přídavky jedlých olejů a vitamínu D k základnímu krmivu hmyzu

Tato diplomová práce se zabývá profilem mastných kyselin v tělech larválního stádia potemníka moučného, a jak je možno zastoupení mastných kyselin v těle tohoto hmyzu ovlivnit typem přijímané potravy. ...

Tomanová, Adéla
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Kalkulace nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa
Popelka, Tomáš
2023 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulaci nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa, a to konkrétně území, které se rozkládá mezi obcemi Kořenec, Benešov, Horní Štěpánov a Buková. U vybraných lesních cest bylo po prostudování literatury a informací o lokalitě provedeno terénní šetření, při němž byly zaznamenány poškození či nedostatky vybraných lesních cest. V návaznosti na tato zjištění byla navržena opatření směřující k údržbě či opravě vybraných lesních cest, přičemž za použití programu Kros 4 byly spočteny náklady na provedení těchto opatření. Výsledkem této diplomové práce tak je kalkulace nákladů na provedení navržených opatření, přičemž je však třeba zdůraznit, že se jedná pouze o rámcový návrh řešení bez provedeného inženýrsko geologického průzkumu. V této diplomové práci bylo zjištěno, že celkové náklady na provedení navržených opatření pak činí částku ve výši 6.045.900,06 Kč, a to na lesních cestách o celkové délce 15978 m. This diploma thesis is focused on the calculation of costs for maintenance, repairs and modifications of completed constructions of forest road structures in the selected area of the forest, namely they are loceated between the municipalities of Kořenec, Benešov, Horní Štěpánov and Buková. After studying the literature and information about location, a filed survey was carried out on the selected forest roads, during which damage or deficiencies of the selected forest roads were noted. Following this findings, measures were proposed for maintenance or repair of the selected forest roads, and the cost of implementing these measures was calculated using Kros 4 software. The result of this diploma thesis is a cost calculation of the implementation of the proposed measure, but it should be stressed that this is only an outline proposal for a solution without an engineering and geological survey. In this diploma thesis, it was found that total cost of implementing the proposed measures amounts to CZK 6,045,900.06 on forest roads with a total lenght of 15978 metres. Keywords: kalkulace; lesní cesta; lesní cestní síť; oprava; rozpočet; údržba; calculation; costing; forest road network; forest roads; maintenance; repair Available in digital repository of Mendel University.
Kalkulace nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa

Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulaci nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa, a to konkrétně území, které se rozkládá mezi obcemi Kořenec, ...

Popelka, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases