Number of found documents: 10134
Published from to

Radiologický vyšetřovací algoritmus při podezření na týrané dítě
Popelová, Eliška; Kynčl, Martin; Burgetová, Andrea; Jezberová, Michaela
2024 - Czech
Imaging algorithm in suspected non-accidental injury Abstract This thesis focuses on radiologic investigations in children with suspected non-accidental injury (NAI) with emphasis on children below two years of age. It is the first Czech ori- ginal and review work on this topic. The aim of this work is to evaluate current practise in Czech hospitals and to assess benefits of skeletal imaging in children younger than two years with suspected NAI. The theoretical part of the thesis presents a summary of up-to- -date information on radiologic imaging of children with suspected NAI and provides an overview of international expert literature. The empirical part of the thesis presents four scientific projects: a survey among Czech radiologists and three studies aimed at skeletal imaging in children with trauma suggestive of NAI. The results of these works show that evaluation of children with suspected NAI is not standardized and that skeletal imaging is not performed in all appropriate situations. At the same time, the results show that skele- tal imaging may show clinically occult fractures, while the effective dose is reasonably low. The thesis also brings suggestions for improvements and topics for further research. The appendices to this work include the recommendations Postavme se na stranu dětí.... Radiologický vyšetřovací algoritmus při podezření na týrané dítě Abstrakt Práce se věnuje radiologickému vyšetřování dětských pacientů s podezřením na fyzické týrání, s důrazem na děti mladší dvou let. Jedná se o první souhrnnou a původní českou práci na toto téma. Jejím cílem je zmapovat současnou praxi v českých nemocnicích a zhodnotit přínos radiologického vyšetření skeletu u dětí do dvou let s podezřením na týrání. Teoretická část poskytuje přehled dosavadního poznání v oblasti radiologických postupů při péči o týrané děti a přináší přehled zahraniční literatury k tématu. V empi- rické části jsou prezentovány čtyři výzkumné projekty - dotazníkové šetření mezi českými radiology a tři retrospektivní studie zaměřené na cílené rentgenové vyšetření skeletu u pacientů s traumaty, která mohou poukazovat na týrání. Výsledky těchto prací ukazují, že v případech podezření na týrání se mnohdy nepostupuje standardizovaně a cílené rent- genové vyšetření se neprovádí ve všech indikovaných případech. Současně práce demon- struje přínosy tohoto vyšetření v podobě záchytu klinicky němých zlomenin a ukazuje, že efektivní dávka vyšetření je poměrně nízká. Práce... Available in a digital repository NRGL
Radiologický vyšetřovací algoritmus při podezření na týrané dítě

Imaging algorithm in suspected non-accidental injury Abstract This thesis focuses on radiologic investigations in children with suspected non-accidental injury (NAI) with emphasis on children below ...

Popelová, Eliška; Kynčl, Martin; Burgetová, Andrea; Jezberová, Michaela
Univerzita Karlova, 2024

Diagnostika patologických změn na cévním řečišti a nové metody intervenční léčby
Novák, Matěj; Lambert, Lukáš; Křivánek, Jiří; Cihlář, Filip
2024 - Czech
Purpose. The objective of the first study was to compare the results of primary patency of failing dialysis arterio-venous fistulas and grafts when using drug-coated balloon catheters in comparison with simple balloon catheters. The aim of the second study was to quantify perfusion changes on CT pulmonary angiography (CTPA) in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH). Methods. In the first study, a total of 76 patients were randomized to the study - 38 patients were treated with percutaneous transluminal angioplasty using a drug-coated balloon catheter, and 38 patients were treated with percutaneous transluminal angioplasty using a simple balloon catheter. Follow-up DSAs were performed at 3, 6, 9, and 12 months after baseline intervention. In the second study, CTPA in 58 patients with CTEPH were evaluated. The volume of the hypoperfused part of the lungs was measured using density thresholding in semi-automatically segmented lung volume and compared with hemodynamic parameters from catheterization. Results. In the first study, the primary patency in the PTA group with a drug-coated balloon catheter versus the PTA group with a simple balloon catheter was 86.7 ± 5.6% vs. 74.2 ± 7.4% at 3 months, 52.8 ± 8.4% vs. 25.6 ± 7.9% at 6 months, 21.8 ± 8.1% vs. 11.0 ± 5.9% at 9... Souhrn Účel. Cílem první práce bylo porovnat výsledky primární průchodnosti selhávajících dialyzačních zkratů při použití lékových balonkových katetrů ve srovnání s prostými balonkovými katetry. Cílem druhé práce bylo kvantifikovat perfúzní změny na CT angiografii plicnice (CTPA) u pacientů s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTEPH). Metodika. Do první studie bylo randomizováno 76 pacientů - 38 pacientů bylo léčeno perkutánní transluminální angioplastikou s použitím lékového balonkového katetru, 38 pacientů bylo léčeno perkutánní transluminální angioplastikou s použitím prostého balonkového katetru. Kontrolní DSA byly prováděny 3, 6, 9 a 12 měsíců po vstupním intervenčním zákroku. Ve druhé práci bylo retrospektivně zhodnoceno CTPA u 58 pacientů s CTEPH. Pomocí denzitního prahování v poloautomaticky segmentovaném objemu plic byl stanoven objem hypoperfundované části plic a výsledky srovnány s hemodynamickými parametry z pravostranné srdeční katetrizace. Výsledky. V první studii byla primární průchodnost ve skupině PTA s lékovým balonkovým katetrem oproti skupině PTA s prostým balonkovým katetrem byla 86,7 ± 5,6% vs. 74,2 ± 7,4% ve 3 měsících, 52,8 ± 8,4% vs. 25,6 ± 7,9% v 6-ti měsících, 21,8 ± 8,1% vs. 11,0 ± 5,9% v 9-ti měsících a 17,4 ± 7,5% vs. 11,0 ± 5,9% ve 12- ti měsících. Medián času... Keywords: dialyzační zkrat; perkutánní transluminální angioplastika; lékový balonkový katetr; chronická trombembolická plicní hypertenze; CT angiografie plicnice; dialysis shunt; percutaneous transluminal angioplasty; drug-coated balloon catheter; chronic thromboembolic pulmonary hypertension; CT pulmonary angiography Available in a digital repository NRGL
Diagnostika patologických změn na cévním řečišti a nové metody intervenční léčby

Purpose. The objective of the first study was to compare the results of primary patency of failing dialysis arterio-venous fistulas and grafts when using drug-coated balloon catheters in comparison ...

Novák, Matěj; Lambert, Lukáš; Křivánek, Jiří; Cihlář, Filip
Univerzita Karlova, 2024

Dekomposice opadu, její význam pro biogeochemické cykly
Vicena, Jakub; Frouz, Jan; Picek, Tomáš; Krištůfek, Václav
2024 - Czech
Decomposition of litter is a key process in the soil nutrient cycle. It is a very complex process that is influenced by a number of factors. This dissertation studies these key factors influencing the rate of organic matter mineralization using modern analytical methods. The results of the dissertation are presented in four publications in international journals with IF and one manuscript ready for publication. The first publication shows a strong positive correlation between microbial diversity and organic matter decomposition per gram of carbon. In contrast, microbial respiration per gram soil was negatively correlated with bacterial diversity and positively correlated with fungal biomass. Thus, the relationship between microbial diversity and decomposition rate is context dependent. The second study (in manuscript form) shows that microbial respiration correlates with C/N of fallout only at the beginning of the experiment, but not at the end. However, respiration during litter decomposition at the beginning and end of the experiment is strongly negatively correlated with the C/N ratio of green leaves. This suggests that the stoichiometric C/N ratio may influence decomposition indirectly through correlation with other unknown parameters such as leaf morphology. The third study examined the... Dekomposice opadu je klíčovým procesem koloběhu živin v půdě. Jedná se o velmi složitý pochod, který je ovlivňován řadou faktorů. Tato disertační práce se věnuje studiu těchto klíčových faktorů ovlivňujících míru mineralizace organické hmoty, a to za použití moderních analytických metod. Výsledky disertační práce jsou prezentovány ve čtyřech publikacích v mezinárodních časopisech s IF a jednom rukopisu připraveném k publikování. První publikace ukazuje silnou pozitivní korelaci mezi mikrobiální diversitou a dekomposicí organické hmoty na gram uhlíku. Naproti tomu mikrobiální respirace na gram půdy negativně koreluje s bakteriální diverzitou a pozitivně s houbovou biomasou. Vztah mezi mikrobiální diverzitou a rychlostí dekomposice je tedy závislý na kontextu. Druhá studie (ve formě rukopisu) ukazuje, že mikrobiální respirace koreluje s C/N opadu pouze na počátku experimentu, nikoli však na jeho konci. Respirace při dekomposici opadu na začátku a na konci experimentu však úzce negativně koreluje s C/N poměrem zeleného listí. To naznačuje, že stechiometrický poměr C/N může ovlivňovat rozklad nepřímo prostřednictvím korelace s dalšími neznámými parametry jako je např. morfologie listů. V rámci třetí studie byla zkoumána struktura houbových a bakteriálních společenstev v jednotlivých frakcích půdní... Keywords: dekomposice opadu; poměr C:N; mikrobiální biomasa; mikrobiální diversita; litter decomposition; C:N ratio; microbial biomass; microbial diversity Available in a digital repository NRGL
Dekomposice opadu, její význam pro biogeochemické cykly

Decomposition of litter is a key process in the soil nutrient cycle. It is a very complex process that is influenced by a number of factors. This dissertation studies these key factors influencing the ...

Vicena, Jakub; Frouz, Jan; Picek, Tomáš; Krištůfek, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Rozvíjení matematické gramotnosti v chemických úlohách pro střední školy
Břížďala, Jan; Stratilová Urválková, Eva; Čtrnáctová, Hana; Klečková, Marta
2024 - Czech
This thesis focuses on the correlation between the state of pupils' math literacies (grammar school graduates) and their success in solving chemical tasks. It identifies factors influencing the success of solving specific chemistry tasks. Generally, mathematical literacies are established as the ability to apply mathematical concepts to real practical tasks. Typically, chemistry involves chemical calculations, description of molecule geometry, and reading and interpreting data from graphs, tables or diagrams. Mathematical literacy is a key topic addressed by several international research studies (primarily PISA and TIMSS). The national strategic documents in the field of education (e.g. Strategy 2030+) place a strong emphasis on connecting the subject matter with real-life experiences including the application of mathematical concepts in chemistry. This thesis includes the creation of a didactic test comprising complex tasks from general chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, and biochemistry. To solve these tasks, students need to prove obtaining the knowledge and literacies of maths as well as chemistry on a high school level. The presented test aims to assess students' ability to solve these tasks and potentially identify the reasons for their failures. The didactic test was... Dizertační práce se zabývá souvislostí mezi stavem matematické gramotnosti u žáků (absolventů gymnázií) a jejich úspěšností při řešení chemických úloh. Zkoumá se, které faktory mají vliv na úspěšné vyřešení zadaných úloh z chemie. Matematická gramotnost je obecně zaváděna jako schopnost aplikovat poznatky z matematiky na reálných příkladech z praxe. V chemii to neznamená pouze schopnost řešit chemické výpočty, ale také třeba popisovat geometrii molekul, číst a správně interpretovat data z grafů, tabulek či schémat apod. Matematická gramotnost je velmi důležité téma, kterým se na mezinárodní úrovni zabývá několik výzkumných šetření (především PISA, TIMSS). Národní strategické dokumenty v oblasti vzdělávání (např. Strategie 2030+) kladou vysoký důraz na propojování učiva s poznatky z reálného života. Aplikace matematických poznatků v chemii tomu odpovídá. Součástí dizertační práce je sestavení didaktického testu, který obsahuje komplexní (průřezové) úlohy z chemie obecné, anorganické, organické a biochemie. Tyto úlohy v sobě kombinují učivo středoškolské matematiky a chemie. Jejich cílem je zjistit, jak jsou žáci schopni zadané úlohy řešit, případně identifikovat příčinu jejich neúspěchů. Didaktický test byl sestaven na základě učiva vymezeného v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia a jeho... Keywords: matematická gramotnost - chemické úlohy - didaktický test - odborný panel - myšlení nahlas; mathematical literacies - chemistry tasks - didactic test - expert panel - thinking aloud Available in a digital repository NRGL
Rozvíjení matematické gramotnosti v chemických úlohách pro střední školy

This thesis focuses on the correlation between the state of pupils' math literacies (grammar school graduates) and their success in solving chemical tasks. It identifies factors influencing the ...

Břížďala, Jan; Stratilová Urválková, Eva; Čtrnáctová, Hana; Klečková, Marta
Univerzita Karlova, 2024

Role řízené tkáňově-specifcké produkce ISWI proteinu Smarca5/Snf2h v myší krvetvorbě.
Turková, Tereza; Stopka, Tomáš; Forejt, Jiří; Mráz, Marek
2024 - Czech
The process of cell differentiation is dependent on the chromatin-remodeling activity of the ISWI ATPase SMARCA5 (SNF2H) and its complexes. A series of mouse models have been used to study the functions of this ATPase, starting with a model with constitutive deletion of the Smarca5 gene and followed by models with tissue-specific deletion of Smarca5 gene (especially at different stages of hematopoiesis). The severity of phenotypic manifestations in mouse models varies from early embryonic lethality in the constitutive deletion model, through fetal lethality associated with erythropoiesis failure (Vav1iCre model - deletion in the definitive hematopoietic progenitor) to lymphopoiesis defects that do not limit animal survival (hCD2iCre model - deletion in T and B lymphocytes) in conditional deletion models. This work builds on the observations obtained in the study of deletion models of this Smarca5 gene, i.e. that deletion leads to arrest of cell proliferation and their entry into apoptosis. Defects were observed already at the stem cell and hematopoietic progenitor stages, which were unable to enter the differentiation process in the absence of the SMARCA5 protein. In these models, it was not possible to study the progression of differentiation because of this reason. Therefore, we decided to create... Proces diferenciace krvetvorných buněk je závislý na chromatin-remodelační aktivitě ISWI ATPázy SMARCA5 (SNF2H) a jejích komplexů. Pro studium funkcí této ATPázy jsme v naší laboratoři vyvinuli řadu myších modelů, počínaje modelem s konstitutivní delecí genu Smarca5 a na něj navazujícími modely s kondicionální delecí tohoto genu v závislosti na tkáňově specificky exprimované Cre rekombináze (zejména v různých stádiích krvetvorby). Závažnost fenotypových projevů u myších modelů se různí od brzké embryonální letality konstitutivního delečního modelu, přes fetální letalitu spojenou se selháním erytropoézy (Vav1iCre model - delece v definitivním hematopoetickém progenitoru) až po poruchy lymfopoézy neomezující přežití zvířat (hCD2iCre model - delece v T a B lymfocytech) u kondicionálně delečních modelů. Tato práce navazuje na pozorování získaná při studiu delečních modelů genu Smarca5, tedy že delece vede k zástavě dělení buněk a jejich vstupu do apoptózy. Defekty byly pozorovány už ve stádiu kmenových buněk a hematopoetických progenitorů, které nebyly schopné vstoupit do procesu diferenciace v nepřítomnosti SMARCA5 proteinu. V těchto modelech kvůli tomu nebylo možné studovat průběh diferenciace. Proto jsme se rozhodli vytvořit nový myší model s hypomorfní (exprimující nižší množství proteinu)... Keywords: chromatin; Snf2h; Smarca5; ATPáza; myší model; krvetvorba; kmenové buňky; multipotentní progenitory; chromatin; Snf2h; Smarca5; ATPase; mouse model; hematopoiesis; stem cells; multipotent progenitors Available in a digital repository NRGL
Role řízené tkáňově-specifcké produkce ISWI proteinu Smarca5/Snf2h v myší krvetvorbě.

The process of cell differentiation is dependent on the chromatin-remodeling activity of the ISWI ATPase SMARCA5 (SNF2H) and its complexes. A series of mouse models have been used to study the ...

Turková, Tereza; Stopka, Tomáš; Forejt, Jiří; Mráz, Marek
Univerzita Karlova, 2024

3D analýza dentálních a skeletálních změn po zubní a ortodontické terapii
Nocar, Adam; Dostálová, Taťjana; Hubálková, Hana; Koberová Ivančaková, Romana
2024 - Czech
3D analýza dentálních a skeletálních změn po zubní a ortodontické terapii Abstrakt Předkládaná disertační práce popisuje možnost využití 3D analýzy a 3D technologií ve stomatologické a ortodontické praxi. Analýza změn je dále popsána ve dvou konkrétních pracích, a to přesně zabývající se laserově tvrzenými 3D vytištěnými modely v ortodoncii a změnami po laserovém bělení zubů. Cílem první práce je analýza změn po ortodontické terapii z pohledu stability modelů vytištěných stereolitografií (SLA) ve srovnání s tradičními sádrovými odlitky po dobu tří let. Experimentální soubor dat se skládal z 36 ortodontických pacientů, z nichž každý měl modely vytištěné pomocí SLA a sádrové odlitky pro horní i dolní čelist, což vedlo k získání celkem 72 skenů ve formě souborů Standard Template Library (STL) a 72 tradičních otisků. Modely horního zubního oblouku byly zkonstruovány pomocí 3D tiskárny SLA, využívající fialový laserový paprsek o vlnové délce 405 nm ke ztuhnutí tekutého polymeru. Klasické sádrové odlitky byly připraveny v zubní laboratoři. K vyhodnocení rozdílů mezi zubními modely byl použit laboratorní skener k vytvoření virtuálních odlitků. Výsledky z 22 experimentálních souborů dat ukázaly vysokou míru shody mezi sádrovými odlitky a virtuálními povrchy s průměrným absolutním rozdílem 0,018 mm a směrodatnou... 3D analýza dentálních a skeletálních změn po zubní a ortodontické terapii Abstrakt Předkládaná disertační práce popisuje možnost využití 3D analýzy a 3D technologií ve stomatologické a ortodontické praxi. Analýza změn je dále popsána ve dvou konkrétních pracích, a to přesně zabývající se laserově tvrzenými 3D vytištěnými modely v ortodoncii a změnami po laserovém bělení zubů. Cílem první práce je analýza změn po ortodontické terapii z pohledu stability modelů vytištěných stereolitografií (SLA) ve srovnání s tradičními sádrovými odlitky po dobu tří let. Experimentální soubor dat se skládal z 36 ortodontických pacientů, z nichž každý měl modely vytištěné pomocí SLA a sádrové odlitky pro horní i dolní čelist, což vedlo k získání celkem 72 skenů ve formě souborů Standard Template Library (STL) a 72 tradičních otisků. Modely horního zubního oblouku byly zkonstruovány pomocí 3D tiskárny SLA, využívající fialový laserový paprsek o vlnové délce 405 nm ke ztuhnutí tekutého polymeru. Klasické sádrové odlitky byly připraveny v zubní laboratoři. K vyhodnocení rozdílů mezi zubními modely byl použit laboratorní skener k vytvoření virtuálních odlitků. Výsledky z 22 experimentálních souborů dat ukázaly vysokou míru shody mezi sádrovými odlitky a virtuálními povrchy s průměrným absolutním rozdílem 0,018 mm a směrodatnou... Keywords: 3D tisk; 3D skenování; stomatologie; ortodoncie; laser; bělení zubů; ortodontické modely; 3D print; 3D scanning; dentistry; orthodontics; laser; teeth bleaching; orthodontic models Available in a digital repository NRGL
3D analýza dentálních a skeletálních změn po zubní a ortodontické terapii

3D analýza dentálních a skeletálních změn po zubní a ortodontické terapii Abstrakt Předkládaná disertační práce popisuje možnost využití 3D analýzy a 3D technologií ve stomatologické a ortodontické ...

Nocar, Adam; Dostálová, Taťjana; Hubálková, Hana; Koberová Ivančaková, Romana
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj buněk neurální lišty u zebřičky Danio rerio
Psutková, Viktorie; Machoň, Ondřej; Fabian, Peter; Svoboda, Ondřej
2024 - Czech
The neural crest is a population of migrating cells found only in vertebrates. Neural crest cells migrate to the head, heart and trunk regions of the body where they transform into different cell types. The cranial neural crest cells differentiate into chondrocytes and tenocytes, among others. The chondrogenic property of the cranial neural crest has given the vertebrates an advantage during evolution. In this paper, we focus on specific functions of the cranial neural crest and its derivatives in zebrafish (Danio rerio). The migration streams of the cranial neural crest follow the antero-posterior axis which is set up by hox genes. The development of the neural crest is controlled by a vast gene regulatory network. Here, we focus on the meis genes within the craniofacial development of zebrafish. For analysis, we used knock out (KO) mutant lines for each paralog of the meis gene (meis1a, meis1b, meis2a, meis2b). Only the meis1b KO and double meis1a1b KO mutants exhibit malformatins of the cranial cartilages, derivatives of the neural crest. We identified changes during cartilage formation. However, the migration of the neural crest into the pharyngeal arches and subsequent chondrocyte condensation remained unchanged. The formation of the facial part of the skull, so-called viscerocranium, is the... Neurální lišta je populace volně migrujících buněk, kterou najdeme pouze u obratlovců. Buňky neurální lišty migrují do hlavové, srdeční a trupové oblasti těla, kde se přeměňují v různé buněčné typy. V případě hlavové neurální lišty se buňky diferencují mimo jiné i do chondrocytů a tenocytů. Právě tato unikátní vlastnost hlavové neurální lišty přinesla obratlovců evoluční novinku, lebku. V této práci se zaměřuje na vývoj hlavové neurální lišty a derivátů z ní odvozených u dánia pruhovaného (Danio rerio). Proudy hlavové neurální lišty se během migrace řídí antero-posteriorním nastavením těla daným hox geny. Samotný vývoj neurální lišty je řízen navzájem se ovlivňující sítí genů. Zde jsme se zaměřili na geny meis v rámci kraniofaciálního vývoje dánia. Ke studiu této problematiky jsme použili linie knock out (KO) mutantů pro každý paralog meis genu. Ze čtyř mutantů, meis1a, meis1b, meis2a, meis2b, pouze u meis1b KO a double meis1a1b KO mutantů dochází k deformaci hlavových chrupavek, derivátů neurální lišty. Tyto změny jsme identifikovali už během růstu chrupavek, avšak nikoliv na začátku vývoje během migrace neurální lišty do žaberních oblouků a následné kondenzace chondrocytů. Utváření obličejové části lebky tzv. viscerokrania je výsledkem provázanosti vývoje několika tkání. Jednou z těchto tkání... Keywords: buňky neurální lišty; CRISPR; Cas9; buněčná diferenciace; kraniofaciální vývoj; Danio rerio; neural crest cells; CRISPR; Cas9; cell differentiation; craniofacial development; Danio rerio Available in a digital repository NRGL
Vývoj buněk neurální lišty u zebřičky Danio rerio

The neural crest is a population of migrating cells found only in vertebrates. Neural crest cells migrate to the head, heart and trunk regions of the body where they transform into different cell ...

Psutková, Viktorie; Machoň, Ondřej; Fabian, Peter; Svoboda, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Protein tau se kooperativně sdružuje do kohezních obálek, které chrání mikrotubuly před štěpícími enzymy
Siahaan, Valerie; Braun, Marcus; Middelkoop, Teije Corneel; Piliarik, Marek
2024 - Czech
Tau is a microtubule-associated protein that is preferentially found in the neuronal axons. In neu- rodegenerative diseases, collectively termed tauopathies, malfunction of tau and its detachment from axonal microtubules, often associated with abnormal phosphorylation of tau, are correlated with axonal degeneration and loss of microtubule mass (Kneynsberg et al., 2017). Tau can protect microtubules from microtubule-degrading enzymes such as katanin (Qiang et al., 2006) and regulate transport by molecular motors along the microtubule (Vershinin et al., 2007; Dixit et al., 2008). However, how tau carries out these regulatory functions is still unclear. Using in vitro re- constitution and TIRF microscopy, we show that tau molecules can bind to microtubules in two distinct modes: either as (i) single tau molecules independently diffusing on the microtubule sur- face, or (ii) cooperatively-bound tau that form a cohesive tau "envelope" enclosing the microtubule lattice (Siahaan et al., 2019; Tanetal., 2019; Siahaan et al., 2022). We found that tau envelope formation alters the spacing of tubulin dimers within the microtubule lattice, where envelope for- mation compacted the underlying lattice, and lattice extension induced tau envelope disassembly (Siahaan et al., 2022). Tau envelopes form a selectively... Tau protein se přednostně se nachází v neuronálních axonech, navázaný na mikrotubuly. U neu- rodegenerativních onemocnění, souhrnně nazývaných tauopatie, je nesprávná funkce tau často spojována s abnormální fosforylací tau a koreluje s axonální degenerací a ztrátou celkového množství mikrotubulů (Kneynsberg et al., 2017). Tau může chránit mikrotubuly před enzymy štěpícími mikrotubuly, jako je katanin (Qiang et al., 2006) a regulovat transport molekulárními motory podél mikrotubulu (Vershinin et al., 2007; Dixit et al., 2008). Nicméně je stále nejasné, jak tau tyto regulační funkce provádí. Pomocí in vitro rekonstituce a TIRF mikroskopie jsme ukázali, že molekuly tau se mohou vázat na mikrotubuly dvěma odlišnými způsoby: buď jako (i) jednotlivé molekuly tau nezávisle difundující na povrchu mikrotubulů, nebo jako (ii) kooperativně vázané tau, které tvoří kohezivní tau "obálky" obklopující povrch mikrotubulu (Siahaan et al., 2019; Tan et al., 2019; Siahaan et al., 2022). Zjistili jsme, že tvorba tau obálky mění rozmístění tubulinových dimerů v rámci mikrotubulu, a to tak, že zhutňuje mikrotubul pod vznikající tau obálkou. Extenze mikrotubulu naopak indukuje rozložení tau obálky (Siahaan et al., 2022). Tau obálky tvoří selektivně propustnou bariéru, která inhibuje motory kinesinu-1 a zároveň umožňuje... Keywords: Cytoskelet; mikrotubuly; tau; rekonstituce in vitro; zobrazování jednotlivých molekul; optická pinzeta; fosfo-regulace; mikrotubul-štěpící enzymy; neurodegenerace; Cytoskeleton; microtubules; tau; in vitro reconstitution; single molecule imaging; optical trapping; phospho-regulation; microtubule-severing enzymes; neurodegeneration Available in a digital repository NRGL
Protein tau se kooperativně sdružuje do kohezních obálek, které chrání mikrotubuly před štěpícími enzymy

Tau is a microtubule-associated protein that is preferentially found in the neuronal axons. In neu- rodegenerative diseases, collectively termed tauopathies, malfunction of tau and its detachment from ...

Siahaan, Valerie; Braun, Marcus; Middelkoop, Teije Corneel; Piliarik, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL
Šturcová, Alena; Novotná, Jarmila; Koldová, Helena; Semanišinová, Ingrid
2024 - Czech
DISERTAČNÍ PRÁCE Diagnostika obtíží žáků v didaktických testech při výuce CLILem Diagnosis of students' difficulties in didactic tests in CLIL Mgr. Ing. Alena Šturcová ABSTRACT IN ENGLISH The dissertation deals with diagnosing students' difficulties in didactic tests in CLIL (Content and Language Integrated Learning) integrating mathematics and English. The aim of the thesis was to design and analyze didactic tests that are suitable tools for identifying sources of difficulties in CLIL teaching, where mathematics and English are integrated, and to determine whether it is possible to analyze students' results in individual tasks in these tests to determine whether the student has difficulties with mathematics or English. The thesis also addresses the attitude of CLIL students and CLIL teachers of a specific Czech school to CLIL teaching and learning. The thesis is divided into six chapters. The first chapter summarizes the theoretical background of the CLIL method, the next two chapters focus on assessment in general and assessment in CLIL, including some research on CLIL assessment. The fourth chapter is partly theoretical and partly practical, describing experiences and original research related to lesson planning, teaching goals, and CLIL implementation. The fifth chapter focuses on assessment of teaching... DISERTAČNÍ PRÁCE Diagnostika obtíží žáků v didaktických testech při výuce CLILem Diagnosis of students' difficulties in didactic tests in CLIL Mgr. Ing. Alena Šturcová ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Disertační práce se zabývá diagnostikou obtíží žáků v didaktických testech při výuce CLILem integrující matematiku a angličtinu. CLIL je zkratka anglického termínu "Content and Language Integrated Learning", a je to metoda, která spojuje výuku odborného předmětu a jazyka. Cílem práce bylo vytvořit a vyzkoušet v praxi didaktické testy, které jsou vhodným nástrojem pro určování zdrojů obtíží při výuce CLILem, kde se integruje matematika a anglický jazyk, a zjistit, zda lze pomocí těchto testů při analýze výsledků žáka v jednotlivých úlohách určit, zda má žák obtíže s matematikou nebo angličtinou. Práce se zabývá také otázkou, jaký vztah mají k výuce CLILem žáci konkrétní české školy a jak k výuce v té samé škole přistupují učitelé. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole je shrnuto teoretické pozadí metody CLIL, další dvě kapitoly jsou zaměřeny na hodnocení obecně a hodnocení v CLILu a jsou zde uvedeny některé výzkumy týkající se hodnocení v CLILu. Čtvrtá kapitola je částečně teoretická a částečně praktická a jsou zde popsány zkušenosti a vlastní výzkum týkající se plánování a cílů výuky a implementace... Keywords: Content and language integrated learning; CLIL; hodnocení; diagnostika obtíží; matematika; angličtina; didaktický test; žákovská řešení; Content and language integrated learning; CLIL; assessment; diagnosis of difficulties; mathematics; English; didactic test; students' solutions Available in a digital repository NRGL
Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL

DISERTAČNÍ PRÁCE Diagnostika obtíží žáků v didaktických testech při výuce CLILem Diagnosis of students' difficulties in didactic tests in CLIL Mgr. Ing. Alena Šturcová ABSTRACT IN ENGLISH The ...

Šturcová, Alena; Novotná, Jarmila; Koldová, Helena; Semanišinová, Ingrid
Univerzita Karlova, 2024

Poetika tanga. Etnografie pražských milong
Gotlib, Matvei; Jurková, Zuzana; Stavělová, Daniela; Pavlicová, Martina
2024 - Czech
The poetics of Prague milongas (tango parties) in their interconnectedness with a translocal phenomenon of tango argentino is the object of this Ph.D. thesis. Relationships between global and Prague tango are traced in the perspective of the motif of 'meeting' (Bakhtin 1975), while the concept of soundscape (Shelemay 2006) is used to explore the fluid life of the Prague tango community. Descriptions of dance interactions emphasize qualitative aspects of movement (Novack 1990; Sklar 2001) and a reflexive approach to ethnography helps to distinguish between the researcher's subjective impressions and the impressions of the actors of this research. The ethnographic study concludes that the poetics of the tango is a poetics of experience and that the specificity of the ritual technique (Augé 1999) of Prague tango lies in the measuredness of regular encounters, the carnivalesque nature of sporadic larger events, the active appropriation of urban locations, and the communal response to changes in the surrounding world that can be both protest and reflexive. Key words: anthropology, poetics of dance, Prague milongas, translocal phenomenon of tango, motif of the "meeting", soundscape. Předmětem předkládané disertační práce je poetika soudobých pražských milong (večírků tanga) v jejich provázanosti s translokálním fenoménem tango argentino. Vztahy mezi globálním a pražským tangem jsou sledovány v perspektivě motivu "setkání" (Bachtin 1975). Při zkoumání proměnlivého života pražské komunity tanga je používána koncepce soundscape (Shelemay 2006). Popisy tanečních interakcí zdůrazňují kvalitativní aspekty pohybu (Novack 1990; Sklar 2001). Mezitím reflexivní přístup k etnografování pomáhá badatelovi rozlišovat své subjektivní dojmy a dojmy aktérů daného výzkumu. Etnografická studie dochází k závěru, že poetika tanga je poetikou prožitku, a že specifikum omezené rituální techniky (Augé 1999) pražského tanga spočívá ve stejnoměrnosti pravidelných setkání, karnevalové povaze sporadicky konaných větších událostí, aktivnímu osvojení městských lokalit a společné reakci na změny v okolním světě, jež mohou mít jak protestní, tak reflexivní charakter. Klíčová slova: antropologie, poetika tance, pražské milongy, translokální fenomén tanga, motiv "setkání", soundscape. Keywords: antropologie; poetika tance; pražské milongy; translokální fenomén tanga; motiv "setkání"; soundscape; anthropology; poetics of dance; Prague milongas; translocal phenomenon of tango; motif of the "meeting"; soundscape Available in a digital repository NRGL
Poetika tanga. Etnografie pražských milong

The poetics of Prague milongas (tango parties) in their interconnectedness with a translocal phenomenon of tango argentino is the object of this Ph.D. thesis. Relationships between global and Prague ...

Gotlib, Matvei; Jurková, Zuzana; Stavělová, Daniela; Pavlicová, Martina
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases