Počet nalezených dokumentů: 85
Publikováno od do

Porovnanie dohľadu finančného trhu v Českej a Slovenskej republike
Slavíček, Ján; Havel, Jiří
2005 - slovenský
Klíčová slova: Česko; Dozor státní; Práce diplomové; Slovensko; Trh finanční Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Porovnanie dohľadu finančného trhu v Českej a Slovenskej republike

Slavíček, Ján; Havel, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Rovná daň v Českej Republike
Baruníková, Michaela,; Schneider, Ondřej
2005 - slovenský
Obsahom práce je analýza dopadu rovnej, či lineárnej dane na príjmy domácnosti a verejný rozpočet V Českej Republike. Z daní uvalených na domácnosti sú podrobne skúmané: daň z príjmu fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane. Autorka vychádza z návrhu rovnej dane podľa Koncepcie daňovej reformy 2004-2006 v Slovenskej Republike a podľa návrhu rovnej dane ODS z r.2002. Systém rovnej dane podľa očakávania na jednej strane znížil daňové zaťaženie príjmu, na druhej strane však zvýšil daňové zaťaženie spotreby. Výsledkom práce je, že systém rovnej dane podľa Koncepcie SR je približne fiškálne neutrálny, v celku však dopadne negatívne na šesťdesiat percent chudobnejších domácností. Najťažšie dopadne na dôchodcovské rodiny a rodiny s jedným rodičom a deťmi. Rovná daň podľa ODS dopadne na domácnosti pozitívnejšie, výrazne však zaťaží štátny rozpočet. Opäť najviac zaťaží dôchodcovské rodiny. Rovná daň je napriek svojmu názvu v skutočnosti progresívna pre daň z príjmu a regresívna pre daň z pridanej hodnoty. The paper analyses the impact of the flat tax on the czech households and public finance. Income Tax, Value Added Tax and Excises are examined into the greater detail. The flat tax proposal from Tax reform concept 2004-2006 Slovak Republic and ODS 2002 proposal is considered in the paper. The flat tax system, according to author´s expectation, while lowering the income tax burden, increases the consumption tax burden. The outcome of the paper is that the flat tax system according to the SR proposal is fiscal neutral, but affects 60 % poorer czech households negatively. The system will have the worst impact on pensioners. ODS flat tax proposal would affect households in more positive way, however, it will substantially burden public finance. It will again burden most pensioners households. Flat tax is, despite its name, actually progressive in income tax and regressive in Value Added Tax. Klíčová slova: analýza; rovná daň; domácnosti; Práce bakalářské; Rozpočet veřejný Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rovná daň v Českej Republike

Obsahom práce je analýza dopadu rovnej, či lineárnej dane na príjmy domácnosti a verejný rozpočet V Českej Republike. Z daní uvalených na domácnosti sú podrobne skúmané: daň z príjmu fyzických osôb, ...

Baruníková, Michaela,; Schneider, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Špecifickost' aktív a české insolvenčné právo
Soták, Michal,; Vychodil, Ondřej
2005 - slovenský
Klíčová slova: Bankroty; Česko; Práce bakalářské; Právo úpadkové Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Špecifickost' aktív a české insolvenčné právo

Soták, Michal,; Vychodil, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Komparácia dôchodkových systémov Českej a Slovenskej republiky a ich reforiem
Hajko, Michal,; Schneider, Ondřej
2005 - slovenský
Česká a Slovenská republiky tvorili do roku 1993 niekoľko desaťročí spoločný štát s jedným dôchodkovým systémom. Z dôvodu rovnakých východzích podmienok po rozdelení federácie je možné porovnať súčasný stav obidvoch samostatných systémov a zhodnotiť pozitíva i negatíva uskutočnených zmien. Práca zahŕňa všeobecný úvod do penzijnej problematiky, podrobný popis štruktúry a vývoja oboch systémov, ako aj postupne uskutočňovaných zmien. Najvýznamnejšia časť obsahuje porovnanie kľúčových charakteristík oboch systémov a komparáciu dôsledkov uskutočnenej slovenskej dôchodkovej reformy s dopadmi českých reformných plánov. The paper starts with a general introduction to the topic of pensions, contains a detailed description of the structure and evolution of both pension systems as well as unfolds the implemented changes along the time line. Last but not least, the paper elaborates the sustainability of both systems in the context of unfavourable demographic development. The core part of the document highlights the key characteristics of the two systems and compares the impacts of the implemented Slovak pension reform with those of the Czech reform plans. Klíčová slova: důchody; Práce bakalářské; důchodové reformy; důchodové systémy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komparácia dôchodkových systémov Českej a Slovenskej republiky a ich reforiem

Česká a Slovenská republiky tvorili do roku 1993 niekoľko desaťročí spoločný štát s jedným dôchodkovým systémom. Z dôvodu rovnakých východzích podmienok po rozdelení federácie je možné porovnať ...

Hajko, Michal,; Schneider, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Je v socializme možná kalkulácia?
Orogványiová, Petra,; Gregor, Martin
2005 - slovenský
Klíčová slova: Kalkulace ekonomická; Práce bakalářské; Socializmus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Je v socializme možná kalkulácia?

Orogványiová, Petra,; Gregor, Martin
Univerzita Karlova, 2005

noTitle
Hajko, Michal,
2005 - slovenský
Klíčová slova: důchody; Práce bakalářské; důchodové reformy; důchodové systémy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

Hajko, Michal,
Univerzita Karlova, 2005

noTitle
Baruníková, Michaela,
2005 - slovenský
Klíčová slova: analýza; rovná daň; domácnosti; Práce bakalářské; Rozpočet veřejný Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

Baruníková, Michaela,
Univerzita Karlova, 2005

Diferenčné rovnice druhého rádu a ich využitie v ekonomickém modelování
Dudík, Andrej,; John, Oldřich
2004 - slovenský
Diferenčné rovnice predstavujú jeden z možných spôsobov modelovania dynamických systémov, kedy čas uvažujeme iba v izolovaných pravidelných obdobiach. Táto práca sa zameriava na využitie diferenčných rovníc druhého rádu v ekonomických modeloch. V prvej kapitole je vyložený základný matematický aparát používaný na kvantitatívnu aj kvalitatívnu analýzu lineárnych diferenčných rovníc druhého rádu. V druhej a tretej kapitole sú potom vybudované metódy aplikované na dva makroekonomické modely – model multiplikátoru akcelerátoru a model dynamického agregovaného dopytu a dynamickej agregovanej ponuky. V oboch modeloch sa venuje práca okrem určenia sledovaných veličín predovšetkým problémom stability a monotónnosti prispôsobovacieho procesu. Taktiež je tu diskutovaná reakcia systému na hospodársku politiku. Difference equations represent a possible method of modeling of dynamic systems, with property of the isolated time periods. This work focuses on utilization of second-order difference equations in economic models. Basic mathematical apparatus used for quantitative as well as qualitative analysis of second-order linear difference equations is explained in the first chapter. Then, in the second and the third chapters, the methods listed above are applied on analysis of two macroeconomic models – the multiplier-accelerator model and the dynamic aggregate demand and dynamic aggregate supply model. Besides estimation of solution of the observed variables, the attention is paid to the problems of stability and monotonicity of adjustment process. The reaction of system on economic policy is also discussed in the work. Klíčová slova: Modely ekonomické; Modely makroekonometrické; Práce bakalářské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diferenčné rovnice druhého rádu a ich využitie v ekonomickém modelování

Diferenčné rovnice predstavujú jeden z možných spôsobov modelovania dynamických systémov, kedy čas uvažujeme iba v izolovaných pravidelných obdobiach. Táto práca sa zameriava na využitie diferenčných ...

Dudík, Andrej,; John, Oldřich
Univerzita Karlova, 2004

Príliv priamych zahraničných investícií do Českej a Slovenskej republiky v rokoch 1993-2003
Matejašák, Milan,; Půlpán, Karel
2004 - slovenský
Bakalárska práca na tému Príliv priamych zahraničných investícií (PZI) do Českej a Slovenskej republiky v rokoch 1993 až 2003 pozostáva z troch nosných a doplňujúcich sa oblastí týkajúcich sa všeobecnej analýzy PZI. V prvej časti ide o analýzu hlavných faktorov určujúcich príliv PZI s konkrétnou aplikáciou na sledované krajiny. V nadväzujúcej časti je to analýza samotného vývoja prílivu PZI do sledovaných krajín v rokoch 1993 až 2003. V poslednej časti je to analýza pozitívnych a negatívnych efektov spojených s prílivom zahraničného kapitálu do hostiteľskej krajiny, pričom v úplnom závere sú spomenuté aj vyhliadky investičnej atraktívnosti oboch krajín do budúcnosti. Bachelor thesis on the Inflow of the Foreign Direct Investment (FDI) into the Czech and Slovak Republic in years 1993 -- 2003 consists of three basic and complementary parts regarding the general FDI analysis. The first part is an analysis of the main factors determining the FDI inflow with the application and comparison of the two countries. The following part is an analysis of the FDI inflow into the two countries from 1993 till 2003. The last part is a study of positive and negative effects connected to the presence of foreign capital in the hostile country. Future outlooks of the investment attractiveness of the two countries are mentioned too. Klíčová slova: Analýzy ekonomické; Česko; Investice zahraniční; Práce bakalářské; Rok 1993-2003; Slovensko Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Príliv priamych zahraničných investícií do Českej a Slovenskej republiky v rokoch 1993-2003

Bakalárska práca na tému Príliv priamych zahraničných investícií (PZI) do Českej a Slovenskej republiky v rokoch 1993 až 2003 pozostáva z troch nosných a doplňujúcich sa oblastí týkajúcich sa ...

Matejašák, Milan,; Půlpán, Karel
Univerzita Karlova, 2004

noTitle
Dudík, Andrej,
2004 - slovenský
Klíčová slova: Modely ekonomické; Modely makroekonometrické; Práce bakalářské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

Dudík, Andrej,
Univerzita Karlova, 2004

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze