Number of found documents: 67207
Published from to

Vybrané statistické úlohy pro procesy s diskrétními stavy
Kahudová, Eliška; Hlubinka, Daniel; Lachout, Petr
2024 - Czech
In this thesis we are concerned with the description of Poisson processes. Firstly, we define the basic terminology and state the fundamental theorems, which we then supplement by explanatory remarks. We present methods for estimating the parameters of a homogeneous Poisson process, statistical tests for comparing two homogeneous Poisson processes, and derive a test for tracking the trend over time for an non-homogeneous Poisson process. Finally, the obtained estimates and test statistics are applied to real data. 1 V této práci se zabýváme popisem Poissonových procesů. Nejprve jsou definovány základní pojmy a vysloveny fundamentální věty, které jsou doplněny o poznámky přibli- žující jejich význam. Následně jsou uvedeny metody pro odhad parametrů homogenního Poissonova procesu, statistické testy zaměřené na srovnání dvou homogenních Poissono- vých procesů a odvozen test pro sledování trendu v čase u nehomogenního Poissonova procesu. Na závěr jsou získané odhady a testové statistiky aplikovány na reálná data. 1 Keywords: Poissonův proces|procesy obnovy|odhady parametrů|testy dobré shody; Poisson process|renewal process|estimates of parameters|goodness of fit Available in a digital repository NRGL
Vybrané statistické úlohy pro procesy s diskrétními stavy

In this thesis we are concerned with the description of Poisson processes. Firstly, we define the basic terminology and state the fundamental theorems, which we then supplement by explanatory remarks. ...

Kahudová, Eliška; Hlubinka, Daniel; Lachout, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Strojové učení pro rozpoznávání jednoduchých fyzikálních systémů
Benda, Jan; Pavelka, Michal; Congreve, Scott
2024 - Czech
The rise of machine learning, particularly through the use of neural networks, has begun to change how we solve problems, including understanding simple physical systems. This thesis focuses on the Direct Poisson Neural Network (DPNN), a network that uses the structure of Hamilton's equations of motion to learn from data. This method allows us to extract the Hamiltonian and Poisson bivector from the data, helping to identify the type of physical systems. We explore how DPNN works with noisy data and when data is limited, checking its ability to make predictions in challenging conditions. Moreover, we have implemented Energy Ehrenfest regularisation to the model, which helps it recognise and simulate dissipative systems better. 1 Rozvoj strojového učení, zejména prostřednictvím neuronových sítí, začal měnit způ- sob, jak řešíme problémy - jedním z nich je i analýza a simulace fyzikálních systémů. V této práci se budeme zabývat tvz. Direct Poisson Neural Network (DPNN), neuronovou sítí, jejíž architektura vychází z Hamiltonových pohybových rovnic. Tato metoda nám umožňuje extrahovat z dat Hamiltonián a Poissonův bivektor, díky nimž můžeme iden- tifikovat typ a vlastnosti fyzikálního systému, na kterém jsme pořídili trénovací data. Budeme zkoumat, jak DPNN funguje na zašuměných datech a v situacích, kdy jich nemáme dostatek. Kromě toho jsme do modelu implementovali energetickou Ehren- festovu regularizaci, která mu umožňuje lépe rozpoznávat a simulovat systémy s disipací. 1 Keywords: strojové učení|hamiltonovské systémy|rozpoznávání modelů|neuronové sítě; machine learning|Hamiltonian systems|model recognition|neural networks Available in a digital repository NRGL
Strojové učení pro rozpoznávání jednoduchých fyzikálních systémů

The rise of machine learning, particularly through the use of neural networks, has begun to change how we solve problems, including understanding simple physical systems. This thesis focuses on the ...

Benda, Jan; Pavelka, Michal; Congreve, Scott
Univerzita Karlova, 2024

Rezonance pro modelové potenciály v kvantové mechanice
Rašek, Petr; Houfek, Karel; Čížek, Martin
2024 - Czech
Resonance phenomena appear in various areas of physics. A case of shape resonance is associated with the scattering of particles on a potential barrier, through which particles pass due to tunneling effect. The energy spectrum is the output of solving the eigenvalue problem with a modified Hamiltonian operator which enables calculation of the reso- nances. The eigenvalues corresponding to resonances are complex and are located in the fourth quadrant of the complex plane. Numerical methods such as Finite Element Me- thod (FEM), Discrete Variable Representation (DVR), Exterior Complex Scaling (ECS), and the QR algorithm are used for their computation. The thesis focuses on numerical simulations of the method properties with an emphasis on the precision of resonances cal- culation and coverage of the complex plane for several one-dimensional model potentials. The utilization of potentials is also illustrated by resonance data for electron scattering on selected diatomic molecules. For these purposes, an open-source program in Python has been created. 1 Rezonanční jevy se vyskytují v řadě oblastí fyziky. Případ tvarové rezonance je spojený s rozptylem částic na potenciálové bariéře, skrze kterou částice prochází díky tunelovému jevu. Energetické spektrum je výstupem řešení vlastního problému s modifikovaným Ha- miltonovým operátorem, ze kterého již lze určit rezonance. Vlastní čísla odpovídající re- zonancím jsou komplexní a nachází se ve čtvrtém kvadrantu komplexní roviny. Pro jejich výpočet jsou použity numerické metody konečných prvků (FEM), reprezentace pomocí diskrétní proměnné (DVR), externího komplexního škálování (ECS) a QR algoritmus. Práce se zaměřuje na numerické simulace vlastností metod s ohledem na přesnost vý- počtu rezonancí a pokrytí komplexní roviny pro několik jednorozměrných modelových potenciálů. Využití potenciálů je také ilustrováno na datech rezonancí pro rozptyl elek- tronu na vybraných dvouatomových molekulách. Pro tyto účely byl vytvořen open-source program v Pythonu. 1 Keywords: kvantová mechanika|rezonance; quantum mechanics|resonance Available in a digital repository NRGL
Rezonance pro modelové potenciály v kvantové mechanice

Resonance phenomena appear in various areas of physics. A case of shape resonance is associated with the scattering of particles on a potential barrier, through which particles pass due to tunneling ...

Rašek, Petr; Houfek, Karel; Čížek, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Hygiena stravovacího provozu z pohledu krajských hygienických stanic
Bereznajová, Klára; Rödlová, Sylva; Dlouhý, Pavel
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Hygiena stravovacího provozu z pohledu krajských hygienických stanic

Bereznajová, Klára; Rödlová, Sylva; Dlouhý, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Zobecněné gama rozdělení
Komprda, Matěj; Hudecová, Šárka; Komárek, Arnošt
2024 - Czech
Keywords: Zobecněné gama rozdělení|metoda maximální věrohodnoti|momentová metoda; Generalized gamma distribution|maximum likelihood estimation|method of moments Available in a digital repository NRGL
Zobecněné gama rozdělení

Komprda, Matěj; Hudecová, Šárka; Komárek, Arnošt
Univerzita Karlova, 2024

Ambulantní porody z pohledu laické veřejnosti
Fílová, Šárka; Buryanek, Adam; Lukavec, Vojtěch
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with outpatient birth from the perspective of the general public. Outpatient birth is defined as a birth in the maternity ward after which the woman leaves at her own request sooner than 72 hours after hospitalization. This thesis is conceived as theoretical-practical. The theoretical part provides a complex overview about outpatient birth including its definition, legislation, preparation, phases, the process itself and a discussion about its advantages and disadvantages. The theoretical part also deals with potential complications in the puerperium. The practical part focuses on analyzing data obtained from an anonymous questionnaire which 212 people have completed. The main goal of the questionnaire was to find out the level of awareness and perception of outpatient birth by the general public. The results show that the majority of respondents have basic knowledge about outpatient births, but there still exists a significant number of people who came into contact with this concept for the first time through this questionnaire or they have insufficient information about the subject. Key words Outpatient birth, females, human, birth, gestation Tato bakalářská práce se věnuje ambulantním porodům z pohledu laické veřejnosti. Ambulantní porod je definován jako porod v porodnici, po kterém žena odchází na vlastní žádost do domácí péče dříve jak za 72 hodin hospitalizace. Tato práce je koncipována jako teoreticko-praktická. Teoretická část poskytuje komplexní přehled o ambulantních porodech, včetně jejich definice, legislativy, přípravy, průběhu, fází, diskusí o výhodách a nevýhodách, a rovněž se zabývá potenciálními komplikacemi v šestinedělí. Praktická část se soustředí na analýzu dat získaných z anonymního dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 212 osob. Cílem šetření bylo zjistit míru povědomí a percepci ambulantních porodů mezi laickou veřejností. Výsledky ukazují, že většina respondentů má základní znalosti o ambulantních porodech, avšak stále existuje významný počet lidí, kteří se s konceptem setkali poprvé prostřednictvím tohoto šetření nebo mají o tématu nedostatečné informace. Klíčová slova Ambulantní porod, ženské pohlaví, lidé, porod, těhotenství Keywords: Lidé; těhotenství; porod; ženské pohlaví; ambulantní péče; Humans; pregnancy; birth; female; outpatient care Available in a digital repository NRGL
Ambulantní porody z pohledu laické veřejnosti

This bachelor thesis deals with outpatient birth from the perspective of the general public. Outpatient birth is defined as a birth in the maternity ward after which the woman leaves at her own ...

Fílová, Šárka; Buryanek, Adam; Lukavec, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2024

Šití porodního poranění v kompetencích porodní asistentky.
Danišová, Klára; Šmatláková, Lenka; Přáda, Jan
2024 - Czech
The bachelor thesis deals with the topic of perineal laceration repair within the scope of a midwife's competence. The aim of the thesis is to create an educational video that can serve as instructional material for midwifery students. Fulfilling the main objective of the thesis is related to achieving the following specific goals: creating a comprehensive theoretical compilation of available resources related to the topic of the thesis, developing a video script, and capturing footage with expert personnel. The thesis thoroughly examines the anatomy of soft tissues and subsequently focuses on the profession of midwifery, including competencies and education. In further sections, it explores the diagnosis and prevention of childbirth injuries, encompassing practices for both women before childbirth and midwives during labor. Simultaneously, it describes the procedures for treating injuries and the relevant materials and tools. The conclusion of the thesis addresses the subsequent care of injuries during the postpartum period and possible complications. The accompanying educational video addresses topics such as postpartum genital examination and injury management, depicting and describing them in detail with voiceover commentary. Keywords: childbirth injuries, midwife, vaginal delivery, rupture,... Bakalářská práce se zabývá tématem šití porodního poranění v kompetenci porodní asistentky. Cílem práce je vytvoření edukačního videa, které může sloužit jako výukový materiál pro studentky porodní asistence. Se splněním hlavního cíle práce souvisí naplnění následujících dílčích cílů: vytvoření uceleného teoretického sborníku dostupných zdrojů souvisejících s tématem BP, vytvoření scénáře videa a pořízení záběrů s odborným personálem. Práce detailně zkoumá anatomii měkkých tkání a následně se zaměřuje na profesi porodní asistentky, včetně kompetencí a vzdělání. V dalších částech zkoumá diagnostiku a prevenci porodních poranění, zahrnující praktiky jak pro ženy před porodem, tak pro porodní asistentky během porodu. Současně jsou zde popsány postupy ošetření poranění a příslušné materiály a nástroje. Závěr práce se zabývá následnou péčí o poranění v období šestinedělí a možnými komplikacemi. Přiložené edukační video se zabývá tématy vyšetření rodidel po porodu a ošetření poranění, které detailně vyobrazuje a popisuje hlasovým komentářem. Klíčová slova: porodní poranění, porodní asistentka, vaginální porod, ruptura, poranění hráze, epiziotomie, porodní poloh Keywords: porodní poranění; porodní asistentka; ruptura; poranění hráze; epiziotomie; porodní poloha; vaginální porod; obstetric injury; midwife; rupture; perineal injury; episiotomy; labor position; vaginal delivery Available in a digital repository NRGL
Šití porodního poranění v kompetencích porodní asistentky.

The bachelor thesis deals with the topic of perineal laceration repair within the scope of a midwife's competence. The aim of the thesis is to create an educational video that can serve as ...

Danišová, Klára; Šmatláková, Lenka; Přáda, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Vliv pohybových aktivit a korekce sedu na posturu žáků první třídy: nerandomizovaná intervenční studie
Momutová, Viktorie; Bartlová, Petra; Baranová, Eva
2024 - Czech
This thesis examines the influence of school and school environment on children's posture. Given the increasing number of children with musculoskeletal problems, poor posture and increased time spent sitting, the aim of this thesis was to find out whether giving children a few extra minutes of daily physical activity and correcting their sitting would improve their posture or at least prevent the progression of poor posture. The descriptive part of the thesis focuses on school environmental factors such as the height of school furniture and the weight of school bags. The observation took place at the Elementary School in Zvole, involving first-grade pupils. A total of 33 children participated. It was found that 91% of the children carry bags that are too heavy relative to their body weight. The optimal desk height setting according to the ČSN EN 1729-1:2007 standard was appropriate in 52 % of cases. Results from the assessment of proper sitting posture show that none of the pupils in the first class maintained an ideal sitting posture during lessons, with the biggest issue being the correct positioning of the lower body. The intervention part of the study investigated the impact of sitting posture correction and physical activities on children's posture. A total of 10 children from two first-grade... Bakalářská práce zkoumá vliv školy a školního prostředí na posturu dítěte. Vzhledem k rostoucímu počtu dětí s problémy pohybového aparátu, vadným držením těla a prodlužující mu se času stráveným sezením bylo cílem této práce zjistit, zda když dětem denně přidáme pár minut pohybu navíc a budeme korigovat jejich sed, dojde ke zlepšení držení těla, nebo se alespoň zamezí progresi VDT. Deskriptivní část práce se zaměřuje na faktory školního prostředí, jako je výška školního nábytku a hmotnost aktovky. Sledování bylo prováděno na Základní škole ve Zvoli a účastníky byli žáci prvních tříd. Celkem se zapojilo 33 dětí. Bylo zjištěno, že 91 % dětí nosí příliš těžké tašky vzhledem k jejich tělesné hmotnosti. Optimální nastavení velikosti lavic dle normy ČSN EN 1729-1:2007 vyhovovalo v 52 % případů. Výsledky hodnocení správného sedu ukazují, že ani jeden žák první třídy nezaujímal během vyučování ideální sed. Největší problém měly děti se správným nastavením dolní části těla. Intervenční část zahrnovala samotný vliv korekce sedu a pohybových aktivit na posturu dětí. Celkem bylo sledováno 10 dětí, ze dvou tříd prvních ročníků. Žáci z 1.A tvořili kontrolní skupinu, žáci z 1.B patřili do skupiny experimentální, která každý den začínala 3-5 minutovou rozcvičkou a během dne se hlídal jejich sed. Sběr dat probíhal... Keywords: školní prostředí; vadné držení těla; hmotnost aktovky; ideální sed; školní lavice; cvičení; school environment; poor posture; weight of school bags; ideal sitting posture; school furniture; exercise Available in a digital repository NRGL
Vliv pohybových aktivit a korekce sedu na posturu žáků první třídy: nerandomizovaná intervenční studie

This thesis examines the influence of school and school environment on children's posture. Given the increasing number of children with musculoskeletal problems, poor posture and increased time spent ...

Momutová, Viktorie; Bartlová, Petra; Baranová, Eva
Univerzita Karlova, 2024

Rizikové chování ve vztahu k poruchám příjmu potravy u dospívajících
Vilímovská, Adéla; Schneidrová, Dagmar; Rambousková, Jolana
2024 - Czech
Aims: The aim of the bachelor thesis was to summarize the knowledge about risky behaviours in relation to eating disorders (prevalence, etiology, characterics, prevention, treatment and the role of nutritional therapist) and to map and compare risky eating behaviours and abnormal weight proportionality in adolescents in elementary school and multi-year grammar school. Methodology: The return rate of the questionnaire was 100 % and the total number of respondents was 80 (40 elementary school, 40 students of multi-year grammar school). The age category of respondents was 13-15 years. Weight proportionality (underweight, overweight and obesity) and risky eating behaviour were evaluated. The data obtained were evaluated with Excel and a faculty statistical program to evaluate the statistical signifikance of differences between these subgroups. Results: A higher prevalence of risky eating behaviours (e.g. misreporting own weight, skipping daily meals) was found in a Prague elementary school compared to a small town multi-year grammar school and a higher prevalence of risky eating behaviours in girls compared to boys. In terms of weight proportionality, there was a higher prevalence of overweight and obesity in boys compared to girls and a higher prevalence of underweight in girls compared to boys.... SOUHRN Cíle: Cílem bakalářské práce bylo shrnout poznatky o rizikovém chování ve vztahu k poruchám příjmu potravy (výskyt, etiologie, charakteristika, prevence, léčba a úloha nutričního terapeuta) a zmapovat a porovnat rizikové jídelní chování a abnormální hmotnostní proporcionalitu adolescentů na základní škole a víceletém gymnáziu. Metodika: Byla zvolena metoda dotazníkového šetření ve spolupráci s pedagogy dvou vybraných škol. Návratnost dotazníku byla 100 % a celkový počet respondentů byl 80 (40 žáků základní školy a 40 studentů víceletého gymnázia). Věková kategorie respondentů byla 13-15 let. Byla hodnocena hmotnostní proporcionalita (podváha, nadváha a obezita) a rizikové jídelní chování. Získaná data byly hodnocena programem Excel a fakultním statistickým programem pro hodnocení statistické významnosti rozdílů daných podskupin. Výsledky: Zjištěn byl vyšší výskyt rizikového jídelního chování (např. nepravdivé sdělování své váhy, vynechávání denních jídel) na pražské základní škole oproti víceletému gymnáziu na malém městě a vyšší výskyt rizikového jídelního chování dívek oproti chlapcům. Co se týče hmotnostní proporcionality byl zjištěn vyšší výskyt nadváhy a obezity u chlapců oproti dívkám a vyšší výskyt podváhy u dívek oproti chlapcům. Závěr: Bylo by vhodné využít již vytvořené edukační programy... Keywords: rizikové chování; poruchy příjmu potravy; dospívající; risk behaviour; eating disorders; adolescents Available in a digital repository NRGL
Rizikové chování ve vztahu k poruchám příjmu potravy u dospívajících

Aims: The aim of the bachelor thesis was to summarize the knowledge about risky behaviours in relation to eating disorders (prevalence, etiology, characterics, prevention, treatment and the role of ...

Vilímovská, Adéla; Schneidrová, Dagmar; Rambousková, Jolana
Univerzita Karlova, 2024

Aktuárské výpočty založené na Gompertzově-Makehamově úmrtnosti
Mlčoušek, Jakub; Cipra, Tomáš; Mazurová, Lucie
2024 - Czech
The study focuses on applying the Gompertz-Makeham mortality law in actuarial calculations for life insurance. This method simplifies actuarial calculations by relying on the gamma function, which requires only a few parameters. The study explains and ap- plies specific estimation methods to evaluate life annuities within the Czech population. 1 Práce se zaměřuje na aplikaci Gompertzova-Makehamova zákona úmrtnosti v kon- textu aktuárských výpočtů, prováděných v rámci oblasti životního pojištění. Tento pří- stup umožňuje základní aktuárské výpočty založit na gama funkci, která je odhadnuta pomocí omezeného počtu parametrů. V této studii jsou detailně popsány příslušné odha- dové postupy, jež jsou aplikovány pro ocenění životních důchodů v české populaci. 1 Keywords: gama funkce|Gompertzova-Makehamova úmrtnost|komutační funkce|životní pojištění|životní důchod; gamma function|Gompertz-Makeham mortality|commutation functions|life insurance|life annuity Available in a digital repository NRGL
Aktuárské výpočty založené na Gompertzově-Makehamově úmrtnosti

The study focuses on applying the Gompertz-Makeham mortality law in actuarial calculations for life insurance. This method simplifies actuarial calculations by relying on the gamma function, which ...

Mlčoušek, Jakub; Cipra, Tomáš; Mazurová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases