Počet nalezených dokumentů: 162603
Publikováno od do

Vliv antidepresiv na placentární homeostázu monoaminů
Horáčková, Hana; Štaud, František; Sumová, Alena; Soukup, Ondřej
2024 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Hana Horackova Supervisor: prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Title of doctoral thesis: Effect of antidepressants on placental monoamine homeostasis Depression in pregnancy is an increasingly common problem and it is reported that up to 25 % of pregnant women suffer from depression and approximately 13 % are prescribed antidepressants. Currently, the most commonly prescribed antidepressants in pregnancy are selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). However, the safety of these treatments is still controversial, as poor pregnancy outcomes such as organ malformations, increased incidence of neurological disorders, and preeclampsia have been reported in pregnant women taking antidepressants. However, knowledge of the responsible mechanisms is still lacking at present as they have not been sufficiently investigated. Although the effect of antidepressants on the availability of serotonin (5-HT), dopamine (DA) and norepinephrine in brain tissue has been extensively characterized in the literature, the interactions of antidepressants with placental monoamine transporters have not received attention to date. However,... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidátka: Mgr. Hana Horáčková Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název disertační práce: Vliv antidepresiv na placentární homeostázu monoaminů Deprese v těhotenství je stále častějším problémem a uvádí se, že až 25 % těhotných žen trpí depresí a přibližně 13 % z nich jsou předepisována antidepresiva. V současné době jsou v těhotenství nejčastěji předepisovanými antidepresivy selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Bezpečnost této léčby je však stále sporná, protože u těhotných žen užívajících antidepresiva byly hlášeny nepříznivé účinky na průběh těhotenství a vývoj plodu, jako jsou orgánové malformace, zvýšený výskyt neurologických poruch či preeklampsie. Nicméně v současné době stále chybí znalost zodpovědných mechanismů, které doposud nebyly dostatečně zkoumány. Přestože vliv antidepresiv na dostupnost serotoninu (5-HT), dopaminu (DA) a noradrenalinu (NA) v mozkové tkáni je v literatuře podrobně charakterizován, interakcím antidepresiv s placentárními monoaminovými transportéry nebyla do dnešní doby věnována pozornost. Správná koncentrace monoaminů ve fetoplacentární jednotce je však kritická pro... Klíčová slova: těhotenství; deprese; farmakoterapie; serotonin; pregnancy; depression; pharmacotherapy; serotonin Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv antidepresiv na placentární homeostázu monoaminů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Hana Horackova Supervisor: prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Title of doctoral ...

Horáčková, Hana; Štaud, František; Sumová, Alena; Soukup, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Signifikantní jevy právní a společenské za doby vlády císaře Augusta
Čermák, Filip; Skřejpek, Michal; Šejdl, Jan
2024 - český
Significant Legal and Social Phenomena during the Reign of Emperor Augustus Abstract This thesis focuses on Emperor Augustus, who can be considered one of the most significant figures not only in Roman but also in world history. It examines both his rise to power and the subsequent restructuring, legal reforms, and other actions of this important historical figure. The first section focuses on the historical context following the assassination of Julius Caesar and the gradual rise to power of Octavian, adopted by Caesar in his will. This chapter examines the peak crisis period of the Roman Republic, events following the publication of Caesar's will, key conflicts, and the formation of the Second Triumvirate and the subsequent conflicts among its members, which directly led to Augustus' final seizure of power over the entire empire. Emphasis is placed on the battles of Philippi and Actium as events that led to the elimination of powerful rivals of Augustus. The second section recapitulates Augustus' military reforms. The army was a crucial component of his rise to power. These reforms were carried out to create a functional, efficient, and professional army that both secured the empire's borders and expanded them. This segment focuses on the functioning and changes within the Roman army, including the... Signifikantní jevy právní i společenské za doby vlády císaře Augusta Abstrakt Tato práce se zabývá císařem Augustem, kterého lze považovat za jednu nejen z nejvýznamnějších římských, ale i světových dějin. Zkoumá jak jeho cestu k moci, tak následnou restrukturalizaci, právní reformy a další úkony tohoto významného historického hráče. První část se zaměřuje na historický kontext po zavraždění Julia Caesara a postupný nástup jím v závěti adoptovaného Oktaviána moci. Tato kapitola zkoumá období vrcholící krize římské republiky, události po zveřejnění Caesarovy závěti, zásadní střety a zformování druhého triumvirátu a následné střety jeho aktérů, které přímo vedly k finálnímu Augustovu uzmutí moci nad celou říší. Důraz je kladen na bitvu u Fillip a Actia, jakožto situacím, které vždy vedly k eliminaci mocného Augustova konkurenta. Druhá část rekapituluje Augustovy vojenské reformy. Armáda byla zásadní složkou jeho nástupu k moci. Tyto reformy provedl, aby vytvořil funkční efektivní a profesionální armádu, která jednak zabezpečila hranice říše a zároveň je i posunula. Tento segment se zaměřuje na fungování a změny v římské armádě, tedy ve stálých legií, pretoriánské gardě a pomocných jednotkách, takzvaných auxilií. Práce také zkoumá financování legií, podmínky přijetí do armády, uspořádání jednotek, jejich... Klíčová slova: Augustus; římské právo; římské dějiny; Significant legal and social phenomena during the reign of emperor Augustus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Signifikantní jevy právní a společenské za doby vlády císaře Augusta

Significant Legal and Social Phenomena during the Reign of Emperor Augustus Abstract This thesis focuses on Emperor Augustus, who can be considered one of the most significant figures not only in ...

Čermák, Filip; Skřejpek, Michal; Šejdl, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Reflexe pojetí výchovy k reprodukčnímu zdraví v základním vzdělávání
Scheithauerová, Lenka; Marádová, Eva; Šulová, Lenka; Kovaříková, Miroslava
2024 - český
The research yielded in the field fails to explain how reproductive health educa-tion has been implemented in primary schools during the 1990s, and how it ful-filled the initial expectations with which it was introduced, from the perspective of its participants. The objective of the presented dissertation is to propose further potential steps towards the advancement of this domain and to identify topics suitable for further research in the field of reproductive health education on the basis of a survey of available sources, current research and presented re-search. The project examines the issue through the perspective of respondents from two countries: the Czech Republic and Spain. These two European nations implemen-ted reproductive health education during the same period, yet with distinct ap-proaches. Spain, with its strong Catholic tradition, contrasts with the Czech Re-public, which registers a relatively low proportion of individuals with declared religious affiliation, according to statistical data from the Czech Statistical Office (ČSÚ) in 2021. The research participants consist of current adolescents and young adults aged 15 to 26 from the Czech Republic and Spain, who attended primary school during the systematic introduction of reproductive health education. The study aimed to... Téma disertační práce bylo zvoleno na základě zjištění nedostatku dostupných informací a výzkumů, které by se zabývaly tím, jak se realizovala výchova k reprodukčnímu zdraví, zaváděná do základních škol v 90. letech, a jak (z pohledu jejích účastníků) naplnila očekávání, s nimiž byla implementována. Cílem předkládané disertační práce je na základě průzkumu dostupných pramenů, současných výzkumů a vlastního výzkumného šetření v oblasti výchovy k reprodukčnímu zdraví navrhnout další možné kroky vedoucí k rozvoji daného oboru a identifikovat témata vhodná pro další výzkum ve vytčené oblasti. V projektu je nabídnut pohled na danou problematiku optikou respondentů ze dvou zemí: z České republiky a ze Španělska - další evropské země, v níž byla výchova k reprodukčnímu zdraví zaváděna ve stejném období, avšak s odlišnými přístupy. Španělsko je země se silně katolickou tradicí, v České republice naproti tomu žije pouze nízký počet obyvatel s deklarovanou náboženskou příslušností (podle statistických údajů ČSÚ z roku 2021 má ČR jeden z nejnižších podílů občanů s náboženskou afiliací v Evropě). Participanti výzkumného šetření jsou současní mladiství a mladí dospělí ve věku 15- 26 let z České republiky a ze Španělska, kteří navštěvovali základní školu v době, kdy byla výchova k reprodukčnímu zdraví... Klíčová slova: sexuální výchova; základní škola; vyučující; rodiče; reprodukční zdraví; výchova ke zdraví; sexual education; primary school; educators; parents; reproductive health; health education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Reflexe pojetí výchovy k reprodukčnímu zdraví v základním vzdělávání

The research yielded in the field fails to explain how reproductive health educa-tion has been implemented in primary schools during the 1990s, and how it ful-filled the initial expectations with ...

Scheithauerová, Lenka; Marádová, Eva; Šulová, Lenka; Kovaříková, Miroslava
Univerzita Karlova, 2024

Vybrané statistické úlohy pro procesy s diskrétními stavy
Kahudová, Eliška; Hlubinka, Daniel; Lachout, Petr
2024 - český
In this thesis we are concerned with the description of Poisson processes. Firstly, we define the basic terminology and state the fundamental theorems, which we then supplement by explanatory remarks. We present methods for estimating the parameters of a homogeneous Poisson process, statistical tests for comparing two homogeneous Poisson processes, and derive a test for tracking the trend over time for an non-homogeneous Poisson process. Finally, the obtained estimates and test statistics are applied to real data. 1 V této práci se zabýváme popisem Poissonových procesů. Nejprve jsou definovány základní pojmy a vysloveny fundamentální věty, které jsou doplněny o poznámky přibli- žující jejich význam. Následně jsou uvedeny metody pro odhad parametrů homogenního Poissonova procesu, statistické testy zaměřené na srovnání dvou homogenních Poissono- vých procesů a odvozen test pro sledování trendu v čase u nehomogenního Poissonova procesu. Na závěr jsou získané odhady a testové statistiky aplikovány na reálná data. 1 Klíčová slova: Poissonův proces|procesy obnovy|odhady parametrů|testy dobré shody; Poisson process|renewal process|estimates of parameters|goodness of fit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vybrané statistické úlohy pro procesy s diskrétními stavy

In this thesis we are concerned with the description of Poisson processes. Firstly, we define the basic terminology and state the fundamental theorems, which we then supplement by explanatory remarks. ...

Kahudová, Eliška; Hlubinka, Daniel; Lachout, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Strojové učení pro rozpoznávání jednoduchých fyzikálních systémů
Benda, Jan; Pavelka, Michal; Congreve, Scott
2024 - český
The rise of machine learning, particularly through the use of neural networks, has begun to change how we solve problems, including understanding simple physical systems. This thesis focuses on the Direct Poisson Neural Network (DPNN), a network that uses the structure of Hamilton's equations of motion to learn from data. This method allows us to extract the Hamiltonian and Poisson bivector from the data, helping to identify the type of physical systems. We explore how DPNN works with noisy data and when data is limited, checking its ability to make predictions in challenging conditions. Moreover, we have implemented Energy Ehrenfest regularisation to the model, which helps it recognise and simulate dissipative systems better. 1 Rozvoj strojového učení, zejména prostřednictvím neuronových sítí, začal měnit způ- sob, jak řešíme problémy - jedním z nich je i analýza a simulace fyzikálních systémů. V této práci se budeme zabývat tvz. Direct Poisson Neural Network (DPNN), neuronovou sítí, jejíž architektura vychází z Hamiltonových pohybových rovnic. Tato metoda nám umožňuje extrahovat z dat Hamiltonián a Poissonův bivektor, díky nimž můžeme iden- tifikovat typ a vlastnosti fyzikálního systému, na kterém jsme pořídili trénovací data. Budeme zkoumat, jak DPNN funguje na zašuměných datech a v situacích, kdy jich nemáme dostatek. Kromě toho jsme do modelu implementovali energetickou Ehren- festovu regularizaci, která mu umožňuje lépe rozpoznávat a simulovat systémy s disipací. 1 Klíčová slova: strojové učení|hamiltonovské systémy|rozpoznávání modelů|neuronové sítě; machine learning|Hamiltonian systems|model recognition|neural networks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strojové učení pro rozpoznávání jednoduchých fyzikálních systémů

The rise of machine learning, particularly through the use of neural networks, has begun to change how we solve problems, including understanding simple physical systems. This thesis focuses on the ...

Benda, Jan; Pavelka, Michal; Congreve, Scott
Univerzita Karlova, 2024

Rezonance pro modelové potenciály v kvantové mechanice
Rašek, Petr; Houfek, Karel; Čížek, Martin
2024 - český
Resonance phenomena appear in various areas of physics. A case of shape resonance is associated with the scattering of particles on a potential barrier, through which particles pass due to tunneling effect. The energy spectrum is the output of solving the eigenvalue problem with a modified Hamiltonian operator which enables calculation of the reso- nances. The eigenvalues corresponding to resonances are complex and are located in the fourth quadrant of the complex plane. Numerical methods such as Finite Element Me- thod (FEM), Discrete Variable Representation (DVR), Exterior Complex Scaling (ECS), and the QR algorithm are used for their computation. The thesis focuses on numerical simulations of the method properties with an emphasis on the precision of resonances cal- culation and coverage of the complex plane for several one-dimensional model potentials. The utilization of potentials is also illustrated by resonance data for electron scattering on selected diatomic molecules. For these purposes, an open-source program in Python has been created. 1 Rezonanční jevy se vyskytují v řadě oblastí fyziky. Případ tvarové rezonance je spojený s rozptylem částic na potenciálové bariéře, skrze kterou částice prochází díky tunelovému jevu. Energetické spektrum je výstupem řešení vlastního problému s modifikovaným Ha- miltonovým operátorem, ze kterého již lze určit rezonance. Vlastní čísla odpovídající re- zonancím jsou komplexní a nachází se ve čtvrtém kvadrantu komplexní roviny. Pro jejich výpočet jsou použity numerické metody konečných prvků (FEM), reprezentace pomocí diskrétní proměnné (DVR), externího komplexního škálování (ECS) a QR algoritmus. Práce se zaměřuje na numerické simulace vlastností metod s ohledem na přesnost vý- počtu rezonancí a pokrytí komplexní roviny pro několik jednorozměrných modelových potenciálů. Využití potenciálů je také ilustrováno na datech rezonancí pro rozptyl elek- tronu na vybraných dvouatomových molekulách. Pro tyto účely byl vytvořen open-source program v Pythonu. 1 Klíčová slova: kvantová mechanika|rezonance; quantum mechanics|resonance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rezonance pro modelové potenciály v kvantové mechanice

Resonance phenomena appear in various areas of physics. A case of shape resonance is associated with the scattering of particles on a potential barrier, through which particles pass due to tunneling ...

Rašek, Petr; Houfek, Karel; Čížek, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Úhrada zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojištění nehrazených
Slezáková, Alžběta; Šustek, Petr; Šolc, Martin
2024 - český
Payment of health services otherwise not covered by health insurance The rigorous work focuses on the institution of extraordinary reimbursement for health services not typically covered by health insurance, as outlined in § 16 of the Public Health Insurance Act. This study not only situates this institution within the broader public health insurance system but also provides a detailed analysis of the substantive and procedural conditions for reimbursing such health services. Additionally, it examines relevant jurisprudence and the historical evolution leading to the current legal framework. The first chapter introduces the public health insurance system in the Czech Republic, outlining its foundational principles and legal framework. It also addresses the scope of the insured's right to reimbursement for health services under public health insurance, and discusses issues related to such reimbursements, thereby situating the institution of extraordinary reimbursement within the broader domestic health care reimbursement system. The second chapter provides a detailed analysis of the substantive legal conditions for reimbursing health services that are otherwise not covered by health insurance. It examines the concept of non-reimbursed health services, the necessity of these services based on the... Úhrada zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojišt ní nehrazených Rigorózní práce se v nuje institutu mimo ádné úhrady zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojišt ní nehrazených tak, jak je vymezen § 16 zákona o ve ejném zdravotním pojišt ní. Obsahem rigorózní práce je nejen zasazení tohoto institutu do celého systému ve ejného zdravotního pojišt ní, ale zejména detailní rozbor hmotn právních i procesních podmínek pro úhradu zdravotních služeb ze zdravotního pojišt ní jinak nehrazených, v etn související judikaturní praxe a historického vývoje sou asného právního stavu. První kapitola je v nována p edstavení systému ve ejného zdravotního pojišt ní v eské republice, v etn základních princip , na nichž je vystav n, a dále v etn základního rámce jeho právní úpravy. P edstaven je také rozsah nároku pojišt nce na úhradu zdravotních služeb z ve ejného zdravotního pojišt ní a n kterých otázek souvisejících s úhradou zdravotních služeb tak, aby došlo k zasazení institutu mimo ádné úhrady do celého tuzemského systému úhrad zdravotní pé e. Obsahem druhé kapitoly je detailní rozbor jednotlivých hmotn právních podmínek poskytnutí úhrady pro zdravotní služby jinak ze zdravotního pojišt ní nehrazené. Výklad je v nován rozsahu pojmu nehrazených zdravotních služeb, jediné možnosti z hlediska zdravotního... Klíčová slova: veřejné zdravotní pojištění; zdravotní služby jinak ze zdravotního pojištění nehrazené; mimořádná úhrada léčivých přípravků; public health insurance; health services otherwise not covered by health insurance; extraordinary payment of medical products Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úhrada zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojištění nehrazených

Payment of health services otherwise not covered by health insurance The rigorous work focuses on the institution of extraordinary reimbursement for health services not typically covered by health ...

Slezáková, Alžběta; Šustek, Petr; Šolc, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Vybrané otázky legislativy zdravotnických prostředků
Krudenc, Václav; Šolc, Martin
2024 - český
Selected Issues of Medical Device Legislation Abstract This thesis deals with the legal regulation of medical devices in force at the time of its creation, with a focus on general medical devices. The thesis is divided into two main parts. In the first part, the thesis focuses on a comprehensive and detailed analysis of the basic definitions of the field of medical devices, including the definition of the conditions under which computer software used in the healthcare sector is considered a medical device. In particular, the definition of a medical device and an in vitro diagnostic medical device are subject to detailed analysis. The second part of the thesis deals in detail with the life cycle of a medical device at the time of the entry into force of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC and Act No. 375/2022 Coll., on medical devices and in vitro diagnostic medical devices. This section discusses in detail the obligations of medical device manufacturers and their authorised representatives where the manufacturer is established outside the European Union. Within this section, emphasis is... Vybrané otázky legislativy zdravotnických prostředků Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá v době její tvorby platnou právní úpravou zdravotnických prostředků se zaměřením na obecné zdravotnické prostředky. Práce je dělena na dvě hlavní části. V první části se práce zaměřuje na komplexní a podrobnou analýzu základních definic oblasti zdravotnických prostředků, včetně vymezení, za jakých podmínek je za zdravotnický prostředek považován počítačový software používaný ve zdravotnictví. Podrobnému rozboru podléhá zejména definice zdravotnického prostředku a diagnostického zdravotnického prostředku in vitro. Druhá část práce se podrobně zabývá životním cyklem zdravotnického prostředku v době účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. V této části jsou podrobně rozebrány povinnosti výrobců zdravotnického prostředku a jejich zplnomocněných zástupců v případě, že je výrobce usazen mimo Evropskou unii. V rámci této části je důraz věnován na institut prohlášení o shodě, označení CE a procesu certifikace... Klíčová slova: zdravotnické prostředky; MDR; zákon o zdravotnických prostředcích; medical devices; MDR; Medical Devices Act Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vybrané otázky legislativy zdravotnických prostředků

Selected Issues of Medical Device Legislation Abstract This thesis deals with the legal regulation of medical devices in force at the time of its creation, with a focus on general medical devices. The ...

Krudenc, Václav; Šolc, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Právní aspekty agrolesnických systémů
Hruška, Marek; Sobotka, Michal; Franková, Martina
2024 - český
Legal Aspects of Agroforestry Systems Abstract The thesis is devoted to a thorough analysis of the legal aspects of agroforestry systems in the context of Czech law. However, attention is paid not only to the Czech law, but also to the European Union regulations, which partly regulate the issue of agroforestry as one of the sustainable approaches to agriculture. The aim of the thesis is to acquaint with the legal aspects of agroforestry, their selected typified agroforestry systems as well as individual woody elements that make up agroforestry systems. Space is devoted to both private law issues and, in particular, public law issues supplemented by relevant case law. Given the specific nature of agroforestry, this thesis is permeated by a wide range of legal disciplines, among which environmental law dominates, complemented by the aforementioned European law, civil law, tax law, administrative law and constitutional law. The objective is also to offer relevant de lege ferenda considerations with regard to the specific nature of agroforestry. Part of the rigorous thesis is an international legal comparison especially in relation to the legislation of the Federal Republic of Germany due to the proximity of its legal culture, landscape and climate. The thesis is divided into 4 main chapters. The first one is... Právní aspekty agrolesnických systémů Abstrakt Tato rigorózní práce je věnována zevrubné analýze problematiky právních aspektů agrolesnických systémů v kontextu české právní úpravy. Pozornost je však věnována nejen českým právním předpisům, ale také předpisům Evropské unie, které částečně problematiku agrolesnictví jakožto jednoho z udržitelných přístupů k zemědělství upravují. Cílem této rigorózní práce je seznámit s právními aspekty agrolesnictví jako celku, jejich vybraných typizovaných agrolesnických systémů i jednotlivých dřevinných prvků, které agrolesnické systémy tvoří. Prostor je věnován jak problematice práva soukromého, tak zejména problematice veřejnoprávní doplněných o relevantní judikaturu. Tato rigorózní práce prostupuje s ohledem na specifickou povahu agrolesnictví širokým okruhem právních oborů, mezi nimiž dominuje právo životního prostředí, doplněné již zmíněným evropským právem, právem občanským, daňovým právem, správním právem a ústavním právem. Cílem rigorózní práce je také nabídnout relevantní úvahy de lege ferenda s ohledem na specifický charakter agrolesnictví. Součástí rigorózní práce je mezinárodní právní komparace zejména ve vztahu k právní úpravě Spolkové republiky Německo z důvodu blízkosti její právní kultury, krajiny i podnebí. Tato rigorózní práce je členěna celkem do čtyř... Klíčová slova: Agrolesnictví; udržitelné zemědělství; obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les; Agroforestry; sustainable agriculture; general protection of growing out of forests Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právní aspekty agrolesnických systémů

Legal Aspects of Agroforestry Systems Abstract The thesis is devoted to a thorough analysis of the legal aspects of agroforestry systems in the context of Czech law. However, attention is paid not ...

Hruška, Marek; Sobotka, Michal; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Náhradní výživné v České republice
Navrátilová, Kateřina; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
2024 - český
Substitute Maintenance in the Czech Republic The thesis focuses on substitute maintenance, introduced into the Czech legal system by Act No. 588/2020 Coll., on Advance of Maintenance Payment for Dependent Child and on Amendments to Certain Related Acts (Act on Advance of Maintenance Payment). The thesis aims to analyse this legislation, provide a critical perspective on selected sections, and place substitute maintenance in the broader context of single-parent families and the aid measures provided to them by the state. The first chapter examines the phenomenon of single-parent families and their origins, with particular focus on the gendered aspects of single parenthood. It also addresses the employment opportunities for single parents, their challenging situation in the labour market, and the increased risk of poverty and social exclusion they face in the long term. The second chapter deals with the private law regulation of the maintenance obligation and the right to maintenance, emphasizing the maintenance obligation towards adult and minor children, which the law on substitute maintenance stems from. It interconnects the institutions of private and public law, with the state providing substitute maintenance in case the obliged persons - most frequently parents - fail to fulfil their... Náhradní výživné v České republice Tématem diplomové práce je náhradní výživné, které bylo do českého právního řádu zavedeno přijetím zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Cílem diplomové práce je jednak analyzovat tuto právní úpravu, poskytnout kritický pohled na určité její části a současně zasadit náhradní výživné do širšího kontextu situace neúplných rodin a forem pomoci, které jim stát poskytuje. První kapitola je věnována samotným neúplným rodinám a jejich vzniku, kdy je zvláštní pozornost zaměřena na genderové aspekty samoživitelství. V této souvislosti se diplomová práce zabývá také problematickou situací samoživitelů související s jejich uplatněním na trhu práce a současně zvýšeným rizikem ohrožení chudobou a sociálního vyloučení. V druhé kapitole se autorka zabývá soukromoprávní úpravou vyživovací povinnosti a práva na výživné, a to s důrazem na vyživovací povinnost vůči zletilým a nezletilým dětem, z níž fakticky zákon o náhradním výživném vychází. Jeho prostřednictvím totiž dochází k propojení institutů soukromého a veřejného práva, když stát poskytuje náhradní výživné v situaci, kdy povinné osoby, nejčastěji rodiče, tuto svou povinnost neplní. Stěžejní část práce je zaměřena na kritickou... Klíčová slova: náhradní výživné; neúplná rodina; gender; substitute maintenance; single-parent family; gender Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Náhradní výživné v České republice

Substitute Maintenance in the Czech Republic The thesis focuses on substitute maintenance, introduced into the Czech legal system by Act No. 588/2020 Coll., on Advance of Maintenance Payment for ...

Navrátilová, Kateřina; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze