Number of found documents: 39542
Published from to

Ekonomická analýza dvojitě napájených generátorů v přečerpávacích vodních elektrárnách
Čech, Jindřich; Klusáček, Jan; Radil, Lukáš
2023 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení pozitiv využití dvojitě napájeného asynchronního stroje (DFIG) v přečerpávacích vodních elektrárnách a zhodnocení finanční výhodnosti DFIG oproti synchronnímu soustrojí. The objective of this bachelor’s thesis is to evaluate pros and cons of doubly fed induction generators (DFIG) used in pumped storage power plants and to evaluate financial advantages of using DFIG compared to synchronous machines. Keywords: Přečerpávací vodní elektrárna; PVE; Dvojitě napájený asynchronní stroj; DFIG; DFIM; Finanční analýza; Pumped storage plant; PSHPP; PSPP; Doubly fed induction generator; DFIG; DFIM; Financial analysis Available in a digital repository NRGL
Ekonomická analýza dvojitě napájených generátorů v přečerpávacích vodních elektrárnách

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení pozitiv využití dvojitě napájeného asynchronního stroje (DFIG) v přečerpávacích vodních elektrárnách a zhodnocení finanční výhodnosti DFIG oproti synchronnímu ...

Čech, Jindřich; Klusáček, Jan; Radil, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Typový rozvaděč pro FVE do 10 kW
Řezáč, Stanislav; Morávek, Jan; Mastný, Petr
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá nakreslením jednopólového schématu a následným vytvořením hybridního fotovoltaického systému s akumulací, obohaceného o wallbox určeného pro laboratorní použití. První část práce se zabývá stručným úvodem do fotovoltaiky a představením různých fotovoltaických systémů se zaměřením na různé komponenty hybridního fotovoltaického systému. Dále jsou popsány požadavky na připojení dle přílohy č. 4 PPDS a směrnice RfG. Druhá část práce je tvořena jednopólovým schématem celého systému a modulovým schématem rozvaděče R-DC/AC. Podle nichž je celý systém zkompletován a zapojen. Závěr práce se zabývá upřesněním, jak je daný rozvaděč zapojen a popsán postup jeho zapojení. Zpracována je i projektová dokumentace systému, která obsahuje technickou zprávu a daná schémata. The bachelor's thesis focuses on drawing a single-line diagram and subsequently creating a hybrid photovoltaic system with energy storage, supplemented by a laboratory-use wallbox. The first part of the thesis provides a brief introduction to photovoltaics and presents various photovoltaic system types, as well as introducing different components of the hybrid photovoltaic system. Furthermore, the requirements for connection according to Annex 4 of the Distribution System Operation Rules and the Requirements for Generators directive are described. The second part of the thesis consists of the single-line diagram of the entire system and the module diagram of the R-DC/AC distribution board, based on which the entire system is assembled and connected. The conclusion of the thesis focuses on specifying how the distribution board is connected and describes the procedure for its installation. The thesis also includes project documentation of the system, comprising a technical report and the mentioned diagrams. Keywords: Fotovoltaika; fotovoltaický panel; fotovoltaické systémy; fotovoltaická elektrárna; střídač; rozvaděč R-DC/AC; wallbox; Photovoltaics; photovoltaic panel; photovoltaic systems; photovoltaic power plant; inverter; R-DC/AC switchgear; wallbox Available in a digital repository NRGL
Typový rozvaděč pro FVE do 10 kW

Bakalářská práce se zabývá nakreslením jednopólového schématu a následným vytvořením hybridního fotovoltaického systému s akumulací, obohaceného o wallbox určeného pro laboratorní použití. První část ...

Řezáč, Stanislav; Morávek, Jan; Mastný, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Aktuální trendy ve vývoji malých modulárních reaktorů
Zaťko, Andrej; Števanka, Kamil; Katovský, Karel
2023 - Czech
Bakalárska práca definuje malé modulárne reaktory. Rieši ich kľúčové vlastnosti, možnosti použitia v neelektrických aplikáciách, históriu použitia malých reaktorov, komplexne popisuje pokročilé dizajny a pripravované projekty ich aplikácie v Českej republike. The bachelor's thesis defines small modular reactors and addresses their key characteristics, potential non-electric applications, the historical usage of small reactors, and provides a comprehensive description of advanced designs and planned projects for their implementation in the Czech Republic. Keywords: malé modulárne reaktory; neelektrické aplikácie; história; pokročilé dizajny; plánované projekty; small modular reactors; non-electric applications; history; advanced designs; planned projects Available in a digital repository NRGL
Aktuální trendy ve vývoji malých modulárních reaktorů

Bakalárska práca definuje malé modulárne reaktory. Rieši ich kľúčové vlastnosti, možnosti použitia v neelektrických aplikáciách, históriu použitia malých reaktorov, komplexne popisuje pokročilé ...

Zaťko, Andrej; Števanka, Kamil; Katovský, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Nabíjecí standardy v oblasti elektromobility
Novák, Michal; Toman, Marek; Červinka, Dalibor
2023 - Czech
V této bakalářské práci je provedena literární rešerše na téma nabíjecích standardů v oblasti nabíjení elektrických vozidel. V práci jsou uvedeny historické standardy objevující se v počátcích rozvoje elektrických vozidel a jejich následný vývoj. Hlavní částí práce je rozdělení nabíjecích standardů do kategorií podle normy IEC 62196, rozdělení podle způsobu nabíjení a použitých specializovaných standardizovaných konektorů a zásuvek. Dále je popsán princip a potřebný hardware pro zajištění komunikace při nabíjení jak střídavým proudem tak i stejnosměrným proudem. In this bachelor´s thesis is performed literary research on the topic of charging standards in the area of electric vehicle charging. The work presents the historical standards appearing at the beginning of the development of electric vehicles and their subsequent development. The main part of bachelor´s thesis is the division of charging standards into categories according to the IEC 62196 standard, the division according to the method of charging and the specialized standardized connectors and sockets used. The principle of communication and required hardware during AC charging and DC charging is also described. Keywords: nabíjení elektromobilů; nabíjecí stanice; EVSE; norma IEC 62196; Yazaki; Type 1; Mennekes; Type 2; CCS; CHAdeMO; HomePlug Green PHY; EV charging; charging station; EVSE; standard IEC 62196; Yazaki; Type 1; Mennekes; Type 2; CCS; CHAdeMO; HomePlug Green PHY Available in a digital repository NRGL
Nabíjecí standardy v oblasti elektromobility

V této bakalářské práci je provedena literární rešerše na téma nabíjecích standardů v oblasti nabíjení elektrických vozidel. V práci jsou uvedeny historické standardy objevující se v počátcích rozvoje ...

Novák, Michal; Toman, Marek; Červinka, Dalibor
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Identifikace parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru
Karpenko, Oleksii; Cipín, Radoslav; Toman, Marek
2023 - Czech
V rámci řízení asynchronního motoru je důležité s co největší přesností určit parametry jeho náhradního zapojení. Tato práce se zaměřuje na identifikaci těchto parametrů různými metodami, které jsou reprezentovány ve tvaru -článku a T-článku. Bakalářská práce je celkem rozdělena do pěti částí. První část se zaměřuje na teorii asynchronního motoru, jeho využití, rozdělení a vlastnosti. Druhá část se zabývá náhradními zapojeními asynchronního motoru, jejich specifiky a možnost jejích přepočtu. Třetí kapitola se zaměřuje na teoretické postupy identifikace parametrů pomocí různých metod a také na teorii zkoušek motoru. V posledních dvou kapitolách jsou teoretické poznatky z předchozích částí experimentalně ověřovány na reálném vzorku motoru. Následně byly porovnaný mezi sebou výsledky získané různými metodami. In the control of an asynchronous motor, it is important to determine the parameters of its replacement connection with the greatest accuracy. This work focuses on the identification of these parameters by various methods, which are represented in the form of a -network and a T-network. The bachelor thesis is divided into five parts. The first part focuses on the theory of the asynchronous motor, its use, distribution and properties. The second part deals with replacement connections of the asynchronous motor, their specifics and the possibility of its conversion. The third chapter focuses on the theoretical procedures of parameter identification using various methods as well as the theory of engine tests. In the last two chapters, the theoretical findings from the previous parts are experimentally verified on a real engine sample. Subsequently, the results obtained by different methods were compared with each other. Keywords: Asynchronní motor; identifikace parametrů; náhradní zapojení; T-článek; -článek; - článek; zkouška naprázdno; zkouška nakrátko; spřažený tok; experimentalní identifikace; Asynchronous motor; parameter identification; equivalent circuit; T-network; -network; -network; no-load test; short-circuit test; coupled flow; experimental identification Available in a digital repository NRGL
Identifikace parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru

V rámci řízení asynchronního motoru je důležité s co největší přesností určit parametry jeho náhradního zapojení. Tato práce se zaměřuje na identifikaci těchto parametrů různými metodami, které jsou ...

Karpenko, Oleksii; Cipín, Radoslav; Toman, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Bateriové úložiště s akumulátory v druhém životním cyklu
Král, Dominik; Pazdera, Ivo; Procházka, Petr
2023 - Czech
Bakalářská práce pojednává o problematice spojené s řešením energetických uložišť. Zabývá se rozborem využívaných typů akumulátorů, zaobírá se jejich výhodami, nevýhodami, na jakém principu fungují. Je zaměřena na možnosti a problematiku využití akumulátorů v režimu „Second life“. Je zde představen následný proces přípravy baterií pro další aplikaci a definované testy nutné pro vyhodnocení stavu akumulátorů před dalším použitím. V závěru jsou provedeny samotné návrhy energetických uložišť a topologie blokového zapojení energetického uložiště. The bachelor thesis deals with problems related to the solution of energy storage. It deals with the analysis of used types of accumulators, deals with their advantages, disadvantages, on what principle they work. It focuses on the possibilities and problems of using batteries in the "Second life" mode. It presents the subsequent process of preparing batteries for further application and defines the tests necessary to evaluate the condition of batteries before further use. Finally, the actual energy storage designs and the block topology of the energy storage are presented. Keywords: Akumulátory; energetické uložiště; second life; problematika uložišť; baterie; akumulace elektrické energie; SOH; SOC; SOF; SOT; blokové zapojení.; Batteries; energy storage; second life; storage issues; batteries; energy storage; SOH; SOC; SOF; SOT; block diagram. Available in a digital repository NRGL
Bateriové úložiště s akumulátory v druhém životním cyklu

Bakalářská práce pojednává o problematice spojené s řešením energetických uložišť. Zabývá se rozborem využívaných typů akumulátorů, zaobírá se jejich výhodami, nevýhodami, na jakém principu fungují. ...

Král, Dominik; Pazdera, Ivo; Procházka, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Nové požadavky fotovoltaického systému rodinného domu
Mička, Marek; Valenta, Jiří; Dostál, Lukáš
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá požadavky fotovoltaického systému u rodinného domu. Jejím cílem je shrnout veškeré důležité informace při výběru fotovoltaického systému. Vprvní části bakalářské práce je shrnuta veškerá používaná topologie fotovoltaických systémů u rodinných domů. Druhá část je věnována podmínkám pro bezpečný provoz, které zahrnují normativní požadavky, návrh ochrany před bleskem a připojení do distribuční soustavy. A poslední třetí část se zabývá procesem umožnění paralelního připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti, vypracování projektu a realizací výrobny domu. The bachelor's thesis deals with the requirements for a photovoltaic system in a family house. Its aim is to summarize all important information when selecting a photovoltaic system. The first part of the semester project summarizes all used topologies of photovoltaic systems in family houses. The second part is devoted to the conditions for safe operation, which include normative requirements, design of lightning protection and connection to the distribution system. And the last third part deals with the process of enabling the parallel connection of the PV power plant to the distribution grid, development of project documentation and installation of PV technology. Keywords: Fotovoltaický panel; střídač; bateriové uložiště; rozváděč; bleskosvod; podmínky distributora; Photovoltaic panel; inverter; battery storage; switchboard; lightning rod; distributor terms Available in a digital repository NRGL
Nové požadavky fotovoltaického systému rodinného domu

Bakalářská práce se zabývá požadavky fotovoltaického systému u rodinného domu. Jejím cílem je shrnout veškeré důležité informace při výběru fotovoltaického systému. Vprvní části bakalářské práce je ...

Mička, Marek; Valenta, Jiří; Dostál, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Porovnání oteplení jistícího přístroje nízkého napětí při různých provozních stavech
Kusák, David; Ing. Kamil Mikyska (OEZ s.r.o.); Dostál, Lukáš
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením a porovnáním naměřených hodnot oteplení svorek dvou kompaktních jističů řady 3VA1 při jejich různých provozních stavech. Oteplovací zkouška se provádí při zatížení přístroje jmenovitým proudem a slouží pro ověření, zda některé částí přístroje nepřestoupí dovolenou hodnotu oteplení podle příslušné normy. Teoretická část práce je zaměřena na konstrukci, princip činnosti a provozní stavy modulárních a kompaktních jističů. Dále popis všeobecných zkušebních podmínek oteplovací zkoušky. V praktické části této práce bylo provedeno 45 oteplovacích zkoušek a výpočet ztrátového výkonu jističů. The bachelor thesis deals with the evaluation and comparison of the measured values of terminal temperatures of two molded case circuit breakers of the 3VA1 series in different operating settings. temperature rise test is carried out when the device is loaded with rated current and is used to verify whether some parts of the device do not exceed the permissible warm-up value according to the relevant standard. The theoretical part of the thesis focuses on the design, principle of operation and operating states of modular and molded case circuit breakers. Furthermore, a general description of the test conditions of the temperature rise test is presented. In the practical part of this work, 45 temperature rise testand calculation of the power loss of circuit breakers were carried out. breaker series 3VA12 Keywords: jistič; kompaktní jistič; přestup tepla; oteplení; oteplovací zkouška; circuit breaker; molded case circuit breaker; heat transfer; temperature rise; temperature rise test Available in a digital repository NRGL
Porovnání oteplení jistícího přístroje nízkého napětí při různých provozních stavech

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením a porovnáním naměřených hodnot oteplení svorek dvou kompaktních jističů řady 3VA1 při jejich různých provozních stavech. Oteplovací zkouška se provádí při ...

Kusák, David; Ing. Kamil Mikyska (OEZ s.r.o.); Dostál, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Obnova zámku ve Velkých Němčicích
Strašáková, Anna; Muroň, Ivo; Ležatka, Lukáš
2023 - Czech
Předmětem bakalářské práce je zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG35 (atelier obnovy památek). Tématem této bakalářské práce bylo nalezení vhodné koncepce nového funkčního využití s ohledem na historickou podstatu památky a její stavebně technický stav. Součástí návrhu bylo obnovení I celkového areálu zámku, pro volnočasové využití a doplnění parkovacích míst. Výsledkem byla architektonická studie památkové obnovy s důrazem na životaschopnost a proveditelnost. Cílem bakalářské práce je šetrná obnova objektu s důrazem na jeho znovuvyužití jak nově členěnými funkcemi, tak prvky. Zámek byl obohacen o přístavbu, jež doplňuje živější proporce, díky vitráži, která je navržena do tvaru berly, jež je v znaku městyse Velké Němčice. Do zámku jsou navržené funkce úřadu, ale taky i pronajímatelných prostor, klubovna, knihovna, výstavní prostory a obřadní místnosti. Celý objekt je řešený bezbariérově, včetně blízkého okolí zámku. The subject of the bachelor thesis is the preparation of the documentation for the building permit and part of the documentation for the implementation of the building on the basis of the architectural study, which was developed in the subject AG35 (monument restoration studio). The theme of this bachelor thesis was to find a suitable concept for a new functional use, taking into respect the historical nature of the monument and its structural and technical condition. The project included the restoration of the whole area of the castle, for leisure use and the addition of parking spaces. The result was an architectural study of the restoration with an emphasis on viability and feasibility. The aim of the bachelor's thesis is the gentle restoration of the building with an emphasis on its reuse with both new functions and elements. The castle has been enriched with an extension that adds more lively proportions, thanks to a stained glass window designed in the shape of a crutch, which is the emblem of the municipality of Velké Němčice. The chateau is designed to function as an office, but also as a rental space, a clubhouse, a library, exhibition space and ceremonial rooms. The entire building is designed to be wheelchair accessible, including the immediate surroundings of the castle. Keywords: Obnova památek; kulturní památka; přístavba; sanace; vlhkost; Velké Němčice; klenby; vitráž; točité schodiště; Restoration of monuments; cultural monument; extension; rehabilitation; dampness; Velké Němčice; vaults; vitreous; spiral staircase Available in a digital repository NRGL
Obnova zámku ve Velkých Němčicích

Předmětem bakalářské práce je zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG35 (atelier ...

Strašáková, Anna; Muroň, Ivo; Ležatka, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Motel pre kamionistov v Indii
Vavrová, Lenka; Tomášová, Klára; Dulenčín, Juraj
2023 - Czech
Zadaním bakalárskej práce je návrh budovy motela pre kamionistov v Indii. Práca vychádza z architektonickej štúdie predmetu BGA026 Ateliérová tvorba a z konštrukčnej štúdie predmetu AG036 Komplexní projekt. Téma vychádza zo zadania medzinárodnej architektonickej súťaže z roku 2022 s názvom On the way. Riešené územie sa nachádza v meste Kannadi, v štáte Kérala, v tesnej blízkosti diaľnice - Highway 544. Jedná sa o 3 nevyužité parcely. Cieľom zadania je vytvoriť ubytovacie zariadenie s krátkodobým pobytom, príjemné prostredie a miesto oddychu pre kamionistov po dlhej a únavnej ceste. Má poskytnúť priestor na prespanie a prípadné stravovanie. Hlavný vjazd do areálu je umiestnený z juhu z príjazdovej komunikácie. Navrhovaná stavba má 2 nadzemné podlažia a k nej nadväzujúce parkovisko pre osobné automobily, väčšie aj menšie kamióny. Stavba je špecifická svojim pôdorysným tvarom, vpísaným kruhom do štvorca. Pobyt hostí by mal spríjemniť i spoločenský priestor s výhľadom do átria so zeleňou, ktoré je typickým prvkom v indickej architektúre. Zovňajšok stavby je oživený odsadenou farebnou sklolaminátovou fasádou, ktorá je predmetom architektonického detailu. Farebnosť fasády korešponduje s tradíciami danej lokality. The assignment of the bachelor's thesis is the design of a motel building for truckers in India. The work is based on the architectural study of the subject BGA026 and the structural study of the subject AG036 Complex project. The theme is based on the assignment of the international architectural competition from 2022 called On the way. The proposed area is located in the city of Kannadi, in the state of Kerala, in close proximity to the highway - Highway 544. These are 3 unused parcels. The goal of the assignment is to create a short-term accommodation facility, a pleasant environment and a place to rest for truck drivers after a long and tiring journey. It should provide space for sleeping and possibly eating. The main entrance to the area is located from the south from the driveway. The proposed building has 2 above-ground floors and an adjacent parking lot for cars, larger and smaller trucks. The building is specific for its floor plan shape, inscribed with a circle in a square. The social space with a view of the atrium with greenery, which is a typical element in Indian architecture, should make the guests' stay more pleasant. The exterior of the building is enlivened by an offset colored fiberglass facade, which is the object of an architectural detail. The color of the facade corresponds to the traditions of the locality. Keywords: Motel; India; ubytovacie zariadenie; obytná budova; novostavba; kamionisti; diaľnica; sklolaminátová fasáda; Motel; India; accommodation facility; residential building; new building; truck drivers; highway; fiberglass facade Available in a digital repository NRGL
Motel pre kamionistov v Indii

Zadaním bakalárskej práce je návrh budovy motela pre kamionistov v Indii. Práca vychádza z architektonickej štúdie predmetu BGA026 Ateliérová tvorba a z konštrukčnej štúdie predmetu AG036 Komplexní ...

Vavrová, Lenka; Tomášová, Klára; Dulenčín, Juraj
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases