Number of found documents: 4346
Published from to

Statická a dynamická analýza lávky
Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
2023 - Slovak
Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda je tvorená dvojicou priehradových rámov, zosilnených o oceľové oblúky so závesmi. Boli vytvorené dva rôzne modely, jeden vo výpočtovom programe SCIA Engineer, kde boli jednotlivé prvky zadané ako prúty. V druhom modeli boli vytvorené tieto prvky ako plošné elementy. Pre takýto model, bolo vhodnejšie využitie programu ANSYS Mechanical APDL. Zaťaženie a vybrané kombinácie sú spočítané ručne podľa platných národných noriem. Ďalej práca obsahuje ručné výpočty napätia. Výsledky sú porovnávané s výpočtovými programami, pre určenie správnosti fungovania modelov. V ďalšej časti sa práca venuje statickej a dynamickej analýze, kde porovnáva výsledky na uvedených dvoch modelových situáciách. The subject of this diploma thesis is static and dynamic analysis of the load-bearing steel structure of footbridge with reinforced concrete bridge deck, standing over the Morava river. Bridge was designed as a solid ribbed arch, so it consists of a pair truss beams, strengthen by two steel arches with suspenders. There were created two different models, one in program SCIA Engineer, where the individual elements were designed as spatial bars. In the second model, they were created as surface elements. For such model, it was more appropriate to use ANSYS Mechanical APDL program. The load and selected combinations are calculated manually according to valid national standardization documents. Furthermore, this thesis contains manual calculations of stress. The results are compared with computing programs to determine the correct functioning of the models. In the next part, the work is devoted to static and dynamic analysis, where it compares the results of the mentioned two model situations. Keywords: footbridge for pedestrians and cyclists; stress; static analysis; dynamic analysis; SCIA Engineer; ANSYS Mechanical APDL Available in a digital repository NRGL
Statická a dynamická analýza lávky

Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda ...

Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Vývoj cereálních výrobků pro zvláštní výživu s přídavkem extraktů z kvasinek a řas
Požgayová, Viktória; Fialová, Lenka; Márová, Ivana
2023 - Slovak
Táto diplomová práca sa zameriava na vývoj bezlepkových cereálnych produktov obohatených o extrakty kvasiniek a rias. Teoretická časť práce bola zameraná na bezlepkové cereálie používané v experimentálnej časti, na biologicky aktívne látky mikrobiálneho pôvodu a možnosti ich využitia v potravinárskom priemysle. Do práce bola zaradená aj kapitola venujúca sa hodnoteniu bezpečnosti potravín a aditív v potravinárskom priemysle. Teoretickú časť uzatvárajú použité metódy stanovenia vybraných biologicky aktívnych látok v analyzovaných vzorkách. V experimentálnej časti práce boli analyzované tri vzorky bezlepkových múk, a to múka označená ako bezlepková, kukuričná múka a ryžová múka. Vo vzorkách bol stanovený obsah celkových sacharidov, proteínov, lepku, lipidov a bioaktívnych látok (fenolické látky, flavonoidy, antioxidanty, ß-glukány). Najlepšie výsledky vo väčšine testovaných parametrov dosiahla kukuričná múka. Na prípravu mikrobiálnych extraktov bola použitá komerčne získaná biomasa rias Spirulina a Chlorella a nakultivovaná biomasa kvasiniek Rhodosporidium toruloides a Rhodotorula kratochvilovae. Extrakty boli pripravené s využitím GRAS rozpúšťadiel (voda, 96 % ethanol, hexán a ich kombinácie). V pripravených extraktoch a biomase boli stanovené lipidy, proteíny a aktívne látky (pigmenty, fenolické látky, antioxidanty, vitamíny a ß-glukány). Extrakty mikrorias Spirulina a Chlorella vykazovali vyššie koncentrácie väčšiny aktívnych látok ako kvasinky. Extrakty kvasiniek obsahovali vyššie koncentrácie karotenoidov, lipofilných provitamínov a ß-glukánov. Bezpečnosť pripravených extraktov použitých pri príprave cereálneho produktu bola overená MTT testom cytotoxicity. Žiaden testovaný extrakt nevykazoval cytotoxické účinky. Na prípravu obohatených produktov bola na základe získaných výsledkov použitá kukuričná múka v kombinácii s biomasou Spirulina, vodným extraktom Spirulina, ethanolovým extraktom R. toruloides a kombináciou biomasy Spirulina s extraktom R. toruloides. V rámci práce boli pripravené dva typy obohatených cereálnych produktov, pričom vo všetkých obohatených produktoch bol zistený nárast koncentrácie sledovaných aktívnych látok. This diploma thesis focuses on the development of gluten-free cereal products enriched with yeast and algae extracts. The theoretical part of this thesis was focused on gluten-free cereals used in the experimental part, on microbial biologically active substances and on the possibility of their use in the food industry. A chapter devoted to the evaluation of food safety and additives in food industry was also included in this part. The theoretical part concludes with the description of the methods used to analyses of selected biologically active substances in the samples. In the experimental part of this thesis, three samples of gluten-free flours were analysed, i.e. flour labelled as gluten-free, corn flour and rice flour. The content of total saccharides, proteins, gluten, lipids and bioactive substances such as phenolic substances, flavonoids, antioxidants and ß-glucans were analysed in the samples. In the most of the tested parameters corn flour achieved the best results. In order to prepare the microbial extracts, commercially obtained biomass of Spirulina and Chlorella and cultivated biomass of carotenogenic yeasts Rhodosporidium toruloides and Rhodotorula kratochvilovae were used. The extracts were prepared using solvents labelled as GRAS (water, 96 % ethanol, hexane and their combinations). Lipids, proteins and active substances such as pigments, phenolic substances, antioxidants, vitamins and ß-glucans were analysed in the prepared extracts and biomass. Spirulina and Chlorella extracts showed higher concentrations of bioactive substances while yeast extracts contained higher concentration of carotenoids, lipophilic provitamins and ß-glucans. The safety of prepared extracts used in food applications was verified by the MTT test of cytotoxicity. None of the tested extracts showed cytotoxic effects. In order to prepare enriched cereal products, the corn flour, biomass of Spirulina, aqueous extract of Spirulina, ethanolic extract of R. toruloides and the combination of Spirulina biomass and R. toruloides extract were chosen based on the obtained results. Two types of enriched cereal products were prepared and in enriched products the increase of antioxidant activity, phenolic compounds and protein content was detected. Keywords: cereals; gluten; carotenogenic yeast; microalgae; cyanobacteria; food enrichment; active substances; cytotoxicity Available in a digital repository NRGL
Vývoj cereálních výrobků pro zvláštní výživu s přídavkem extraktů z kvasinek a řas

Táto diplomová práca sa zameriava na vývoj bezlepkových cereálnych produktov obohatených o extrakty kvasiniek a rias. Teoretická časť práce bola zameraná na bezlepkové cereálie používané v ...

Požgayová, Viktória; Fialová, Lenka; Márová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Bezpečnostní testování vybraných komunikačních protokolů a souvisejících zranitelností
Kuklovský, Adam; Langhammer, Lukáš; Jeřábek, Jan
2023 - Slovak
Táto diplomová práca sa podrobne venuje funkčnosti a charakteristikám protokolu IPv6 a jeho riadiaceho protokolu ICMPv6. Ďalej sú v práci rozobrané metódy penetračného testovania a technológie použité pri vytváraní testovacieho prostredia. Jedným z kľúčových výstupov práce je nástroj na skenovanie počítačových sietí, ktorý bol porovnaný s populárnym programom Wireshark. V závere je popísaná štruktúra navrhnutého nástroja a sú naznačené možnosti jeho budúceho rozvoja a vylepšenia. This master’s thesis extensively addresses the functionality and characteristics of the IPv6 protocol and its control protocol ICMPv6. Furthermore, the thesis discusses methods of penetration testing and technologies used in creating the testing environment. A key output of this work is a network scanning tool that has been compared with the popular Wireshark program. The conclusion describes the structure of the proposed tool and suggests possibilities for its future development and improvement. Keywords: ICMPv6; IPv6; Neighbor Discovery; Router advertisement; LLMNR; mDNS; Python Available in a digital repository NRGL
Bezpečnostní testování vybraných komunikačních protokolů a souvisejících zranitelností

Táto diplomová práca sa podrobne venuje funkčnosti a charakteristikám protokolu IPv6 a jeho riadiaceho protokolu ICMPv6. Ďalej sú v práci rozobrané metódy penetračného testovania a technológie použité ...

Kuklovský, Adam; Langhammer, Lukáš; Jeřábek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Metody zužování a tvarování optických vláken pro speciální aplikace
Hruška, Andrej; Jelínek, Michal; Mikel, Břetislav
2023 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá zužovaním optických vlákien a tvarovaním ich koncov. Práca popisuje metódy zužovania a tvarovania vlákien, porovnáva ich z hľadiska výhod a nevýhod. Zameriava sa hlavne na metódy využívajúce elektrický oblúk, plameň a chemické leptanie. V praktickej časti práci je popísaná metodika zužovania vlákien pre priemery vlákien 125 m, 400 m a 1000 m a metodika tvarovania koncov vlákien pre vlákna s priemermi 400 m a 1000 m. The thesis deals with the tapering of optical fibres and the shaping of their ends. The thesis describes the fibre tapering and shaping methods and compares them in terms of advantages and disadvantages. It mainly focuses on methods using electric arc, flame and chemical etching. The practical part of the work describes the methodology of fibre tapering for 125 m, 400 m and 1000 m fibre diameters and the methodology of fibre end shaping for 400 m and 1000 m fibre diameters. Keywords: Optical fibre; tapering; shaping; optical irradiation; electric arc; welding machine Available in a digital repository NRGL
Metody zužování a tvarování optických vláken pro speciální aplikace

Diplomová práca sa zaoberá zužovaním optických vlákien a tvarovaním ich koncov. Práca popisuje metódy zužovania a tvarovania vlákien, porovnáva ich z hľadiska výhod a nevýhod. Zameriava sa hlavne na ...

Hruška, Andrej; Jelínek, Michal; Mikel, Břetislav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Autentizace pomocí mobilní aplikace s využitím technologie BLE
Žigrai, Martin; Ilgner, Petr; Dobiáš, Patrik
2023 - Slovak
Hlavnou myšlienkou tejto bakalárskej práce je návrh a vytvorenie multiplatformovej mobilnej aplikácie. Táto mobilná aplikácia má slúžiť na rezerváciu vozidla a autentizáciu pre prístup do vozidla. Cieľom aplikácie je poskytnúť, každému kto túto aplikáciu využíva jednoduché a spolahlivé prostredie, v ktorom si môžu rýchlo a jednoducho vyhľadať a rezervovať dané vozidlo. Mobilná aplikácia komunikuje s daným vozidlom pomocou technológie BLE. Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti komunikácie, boli využité kryptografické primitíva ako AES a SHA. Súčasťou bakalárskej práce je prehľad o vývoji mobilných aplikácií, nástrojoch pre vývoj, prehľad kryptografických primitív alebo technológie Bluetooth. Ďalšou časťou je návrh mobilnej aplikácie, prehľad kryptografických knižníc vo Flutteri a implementácia mobilnej aplikácie. The main idea of this bachelor's thesis is the design and development of a cross-platform mobile application. This mobile application is intended for vehicle reservation and authentication for accessing the vehicle. The goal of the application is to provide a simple and reliable environment for users to quickly and easily search for and reserve a specific vehicle. The mobile application communicates with the vehicle using BLE technology. To ensure the security and confidentiality of communication, cryptographic primitives such as AES and SHA have been utilized. The bachelor's thesis includes an overview of mobile application development, development tools, an overview of cryptographic primitives, and Bluetooth technology. Another part is the design of the mobile application, an overview of cryptographic libraries in Flutter, and the implementation of the mobile application. Keywords: AES; Android; Android Studio; BLE; Dart; Firebase; Flutter; GCM; iOS; Multiplatform mobile application; SHA. Available in a digital repository NRGL
Autentizace pomocí mobilní aplikace s využitím technologie BLE

Hlavnou myšlienkou tejto bakalárskej práce je návrh a vytvorenie multiplatformovej mobilnej aplikácie. Táto mobilná aplikácia má slúžiť na rezerváciu vozidla a autentizáciu pre prístup do vozidla. ...

Žigrai, Martin; Ilgner, Petr; Dobiáš, Patrik
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Modbus/TCP server
Kaufman, Oskar; Macho, Tomáš; Štohl, Radek
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou priemyselného komunikačného protokolu Modbus TCP a komunikáciou s PLC rady Logix od Allen-Bradley. Cieľom práce bolo vytvoriť prototyp hardvéru, implementovať komunikačný protokol do mikrokontroléru a overiť funkčnosť samotného zariadenia a jeho komunikácie cez Modbus TCP. Vytvorené zariadenie je vybavené digitálnymi vstupmi a výstupmi, ktoré je možné ovládať pomocou protokolu Modbus TCP. Overenie komunikácie sa zameriava na správne ovládanie týchto vstupov a výstupov prostredníctvom PLC rady Logix. This bachelor's thesis focuses on the implementation of the industrial communication protocol Modbus TCP and communication with Allen-Bradley's Logix PLC series. The aim of this work was to create a hardware prototype, implement the communication protocol into a microcontroller, and verify the functionality of the device itself and its communication through Modbus TCP. The developed device is equipped with digital inputs and outputs that can be controlled using the Modbus TCP protocol. The verification of communication focuses on the proper control of these inputs and outputs through the Logix PLC series. Keywords: Firmware; ESP32-POE; Modus TCP; industrial communication; I2C; digital inputs and outputs; PLC; Logix; ethernet Available in a digital repository NRGL
Modbus/TCP server

Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou priemyselného komunikačného protokolu Modbus TCP a komunikáciou s PLC rady Logix od Allen-Bradley. Cieľom práce bolo vytvoriť prototyp hardvéru, ...

Kaufman, Oskar; Macho, Tomáš; Štohl, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Robotizované pracoviště pro svařování
Krajčovič, Matej; Burian, František; Macho, Tomáš
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca je zameraná na automatizáciu pracoviska, ktoré obsluhuje bodovú odporovú zváračku. V práci popisujeme celý proces realizácie automatizácie pracoviska od úvah cez simulácie a výber komponentov až po samotnú montáž linky a následné prvé testy. V jednotlivých kapitolách bližšie opíšeme vybrané komponenty, ktoré sme použili na danom pracovisku. Priblížime aj vylepšenia danej linky, ktoré sme pridali po prvých testoch, a odôvodnime prečo boli potrebné. This bachelor thesis is focused on the automation of a workstation that operates a resistance spot welder. In the thesis we describe the whole process of implementing the workstation automation from considerations through simulations and component selection to the actual assembly of the line and subsequent first tests. In the individual chapters we describe in more detail the selected components that we used on the workstation. We will also discuss the improvements to the line that we added after the first tests and justify why they were necessary. Keywords: Automation Automated workplace Spot welding Robot Simulation Available in a digital repository NRGL
Robotizované pracoviště pro svařování

Táto bakalárska práca je zameraná na automatizáciu pracoviska, ktoré obsluhuje bodovú odporovú zváračku. V práci popisujeme celý proces realizácie automatizácie pracoviska od úvah cez simulácie a ...

Krajčovič, Matej; Burian, František; Macho, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh víceúčelového generátoru signálů nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních dílčích pásem
Caban, Dominik; Brančík, Lubomír; Šotner, Roman
2023 - Slovak
Bakalárska práca sa zameriava na problematiku generovania harmonických a neharmonických priebehov signálov v nízkofrekvenčnej a vysokofrekvenčnej oblasti. Cieľom práce bolo navrhnúť a zrealizovať prototyp viacúčelového prenosného generátora signálov napájaného vlastným akumulátorom. Návrh je zameraný na implementáciu generátora funkcií, vysokofrekvenčného generátora a generátora impulzov s Gaussovskou charakteristikou v rámci jedného prenosného zariadenia. V práci je popísaný úvod do problematiky signálových generátorov, výber jednotlivých komponentov, postup pri návrhu jednotlivých obvodov a ich následná hardvérová implementácia, či už v rámci vývojového kitu alebo finálneho produktu. The thesis focuses on the generation of harmonic and non-harmonic waveforms in the low and high-frequency domains. The thesis aims to design and implement a portable multipurpose signal generator with a user interface powered by its own battery. The design focuses on the implementation of a function generator, a high-frequency generator, and a pulse generator with Gaussian characteristics within a single portable device. The thesis describes an introduction to signal generators, the selection of the individual components, the design procedure for each circuit, and their subsequent hardware implementation either within the development kit or the final product. Keywords: Portable signal generator; DDS; PLL; XOR; LVDS; LVPECL; RASPBERRY Pi Pico; USB-C PD 3.0; SEPIC; Li-Ion Available in a digital repository NRGL
Návrh víceúčelového generátoru signálů nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních dílčích pásem

Bakalárska práca sa zameriava na problematiku generovania harmonických a neharmonických priebehov signálov v nízkofrekvenčnej a vysokofrekvenčnej oblasti. Cieľom práce bolo navrhnúť a zrealizovať ...

Caban, Dominik; Brančík, Lubomír; Šotner, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Automatizace řízení optické měřicí komory
Šatka, Richard; Benešl, Tomáš; Bradáč, Zdeněk
2023 - Slovak
V tejto bakalárskej práci je riešená problematika riadenia polohy otočného stolíka v optickej meracej komore a automatizácie merania optických spektrálnych charakteristík použitím spektrofotometra. V rámci práce bolo navrhnuté hardvérové a softvérové rie- šenie pre nastavovanie polohy stolíka meracej komory, kalibráciu východiskovej polohy stolíka, realizované úpravy programu pre riadenie spektrofotometra a prepojenie tohto programu s obslužnou aplikáciou pre ovládanie otočného stolíka. Funkčnosť systému bola overená natáčaním stolíka do požadovanej polohy, zmeraním optického emisného spektra halogénovej lampy a zmeraním optických reflexných spektier vzorky s hologramom pri rôznych uhloch dopadu svetla na hologram pri zvolených uhloch natočenia vzorky voči zdroju optického žiarenia. In this bachelor’s thesis, the problem of controlling the position of the rotary table in the optical measuring chamber and the measurement automations of the optical spectral characteristics using a spectrophotometer is described and solved. In frame of this bachelor’s thesis, a hardware and software solution was designed and implemented for controlling, calibrating and setting the position of the measuring chamber table. In addition, modifications of the software program for controlling the spectrophotometer and connecting the program with the service application for controlling the rotary table has been performed. The functionality of the system was verified by rotating the measuring table in the chamber to predefined positions, by measuring the optical emission spectrum of the halogen lamp and by measuring the optical reflection spectra of the sample with the hologram motives at various angles of light incidence on the hologram.. Keywords: Optical measuring chamber; Spectrophotometer; C#; Optical spectrum Available in a digital repository NRGL
Automatizace řízení optické měřicí komory

V tejto bakalárskej práci je riešená problematika riadenia polohy otočného stolíka v optickej meracej komore a automatizácie merania optických spektrálnych charakteristík použitím spektrofotometra. V ...

Šatka, Richard; Benešl, Tomáš; Bradáč, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Kontrola hlučnosti jehlových ložisek
Štetinová, Iveta; Krejčí, Jakub; Šedivá, Soňa
2023 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá hlučnosťou ihlových ložísk. Analyzovaním hlučnosti ložísk je možné zistiť technický stav ložiska a tiež odhaliť typy poškodenia ložísk. Začiatok práce je venovaní teórii hlučnosti ložísk. Sú popísané metódy diagnostiky vibrácií. V praktickej časti je testovaný manuálny hlukomer a sú skúmané hodnoty vyhodnotené systémom na meranie hlučnosti ložísk. Hlavnou úlohou práce je zistiť ako by sa dalo efektívnejšie kontrolovať hlučnosť ložísk. The bachelor thesis deals with the noise of needle bearings. By analysing the noise of the bearings, it is possible to find out the technical condition of the bearing and reveal the types of bearing damage. The beginning of the work is devoted to the theory of bearing noise. Vibration diagnosis methods are described. In the practical part, a manual noise meter is tested, and the investigated values are evaluated by a system for measuring the noise of bearings. The primary objective of this thesis is to find out how the noise of the bearings could be controlled more effectively. Keywords: Roller bearings; needle roller bearings; noise; vibrations; vibrodiagnostics Available in a digital repository NRGL
Kontrola hlučnosti jehlových ložisek

Bakalárska práca sa zaoberá hlučnosťou ihlových ložísk. Analyzovaním hlučnosti ložísk je možné zistiť technický stav ložiska a tiež odhaliť typy poškodenia ložísk. Začiatok práce je venovaní teórii ...

Štetinová, Iveta; Krejčí, Jakub; Šedivá, Soňa
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases