Number of found documents: 352
Published from to

Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním
Sikorová, Lucie
2016 - Czech
Úvod: Pro děti s chronickým onemocněním je charakteristická dlouhodobá péče zdravotníků i rodičů. Rodičům může onemocnění dítěte působit stres a následně změny ve všech oblastech zdraví. Cíl: Zjistit, jaká je kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním. Metodika: Výzkumné šetření se uskutečnilo metodou kvantitativního výzkumu, formou jednorázového průřezového dotazníkového šetření, prostřednictvím dotazníku Vliv na rodinu (Family Impact Module PedsQL). Ke statistickému zpracování byla následně použita analýza rozptylu ANOVA, Fisherův F-test a Chí-kvadrát test. Ke sledování souvislostí mezi kvalitou života rodičů a kvalitou života dětí byl použit Spearmanův korelační koeficient. Statistické testy byly hodnoceny na hladině významnosti p < 0,05. Výsledky: Výzkumný soubor zahrnoval 288 rodičů dětí s chronickým onemocněním. Největší dopad onemocnění na rodiče byl zaznamenán v oblasti emocionálních funkcí a obav. Nejnižší kvalita života rodičů se ukázala u rodičů dětí s diabetem. Změny citových funkcí, sociálních funkcí a obavy byly dominantní u rodičů dětí s dosavadním krátkým průběhem nemoci (do jednoho roku). Všechny oblasti kvality života (emocionální funkce, tělesné funkce, sociální funkce, poznávací funkce, komunikace, obavy, denní aktivity, rodinné prostředí a vztahy) byly onemocněním dítěte zasaženy více u rodičů, kteří vnímali onemocnění jako zátěž. Tu prožívaly zejména matky dětí. Závěr: Výsledky výzkumného šetření mohou lépe směřovat ošetřovatelskou péči poskytovanou sestrou v ambulantní sféře, kde má sestra dostatečný prostor pro rozvinutí komunikace a edukace dle potřeb dětí a jejich rodičů. Keywords: dítě; chronické onemocnění; kvalita života; rodič; child; chronic illness; quality of life; parent Available in digital repository of UPCE.
Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním

Úvod: Pro děti s chronickým onemocněním je charakteristická dlouhodobá péče zdravotníků i rodičů. Rodičům může onemocnění dítěte působit stres a následně změny ve všech oblastech zdraví. Cíl: ...

Sikorová, Lucie
Univerzita Pardubice, 2016

Jak ovlivňuje menopauza kvalitu života ženy?
Urbánková, Martina; Moravcová, Markéta; Dopitová, Daniela
2016 - Czech
Úvod: U ženy mezi období, která mohou mít vliv na její zdraví a kvalitu života, patří období ovlivněné menopauzou. Toto období nebývá mnohdy pro ženy zcela jednoduché, musí se vypořádat s mnoha přicházejícími změnami, které je potřebné umět zhodnotit a v případě potřeby i řešit. Cíl: Cílem bylo zjistit u vybraného vzorku respondentek přítomné symptomy estrogenního deficitu a posoudit míru ovlivnění kvality života žen. Autorky využily standardizovanou českou verzi dotazníku Menopause Rating Scale (MRS) v tištěné a elektronické podobě. Metodika: Výzkumné šetření proběhlo v březnu až říjnu 2015. Do výzkumu se zapojilo celkem 334 respondentek ve věku 45–60 let s přítomnými symptomy estrogenního deficitu. Respondentky vyplňovaly nástroj MRS v rámci čekací doby ve vybraných gynekologických ambulancích v tištěné nebo v elektronické podobě po předchozím souhlasu s účastí. Výsledky: Respondentky udávaly nejčastěji mírnou intenzitu obtíží nebo nepřítomnost některých symptomů. Nejvíce symptomů s vyšší mírou intenzity respondentky udávaly v somato-vegetativní doméně. Výsledné hodnoty v jednotlivých doménách i celkového skóre však ukazují na fakt, že kvalitu života ženám přítomné symptomy estrogenního deficitu ovlivňují jen v malé míře. Závěr: Je nutné, aby ženy byly na změny související s menopauzou připravené a adekvátně informované. Zdravotníci musí mít k dispozici takový nástroj, kterým mohou případné změny související s menopauzou hodnotit a pak adekvátně ženám pomoci. Takovým nástrojem je Menopause Rating Scale. Keywords: kvalita života; menopauza; symptomy estrogenního deficitu; Menopause Rating Scale; quality of life; menopause; estrogen deficiency symptoms Available in digital repository of UPCE.
Jak ovlivňuje menopauza kvalitu života ženy?

Úvod: U ženy mezi období, která mohou mít vliv na její zdraví a kvalitu života, patří období ovlivněné menopauzou. Toto období nebývá mnohdy pro ženy zcela jednoduché, musí se vypořádat s mnoha ...

Urbánková, Martina; Moravcová, Markéta; Dopitová, Daniela
Univerzita Pardubice, 2016

„Böhmisches Kochbuch auch in deutscher Sprache herauszugeben…“ Obrozenecké kuchařské knihy v kontextu česko-německé kulturní výměny
Kouba, Miroslav
2016 - Czech
Stať analyzuje způsoby formování ideálního modelu českých kuchařských knih v době tzv. národního obrození, jež hledaly v kontextu etnocentrických a lingvocentrických principů kulturní emancipace své místo v rámci národní ideologie i jejího kulturologického narativu. Kuchařské knihy českého obrození jsou přitom v rámci „dlouhého“ 19. století reálným i symbolickým obrazem česko-německé kulturní výměny. Na jedné straně působily jako faktor upevňující se národní ideologie, na straně druhé však vznikaly v širším dialogu s německými předlohami. V tomto metodologickém rámci bude věnována pozornost zejména kuchařským knihám Marie Anny Neudecker, Magdalény Dobromily Rettigové a Františky Hansgirgové. Keywords: kulturni vyměna; kuchařske knihy; česke narodni obrozeni; etnocentrismus; lingvocentrismus; M. A. Neudecker; D. Rettigová; F. Hansgirgová; čeština; němčina; cultural exchange; cookery books; Czech National Revival; ethnocentrism; linguocentrism; Czech; German Available in digital repository of UPCE.
„Böhmisches Kochbuch auch in deutscher Sprache herauszugeben…“ Obrozenecké kuchařské knihy v kontextu česko-německé kulturní výměny

Stať analyzuje způsoby formování ideálního modelu českých kuchařských knih v době tzv. národního obrození, jež hledaly v kontextu etnocentrických a lingvocentrických principů kulturní emancipace své ...

Kouba, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2016

Mimesis jako odraz historických a kulturních artefaktů
Fišerová, Nicole
2016 - Czech
Studie se zaměřuje na koncept mimesis v literatuře v historickém, ale i současném pojetí. V následujícím textu budou srovnávány koncepty Philipa Sidneyho a Anthonyno Nuttalla, kteří chápou mimesis jako odraz skutečnosti v literárních dílech. Sidney vyzdvihuje především schopnost básníka vytvářet fiktivní světy. Nuttall pak prezentuje mimesis jako jakýkoli záměrný vztah k realitě a tvrdí, že nám tak umožňuje „lhát". Autoři se názorově příliš neliší, přestože Sidneyho pojetí vnímá „hru s textem“ a vědomé přetváření reality pozitivně, Nuttall poukazuje mimo jiné i na schopnost mimesis lhát. Dá se však spisovatelův talent degradovat pouze na „lhaní“ a kopírování reality? Je možné za pomoci mimesis jako interpretačního aparátu identifikovat autora, odlišné kultury a porozumět jim? Keywords: koncept mimesis; fikce a skutečnost; odraz skutečnosti v literatuře; historické a kulturní artefakty; interpretace literárních děl; Philip Sidney; Anthony Nuttall; concept of mimesis; fiction and reality; reflection of reality in literature; historical and cultural artifacts Available in digital repository of UPCE.
Mimesis jako odraz historických a kulturních artefaktů

Studie se zaměřuje na koncept mimesis v literatuře v historickém, ale i současném pojetí. V následujícím textu budou srovnávány koncepty Philipa Sidneyho a Anthonyno Nuttalla, kteří chápou mimesis ...

Fišerová, Nicole
Univerzita Pardubice, 2016

Zdravotně-sociální práce v transitním táboře pro migranty
Nová, Monika
2016 - Czech
Úvod: Příspěvek pojednává o práci humanitárních pracovníků v zahraničí v souvislosti s humanitární prací v uprchlických táborech (Rakousko, Slovinsko, Turecko, Makedonie, Libanon). Autorka se argumentačně opírá i o své zkušenosti z humanitární pomoci nejenom z uprchlického tábora, ale i ze zemí zasaženými přírodními katastrofami. Cíl: Představení kvalitativního výzkumu a poukázání na aspekt osobní zátěže humanitárních pracovníků. Metodika: Zvolen byl kvalitativní výzkum a technika polostandardizovaného rozhovoru. Výsledky: Z rozhovorů je viditelný rozdíl mezi profesně mladšími a staršími pracovníky, a to nejen z hlediska přístupu k práci, ale především z vlastní seberefl exe. U profesně starších pracovníků převládá náhled na potřeby při humanitární práci, jsou zkušení a vědí, co mohou čekat od sebe i své vysílající organizace a po návratu domů nevyžadují jakoukoli odbornou péči o sebe. Závěr: Cílem výzkumu bylo zjistit, jak ovlivňují zahraniční humanitární práce humanitárního pracovníka. Z výsledků výzkumu lze tedy vyvodit, že dlouhodobé mise jsou zátěží především z důvodu dlouhodobého odloučení od rodiny a přátel. Také každodenní žití v neobvyklých životních podmínkách. Je tedy důležité odjíždět a mít srovnané zásadní věci, jako např. vztahy, rodinné zázemí, osobní problémy atd. Prostředí, ve kterém je humanitární práce vykonávána, je sice různorodé, ale především tato různorodost od humanitárních pracovníků vyžaduje schopnost a ochotu se přizpůsobit, být připraven na měnící se podmínky a schopen na ně adekvátně reagovat. Keywords: humanitární práce; humanitární pracovník; psychická zátěž; sebereflexe; humanitarian aid; humanitarian workers; mental burden; self-reflection Available in digital repository of UPCE.
Zdravotně-sociální práce v transitním táboře pro migranty

Úvod: Příspěvek pojednává o práci humanitárních pracovníků v zahraničí v souvislosti s humanitární prací v uprchlických táborech (Rakousko, Slovinsko, Turecko, Makedonie, Libanon). Autorka se ...

Nová, Monika
Univerzita Pardubice, 2016

Interní audity z pohledu všeobecných sester
Ochtinská, Hana; Papršteinová, Markéta; Špičková, Nikola
2016 - Czech
Úvod: Audity představují systematické vyhodnocení stávající situace. Jsou jedním z nástrojů zvyšování kvality péče, na kterou se v dnešní době klade větší důraz. V praxi se stále setkáváme s rozdílnými pohledy na interní audit. Cíl: Cílem šetření je porovnání znalostí v oblasti interních auditů u všeobecných sester mezi akreditovaným a neakreditovaným zdravotnickým zařízením, zjistit, zda všeobecné sestry provádějí změny před blížícím se auditem a co od nich očekávají a zda u nich interní audit nebo vědomí blížícího se auditu vyvolává stres. Metodika: Vzorek respondentů byl osloven v jedné akreditované (40) a jedné neakreditované (36) nemocnici na interních a chirurgických odděleních. Průzkumné šetření probíhalo pomocí strukturovaného dotazníku vlastní konstrukce. Pro zpracování výsledků byly použity statistické metody absolutní a relativní četnosti. Výsledky: Z porovnání obou zdravotnických zařízení vyplynulo, že respondenti z akreditovaného zdravotnického zařízení mají více znalostí o interních auditech a prožívají vyšší míru stresu než respondenti z neakreditovaného zdravotnického zařízení. Dále jsme zjistili, že respondenti z obou zařízení stále provádí změny před plánovaným auditem. Závěr: Z výsledků práce vyplývá nutné zvyšování informovanosti všeobecných šester o interních auditech. Musí být přesvědčeny, že interní audity nejsou strašákem, ale pomocníkem, a snížit tak míru stresu, kterou vyvolávají. Keywords: interní audit; kvalita; ošetřovatelský standard; stres; internal audit; quality; nursing standard; stress Available in digital repository of UPCE.
Interní audity z pohledu všeobecných sester

Úvod: Audity představují systematické vyhodnocení stávající situace. Jsou jedním z nástrojů zvyšování kvality péče, na kterou se v dnešní době klade větší důraz. V praxi se stále setkáváme s ...

Ochtinská, Hana; Papršteinová, Markéta; Špičková, Nikola
Univerzita Pardubice, 2016

Hodnocení kvality spokojeností pacientů
Pokorná, Barbora; Holá, Jana
2016 - Czech
Úvod: Problematika managementu kvality se v moderních zdravotnických zařízeních stává vědecko-výzkumným tématem a je součástí koordinovaných procesů zdravotní péče s cíli minimalizovat rizika vzniku nežádoucích událostí, vymezovat dobrou praxi. Zvolené téma je součástí dlouhodobého projektu Studentské grantové soutěže Fakulty zdravotnických studií. Téma v tříletém období přineslo řadu poznatků a jeden z výsledků projektu je nastavení metodiky měření spokojenosti pacientů v nemocnicích akutní péče Pardubického kraje. Hodnocení spokojenosti poskytuje zpětnou vazbu managementu každé nemocnici a ukazuje cestu ke zkvalitňování péče směrem ke skupinám ambulantních a hospitalizovaných pacientů a k rodičkám. Cíl: Cílem příspěvku je stručně popsat proces nastavení metodiky pro vyhodnocování spokojenosti pacientů v nemocnicích akutní péče. Metodika: Výzkumný rámec zahrnuje konkrétní kroky nastavení dotazníku, nastavení sběru dat, analýzu dat a jejich interpretaci a dále obsahuje validaci dat kontrolním sběrem a validaci dotazníku. Mimo zmíněné zahrnuje evaluaci dotazníku a proces vytvoření dotazníku nového. Výsledky: Po třech letech byl nastaven nový dotazník pro sběr dat, který byl validován kontrolním šetřením a vlastní evaluací. Závěr: V současné době nemocnice akutní péče Pardubického kraje používají pro hodnocení spokojenosti pacientů jednodušší dotazník, který je uživatelsky přívětivějším nástrojem pro pacienty i pro vlastní vyhodnocování. Současně také slouží jako komunikační nástroj pro získávání zpětné vazby od pacientů jednotlivých nemocnic. Jednotný nástroj pro sběr dat přináší podklad pro benchmarking jednotlivých nemocnic v rámci jedné organizace. Keywords: hodnocení spokojenosti; management kvality; pacient; satisfaction evaluation; quality management; patient Available in digital repository of UPCE.
Hodnocení kvality spokojeností pacientů

Úvod: Problematika managementu kvality se v moderních zdravotnických zařízeních stává vědecko-výzkumným tématem a je součástí koordinovaných procesů zdravotní péče s cíli minimalizovat rizika vzniku ...

Pokorná, Barbora; Holá, Jana
Univerzita Pardubice, 2016

Kulturně ohleduplná péče pohledem rodiček vietnamského etnika
Lamková, Ivana; Šalanská, Eva
2016 - Czech
Úvod: Majoritní skupina obyvatel v ČR se obává probíhajícího přílivu cizinců, to však nemůže být důvodem neposkytnutí adekvátní zdravotní péče migrantům, zvláště ženám rodičkám. Cíl: Zmapovat specifické potřeby respondentek vietnamské národnosti, které se již setkaly s ošetřovatelskou péčí našich porodních asistentek v rámci poskytování ošetřovatelské péče při hospitalizaci. Byly formulovány čtyři výzkumné otázky: zda vietnamským ženám vyhovuje péče v těhotenství, za porodu a v šestinedělí vzhledem k jejich zvyklostem, jaké potřeby mají vietnamské rodičky v těhotenství, za porodu a v šestinedělí, zda hlavní překážkou při pobytu ve zdravotnickém zařízení je komunikační bariéra, zda by tyto rodičky volily porod raději v domácím prostředí nebo v nemocnici. Metodika: K výzkumu dané problematiky byl zvolen kvalitativní přístup pomocí polostrukturovaného interview, který byl realizován se ženami po ukončení hospitalizace ve zdravotnickém zařízení v Ústeckém kraji. Výběr respondentek byl stratifikován příslušností k vietnamskému etniku, legálním trvalým pobytem v ČR a zkušeností s péčí při hospitalizaci. Rozhovoru byl přítomen tlumočník nebo rodinný příslušník. Vzorek probandů byl 10 žen. Ke sběru a utřídění dat byl použit krátký etnoošetřovatelský odhad dle Leiningerové. Výsledky: Vietnamské rodičky jsou spokojeny s prenatální péčí poskytovanou v ČR, jejich potřeby jsou uspokojovány částečně, hlavní překážkou při hospitalizaci je komunikační bariéra a vzhledem ke schopnosti přizpůsobit se rodí v ČR raději v nemocnici. Závěr: Ženy rodičky vietnamského etnika jsou celkově spokojeny se zdravotnickou péčí, velkým problémem při sdělování svých potřeb zdravotníkům při hospitalizaci je jazyková bariéra. Je třeba vzít na vědomí uzavřenost členů tohoto etnika a aktivně pátrat po jejich potřebách. Keywords: kulturně ohleduplná péče; kulturní způsobilost; minorita; specifické potřeby; vietnamské etnikum; cultural competence; culturally respectful care; minority; specific needs; Vietnamese ethnic Available in digital repository of UPCE.
Kulturně ohleduplná péče pohledem rodiček vietnamského etnika

Úvod: Majoritní skupina obyvatel v ČR se obává probíhajícího přílivu cizinců, to však nemůže být důvodem neposkytnutí adekvátní zdravotní péče migrantům, zvláště ženám rodičkám. Cíl: Zmapovat ...

Lamková, Ivana; Šalanská, Eva
Univerzita Pardubice, 2016

Screeningové metody vyšetření seniorů s diagnózou demence
Čermák, Zdeněk
2016 - Czech
Tento příspěvek představuje možnosti použití základní screeningové diagnostiky u osob s demencí nebo osob ohrožených syndromem demence, a to zejména pro zdravotnický nelékařský personál a pro odborníky jiných odvětví (sociální pracovníky, sociálně- -zdravotní pracovníky, logopedy, speciální pedagogy, ergoterapeuty apod.), kteří se seniory pracují. V úvodu představuji současnou situaci v oblasti prevalence demence v ČR a specificky pak v rezidenčních zařízeních určených pro seniory. V dalších kapitolách prezentuji možnosti diagnostické práce s jednotlivými screeningovými metodami v oblasti screeningu demence (MMSE, ACE – R, 7 minutový test), deprese (GDS) a soběstačnosti (ADL, IADL) s přihlédnutím k tomu, v jakém vztahu se tyto jednotlivé komponenty osobnosti seniora nacházejí. Cíl: Předložit základní možnosti použití screeningových metod pro testování seniorů s demencí nebo ohrožených syndromem demence, s přihlédnutím k využití těchto metod v praxi nelékařských zdravotnických pracovníků a nezdravotnických pracovníků. Metodika: Vzhledem k teoretické povaze příspěvku byla použita metoda desk research. Výsledky: Počet seniorů s demencí každoročně narůstá a s tím se zvyšuje i apel na správnou a včasnou diagnostiku demence, obzvláště v zařízeních poskytujících rezidenční péči. Předkládané screeningové metody jsou pro základní diagnostiku demence nezbytné. Jejich účinnost, citlivost a praktické využití jsou dlouhodobě zkoumány a v praxi ověřovány s pozitivním efektem. Závěr: Příspěvek předkládá možnosti použití screeningové diagnostiky osob s demencí nebo ohrožených syndromem demence v praxi nelékařského zdravotnického personálu a nezdravotnického personálu. K tomuto tématu představuje 6 základních diagnostických screeningových materiálů. Keywords: demence; nelékařský personál; nezdravotnický personál; screening; dementia; paramedical staff; non-paramedical personnel; screening Available in digital repository of UPCE.
Screeningové metody vyšetření seniorů s diagnózou demence

Tento příspěvek představuje možnosti použití základní screeningové diagnostiky u osob s demencí nebo osob ohrožených syndromem demence, a to zejména pro zdravotnický nelékařský personál a pro ...

Čermák, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2016

Podpora rodiny pečující o dítě s poruchou autistického spektra neziskovými zařízeními
Marešová, Jana; Faltová, Barbora
2016 - Czech
Úvod: Pro rodinu samotnou je velice těžké vyrovnat se skutečností, že jejich dítě trpí poruchou autistického spektra. Péče o tyto děti je pro rodiny nesmírně náročnou životní cestou s konsekvencemi psychickými, zdravotními a sociálními. Důležitou funkci v podpoře těchto rodin plní zařízení neziskového sektoru, která se snaží pomáhat rodinám se vyrovnávat s obtížemi a přispívat tak k jejich autonomii a spokojenosti. Cíl: Zjistit spokojenost rodin pečujících o dítě s poruchou autistického spektra s neziskovými zařízeními, které poskytují rodinám sociální a zdravotní péči. Metodika: Vzorek respondentů byl osloven v několika neziskových zařízeních Pardubického a Královéhradeckého kraje. Výzkumné šetření probíhalo pomocí dotazníku vlastní konstrukce. Pro zpracování výsledků byly použity statistické metody absolutní a relativní četnosti. Výsledky: Rodiny pečující o dítě s poruchou autistického spektra jsou s využívanými neziskovými zařízeními převážně spokojeni. Negativním zjištěním byla absence poskytování respitní služby, kterou většina respondentů považuje za velmi potřebnou. Závěr: Rodiče pečující o dítě s poruchou autistického spektra aktivně využívají nezisková zařízení, která jim nabízejí celou řadu služeb účelně podporující uspokojování jejich potřeb ve spektru zdravotní, sociální i psychické podpory. Je nezbytné udržet a lépe ještě i dále rozšiřovat služby neziskových organizací podporující rodiny, které vlivem nemoci svého člena přicházejí o svou autonomii a stávají se tak v mnoha momentech závislými na ostatní společnosti. Návrhem k zlepšení situace je rozšiřovat chybějící respitní služby. Keywords: porucha autistického spektra; rodina; sociální péče; autism spectrum disorders; family; social care Available in digital repository of UPCE.
Podpora rodiny pečující o dítě s poruchou autistického spektra neziskovými zařízeními

Úvod: Pro rodinu samotnou je velice těžké vyrovnat se skutečností, že jejich dítě trpí poruchou autistického spektra. Péče o tyto děti je pro rodiny nesmírně náročnou životní cestou s konsekvencemi ...

Marešová, Jana; Faltová, Barbora
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases