Number of found documents: 158459
Published from to

Signifikantní jevy právní a společenské za doby vlády císaře Augusta
Čermák, Filip; Skřejpek, Michal; Šejdl, Jan
2024 - Czech
Significant Legal and Social Phenomena during the Reign of Emperor Augustus Abstract This thesis focuses on Emperor Augustus, who can be considered one of the most significant figures not only in Roman but also in world history. It examines both his rise to power and the subsequent restructuring, legal reforms, and other actions of this important historical figure. The first section focuses on the historical context following the assassination of Julius Caesar and the gradual rise to power of Octavian, adopted by Caesar in his will. This chapter examines the peak crisis period of the Roman Republic, events following the publication of Caesar's will, key conflicts, and the formation of the Second Triumvirate and the subsequent conflicts among its members, which directly led to Augustus' final seizure of power over the entire empire. Emphasis is placed on the battles of Philippi and Actium as events that led to the elimination of powerful rivals of Augustus. The second section recapitulates Augustus' military reforms. The army was a crucial component of his rise to power. These reforms were carried out to create a functional, efficient, and professional army that both secured the empire's borders and expanded them. This segment focuses on the functioning and changes within the Roman army, including the... Signifikantní jevy právní i společenské za doby vlády císaře Augusta Abstrakt Tato práce se zabývá císařem Augustem, kterého lze považovat za jednu nejen z nejvýznamnějších římských, ale i světových dějin. Zkoumá jak jeho cestu k moci, tak následnou restrukturalizaci, právní reformy a další úkony tohoto významného historického hráče. První část se zaměřuje na historický kontext po zavraždění Julia Caesara a postupný nástup jím v závěti adoptovaného Oktaviána moci. Tato kapitola zkoumá období vrcholící krize římské republiky, události po zveřejnění Caesarovy závěti, zásadní střety a zformování druhého triumvirátu a následné střety jeho aktérů, které přímo vedly k finálnímu Augustovu uzmutí moci nad celou říší. Důraz je kladen na bitvu u Fillip a Actia, jakožto situacím, které vždy vedly k eliminaci mocného Augustova konkurenta. Druhá část rekapituluje Augustovy vojenské reformy. Armáda byla zásadní složkou jeho nástupu k moci. Tyto reformy provedl, aby vytvořil funkční efektivní a profesionální armádu, která jednak zabezpečila hranice říše a zároveň je i posunula. Tento segment se zaměřuje na fungování a změny v římské armádě, tedy ve stálých legií, pretoriánské gardě a pomocných jednotkách, takzvaných auxilií. Práce také zkoumá financování legií, podmínky přijetí do armády, uspořádání jednotek, jejich... Keywords: Augustus; římské právo; římské dějiny; Significant legal and social phenomena during the reign of emperor Augustus Available in a digital repository NRGL
Signifikantní jevy právní a společenské za doby vlády císaře Augusta

Significant Legal and Social Phenomena during the Reign of Emperor Augustus Abstract This thesis focuses on Emperor Augustus, who can be considered one of the most significant figures not only in ...

Čermák, Filip; Skřejpek, Michal; Šejdl, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Náhradní výživné v České republice
Navrátilová, Kateřina; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
2024 - Czech
Substitute Maintenance in the Czech Republic The thesis focuses on substitute maintenance, introduced into the Czech legal system by Act No. 588/2020 Coll., on Advance of Maintenance Payment for Dependent Child and on Amendments to Certain Related Acts (Act on Advance of Maintenance Payment). The thesis aims to analyse this legislation, provide a critical perspective on selected sections, and place substitute maintenance in the broader context of single-parent families and the aid measures provided to them by the state. The first chapter examines the phenomenon of single-parent families and their origins, with particular focus on the gendered aspects of single parenthood. It also addresses the employment opportunities for single parents, their challenging situation in the labour market, and the increased risk of poverty and social exclusion they face in the long term. The second chapter deals with the private law regulation of the maintenance obligation and the right to maintenance, emphasizing the maintenance obligation towards adult and minor children, which the law on substitute maintenance stems from. It interconnects the institutions of private and public law, with the state providing substitute maintenance in case the obliged persons - most frequently parents - fail to fulfil their... Náhradní výživné v České republice Tématem diplomové práce je náhradní výživné, které bylo do českého právního řádu zavedeno přijetím zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Cílem diplomové práce je jednak analyzovat tuto právní úpravu, poskytnout kritický pohled na určité její části a současně zasadit náhradní výživné do širšího kontextu situace neúplných rodin a forem pomoci, které jim stát poskytuje. První kapitola je věnována samotným neúplným rodinám a jejich vzniku, kdy je zvláštní pozornost zaměřena na genderové aspekty samoživitelství. V této souvislosti se diplomová práce zabývá také problematickou situací samoživitelů související s jejich uplatněním na trhu práce a současně zvýšeným rizikem ohrožení chudobou a sociálního vyloučení. V druhé kapitole se autorka zabývá soukromoprávní úpravou vyživovací povinnosti a práva na výživné, a to s důrazem na vyživovací povinnost vůči zletilým a nezletilým dětem, z níž fakticky zákon o náhradním výživném vychází. Jeho prostřednictvím totiž dochází k propojení institutů soukromého a veřejného práva, když stát poskytuje náhradní výživné v situaci, kdy povinné osoby, nejčastěji rodiče, tuto svou povinnost neplní. Stěžejní část práce je zaměřena na kritickou... Keywords: náhradní výživné; neúplná rodina; gender; substitute maintenance; single-parent family; gender Available in a digital repository NRGL
Náhradní výživné v České republice

Substitute Maintenance in the Czech Republic The thesis focuses on substitute maintenance, introduced into the Czech legal system by Act No. 588/2020 Coll., on Advance of Maintenance Payment for ...

Navrátilová, Kateřina; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
Univerzita Karlova, 2024

Dovolání
Königová, Kateřina; Šámal, Pavel; Říha, Jiří
2024 - Czech
1 Abstract The diploma thesis is focused on the analysis of the legal regulation of extraordinary appeal. The extraordinary appeal is the latest extraordinary legal remedy in the Czech criminal proceedings, which was incorporated into the Code of Criminal procedure by Act No. 265/2001 Coll., which entered into force on 1 January 2002. This topic is nonetheless also very relevant these days, as Act No. 220/ 2021 Coll introduced further changes in the legal regulation of extraordinary appeal. Introduction of this thesis is dedicated to the general characteristics of extraordinary appeal and a comparison of individual extraordinary legal remedies. This is followed by a chapter focused on the admissibility of extraordinary appeals. The most extensive part of this thesis is centered around discussing individual reasons for the extraordinary appeal. With the above-mentioned amendment, a new reason of extraordinary appeal was inserted into the Code of Criminal procedure according to § 265b paragraph 1 letter g), which is directly related to the development of the jurisprudence of the Supreme Court and the Constitutional Court regarding the so-called issue of extreme contradiction. The Constitutional Court ruled that in cases of so- called extreme contradiction, the Supreme Court should also review factual findings... 1 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na rozbor právní úpravy dovolání. Dovolání je nejmladší mimořádný opravný prostředek v českém trestím řízení, který byl do trestního řádu včleněn zákonem č. 265/2001 Sb, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2002. Nyní se jedná opět o téma velice aktuální, jelikož zákonem č. 220/2021 Sb. došlo v zákonné úpravě dovolání k určitým změnám. Na začátku práce je uvedena obecná charakteristika dovolání a srovnání jednotlivých mimořádných opravných prostředků. Poté lze v této diplomové práci nalézt kapitolu věnovanou přípustnosti dovolání. Nejrozsáhlejší část této práce je věnována jednotlivým dovolacím důvodům. Výše zmiňovanou novelou byl do trestního řádu vložen nový dovolací důvod dle § 265b odst. 1 písm. g), což je bezprostředně spjato s vývojem judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu týkající se tzv. problematiky extrémního rozporu. Ústavním soudem bylo totiž judikováno, že v případech tzv. extrémního rozporu mají být Nejvyšším soudem přezkoumávána i skutková zjištění, aby byla dodržena práva obviněného na spravedlivý proces, což bylo Nejvyšším soudem akceptováno, a tedy pouze na základě extenzivního výkladu dovolacího důvodu dle § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu došlo k rozšíření dovolacích důvodů nad zákonný rámec. Toto přispělo k tomu, že byl novelou do trestního... Keywords: dovolání; dovolací důvody; trestní řád; extraordinary appeal; reasons for the extraordinary appeal; Code of Criminal procedure Available in a digital repository NRGL
Dovolání

1 Abstract The diploma thesis is focused on the analysis of the legal regulation of extraordinary appeal. The extraordinary appeal is the latest extraordinary legal remedy in the Czech criminal ...

Königová, Kateřina; Šámal, Pavel; Říha, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Queer novináři v českém mediálním prostoru
Jezberová, Gabriela; Vochocová, Lenka; Maňák, Vratislav
2024 - Czech
The topic of this thesis is the feelings of queer journalists in the Czech media space. The author interviewed 13 queer journalists from different types of media. The theoretical framework of this thesis is identity theory, feminism, liberalism, conservatism and queer theory. The research is designed to be qualitative, drawing on grounded theory practices to analyse how queer journalists' sexual orientation or gender identity affects their journalistic work through open, axial and selective coding. It answers how these journalists perceive the atmosphere in the newsroom, whether there are any barriers that make their work difficult, and what coping mechanisms they use to help them deal with stressful situations caused by their orientation or identity. The analysis also focuses on their perceptions of gender and sexual diversity in newsrooms, how their queer identity is reflected in the treatment of media topics, how they perceive the treatment of queer topics in the Czech Republic, or whether any obstacles arise in their fieldwork. In total, thanks to the three-level coding, it was possible to identify four categories that shield specific categories and encompass several problematic aspects. Thus, the basic themes are the field and newsroom environment, the impact of queer identity on media... Tématem této diplomové práce jsou pocity queer novinářů v českém mediálním prostoru. Autorka vedla rozhovor se 13 queer novináři z různých druhů médií. Teoretickým rámcem této práce jsou teorie identity, feminismu, liberalismu, konzervatismu a queer teorie. Výzkum je koncipován jako kvalitativní, vycházející z postupů zakotvené teorie, kdy prostřednictvím otevřeného, axiálního a selektivního kódování analyzuje, jak sexuální orientace nebo genderová identita queer novinářů ovlivňuje jejich novinářskou práci. Odpovídá na to, jak tito novináři vnímají atmosféru v redakci, zda existují nějaké překážky, které by jim komplikovaly práci, jaké používají vyrovnávající mechanismy, které jim pomáhají vyrovnat se se stresovými situacemi způsobenými jejich orientací nebo identitou. Analýza je také zaměřena na jejich vnímání genderové a sexuální diverzity v redakcích, na to, jak se jejich queer identita promítá do zpracování mediálních témat, jak zpracování queer témat v České republice vnímají nebo zda při jejich v práci v terénu vyvstávají nějaké překážky. Celkem se díky třístupňovému kódování podařilo identifikovat čtyři kategorie, které zaštiťují specifické kategorie a zahrnují v sobě několik problematických aspektů. Základními tématy tak jsou prostředí terénu a redakce, vliv queer identity na mediální obsah... Keywords: Queer identita; queer novináři; profese novináře; feminismus; gender; kvalitativní výzkum; česká média; Queer identity; queer journalists; journalism profession; feminism; gender; qualitative research; Czech media Available in a digital repository NRGL
Queer novináři v českém mediálním prostoru

The topic of this thesis is the feelings of queer journalists in the Czech media space. The author interviewed 13 queer journalists from different types of media. The theoretical framework of this ...

Jezberová, Gabriela; Vochocová, Lenka; Maňák, Vratislav
Univerzita Karlova, 2024

Vizuální reprezentace surfařek na sociálních sítích z feministické perspektivy
Schönová, Kristýna; Hrůzová, Andrea; Rosenfeldová, Jana
2024 - Czech
The theme of this thesis is the visual representation of female surfers on the social network Instagram. The theoretical part deals with the development of surfing coverage by traditional media, and then examines the impact of the arrival of the social network Instagram, its potential and negative effects. Laura Mulvey's male gaze theory, Judith Butler's social construction of gender, and sexual objectification theory are also introduced. Through visual content analysis, the practical part seeks to uncover elements of sexualisation and counter-visuality in four selected Instagram accounts. The research is complemented by a qualitative method - social semiotic analysis - to gain a deeper understanding of the issue. The research revealed elements of sexualisation and counter-visuality on all accounts. The highest number of sexualizing elements was found on the account of surfer Alana Blanchard and the highest number of contravisual elements on the account of Australian Surfing Life magazine. Overall, the data revealed, for example, a lack of diversity in both age and body type categories, a low percentage of women depicted while surfing, and frequent revealing clothing. Conversely, elements of contravisualities were prevalent in categories such as Type of Shot and Facial Expression. Tématem práce je vizuální reprezentace surfařek na sociální síti Instagram. Teoretická část se zabývá vývojem pokrytí surfingu tradičními médii, a následně zkoumá vliv příchodu sociální sítě Instagram, její potenciál a negativní účinky. Dále jsou představeny teorie male gaze Laury Mulvey, sociální konstrukce genderu podle Judith Butler a teorie sexuální objektivizace. Praktická část se prostřednictvím vizuální obsahové analýzy snaží odhalit prvky sexualizace a kontravizuality na čtyřech vybraných Instagramových účtech. Výzkum je doplněn o kvalitativní metodu - sociálně sémiotickou analýzu pro hlubší porozumění problematice. Výzkum odhalil prvky sexualizace i kontravizualit u všech účtů. Nejvíce sexualizujících prvků bylo objeveno na účtu surfařky Alany Blanchard a nejvíce kontravizuálních prvků na účtu australského magazínu Surfing Life. Celková data odhalila například nedostatečnou diverzitu v kategorii věku i tělesného typu, nízké procento žen zobrazených během surfování, a časté odhalující oblečení. Prvky kontravizuality naopak převažovaly například v kategorii Druh záběru nebo Výraz v obličeji. Keywords: Surfování; surfing; surfing v médiích; surf fotografie; surfařky; male gaze; feminismus a surfing; sociální sítě; Instagram; Surfing; surf journalism; surf photography; female surfers; male gaze; feminism and surfing; social media; Instagram Available in a digital repository NRGL
Vizuální reprezentace surfařek na sociálních sítích z feministické perspektivy

The theme of this thesis is the visual representation of female surfers on the social network Instagram. The theoretical part deals with the development of surfing coverage by traditional media, and ...

Schönová, Kristýna; Hrůzová, Andrea; Rosenfeldová, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Odraz komunistické propagandy v dětských pořadech Československého rozhlasu mezi lety 1968 a 1974
Kaňka, Josef; Groman, Martin; Bednařík, Petr
2024 - Czech
Since the beginning of its more than a hundred-year history, Czech and Czechoslovak Radio has offered a number of programmes for child listeners. Whether it was fairy tales, educational and journalistic programmes or special formats not found in programmes for adults. Children themselves could often participate in the creation of the content. In the politically turbulent 20th century, during which radio experienced the beginnings of democracy, the Nazi occupation, the long socialist era under the control of the Soviet Union and the return to freedom, media content also changed depending on the social situation. From dramaturgy, to form, to content as a key factor. This is especially noticeable in the case of the totalitarian regimes. By excluding or, on the contrary, frequently repeating certain topics and treating them in a critical or servile manner, the representatives of the ruling establishment were able to control the dominant discourse and, with it, influence public opinion and suppress the critical voices. In addition to news and journalism, drama could also be used for this purpose. Using various media outlets, a fictional reality that may have little in common with the real situation can be created very effectively. The aim of this thesis is to search for, analyse and compare these... Od začátku své už více než stoleté historie nabízel Český a Československý rozhlas řadu programů pro dětské posluchače. Ať už se jednalo o pohádky, vzdělávací relace, publicistické pořady nebo i speciální formáty, které mezi programy pro dospělé nenajdeme. Na tvorbě obsahu se často děti mohly také samy podílet. V politicky turbulentním 20. století, během kterého rozhlas zažil začátky demokracie, nacistickou okupaci, dlouhou socialistickou éru pod kontrolou Sovětského svazu i návrat ke svobodě, se v závislosti na společenské situaci proměňovaly i mediální obsahy. Od dramaturgie přes formu až po klíčový obsah. Citelné to je zvlášť v případě totalitních režimů. Vytěsněním nebo naopak častým opakováním určitých témat a kritickým či servilním způsobem jejich zpracování mohli zástupci vládní garnitury kontrolovat dominantní diskurz a s tím také ovlivňovat veřejné mínění a potlačovat hlasy kritiky. Využita k tomu mohla být vedle zpravodajství a publicistiky i dramatická tvorba. Pomocí různých mediálních výstupů lze velmi efektivně vytvořit fiktivní konstrukci reality, která může mít se skutečnou situací pramálo společného. Cílem práce je tyto propagandistické narativy hledat, analyzovat a porovnávat v rámci dětské rozhlasové tvorby v letech 1968-1974. Předmětem výzkumu budou ale i pokusy o demokratizaci... Keywords: Československý rozhlas; propaganda; děti; rozhlasové pořady pro děti; analýza diskurzu; Czechoslovak Radio; propaganda; kids; radio programs for kids; discourse analysis Available in a digital repository NRGL
Odraz komunistické propagandy v dětských pořadech Československého rozhlasu mezi lety 1968 a 1974

Since the beginning of its more than a hundred-year history, Czech and Czechoslovak Radio has offered a number of programmes for child listeners. Whether it was fairy tales, educational and ...

Kaňka, Josef; Groman, Martin; Bednařík, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Uplatnění konstruktivního žurnalismu při referování o globální energetické krizi pohledem vybraných českých novinářů
Gastová, Tereza; Moravec, Václav; Osvaldová, Barbora
2024 - Czech
1 Abstract The following master's theses is focused on the emerging journalistic approach constructive journalism and its possible usage in the news coverage. The phenomenon is further examined through the case of the global energy crises - period between 2021 and 2022, when energy prices increased steeply in several countries around the world. The thesis explores constructive journalism through the eyes of the six Czech journalists who covered this event in different news media outlets. Through a case study approach, the theses deliver an insight into how the selected journalists approached reporting on global energy crisis and whether their work included some of the attributes of constructive journalism. The theoretical chapters of the thesis introduce readers to the phenomenon of constructive journalism and the work of news media in crisis situations. It also addresses negativity in journalism, the trend of news avoidance and declining trust in mainstream media. The research consists of two qualitative methods, thematic analysis of semi-structured interviews and content analysis of selected news articles. The research part describes how the interviewed journalists attempted to explain the complex energetics phenomena to their audiences and place the information in context. It also reflects how they... Tato diplomová práce se zaměřuje na novinářský přístup konstruktivní žurnalistiky a na možnost jeho uplatnění ve zpravodajské praxi. Fenomén je zkoumán na případu globální energetické krize, období mezi lety 2021 až 2022, kdy se v řadě zemí světa prudce zvyšovaly ceny energií. Práce se zabývá perspektivou šesti českých zpravodajských novinářů, kteří tuto událost zpravodajsky pokrývali. Formou případové studie páce mapuje, jak vybraní novináři k referování o dané události přistupovali a zda při své práci uplatnili některé z atributů konstruktivní žurnalistiky. Teoretická část práce čtenáře seznamuje s fenoménem konstruktivní žurnalistiky a s prací novinářů v krizových situacích. Věnuje se rovněž negativitě ve zpravodajství, problematice odlivu zpravodajských publik a klesající důvěře v mainstreamová média. Výzkumná část práce se skládá z tematické analýzy polostrukturovaných rozhovorů a z obsahové analýzy vybraných zpravodajských příspěvků. Výzkum popisuje, jak se novináři ve zkoumaném období snažili publiku vysvětlovat složité energetické jevy a zasazovat je do správných souvislostí. Přitom kladli důraz na žurnalistické zásady, jako je přesnost a jednoznačnost a také na naplňování kritické role novináře. Práce přináší zjištění, že na konstruktivní žurnalistiku vybraní novináři pohlížejí spíše jako... Keywords: konstruktivní žurnalistika; krizové zpravodajství; postavení žurnalistiky ve společnosti; odliv zpravodajských publik; důvěra ve zpravodajská média; constructive journalism; crisis news coverage; role of journalism in society; news avoidance; trust in news media Available in a digital repository NRGL
Uplatnění konstruktivního žurnalismu při referování o globální energetické krizi pohledem vybraných českých novinářů

1 Abstract The following master's theses is focused on the emerging journalistic approach constructive journalism and its possible usage in the news coverage. The phenomenon is further examined ...

Gastová, Tereza; Moravec, Václav; Osvaldová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Český a francouzský mediální ohlas a kritická recepce románu Nevědění Milana Kundery
Hávová, Kristýna; Malý, Radek; Čeňková, Jana
2024 - Czech
This thesis deals with Milan Kundera's novel Ignorance and its Czech and French media response and critical reception. The first part of the thesis provides a theoretical anchor for the analyzed texts. Therefore, it first defines the terms literary criticism and review, then offers a biographical context of Milan Kundera's work, which is divided into Czech, French and later period in the new millennium, and also introduces and interprets the book Ignorance. Then, through the characterization of the French and Czech media, divided into cultural and literary, news and opinion, and in the case of the French ones, also regional media, on which the examined response is based, it moves on to the analysis of the texts. The thesis aims to map, analyze, evaluate and compare the media-critical reception of the novel in the Czech Republic and France. The main questions the thesis seeks to answer are therefore: How is the novel Ignorance perceived and evaluated by French and Czech critics? In what aspects do the responses differ or coincide in both countries? Since the book, although written in French, was first published in Spain in 2000, then in France three years later in the spring of 2003, and in Czech translation only at the end of 2021, attention will also be paid to the possible influence that the time... Tato diplomová práce se zabývá románem Milana Kundery Nevědění a jeho českým a francouzským mediálním ohlasem a kritickou recepcí. První část práce poskytuje teoretické ukotvení pro analyzované texty. Nejprve proto vymezuje pojmy literární kritika a recenze, dále nabízí biografický kontext tvorby Milana Kundery, který je rozdělen na české, francouzské a pozdější období v novém tisíciletí, a také představuje a interpretuje samotnou knihu Nevědění. Poté se přes charakteristiku francouzských a českých médií, rozdělených na kulturní a literární, zpravodajská a publicistická a v případě těch francouzských i na regionální, ze kterých vychází zkoumaný ohlas, přesouvá k rozboru textů. Cílem práce je zmapovat, zanalyzovat, vyhodnotit a porovnat mediálně-kritické přijetí románu v Česku a ve Francii. Hlavní otázky, na které práce hledá odpověď, jsou proto: Jak vnímá a hodnotí román Nevědění francouzská a česká kritika? V jakých aspektech se liší, popřípadě shodují ohlasy v obou zemích? Jelikož kniha, ač napsána francouzsky, vyšla úplně poprvé v roce 2000 ve Španělsku, ve Francii pak o tři roky později na jaře 2003 a v českém překladu až na sklonku roku 2021, pozornost bude věnována i možnému vlivu, který časové rozdíly v publikování mohly na kritiku a interpretaci románu mít. Keywords: Milan Kundera; Nevědění; mediální ohlas; kritická recepce; česká média; francouzská média; Milan Kundera; Ignorance; Media Response; Critical Reception; Czech Media; French Media Available in a digital repository NRGL
Český a francouzský mediální ohlas a kritická recepce románu Nevědění Milana Kundery

This thesis deals with Milan Kundera's novel Ignorance and its Czech and French media response and critical reception. The first part of the thesis provides a theoretical anchor for the analyzed ...

Hávová, Kristýna; Malý, Radek; Čeňková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Mediální pokrytí Zelené dohody pro Evropu v době českého předsednictví v Radě Evropské unie
Němcová, Kateřina; Just, Petr; Charvát, Jakub
2024 - Czech
The aim of the thesis was to focus on the media coverage of the Green Deal for Europe during the Czech Presidency of the Council of the European Union in order to understand how the selected online media reported on the subject. Specifically, this thesis focused on the overall space devoted to the topic, the tone of the articles, the context in which the media placed the topic, how the topic was covered, whether the coverage of the topic was changing, and what sources of information the media used. The quantitative and subsequent qualitative analysis showed that the selected media framed the topic as a marginal one, mainly in a negative way. At the same time, however, the agenda of each media focused on other topics, primarily the Russian invasion of Ukraine and the energy crisis. However, even these topics were sometimes linked to the Green Deal for Europe. Cílem diplomové práce bylo zaměřit se na mediální pokrytí Zelené dohody pro Evropu v době Českého předsednictví v Radě Evropské unie tak, aby bylo možné pochopit, jak vybraná online média referovala o předmětném tématu. Konkrétně se tato práce zaměřila na celkový věnovaný prostor tématu, vyznění jednotlivých článků, na kontext, do kterého téma média zasazovala, jakým způsobem bylo téma uchopeno, zda se referování o tématu proměňovalo v čase a jaké zdroje informací média využila. Z kvantitativní a následné kvalitativní analýzy vyplynulo, že se ve vybraných médiích jednalo o marginální téma rámované především negativně. Zároveň se agenda jednotlivých médií soustředila na jiná témata, primárně na ruskou invazi na Ukrajinu a energetickou krizi. I tato témata ale byla někdy spojována se Zelenou dohodou pro Evropu. Keywords: Zelená dohoda pro Evropu; Green Deal; české předsednictví v Radě Evropské unie; Rada Evropské unie; mediální obraz; mediální pokrytí; Green Deal for Europe; Green Deal; Czech Presidency of the Council of the European Union; Council of the European Union; media image; media coverage Available in a digital repository NRGL
Mediální pokrytí Zelené dohody pro Evropu v době českého předsednictví v Radě Evropské unie

The aim of the thesis was to focus on the media coverage of the Green Deal for Europe during the Czech Presidency of the Council of the European Union in order to understand how the selected online ...

Němcová, Kateřina; Just, Petr; Charvát, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Vizuální reprezentace dětí v rámci izraelsko-palestinského konfliktu mezi lety 2015-2021
Lusková, Martina; Hrůzová, Andrea; Novotný, David Jan
2024 - Czech
The diploma thesis is focuses on the visual representation of children in the Israeli-Palestinian conflict in the online media Haaretz and Al Jazeera. The theoretical part of the thesis focuses on the historical context of the conflict, while the media theory part focuses on the media in Israel and Palestine and the representation of reality, focusing on visual representation and stereotyping. The aim of the research part is to use mixed-methods analysis to determine how children are portrayed in the photographs of the sample and what stereotypes and myths are manifested in the photographs. The set of photographs from the seven-year period was first subjected to a quantitative visual analysis, which provided a broader context for the depiction of children in conflict and allowed for differences in their portrayal between the media studied. The results are complemented by a semiotic analysis inspired by Roland Barthes. A sample of four photographs is used to examine three levels of image - the denotated image, the linguistic message and the connoted image. The main hypothesis of the whole research assumed that each medium would support a local narrative of the conflict through the choice of photographs, which was partially refuted by the results. Diplomová práce se věnuje zobrazení dětí v rámci izraelsko-palestinském konfliktu v online médiích Haaretz a Al Jazeera. Teoretická část práce se věnuje historickému kontextu konfliktu, v mediální části teorie pak médiím v Izraeli a Palestině a reprezentaci reality, se zaměřením na vizuální reprezentaci a stereotypizaci. Cílem výzkumné části je pomocí smíšené analýzy zjistit, jak jsou děti na fotografiích vybraného vzorku zobrazovány a jaké stereotypy a mýty se na fotografiích projevují. Soubor snímků ze sedmiletého období byl nejprve podroben kvantitativní obrazové analýze, která poskytla širší kontext zobrazování dětí v rámci konfliktu a umožnila najít rozdíly v jejich zobrazování mezi zkoumanými médii. Výsledky doplňuje sémiotická analýza inspirovaná Rolandem Barthesem. Na vzorku čtyř fotografií jsou zkoumány tři roviny obrazu - denotovaný obraz, lingvistické sdělení a konotovaný obraz. Hlavní hypotéza celého výzkumu předpokládala, že každé médium bude volbou fotografií podporovat lokální narativ konfliktu, což výsledky částečně vyvrátily. Keywords: vizuální reprezentace; izraelsko-palestinský konflikt; fotožurnalismus; mediální obraz; visual representation; israeli-palestinian conflict; photojournalism; media image Available in a digital repository NRGL
Vizuální reprezentace dětí v rámci izraelsko-palestinského konfliktu mezi lety 2015-2021

The diploma thesis is focuses on the visual representation of children in the Israeli-Palestinian conflict in the online media Haaretz and Al Jazeera. The theoretical part of the thesis focuses on the ...

Lusková, Martina; Hrůzová, Andrea; Novotný, David Jan
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases