Number of found documents: 13982
Published from to

Reflexe pojetí výchovy k reprodukčnímu zdraví v základním vzdělávání
Scheithauerová, Lenka; Marádová, Eva; Šulová, Lenka; Kovaříková, Miroslava
2024 - Czech
The research yielded in the field fails to explain how reproductive health educa-tion has been implemented in primary schools during the 1990s, and how it ful-filled the initial expectations with which it was introduced, from the perspective of its participants. The objective of the presented dissertation is to propose further potential steps towards the advancement of this domain and to identify topics suitable for further research in the field of reproductive health education on the basis of a survey of available sources, current research and presented re-search. The project examines the issue through the perspective of respondents from two countries: the Czech Republic and Spain. These two European nations implemen-ted reproductive health education during the same period, yet with distinct ap-proaches. Spain, with its strong Catholic tradition, contrasts with the Czech Re-public, which registers a relatively low proportion of individuals with declared religious affiliation, according to statistical data from the Czech Statistical Office (ČSÚ) in 2021. The research participants consist of current adolescents and young adults aged 15 to 26 from the Czech Republic and Spain, who attended primary school during the systematic introduction of reproductive health education. The study aimed to... Téma disertační práce bylo zvoleno na základě zjištění nedostatku dostupných informací a výzkumů, které by se zabývaly tím, jak se realizovala výchova k reprodukčnímu zdraví, zaváděná do základních škol v 90. letech, a jak (z pohledu jejích účastníků) naplnila očekávání, s nimiž byla implementována. Cílem předkládané disertační práce je na základě průzkumu dostupných pramenů, současných výzkumů a vlastního výzkumného šetření v oblasti výchovy k reprodukčnímu zdraví navrhnout další možné kroky vedoucí k rozvoji daného oboru a identifikovat témata vhodná pro další výzkum ve vytčené oblasti. V projektu je nabídnut pohled na danou problematiku optikou respondentů ze dvou zemí: z České republiky a ze Španělska - další evropské země, v níž byla výchova k reprodukčnímu zdraví zaváděna ve stejném období, avšak s odlišnými přístupy. Španělsko je země se silně katolickou tradicí, v České republice naproti tomu žije pouze nízký počet obyvatel s deklarovanou náboženskou příslušností (podle statistických údajů ČSÚ z roku 2021 má ČR jeden z nejnižších podílů občanů s náboženskou afiliací v Evropě). Participanti výzkumného šetření jsou současní mladiství a mladí dospělí ve věku 15- 26 let z České republiky a ze Španělska, kteří navštěvovali základní školu v době, kdy byla výchova k reprodukčnímu zdraví... Keywords: sexuální výchova; základní škola; vyučující; rodiče; reprodukční zdraví; výchova ke zdraví; sexual education; primary school; educators; parents; reproductive health; health education Available in a digital repository NRGL
Reflexe pojetí výchovy k reprodukčnímu zdraví v základním vzdělávání

The research yielded in the field fails to explain how reproductive health educa-tion has been implemented in primary schools during the 1990s, and how it ful-filled the initial expectations with ...

Scheithauerová, Lenka; Marádová, Eva; Šulová, Lenka; Kovaříková, Miroslava
Univerzita Karlova, 2024

Výuka vývoje českého jazyka na gymnáziu
Dušek, Jan; Andrlová Fidlerová, Alena; Šmejkalová, Martina; Štěpáník, Stanislav
2024 - Czech
The thesis Teaching the History of the Czech Language at Grammar School deals with the current teaching of this theme at grammar schools. The thesis presents the possibilities for the inclusion of this theme within the Framework Educational Programme for Secondary General Education (Grammar Schools) and their realisation in School Educational Programmes of grammar schools of five regions. Using a questionnaire, it investigates teaching practices of Czech language teachers from these regions and the presentation of the theme in textbooks and workbooks they use. In addition, the thesis summarizes the way in which this topic is treated in pedagogical guides, presents relevant electronic sources and gives possibilities for thematic excursions. As a supplement to the thesis, we include a list of schools from the selected regions supplemented with information related to the history of the Czech language contained in their School Educational Programmes. Disertační práce Výuka vývoje českého jazyka na gymnáziu se věnuje současné výuce tohoto tématu na gymnáziu. Představuje možnosti pro toto téma v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia a jejich realizaci ve školních vzdělávacích programech gymnázií pěti krajů. Pomocí dotazníku zjišťuje praxi učitelů těchto krajů a zpracování tématu vývoje češtiny v učebnicích a pracovních sešitech, které tito učitelé používají. Kromě toho shrnuje způsob prezentace vývoje českého jazyka v didaktice, představuje elektronické zdroje k tématu a uvádí možnosti pro exkurze k tématu. Jako přílohu uvádí seznam škol z vybraných krajů s informacemi vztahujícími se k vývoji češtiny, které jsou obsaženy v jejich ŠVP. Keywords: vývoj češtiny|střední škola|gymnázium|výuka|učivo|učebnice češtiny|didaktika; History of the Czech Language|secondary school|grammar school|teaching|curriculum|Czech language textbooks|didactics Available in a digital repository NRGL
Výuka vývoje českého jazyka na gymnáziu

The thesis Teaching the History of the Czech Language at Grammar School deals with the current teaching of this theme at grammar schools. The thesis presents the possibilities for the inclusion of ...

Dušek, Jan; Andrlová Fidlerová, Alena; Šmejkalová, Martina; Štěpáník, Stanislav
Univerzita Karlova, 2024

Specifika biologie gliálních nádorů vysokého stupně malignity dětského věku
Trková, Kateřina; Zápotocký, Michal; Soukup, Jiří; Kazda, Tomáš
2024 - Czech
Different biological characteristics of high-grade gliomas in children Abstract Central nervous system tumors represent the most common solid tumor malignancy of childhood, with high-grade gliomas forming one of the most aggressive subgroups. Despite advances in pediatric oncology, the prognosis of children with high-grade gliomas remains unfavorable, underscoring the need for a deeper understanding of their biology and the development of new therapeutic approaches. The diagnosis of pediatric central nervous system tumors is complex and involves clinical, radiological and pathological investigations, including the latest molecular biological techniques, which play a key role in accurate classification and prognosis. The 2021 WHO classification of central nervous system tumors represents more than 100 histopathological entities, with significant expansion of knowledge on molecular characteristics including genetic and epigenetic alterations. This dissertation focuses on a comprehensive molecular characterization of a cohort of pediatric patients with high-grade gliomas, identifying key oncogenic mutations, secondary alterations and methylation classes with the aim of identifying novel therapeutic targets. A detailed analysis of the molecular, radiological and clinical characteristics of radiotherapy-induced... Specifika biologie gliálních nádorů vysokého stupně malignity dětského věku Abstrakt Nádory centrálního nervového systému představují nejčastější malignitu z řad solidních tumorů dětského věku, přičemž gliomy vysokého stupně malignity tvoří jednu z nejagresivnějších podskupin. Přes pokrok v dětské onkologii zůstává prognóza dětí s gliomy vysokého stupně malignity nepříznivá, což podtrhuje potřebu hlubšího pochopení jejich biologie a vývoje nových terapeutických postupů. Diagnostika dětských nádorů centrálního nervového systému je komplexní a zahrnuje klinické, radiologické a patologické vyšetření, včetně nejnovějších molekulárně biologických technik, které hrají klíčovou roli v přesné klasifikaci a prognóze. WHO klasifikace nádorů centrálního nervového systému z roku 2021 představuje více než 100 histopatologických jednotek, s významným rozšířením znalostí o molekulárních charakteristikách včetně genetických a epigenetických alteracích. Tato disertační práce se zaměřuje na komplexní molekulární charakterizaci kohorty dětských pacientů s gliomy vysokého stupně malignity, identifikaci klíčových onkogenních mutací, sekundárních alterací a methylačních tříd s cílem identifikace nových terapeutických cílů. Byla provedena detailní analýza molekulárních, radiologických a klinických charakteristik radioterapií... Keywords: nádory centrálního nervového systému (CNS); gliomy vysokého stupně malignity (HGG); radioterapií indukované gliomy (RIG); molekulárně biologická charakterizace; WHO klasifikace nádorů CNS; onkogenní mutace; cílená terapie; central nervous system (CNS) tumors; high grade gliomas (HGG); radiotherapy induced gliomas (RIG); molecular biological characterization; WHO classification of CNS tumors; oncogenic mutations; targeted therapy Available in a digital repository NRGL
Specifika biologie gliálních nádorů vysokého stupně malignity dětského věku

Different biological characteristics of high-grade gliomas in children Abstract Central nervous system tumors represent the most common solid tumor malignancy of childhood, with high-grade gliomas ...

Trková, Kateřina; Zápotocký, Michal; Soukup, Jiří; Kazda, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Prognostický význam molekulárních alterací u dětských gliomů centrálního nervového systému
Mišove, Adéla; Zápotocký, Michal; Netuka, David; Kolenová, Alexandra
2024 - Czech
The prognostic significance of molecular alterations in pediatric gliomas of central nervous system Abstract The purpose of this dissertation is to delve into the molecular and genetic underpinnings of low-grade gliomas in children, focusing on a cohort treated over the past two decades. It aims to correlate these findings with the clinical course and outcomes of the disease. The study was conducted through a collaborative effort between the Clinic of Pediatric Hematology and Oncology and the Laboratory of Molecular Pathology at the Charles University, highlighting the significance of a multidisciplinary approach in diagnosing. This work highlights the importance of diagnosis as a synthesis of insights from various disciplines, underscoring the significance of molecular-genetic factors in the prognosis and treatment of low-grade gliomas in children. Through a detailed study involving methods such as PCR, Sanger sequencing, RNA panel sequencing, MLPA, and DNA methylation profiling, key genetic alterations were identified, including frequent BRAF fusions and mutations, changes in FGFR genes, and alterations in MYB/MYBL genes, among others. The study revealed the diverse molecular landscape of pediatric low-grade gliomas, emphasizing the need for integrated diagnostics in determining the appropriate management... Prognostický význam molekulárních alterací u dětských gliomů centrálního nervového systému Abstrakt Tato disertační práce se zabývá komplexní analýzou kohorty dětských pacientů léčených pro gliomy nízkého stupně malignity (pLGG) v letech 1999 - 2021 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Cílem práce bylo popsat molekulárně genetické pozadí vybrané kohorty pacientů a korelovat je s klinickým obrazem a průběhem onemocnění. Práce zdůrazňuje význam diagnózy jako syntézy vhledu jednotlivých oborů a podtrhuje důležitost integrace molekulárně genetického poznání do klinické praxe. Byla provedena detailní analýza genetických alterací a jejich distribuce v závislosti na anatomických lokalizacích. Výsledky ukázaly, že většina nádorů nesla fúzi KIAA1549::BRAF nebo mutaci BRAF V600E, přičemž byly identifikovány i jiné genetické změny včetně alterací v genech FGFR, NTRK, RAF, ROS a dalších. Výzkum přinesl důležité poznatky o molekulárně genetickém pozadí pLGG a jeho vlivu na klinický průběh a léčbu. Ukázal, že integrace molekulárně genetického vyšetření do diagnostického procesu je klíčová pro optimalizaci léčebných strategií. Díky této práci se otevírají nové možnosti pro cílenou terapii a individualizovaný přístup k léčbě pacientů s pLGG, což by... Keywords: analýza přežití; dětské low grade gliomy; DNA metylační profil; RNA sekvenování; pediatric low grade gliomas; DNA methylation; RNA sequencing; survival analysis Available in a digital repository NRGL
Prognostický význam molekulárních alterací u dětských gliomů centrálního nervového systému

The prognostic significance of molecular alterations in pediatric gliomas of central nervous system Abstract The purpose of this dissertation is to delve into the molecular and genetic underpinnings ...

Mišove, Adéla; Zápotocký, Michal; Netuka, David; Kolenová, Alexandra
Univerzita Karlova, 2024

Moc moci soudní
Hodek, Viktor; Gerloch, Aleš; Tryzna, Jan; Šimka, Karel
2024 - Czech
Dissertation abstract in English The power of the judiciary The presented dissertation examines individual aspects (dimensions) of the recent state of "real power" of the judiciary with historical and international comparative overlap. The subject of research is the close relationship between law and politics, specifically the actions of courts and judges in a political context. The presented dissertation is also devoted to the fulfillment of one of the key legal, but also political principles of the recent democratic legal state - the separation of powers, specifically the position of the judiciary in it. The basic division of the work is into a general and special part. The general part is devoted to the analysis of the concept of power, authority, violence, judicial power, separation of powers and politics. He looks at the concept of power not only from a legal point of view, but also from a philosophical, sociological, political, economic, psychological, as well as theological or linguistic point of view. A special section focuses on the four dimensions of judicial power. The first dimension deals with institutional issues, especially the methods of creating judges, the duties of judges, including ethical issues. It was not possible to neglect less pleasant facts, such as disciplinary proceedings and... disertační práce Moc moci soudní Předkládaná disertační práce zkoumá jednotlivé aspekty (dimenze) recentního stavu "reálné moci" soudnictví s historickým i mezinárodním komparativním přesahem. Předmětem výzkumu je vzájemný úzký vztah práva a politiky, konkrétně jednání soudů a soudců v politickém kontextu. Předkládaná práce je zároveň věnována naplňování jednoho ze stěžejních právních, ale i politických principů recentního demokratického právního státu - dělbě moci, konkrétně postavení moci soudní v ní. Základní členění práce je na obecnou a zvláštní část. Obecná část se věnuje analýze pojmu moc, autorita, násilí, moc soudní, dělba moci a politika. Na samotný pojem moc nahlíží nejen z pohledu právního, ale i filozofického, sociologického, politologického, ekonomického, psychologického, ale i teologického či jazykového. Zvláštní část se zaměřuje na čtyři dimenze moci moci soudní. Dimenze prvá se věnuje institucionálním otázkám, především způsobům kreace soudců, povinnostem soudců včetně etických otázek. Nebylo možné opomenout ani skutečnosti méně pozitivní, jako jsou kárná řízení a trestní stíhání soudců. Práce zároveň pojednává nejen o soudcích z povolání, ale i přísedících, o soudním personálu či o institutu tzv. emeritního soudce. V rámci dimenze institucionální je velkým tématem správa soudů a... Keywords: moc; justice; politika; power; justice; politics Available in a digital repository NRGL
Moc moci soudní

Dissertation abstract in English The power of the judiciary The presented dissertation examines individual aspects (dimensions) of the recent state of "real power" of the judiciary with historical and ...

Hodek, Viktor; Gerloch, Aleš; Tryzna, Jan; Šimka, Karel
Univerzita Karlova, 2024

Permanentní opakování komunálních voleb: zablokované obce?
Krpálková, Soňa; Jüptner, Petr; Čmejrek, Jaroslav; Bubeníček, Václav
2024 - Czech
The submitted dissertation includes the issue of repeated holding of new elections to municipal councils leading to the blocking of a municipality. Although the topic is not new, it has so far been given minimal space in the examination of Czech municipal politics. The dissertation can thus be understood as the first comprehensive study devoted to the given issue. In its theoretical part, the thesis contains a large amount of data revealing the extent of the problem and its legislative background. Part of the theoretical and contextual anchoring is also an extensive European comparison of the legislation affecting the holding of elections after the decrease in the number of council members. The empirical part is then focused on the specific reasons for the repeated holding of new elections in selected municipalities of the research sample, along with their subsequent categorization and the creation of a typology of blocked municipalities, including a thorough description of individual types of municipalities with examples. The dissertation presents a possible legislative solution to the whole situation and critically evaluates the recommendations of the Ministry of the Interior applied. Předkládaná disertační práce zahrnuje problematiku nových voleb do zastupitelstev obcí, které se opakují a vedou až k zablokování obce samotné. Téma sice není nijak nové, ale doposud mu byl ve zkoumání české komunální politiky věnován minimální prostor. Disertační práce tak může být chápána jako první ucelená studie věnující se dané problematice. Práce ve své teoretické části obsahuje velké množství datových podkladů odhalujících rozsáhlost problému i jeho legislativní zázemí. Součástí teoretického a kontextuálního ukotvení je pak i rozsáhlé evropské srovnání legislativy postihující konání voleb po poklesu počtu členů zastupitelstva. Empirická část je pak zaměřena na konkrétní důvody opakovaného konání nových voleb ve vybraných obcích výzkumného vzorku, spolu s jejich následnou kategorizací a vytvořením typologie zablokovaných obcí, včetně důkladné deskripce jednotlivých typů obcí s uvedením příkladů. Disertační práce přináší možné legislativní řešení celé situace a kriticky hodnotí doposud aplikovaná doporučení Ministerstva vnitra ČR. Keywords: komunální politika; zablokované obce; nové volby do zastupitelstev obcí; rozpad zastupitelstva obce; typologie; Česká republika; local politics; blocked municipalities; new elections to municipal councils; dissolution of municipal council; typology; Czech republic Available in a digital repository NRGL
Permanentní opakování komunálních voleb: zablokované obce?

The submitted dissertation includes the issue of repeated holding of new elections to municipal councils leading to the blocking of a municipality. Although the topic is not new, it has so far been ...

Krpálková, Soňa; Jüptner, Petr; Čmejrek, Jaroslav; Bubeníček, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Myšlení a inference
Hanzal, Tomáš; Kolman, Vojtěch; Švec, Ondřej; Peregrin, Jaroslav
2024 - Czech
The topic of this dissertation is thinking in relation to inference, or reasoning, and to language. The main theoretical starting point is the inferentialism of Robert Brandom, and the main goal is, against the background of the inferentialist theory, understood here primarily as a model of linguistic practices, to explain thinking, understood primarily as an activity or process. Inference is thus the topic both in the sense of the activity of reasoning and in the sense of inferentialist interpretation of linguistic meaning and practices. The connection between thinking and language is understood here to be essential from the beginning, which is evident already in the plan to examine thinking within the framework of a theory of linguistic practices. The goal is thus to explicate the outlined connections. Inferentialism can be understood firstly as a kind of theory of meaning that starts from inference and not, like many other theories, from representation. Thus, according to inferentialism, representation is not something that can be used to explain meaning, but rather something that itself needs a non-trivial explanation. Another essential feature of Brandom's inferentialism is the priority of propositions over singular expressions, since propositions are the smallest units using which something... Tématem této disertační práce je myšlení ve vztazích k inferenci, resp. k usuzování, a k řeči. Hlavním teoretickým východiskem je inferencialismus Roberta Brandoma a hlavním cílem je na pozadí inferencialistické teorie, chápané zde primárně jako model řečových praktik, vyložit myšlení, chápané primárně jako činnost či proces. Inference je tak tématem jak ve smyslu činnosti usuzování, tak ve smyslu inferencialistického výkladu jazykového významu a řečových praktik. Vztah myšlení k řeči je zde od počátku chápan jako zásadní, což se ukazuje už na záměru zkoumat myšlení právě v rámci teorie řečových praktik. Cílem tedy je explikovat tyto naznačené souvislosti. Inferencialismus lze chápat v první řadě jako druh teorií významu, které vycházejí od inference, a nikoli, jako četné jiné teorie, od reprezentace. Ta tak podle inferencialismu není něco, co lze použít pro výklad významu, ale naopak něco, co samo potřebuje netriviální vysvětlení. Dalším podstatným rysem Brandomova inferencialismu je přednost vět před jednotlivými výrazy, neboť věty jsou nejmenšími jednotkami, kterými lze něco tvrdit, tedy za které lze být odpovědný (proto také jde o normativní inferencialismus), a které mají přímou inferenční roli, tj. jsou v inferenčních vztazích s dalšími větami, resp. tvrzeními. Zaměření této práce na myšlení... Keywords: myšlení|usuzování|inferencialismus|Robert Brandom|činění explicitním|abdukce|racionální rekonstrukce; thinking|reasoning|inferentialism|Robert Brandom|making explicit|abduction|rational reconstruction Available in a digital repository NRGL
Myšlení a inference

The topic of this dissertation is thinking in relation to inference, or reasoning, and to language. The main theoretical starting point is the inferentialism of Robert Brandom, and the main goal is, ...

Hanzal, Tomáš; Kolman, Vojtěch; Švec, Ondřej; Peregrin, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Apoštolští nunciové v Praze v počátečním období vlády Rudolfa II. a jejich význam pro společnost zemí Koruny české (1578-1594)
Banďouch, Pavel; Mikulec, Jiří; Knoz, Tomáš; Černušák, Tomáš
2024 - Czech
The dissertation deals with the work of apostolic nuncios at the court of Rudolf II in the years 1578-1594. It focuses mainly on the real influence of the nuncios in this context, their demands and their mentality. After presenting the state of research to date and the motivation for the choice of the topic, the biographies of the individual nuncios are first presented, with particular reference specifically to their mission at Rudolph's court. The main source for the treatment was the correspondence between Rome and the individual nuncios. These activities of the nuncios are then presented in the context of the development of the Catholic Church, especially with regard to the evolving understanding of the papal office and the concept of Christianity as a religion. The countries of the Bohemian Crown had a specific position in this respect, since after the Hussite Wars, two religious parties/confessions coexisted in them: under both and under one. Compared to the rest of Europe, therefore, a sometimes more, sometimes less peaceful religious coexistence developed there after a period of conflict. Based on a study of the texts of two of the nuncios who held office during the period under review (Germanico Malaspina and Cesare Speciano), the dissertation then addresses the question of tolerance and... Disertační práce se zabývá působením apoštolských nunciů na dvoře Rudolfa II. v letech 1578- 1594. Zaměřuje se především na to, jaký měli nunciové v tomto kontextu reálný vliv, jaké byly jejich požadavky a jejich mentalita. Poté, co je představen dosavadní stav bádání a motivace volby tématu, jsou nejprve uvedeny životopisy jednotlivých nunciů, se zvláštním zřetelem právě k jejich misi na rudolfinském dvoře. Hlavním pramenem pro jejich zpracování byla korespondence mezi Římem a jednotlivými nuncii. Tato činnost nunciů je následně představena v kontextu vývoje katolické církve, především s ohledem na rozvíjející se chápání papežského úřadu a pojetí křesťanství coby náboženství. Země Koruny české měly v tomto ohledu specifické postavení, neboť po husitských válkách v nich spoluexistovaly dvě náboženské strany/konfese: pod obojí a pod jednou. Oproti zbytku Evropy se zde po období konfliktů proto rozvinula někdy více, někdy méně mírumilovná náboženský koexistence. Na základě studia textů dvou z nunciů, kteří ve sledovaném období vykonávali svůj úřad (Germanika Malaspiny a Cesare Speciana), se poté disertace zabývá otázkou tolerance a pojetí "pravého a falešného" ragion di stato. Klíčová slova katolická církev; raný novověk; papežství; nunciové; ragion di stato; náboženská tolerance Keywords: katolická církev|raný novověk|papežství|nunciové|ragion di stato|náboženská tolerance; Catholic Church|early modern period|papacy|nuncios|ragion di stato|religious tolerance Available in a digital repository NRGL
Apoštolští nunciové v Praze v počátečním období vlády Rudolfa II. a jejich význam pro společnost zemí Koruny české (1578-1594)

The dissertation deals with the work of apostolic nuncios at the court of Rudolf II in the years 1578-1594. It focuses mainly on the real influence of the nuncios in this context, their demands and ...

Banďouch, Pavel; Mikulec, Jiří; Knoz, Tomáš; Černušák, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Periferní (somatický i autonomní) nervový systém a jeho dysfunkce u pacientů s Crohnovou chorobou
Wasserbauer, Martin; Keil, Radan; Zádorová, Zdeňka; Dolina, Jiří
2024 - Czech
Peripheral (somatic and autonomic) nervous system and its dysfunction in patients with Crohn's disease Abstract The main aim of our study was to demonstrate the presence of peripheral somatic and autonomic neuropathy in patients with severe Crohn's disease on anti-TNFα biological therapy and to find risk factors pathophysiologically related to its development. We investigated 30 neurologically asymptomatic outpatients with severe Crohn's disease on biological treatment with anti-TNFα agents. In all probands, we performed an evaluation of anamnestic data, laboratory sampling, clinical examination aimed at detecting peripheral sensory-motor nerve dysfunction and autonomic nerve dysfunction (using the Ewing battery tests and spectral analysis of heart rate variability), Sudoscan and questionnaire investigation (quality of life questionnaire, peripheral sensory-motor neuropathy questionnaire and autonomic neuropathy questionnaire). Peripheral sensory-motor neuropathy was present in 36.7 % patients. There were statistically significant associations between vibration perception test and age, duration of Crohn's disease and biologic therapy, body mass index, and Crohn's disease activity index. Statistically significant associations between temperature perception test and age and BMI were proved as well.... Periferní (somatický i autonomní) nervový systém a jeho dysfunkce u pacientů s Crohnovou chorobou Abstrakt Hlavním cílem naší práce bylo prokázat přítomnost periferní somatické a autonomní neuropatie u pacientů s těžkou Crohnovou chorobou na biologické léčbě anti-TNFα a nalézt rizikové faktory mající patofyziologickou souvislost s jejím rozvojem. Vyšetřovali jsme 30 neurologicky asymptomatických pacientů s těžkou Crohnovou chorobou na biologické léčbě preparáty anti-TNFα. U všech probandů jsme provedli zhodnocení anamnestických dat, laboratorní odběry, klinické vyšetření zaměřené na detekci periferní senzo-motorické nervové dysfunkce a autonomní nervové dysfunkce (pomocí Ewingovy baterie testů a spektrální analýzy variability srdeční frekvence), Sudoscan a dotazníkové šetření (dotazník kvality života, dotazník periferní senzo-motorické neuropatie a dotazník autonomní neuropatie). Periferní senzo-motorická neuropatie byla přítomna u 36,7 % pacientů. Byly prokázány statisticky významné asociace mezi testem vibračního čití a věkem, délkou trvání Crohnovy choroby, délkou podávání biologické léčby, indexem tělesné hmotnosti a indexem aktivity Crohnovy choroby. Statisticky významné asociace byly prokázány i mezi testem percepce teploty a věkem a BMI. Patologický výsledek Sudoscan testu byl přítomný u 33,3 %... Keywords: Idiopatický střevní zánět; Crohnova choroba; Periferní somatická neuropatie; Periferní autonomní neuropatie; Biologická léčba; Inflammatory Bowel disease; Crohn's disease; Peripheral somatic neuropathy; Peripheral autonomic neuropathy; Biological therapy Available in a digital repository NRGL
Periferní (somatický i autonomní) nervový systém a jeho dysfunkce u pacientů s Crohnovou chorobou

Peripheral (somatic and autonomic) nervous system and its dysfunction in patients with Crohn's disease Abstract The main aim of our study was to demonstrate the presence of peripheral somatic and ...

Wasserbauer, Martin; Keil, Radan; Zádorová, Zdeňka; Dolina, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Síňokomorová blokáda u dětí: dlouhodobý vliv bradykardie na srdeční funkci a indikace k intervenci
Jičínský, Michal; Janoušek, Jan; Klásková, Eva; Vančura, Vlastimil
2024 - Czech
Introduction. Non-surgical complete atrioventricular block (CAVB) in children is a rare disease. In absence of physiological conduction from atria to ventricles, patients suffer from life-long bradycardia. As causal treatment is not available, the only option to alleviate clinical symptoms and prevent possible sudden cardiac death is to implant a permanent pacemaker (PM). Correct timing of PM implantation in asymptomatic children is often challenging and published data regarding this issue are scarce. In the light of potential complications of early PM implantation, it is desirable to postpone this treatment as much as possible. Aims. We aimed to create a model of natural history of non-surgical CAVB in children and to find risk factors predicting need for future PM implantation in these patients. Also, we aimed to evaluate the effect of cardiac resynchronization therapy in heart failure patients associated with left ventricular apical epicardial pacing. Methods: Retrospective analysis of a nation-wide cohort of paediatric patients with non- surgical CAVB between 1977 and 2016. Prospective case study evaluating the effect of cardiac resynchronization therapy in paediatric patients with heart failure associated with left ventricular apical pacing. Results. Progression of bradycardia in children with... Úvod: Nechirurgická kompletní síňokomorová blokáda (complete atrioventricular block, CAVB) u dětí je vzácné onemocnění, při kterém je pacient při absenci fyziologického převodu srdeční elektrické aktivity ze síní na komory celoživotně zatížen bradykardií. Kauzální léčba není většinou možná a jedinou dostupnou terapií k odstranění symptomů a prevenci náhlé srdeční smrti je zavedení trvalé kardiostimulace (TKS). Správné načasování TKS je u asymptomatických dětských pacientů často obtížné a dostupná data omezená. Vzhledem ke komplikacím celoživotní TKS je její odložení do co nejvyššího věku žádoucí. Cíl: Vytvořit model přirozeného průběhu CAVB u dětí a stanovit rizikové faktory predikující budoucí indikaci TKS. Analyzovat efekt srdeční resynchronizační léčby u pacientů s vývojem dysfunkce levé komory v důsledku v dětském věku převládající epikardiální stimulace z jejího hrotu. Metodika: Retrospektivní analýza celonárodní kohorty dětských pacientů s nechirurgickou CAVB od roku 1977 do 2016. Prospektivní případová studie efektu srdeční resynchronizační léčby u pacientů stimulovaných z hrotu levé komory. Výsledky: Progrese bradykardie u dětí s nechirurgickou CAVB je nejvýznamnější v prvních dvou letech života s následným pomalejším poklesem tepové frekvence do dospělosti. Správná funkce levé komory je po... Keywords: Kompletní síňokomorová blokáda; přirozený průběh; trvalá kardiostimulace; srdeční resynchronizační terapie; Complete atrioventricular block; natural history; pacemaker; cardiac resynchronization therapy Available in a digital repository NRGL
Síňokomorová blokáda u dětí: dlouhodobý vliv bradykardie na srdeční funkci a indikace k intervenci

Introduction. Non-surgical complete atrioventricular block (CAVB) in children is a rare disease. In absence of physiological conduction from atria to ventricles, patients suffer from life-long ...

Jičínský, Michal; Janoušek, Jan; Klásková, Eva; Vančura, Vlastimil
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases