Number of found documents: 13032
Published from to

Vliv antidepresiv na placentární homeostázu monoaminů
Horáčková, Hana; Štaud, František; Sumová, Alena; Soukup, Ondřej
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Hana Horackova Supervisor: prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Title of doctoral thesis: Effect of antidepressants on placental monoamine homeostasis Depression in pregnancy is an increasingly common problem and it is reported that up to 25 % of pregnant women suffer from depression and approximately 13 % are prescribed antidepressants. Currently, the most commonly prescribed antidepressants in pregnancy are selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). However, the safety of these treatments is still controversial, as poor pregnancy outcomes such as organ malformations, increased incidence of neurological disorders, and preeclampsia have been reported in pregnant women taking antidepressants. However, knowledge of the responsible mechanisms is still lacking at present as they have not been sufficiently investigated. Although the effect of antidepressants on the availability of serotonin (5-HT), dopamine (DA) and norepinephrine in brain tissue has been extensively characterized in the literature, the interactions of antidepressants with placental monoamine transporters have not received attention to date. However,... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidátka: Mgr. Hana Horáčková Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název disertační práce: Vliv antidepresiv na placentární homeostázu monoaminů Deprese v těhotenství je stále častějším problémem a uvádí se, že až 25 % těhotných žen trpí depresí a přibližně 13 % z nich jsou předepisována antidepresiva. V současné době jsou v těhotenství nejčastěji předepisovanými antidepresivy selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Bezpečnost této léčby je však stále sporná, protože u těhotných žen užívajících antidepresiva byly hlášeny nepříznivé účinky na průběh těhotenství a vývoj plodu, jako jsou orgánové malformace, zvýšený výskyt neurologických poruch či preeklampsie. Nicméně v současné době stále chybí znalost zodpovědných mechanismů, které doposud nebyly dostatečně zkoumány. Přestože vliv antidepresiv na dostupnost serotoninu (5-HT), dopaminu (DA) a noradrenalinu (NA) v mozkové tkáni je v literatuře podrobně charakterizován, interakcím antidepresiv s placentárními monoaminovými transportéry nebyla do dnešní doby věnována pozornost. Správná koncentrace monoaminů ve fetoplacentární jednotce je však kritická pro... Keywords: těhotenství; deprese; farmakoterapie; serotonin; pregnancy; depression; pharmacotherapy; serotonin Available in a digital repository NRGL
Vliv antidepresiv na placentární homeostázu monoaminů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Hana Horackova Supervisor: prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Title of doctoral ...

Horáčková, Hana; Štaud, František; Sumová, Alena; Soukup, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Úhrada zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojištění nehrazených
Slezáková, Alžběta; Šustek, Petr; Šolc, Martin
2024 - Czech
Payment of health services otherwise not covered by health insurance The rigorous work focuses on the institution of extraordinary reimbursement for health services not typically covered by health insurance, as outlined in § 16 of the Public Health Insurance Act. This study not only situates this institution within the broader public health insurance system but also provides a detailed analysis of the substantive and procedural conditions for reimbursing such health services. Additionally, it examines relevant jurisprudence and the historical evolution leading to the current legal framework. The first chapter introduces the public health insurance system in the Czech Republic, outlining its foundational principles and legal framework. It also addresses the scope of the insured's right to reimbursement for health services under public health insurance, and discusses issues related to such reimbursements, thereby situating the institution of extraordinary reimbursement within the broader domestic health care reimbursement system. The second chapter provides a detailed analysis of the substantive legal conditions for reimbursing health services that are otherwise not covered by health insurance. It examines the concept of non-reimbursed health services, the necessity of these services based on the... Úhrada zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojišt ní nehrazených Rigorózní práce se v nuje institutu mimo ádné úhrady zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojišt ní nehrazených tak, jak je vymezen § 16 zákona o ve ejném zdravotním pojišt ní. Obsahem rigorózní práce je nejen zasazení tohoto institutu do celého systému ve ejného zdravotního pojišt ní, ale zejména detailní rozbor hmotn právních i procesních podmínek pro úhradu zdravotních služeb ze zdravotního pojišt ní jinak nehrazených, v etn související judikaturní praxe a historického vývoje sou asného právního stavu. První kapitola je v nována p edstavení systému ve ejného zdravotního pojišt ní v eské republice, v etn základních princip , na nichž je vystav n, a dále v etn základního rámce jeho právní úpravy. P edstaven je také rozsah nároku pojišt nce na úhradu zdravotních služeb z ve ejného zdravotního pojišt ní a n kterých otázek souvisejících s úhradou zdravotních služeb tak, aby došlo k zasazení institutu mimo ádné úhrady do celého tuzemského systému úhrad zdravotní pé e. Obsahem druhé kapitoly je detailní rozbor jednotlivých hmotn právních podmínek poskytnutí úhrady pro zdravotní služby jinak ze zdravotního pojišt ní nehrazené. Výklad je v nován rozsahu pojmu nehrazených zdravotních služeb, jediné možnosti z hlediska zdravotního... Keywords: veřejné zdravotní pojištění; zdravotní služby jinak ze zdravotního pojištění nehrazené; mimořádná úhrada léčivých přípravků; public health insurance; health services otherwise not covered by health insurance; extraordinary payment of medical products Available in a digital repository NRGL
Úhrada zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojištění nehrazených

Payment of health services otherwise not covered by health insurance The rigorous work focuses on the institution of extraordinary reimbursement for health services not typically covered by health ...

Slezáková, Alžběta; Šustek, Petr; Šolc, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Právní aspekty agrolesnických systémů
Hruška, Marek; Sobotka, Michal; Franková, Martina
2024 - Czech
Legal Aspects of Agroforestry Systems Abstract The thesis is devoted to a thorough analysis of the legal aspects of agroforestry systems in the context of Czech law. However, attention is paid not only to the Czech law, but also to the European Union regulations, which partly regulate the issue of agroforestry as one of the sustainable approaches to agriculture. The aim of the thesis is to acquaint with the legal aspects of agroforestry, their selected typified agroforestry systems as well as individual woody elements that make up agroforestry systems. Space is devoted to both private law issues and, in particular, public law issues supplemented by relevant case law. Given the specific nature of agroforestry, this thesis is permeated by a wide range of legal disciplines, among which environmental law dominates, complemented by the aforementioned European law, civil law, tax law, administrative law and constitutional law. The objective is also to offer relevant de lege ferenda considerations with regard to the specific nature of agroforestry. Part of the rigorous thesis is an international legal comparison especially in relation to the legislation of the Federal Republic of Germany due to the proximity of its legal culture, landscape and climate. The thesis is divided into 4 main chapters. The first one is... Právní aspekty agrolesnických systémů Abstrakt Tato rigorózní práce je věnována zevrubné analýze problematiky právních aspektů agrolesnických systémů v kontextu české právní úpravy. Pozornost je však věnována nejen českým právním předpisům, ale také předpisům Evropské unie, které částečně problematiku agrolesnictví jakožto jednoho z udržitelných přístupů k zemědělství upravují. Cílem této rigorózní práce je seznámit s právními aspekty agrolesnictví jako celku, jejich vybraných typizovaných agrolesnických systémů i jednotlivých dřevinných prvků, které agrolesnické systémy tvoří. Prostor je věnován jak problematice práva soukromého, tak zejména problematice veřejnoprávní doplněných o relevantní judikaturu. Tato rigorózní práce prostupuje s ohledem na specifickou povahu agrolesnictví širokým okruhem právních oborů, mezi nimiž dominuje právo životního prostředí, doplněné již zmíněným evropským právem, právem občanským, daňovým právem, správním právem a ústavním právem. Cílem rigorózní práce je také nabídnout relevantní úvahy de lege ferenda s ohledem na specifický charakter agrolesnictví. Součástí rigorózní práce je mezinárodní právní komparace zejména ve vztahu k právní úpravě Spolkové republiky Německo z důvodu blízkosti její právní kultury, krajiny i podnebí. Tato rigorózní práce je členěna celkem do čtyř... Keywords: Agrolesnictví; udržitelné zemědělství; obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les; Agroforestry; sustainable agriculture; general protection of growing out of forests Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty agrolesnických systémů

Legal Aspects of Agroforestry Systems Abstract The thesis is devoted to a thorough analysis of the legal aspects of agroforestry systems in the context of Czech law. However, attention is paid not ...

Hruška, Marek; Sobotka, Michal; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Vybrané otázky legislativy zdravotnických prostředků
Krudenc, Václav; Šolc, Martin
2024 - Czech
Selected Issues of Medical Device Legislation Abstract This thesis deals with the legal regulation of medical devices in force at the time of its creation, with a focus on general medical devices. The thesis is divided into two main parts. In the first part, the thesis focuses on a comprehensive and detailed analysis of the basic definitions of the field of medical devices, including the definition of the conditions under which computer software used in the healthcare sector is considered a medical device. In particular, the definition of a medical device and an in vitro diagnostic medical device are subject to detailed analysis. The second part of the thesis deals in detail with the life cycle of a medical device at the time of the entry into force of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC and Act No. 375/2022 Coll., on medical devices and in vitro diagnostic medical devices. This section discusses in detail the obligations of medical device manufacturers and their authorised representatives where the manufacturer is established outside the European Union. Within this section, emphasis is... Vybrané otázky legislativy zdravotnických prostředků Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá v době její tvorby platnou právní úpravou zdravotnických prostředků se zaměřením na obecné zdravotnické prostředky. Práce je dělena na dvě hlavní části. V první části se práce zaměřuje na komplexní a podrobnou analýzu základních definic oblasti zdravotnických prostředků, včetně vymezení, za jakých podmínek je za zdravotnický prostředek považován počítačový software používaný ve zdravotnictví. Podrobnému rozboru podléhá zejména definice zdravotnického prostředku a diagnostického zdravotnického prostředku in vitro. Druhá část práce se podrobně zabývá životním cyklem zdravotnického prostředku v době účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. V této části jsou podrobně rozebrány povinnosti výrobců zdravotnického prostředku a jejich zplnomocněných zástupců v případě, že je výrobce usazen mimo Evropskou unii. V rámci této části je důraz věnován na institut prohlášení o shodě, označení CE a procesu certifikace... Keywords: zdravotnické prostředky; MDR; zákon o zdravotnických prostředcích; medical devices; MDR; Medical Devices Act Available in a digital repository NRGL
Vybrané otázky legislativy zdravotnických prostředků

Selected Issues of Medical Device Legislation Abstract This thesis deals with the legal regulation of medical devices in force at the time of its creation, with a focus on general medical devices. The ...

Krudenc, Václav; Šolc, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Traktát De alveo Bartola de Saxoferrato
Grulichová, Sylvie; Bělovský, Petr
2024 - Czech
This paper is dealing with tractatus De alveo of the main representative of the medieval Italian school of commentators, Bartolus de Saxoferrato. His text, is part of the works dealing with legal questions connected with changes of a river bad called Tyberiadis, is about abandoned riverbed. Content of this work is comprised of an analysis of the tractatus in the context of legal sources mentioned in it, such as Digests, Code, Institutions of Iustinian, Novellae, Clamentinae, Glossa ordinaria and work of Azo, and work of other commentators like Baldus de Ubaldis, Iason de Mayno or Alessando Tartagni. Even thought, the name of Bartolus's work is tractatus, it is comprised of a commentary of Dig. 41.1.7.5-6 (Gaius lib. 2 re. cott. sive aur.), where the author is dealing with its words or their connections. Especially, words "incipit" and "amissa propria forma" led him to considerations very distant to the main topic of the tractatus, which has a philosophical connotations, that are consequent upon adoption of the antic philosophy by the medieval one. Key words: commentators, Bartolus de Saxoferrato, abandoned riverbed. Tato práce se věnuje traktátu De alveo, který je dílem předního představitele středověké, italské školy komentátorů Bartola de Saxoferrato. Jeho text, který je jednou součástí jeho souhrnného pojednání o právních otázkách souvisejících se změnami říčního koryta, se zabývá opuštěným řečištěm. Obsah této práce tvoří analýza traktátu v kontextu právních pramenů své doby, kterými je podkládán, jako jsou Digesta, Codex, justiniánské Instituce, Novellae, Clementinae, Glossa ordina a dílo Azona, popřípadě v kontextu dalších děl jak Bartola de Saxoferrato, tak i dalších představitelů komentátorské školy, jako Baldus de Ubaldis, Iason de Mayno či Alessando Tartagni. Přestože se dílo nazývá traktát, tvoří ho komentář k Dig. 41.1.7.5- 6 (Gaius lib. 2 re. cott. sive aur.), který se věnuje jeho jednotlivým slovům či slovním spojením, čímž se často odchyluje od původního obsahu fragmentu z Digest. Zvláště v souvislosti, se slovem "incipit" a "amissa propria forma" se věnuje jiným, nesouvisejícím otázkám s přesahem do kategorií, které vychází z antické filosofie přejímanou středověkou filosofií. Klíčová slova: komentátoři, Bartolus de Saxoferrato, opuštěné řečiště. Keywords: komentátoři; Bartolus de Saxoferrato; opuštěné řečiště; commentators; Bartolus de Saxoferrato; abandoned riverbed Available in a digital repository NRGL
Traktát De alveo Bartola de Saxoferrato

This paper is dealing with tractatus De alveo of the main representative of the medieval Italian school of commentators, Bartolus de Saxoferrato. His text, is part of the works dealing with legal ...

Grulichová, Sylvie; Bělovský, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií
Králová, Eliška
2024 - Czech
Classical languages - Latin and Greek - have been influencing the vocabulary of the Czech language throughout its independent development. Both languages contribute to the process of creating new words to a large extent even today. This does not apply only to terminologies of various scientific fields but also to the naming of phenomena and facts of our everyday life. In connection with globalization and the general effort for language internationalization, classical languages, thanks to their flexibility and ability to link with domestic and foreign word-forming components, are very intensively involved in neology. The aim of this dissertation is to demonstrate how high the level of understanding of word-forming components from Latin and Greek is shown by students in the 1st and 4th year of the four-year general grammar school, and to what extent possible unfamiliarity prevents them from a correct understanding of similarly formed expressions. The tool for determining the scope of knowledge among students was a didactic test administered at five four-year grammar schools in the Czech Republic, and every time, for comparison, in all parallels of the 1st and 4th year. The results of the research may help to improve the didactic processing of the curriculum in Czech language classes, and to enhance... Klasické jazyky - latina a řečtina - ovlivňovaly slovní zásobu českého jazyka po celou dobu jeho samostatného vývoje. Na vzniku nových slov se oba jazyky podílí velkou měrou i v současnosti. Nejedná se pouze o terminologie rozličných vědních oborů, ale jde i o pojmenování jevů a skutečností naší každodenní reality. V souvislosti s globalizací a všeobecnou snahou o jazykovou internacionalizaci se klasické jazyky díky své flexibilitě a schopnosti pojit se s domácími i cizími slovotvornými komponenty zapojují do neologického procesu velmi intenzivně. Cílem této disertační práce je ukázat, jak vysokou míru porozumění slovotvorným komponentům z latiny a řečtiny vykazují žáci v 1. a 4. ročníku všeobecného gymnázia a do jaké míry jim případná neznalost brání ve správném pochopení podobně utvářených výrazů. Nástrojem ke zjišťování úrovně znalostí mezi žáky je didaktický test, který byl zadán na pěti čtyřletých gymnáziích v České republice, a to vždy pro srovnání ve všech paralelkách 1. a 4. ročníku. Výsledky výzkumu mohou napomoci k lepšímu didaktickému zpracování učiva v hodinách českého jazyka a k mezipředmětovému propojení s ostatními obory, jako jsou například fyzika, biologie, dějepis či cizí jazyky. Klíčová slova Prefixy, prefixoidy, latinské slovotvorné komponenty, řecké slovotvorné komponenty, cizí... Keywords: Prefixy; prefixoidy; latinské slovotvorné komponenty; řecké slovotvorné komponenty; cizí slova v češtině; Prefixes; prefixoids; Latin word-forming components; Greek word-forming components; foreign words in Czech Available in a digital repository NRGL
Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií

Classical languages - Latin and Greek - have been influencing the vocabulary of the Czech language throughout its independent development. Both languages contribute to the process of creating new ...

Králová, Eliška
Univerzita Karlova, 2024

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Jokl, Jiří; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
2024 - Czech
Conditional release from imprisonment Abstract The aim of the thesis was to describe the institution of conditional release from imprisonment comprehensively, not only from the perspective of procedural law, but also from the perspective of substantive law. The institute of conditional release can be understood as an exceptional instrument in the hands of the court, which allows for the conditional release of a convicted person from imprisonment under precisely defined legal conditions. At the same time, however, this institution can be characterised as a motivational instrument, since it motivates convicted persons to behave as well as possible; however, it cannot be said that the convicted person has a subjective right, whether constitutional or sub-constitutional, to be released on parole. An essential prerequisite for the success of a motion for conditional release is the fulfilment of the conditions defined in Section 88 of the Criminal Procedure Code, i.e. all material and formal conditions. However, it will always depend on the individual judge and his discretion when assessing whether the material conditions have been met. This application may be submitted by three basic entities, namely the convicted person himself, the public prosecutor or the director of the prison where the sentence is being... Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody Abstrakt Cílem rigorózní práce bylo komplexně popsat institut podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a to nejen z pohledu práva procesního, ale rovněž práva hmotného. Institut podmíněného propuštění lze chápat jako výjimečný nástroj v rukou soudu, jenž umožňuje za splnění přesně vymezených zákonných podmínek podmíněně propustit odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody. Současně však lze tento institut charakterizovat jako motivační nástroj, neboť motivuje odsouzené k co nejlepšímu chování; nelze však hovořit o tom, že by odsouzený měl, ať už ústavní či podústavní, subjektivní právo na podmíněné propuštění. Nezbytným předpokladem pro úspěšnost návrhu na podmíněné propuštění je splnění podmínek vymezených v ustanovení § 88 TZ, tedy všech materiálních a formálních. Při posuzování splnění materiálních podmínek však vždy bude záviset na konkrétním soudci a na jeho uvážení. Tento návrh mohou podat tři základní subjekty, a to sám odsouzený, státní zástupce nebo ředitel věznice, v níž se vykonává trest. Rozhodování o podmíněném propuštění je svěřeno výhradně do rukou soudu, kdy z ustanovení § 331 odst. 1 TŘ a komentářové literatury vyplývá věcná a místní příslušnost tohoto soudu; je jím okresní soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody... Keywords: nepodmíněný trest odnětí svobody; podmíněné odsouzení; resocializace odsouzeného; unconditional imprisonment; conditional release; resocialisation of the convicted person Available in a digital repository NRGL
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Conditional release from imprisonment Abstract The aim of the thesis was to describe the institution of conditional release from imprisonment comprehensively, not only from the perspective of ...

Jokl, Jiří; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2024

Vybrané aspekty Compliance management systému v obchodní společnosti
Jendrejovská, Lucie; Bohuslav, Lukáš; Richter, Martin
2024 - Czech
The subject of this rigorous thesis is the introductory analysis of selected issues related to the criminal liability of legal entities, which is a necessary prerequisite for fulfilling the main goal of this work - compliance programs in terms of their significance for potential exoneration of a legal entity from criminal liability under § 8 para. 2 letter b) of the Act on Criminal Liability of Legal Entities (ZTOPO), or § 8 para. 5 of the ZTOPO, and at the same time as a tool to prevent criminal activity. The thesis is also focused on practical recommendations for setting up a functional compliance program in a company, including reporting systems (whistleblowing) and briefly deals with the specifics of competition compliance. The rigorous thesis is divided into four interrelated chapters. In the first chapter I dealt with the fundamental concepts of the law, such as the scope of the ZTOPO, the extent of criminalization, the structure and conditions of attributability of criminal liability to a legal entity, and other selected institutes of criminal liability of legal entities, including their sanctioning and circumstances causing the extinction of criminal liability. The essence of the thesis is captured in the second chapter, where the attention is paid to the compliance program and compliance... P edm tem této rigorózní práce je úvodní analýza vybraných otázek trestní odpov dnosti právnických osob, která je nezbytným p edpokladem pro napln ní hlavního cíle této práce, což jsou compliance programy z hlediska jejich významu pro p ípadné vyvin ní právnické osoby z trestní odpov dnosti podle § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO, respektive § 8 odst. 5 ZTOPO a zárove jako nástroje p edcházení trestné innosti. Práce je zam ena také na praktická doporu ení pro nastavení funk ního compliance programu ve spole nosti v etn oznamovatelských systém (whistleblowing) a krátce pak specifika v oblasti sout žní compliance. Rigorózní práce je rozd lena do ty na sebe navazujících kapitol. V první kapitole je pojednáno o základních pojmech zákona, jakými jsou p sobnost ZTOPO, rozsah kriminalizace, konstrukce a podmínky p i itatelnosti trestní odpov dnosti právnické osob , a dalšími vybranými instituty trestní odpov dnosti právnických osob v etn jejich sankcionování a okolnostmi zp sobujícími zánik trestní odpov dnosti. Podstata práce je zachycena v kapitole druhé, ve které jsem se zam ila na compliance program a compliance management systémy, z ehož vyplynul d vod, pro pokra ovat v samostatné kapitole t etí oznamovatelskými systémy (whistleblowing) jako významným nástrojem detekce v souvislosti s transpozicí sm rnice o... Keywords: trestní právo; trestní odpovědnost; compliance program; whistleblowing; criminal law; criminal liability; compliance programme; whistleblowing Available in a digital repository NRGL
Vybrané aspekty Compliance management systému v obchodní společnosti

The subject of this rigorous thesis is the introductory analysis of selected issues related to the criminal liability of legal entities, which is a necessary prerequisite for fulfilling the main goal ...

Jendrejovská, Lucie; Bohuslav, Lukáš; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy
Baloušová, Lucie
2024 - Czech
The dissertation focuses on critical aspects of teaching syntax in the 7th grade of primary school. The topic of didactic processing of syntax has resonated among linguodidactics and teachers for years. A primary reason for focusing on syntax teaching is the absence of research and more comprehensive handling of critical teaching points in syntactic education. The current trend in Czech language didactics is aimed at developing students' communicative competence, enabling them to make conscious choices of linguistic resources to achieve their communicative intent. This choice should be appropriate for the communication situation. Therefore, our dissertation research focused on teaching syntax, which plays a key role in this aspect. Through experimental research, we observed Czech language lessons (specifically syntax lessons) at various Prague primary schools, made audio recordings of these lessons, and took field notes. Considering the second semester of the 7th grade and the topics taught according to the available educational programs, we obtained a balanced material that included lessons on sentence members and subordinate clauses. The research also included an analysis of curricular materials and textbooks, focusing on the communicative aspect. The collected research material was then... Disertační práce se zaměřuje na kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy. Téma didaktického zpracování učiva syntaxe již řadu let rezonuje jak mezi lingvodidaktiky, tak mezi učiteli. Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli zaměřit naši pozornost právě na výuku syntaxe, byla absence výzkumu a komplexnějšího zpracování kritických míst výuky syntaktického učiva. Aktuální tendence v didaktice českého jazyka směřuje k rozvíjení komunikační kompetence žáka, který by měl být schopen uvědomělého výběru jazykových prostředků tak, aby docílil svého komunikačního záměru. Tento výběr by měl být adekvátní vzhledem ke komunikační situaci, v níž se žák nachází. Proto jsme se v disertačním výzkumu zaměřili na výuku syntaxe, která v tomto ohledu hraje klíčovou roli. V rámci výzkumu, který měl experimentální charakter, jsme hospitovali v hodinách českého jazyka (konkrétně jsme vybírali hodiny syntaxe) na různých pražských základních školách, pořizovali jsme audionahrávky jednotlivých hodin a vedli jsme si terénní záznamy. Vzhledem k 2. pololetí 7. ročníku a tématům, jež se dle dostupných školních vzdělávacích programů oslovených základních škol vyučují, jsme získali poměrně vyrovnaný materiál, který obsahoval hodiny zaměřené na výuku větných členů a na výuku vedlejších vět. Součástí výzkumu... Keywords: syntax; didaktika českého jazyka; základní škola; kritické místo; formalismus; větný člen; vedlejší věta; syntax; didactics of Czech language; secondary school; critical issues; formalism; sentence member; subordinate clause Available in a digital repository NRGL
Kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy

The dissertation focuses on critical aspects of teaching syntax in the 7th grade of primary school. The topic of didactic processing of syntax has resonated among linguodidactics and teachers for ...

Baloušová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Včelařství a jeho právní úprava na území ČR
Frömel, Jaroslav; Damohorský, Milan; Fabšíková, Tereza
2024 - Czech
Legal regulation of beekeeping in the territory of the Czech Republic Abstract The work is intent, in its main substance, on the problems of law arrangement which refers to the beekeeping in the actual Czech Republic; indeed, in its extent, it examines the phenomenon of beekeeping in a much broader sight. Primarily, it presents the problems of beekeeping as such and the actual situation of this field of activity in the Czech Republic and elsewhere in the world, it is dedicating to its long historical development and questions of the law relations in its context, and, at one, it particularly accentuates the situation in the Czech countries in such a respect again. The beekeeping, most primarily based on collection of products of the honey-bee generally in Europe's case, or afterwards directly on its domestication, has there a rich tradition - and as early as from the Middle Ages (and naturally, in some other parts of the world since the times even older), at least some relative aspects could be an object of the law nature's various regulations. Thus, the work, among others, also traces a continuity (or discontinuity as a matter of fact) of such law steps towards the beekeeping from the first known beginnings until the present times. In its way, it all is creating a certain first stage just towards the... Právní úprava včelařství na území ČR Abstrakt Práce je ve své hlavní podstatě zaměřená především na problematiku právní úpravy ve vztahu ke včelařství v současné České republice, ovšem ve svém rozsahu nahlíží na fenomén včelařství z mnohem širšího pohledu. V první řadě představuje problematiku včelařství jako takového a stávající situace tohoto oboru v České republice i jinde ve světě, věnuje se jeho dlouhému historickému vývoji a otázce právních vztahů v jeho souvislostech, přičemž opět zvláštní důraz klade na situaci v českých zemích v tomto ohledu. Včelařství, založené nejprvotněji na sběru produktů včely medonosné obecně v evropském případě, resp. posléze přímo na její domestikaci, zde má svou bohatou tradici - a už od středověku (a samozřejmě, v některých jiných částech světa od dob ještě starších) mohly být přinejmenším některé aspekty s ním související předmětem různých nařízení právní povahy. Práce tak mj. sleduje také kontinuitu (anebo vlastně diskontinuitu) takových právních kroků ve vztahu ke včelařství od prvních známých počátků až po současnost. To vše svým způsobem vytváří jistý předstupeň právě k otázce stávající právní úpravy v českém prostředí. Tu můžeme označit za značně roztříštěnou, i v prosté souvislosti s tím, kterak se včelařství a jeho činnost prolíná se širšími sférami lidské... Keywords: historie včelařství; právní úprava; včelařství; beekeeping; history of beekeeping; law arrangement Available in a digital repository NRGL
Včelařství a jeho právní úprava na území ČR

Legal regulation of beekeeping in the territory of the Czech Republic Abstract The work is intent, in its main substance, on the problems of law arrangement which refers to the beekeeping in the ...

Frömel, Jaroslav; Damohorský, Milan; Fabšíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases