Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 16937
Published from to

Diagnostický potenciál piwi-RNA molekul v procesu in vitro fertilizace
Šeršeň, Dominika; Skálová, Lenka; Raisová Stuchlíková, Lucie
2023 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Dominika Šeršeň, DiS. Supervisor: doc. RNDr. Lenka Skálová, PhD. Consultant: doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. Title of diploma thesis: The diagnostic potentional of piwiRNA molecules in IVF procedure Infertility is currently a prevalent health problem affecting millions of couples of reproductive age worldwide and the use of in vitro fertilization techniques is increasing worldwide every year. For successful in vitro fertilization, it is essential to select a good quality embryo. Despite advances in in vitro fertilization, there is still an insufficient amount of non-invasive and reliable biomarkers for the selection of embryos with the highest developmental and implantation potential. Small non-coding RNAs, specifically piwiRNAs (piRNAs) and microRNAs (miRNAs), secreted into the extracellular environment, which is the culture medium, appear to be suitable biomarkers. This work describes the evaluation of the quality of the embryos, their morphological features on individual days as well as the annotation system itself using the TimeLapse system. The next chapter describes the composition of the media suitable for the cultivation of embryos and their analysis at the omic level, focusing on... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Bc. Dominika Šeršeň, DiS. Školiteľ: doc. RNDr. Lenka Skálová, PhD. Konzultant: doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. Názov diplomovej práce: Diagnostický potenciál piwiRNA molekúl v IVF procese Neplodnosť je v súčasnej dobe veľkým zdravotným problémom, ktorý postihuje milióny párov v reprodukčnom veku na celom svete a využitie techník in vitro oplodnenia sa celosvetovo každoročne zvyšuje. Pre úspešné in vitro oplodnenie je nevyhnutné vybrať kvalitné embryo. Napriek pokrokom pri in vitro fertilizácii je stále nedostatočné množstvo neinvazívnych a spoľahlivých biomarkerov na selekciu embryí s najvyšším vývojovým a implantačným potenciálom. Ako vhodný biomarker sa ukazujú malé nekódujúce RNA, konkrétne piwiRNA (piRNA) a mikroRNA (miRNA), secernované do extracelulárneho prostredia, ktorým je kultivačné médium. Táto práca popisuje hodnotenie kvality embryí, ich morfologické znaky v jednotlivé dni ako aj samotný anotačný systém pomocou TimeLapse systému. V ďalších kapitolách je popísané zloženie médií, ktoré sú vhodné ku kultivácii embryí, a ich analýza na omickej úrovni so zamerením na piRNA a miRNA. Hlavným cieľom tejto práce je preukázať diagnostický potenciál malých nekodujúcích RNA molekúl v in vitro... Available in a digital repository NRGL
Diagnostický potenciál piwi-RNA molekul v procesu in vitro fertilizace

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Dominika Šeršeň, DiS. Supervisor: doc. RNDr. Lenka Skálová, PhD. Consultant: doc. RNDr. ...

Šeršeň, Dominika; Skálová, Lenka; Raisová Stuchlíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2023

Náhrada škody způsobené volně žijícími živočichy
Tichý, Ján; Fabšíková, Tereza; Stejskal, Vojtěch
2023 - Slovak
Compensation for damage caused by wild animals Abstract This thesis deals with the comparison of the institutes of compensation for damages caused by wild animals within the legislation of the Slovak Republic and the Czech Republic. The common denominator of these institutes is the fact that the object that caused the damage (i.e. the wild animal) has no legal owner, it is res nullius. Therefore, the legislators in the compared legal systems created these institutes in order to avoid the 'unregulated' hunting of the animals in question. The thesis consists of four main parts, in the first part I discuss the theoretical background, definitions used in different legal systems and their equivalents. In turn, I define terms such as animal, animal, game, wild animal, specially protected animal, designated animal, and so on, depending on which term is used by which legislator. The first part is thus the theoretical basis for the following parts of the thesis The second and third parts are largely similar, as I have kept their system of treatment as similar as possible. The second part contains a detailed analysis of the Act on the Provision of Compensation for Damages and the Hunting Act (to the extent that it regulates compensation for damage caused by game). In this part, I analyse the legal regulation of these... Náhrada škody spôsobenej voľne žijúcimi živočíchmi Abstrakt Táto diplomová práca sa zaoberá porovnaním inštitútov náhrady škody spôsobenej voľne žijúcimi živočíchmi v rámci právnej úpravy Slovenskej republiky a Českej republiky. Spoločným menovateľom týchto inštitútov je skutočnosť, že objekt, ktorý škodu spôsobil (teda voľne žijúci živočích) nemá z právneho hľadiska žiadneho majiteľa, jedná sa o res nullius. Preto zákonodarcovia v porovnávaných právnych poriadkoch vytvorili tieto inštitúty, aby nedochádzalo k "živelnému" loveniu daných živočíchov. Prácu tvoria štyri hlavné časti, v rámci prvej časti sa venujem teoretickým východiskám, definíciám využívaným v jednotlivých právnych poriadkoch a ich ekvivalentom. Postupne definujem pojmy ako zviera, živočích, zver, voľne žijúci živočích, zvlášť chránený živočích, určený živočích a podobne, podľa toho, aký pojem ktorý zákonodarca využíva. Prvá časť tak predstavuje teoretický základ pre nasledujúce časti práce. Druhá a tretia časť sú z veľkej časti podobné, keďže systém ich spracovania som držal čo najpodobnejší. Druhá časť obsahuje podrobnú analýzu zákona o poskytování náhrad škod a zákona o myslivosti (v rozsahu úpravy náhrady škody spôsobenej zverou). V tejto časti sa venujem analýze právnej úpravy týchto inštitútov, ale aj rozhodovacej praxi súdov pri... Keywords: ochrana prírody; náhrada škody; voľne žijúce živočíchy; environment protection; compensation for damage; wild animals Available in a digital repository NRGL
Náhrada škody způsobené volně žijícími živočichy

Compensation for damage caused by wild animals Abstract This thesis deals with the comparison of the institutes of compensation for damages caused by wild animals within the legislation of the Slovak ...

Tichý, Ján; Fabšíková, Tereza; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2023

Možnosti mechanoskopického ztotožnění nástroje se zaměřením na krádeže vloupáním
Vilím, Frederik František; Dvořák, Marek; Šelleng, Dalibor
2023 - Slovak
Possibilities of toolmark examination with focus on theft by burglary Abstract (English) Diploma thesis deals with tool mark examination in the predominant first half. The thesis discusses tool mark examination as a forensic science, it describes its beginnings, types of toolmarks, the process of securing them and the individual types of examination. At several points, the thesis attempts to give specific examples of toolmark examination, and it tries to show a connection between them and the felony of theft by burglary. For some chapters, specific cases from case law are given to give the reader a better understanding of this field. In about the second half, the thesis focuses more on the felony of theft by burglary itself, with an emphasis on residential burglary and related aspects. The main theme of this thesis is the completion of knowledge from forensic toolmark examination, its relation to the felony of theft by burglary and the contribution of new knowledge gained from abroad. Beyond the actual execution of the examination, it deals with the legal aspects of these terms and evaluates the legal basis of the felony of theft by burglary, while not limiting itself to the Czech Republic. The goal of the thesis is to show to what extent it is possible to identify a particular toolmark connecting it to a... Možnosti mechanoskopického ztotožnění nástroje se zaměřením na krádeže vloupáním Abstrakt (český jazyk) Diplomová práce se v převážné první polovině zabývá mechanoskopií. Práce rozebírá mechanoskopii jako kriminalistickou vědu, popisuje její začátky, druhy mechanoskopických stop, proces jejich zajišťování a jednotlivé druhy examinace. Na více místech se práce snaží uvádět konkrétní příklady mechanoskopické examinace a přiblížit čitateli jejich propojení s trestným činem krádeže vloupáním. U některých kapitol jsou z důvodu vytvoření bližší představy čitatele o tomto oboru uvedeny konkrétní případy z judikatury. Přibližně druhá polovina práce je víc zaměřená na samotný trestný čin krádeže vloupáním, a to s důrazem na vloupání do bytových prostor a s tím souvisejícími aspekty. Hlavním tématem této práce je kompletizace poznatků z kriminalistické mechanoskopie, jejich souvislost s trestným činem krádeže vloupáním a přínos nových poznatků ze zahraničí. Mimo samotného provedení examinace se věnuje právním aspektům těchto pojmů a hodnotí právní základ trestného činu krádeže vloupáním, přičemž se neomezuje jen na Českou republiku. Cílem práce je ukázat do jaké míry je možné v rozličných situacích ztotožnit konkrétní mechanoskopickou stopu s konkrétním nástrojem a zároveň poukázat na možné postupy pachatelů krádeží... Keywords: mechanoskopie; krádež vloupáním; sešinutá stopa; toolmark examination; theft by burglary; striated mark Available in a digital repository NRGL
Možnosti mechanoskopického ztotožnění nástroje se zaměřením na krádeže vloupáním

Possibilities of toolmark examination with focus on theft by burglary Abstract (English) Diploma thesis deals with tool mark examination in the predominant first half. The thesis discusses tool mark ...

Vilím, Frederik František; Dvořák, Marek; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2023

noTitle
Osúch, Adam; Marková, Hana; Karfíková, Marie; Mrkývka, Petr
2023 - Slovak
In the first chapter of the dissertation, I determined the objectives of the dissertation, described the methodology of the dissertation and the methodology of the dissertation. I was based on suitable sources of the methodology of legal science, which is based on the principles of the methodology of social sciences. Part of the processing of the topic of legal regulation of the use of budget funds in selected countries of the European Union was also the definition of budget law in the system of financial law in exact accordance with the first partial theoretical goal of the dissertation: to summarize, analyze and systematize budget law in the system of financial law in the monitored countries. I implemented this in the second chapter of the dissertation and thereby fulfilled the first partial theoretical goal of the dissertation. In the third chapter of the dissertation, I paid attention to the budget of the European Union and the use of budget funds. First, I elaborated on the topic of the European Union budget, then I paid attention to the budgetary principles of the European Union and, in connection with the topic being processed, also to the budgetary rules of the European Union, while I did not neglect the analysis of the strengthening of the key rules for the management of the European Union... V první kapitole disertační práce jsem určil cíle disertační práce, popsal jsem metodiku disertační práce a metodologii disertační práce. Vycházel jsem přitom z vhodných pramenů metodologie právní vědy, která je založena na principech metodologie společenských věd. Součástí zpracování tématu právní úpravy čerpání rozpočtových prostředků ve vybraných zemích Evropské unie bylo i vymezení rozpočtového práva v systému finančního práva přesně v souladu s prvním dílčí teoretický cíl disertační práce: sumarizovat, analyzovat a systematizovat rozpočtové právo v systému finančního práva ve sledovaných zemích. Toto jsem realizoval ve druhé kapitole disertační práce a tím splnil první dílčí teoretický cíl disertační práce. Ve třetí kapitole disertační práce jsem věnoval pozornost rozpočtu Evropské unie a čerpání rozpočtových prostředků. Nejprve jsem rozpracoval téma rozpočtu Evropské unie, pak jsem věnoval pozornost rozpočtovým zásadám Evropské unie a v souvislosti se zpracovávaným tématem i finančním pravidlům Evropské unie, přičemž jsem neopomenul ani analýzu posílení klíčových pravidel pro řízení rozpočtu Evropské unie přesně v souladu s druhým dílčím teoretickým cílem: sumarizovat , analyzovat a systematizovat rozpočet Evropské unie a právní úpravu čerpání jejích rozpočtových prostředků. Také jsem naplnil... Keywords: štátny rozpočet; rozpočtové zásady; rozpočtové prostriedky; čerpanie rozpočtových prostriedkov; Európska únia; state budget; budgetary principles; budgetary resources; utilization of budgetary resources; European Union Available in a digital repository NRGL
noTitle

In the first chapter of the dissertation, I determined the objectives of the dissertation, described the methodology of the dissertation and the methodology of the dissertation. I was based on ...

Osúch, Adam; Marková, Hana; Karfíková, Marie; Mrkývka, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Dohled nad finančním systémem v Evropské unii
Mokoš, Martin; Kohajda, Michael; Sejkora, Tomáš; Papoušková, Zdenka
2023 - Slovak
The Financial System Supervision in the European Union Abstract In the first chapter of my dissertation theses, I defined the objectives of the dissertation theses, I chose suitable methods of scientific work, which I applied in the entire process of creating the dissertation theses, I described them in more detail, and I also described in detail the entire methodology of the dissertation theses. In the second chapter of the dissertation theses, I paid attention to the definition of the financial system in the European Union and also to the legal acts of supervision over the financial system in the European Union. I also described the basic supervision of the financial system in the European Union, the banking union as part of the financial supervision system, as well as the European System of Central Banks (ESCB) and summarized other aspects of the supervision of the financial system in the European Union. At the end of this chapter, I state that by summarizing the institutional arrangement of European supervision, I have fulfilled one of the set sub-goals. In the third and fourth chapters, I described and evaluated the functioning and structures of specific components of the mechanism of macroprudential supervision and microprudential supervision of the European Union as part of the supervision of the... V prvej kapitole mojej dizertačnej práce som vymedzil ciele dizertačnej práce, vyberal som vhodné metódy vedeckej práce, ktoré som aplikoval v celom procese vzniku dizertačnej práce, podrobnejšie som ich opísal a taktiež som podrobne opísal celú metodológiu dizertačnej práce. V druhej kapitole dizertačnej práce som venoval pozornosť vymedzeniu finančného systému v Európskej únii a taktiež aj právnym aktom dohľadu nad finančným systémom v Európskej únii. Opísal som aj východiská dohľad nad finančným systémom v Európskej únii, bankovú únia ako súčasť systému finančného dohľadu, taktiež aj Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) a zosumarizoval som ďalšie súvislosti dohľadu nad finančným systémom v Európskej únii. V závere tejto kapitoly konštatujem, že zosumarizovaním inštitucionálneho usporiadania európskeho dohľadu som splnil jeden zo stanovených čiastkových cieľov. V tretej a vo štvrtej kapitole som opísal, zanalyzoval a vyhodnotil fungovanie a štruktúry konkrétnych komponentov mechanizmu makroprudenciálneho dohľadu a miktorpudenciálneho dohľadu Európskej únie ako súčasti dohľadu nad finančným systémom v Európskej únii a aj aplikačné činnosti európskych inštitúcií, zúčastňujúcich sa dohľadu nad finančným systémom v Európskej únii, čím som už splnil ďalšie dva stanovené čiastkové ciele.... Keywords: dohľad; makroprudenciálny dohľad; mikroprudenciálny dohľad; finančnýsystém; Európska únia; finančný systém Európskej únie; supervision; macroprudential supervision; microprudential supervision; financialsystem; European Union; financial system of the European Union Available in a digital repository NRGL
Dohled nad finančním systémem v Evropské unii

The Financial System Supervision in the European Union Abstract In the first chapter of my dissertation theses, I defined the objectives of the dissertation theses, I chose suitable methods of ...

Mokoš, Martin; Kohajda, Michael; Sejkora, Tomáš; Papoušková, Zdenka
Univerzita Karlova, 2023

Solubilní endoglin: vliv na transport žlučových kyselin a cholesterolu v játrech
Grešková, Mária; Nachtigal, Petr; Němečková, Ivana
2023 - Slovak
Maria Greskova Soluble endoglin: effect on bile acids and cholesterol transport in livers Diplomathesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralové Pharmacy Background: Increased plasma levels of soluble endoglin (sEng) have been shown in patients with acute heart failure, hypertension, diabetes mellitus type 2, and other metabolic and cardiovascular diseases such as e.g. hypercholesterolemia, atherosclerosis and cystic fibrosis, which influence as well liver functions. As there are no available data showing effect of sEng on the transport of cholesterol and bile acids, the aim ofthis diplomathesis wasto describe them. Methods: In this study were used six months-old female mice with high level of sEng on CBAxC57BL/6J background and control mice (n = 8, in each group) fed with chow diet for three months. /n vivo study was performed to analyze bile flow. mRNA expression of proteins responsible for cholesterol and bile acids transport and metabolism in the liver was performed by qRT-PCR. Results: sEng did not lead to changes neither in the bile flow nor in the concentration of cholesterol in plasma and liver. There were found no changes in the mRNAexpression of Sr-b1, Hmgcr, Abcg5, Abcg$, Acat2, Abcb4, Abcb11, Abcc2. sEng led to decrease in mRNAexpression of Cyp7al. Conclusion:... Mária Grešková Solubilný endoglin: vplyv na transport žlčových kyselín a cholesterolu v pečeni Cieľ práce: Zvýšené plazmatické hladiny solubilného endoglínu (sEng) boli zistené u prejavmi akútneho srdečného zlyhania, hypertenziou, diabetom mellitom typu 2, a ďalších metabolických a kardiovaskulárnych ochorení ako napr. eróza a cystická fibróza, ktoré ovplyvňujú i pečene. Vzhľadom k tomu, že nie sú dostupné dáta s cholesterolu a žlčových kyselín, bolo zámerom tejto diplomovej práce popísanie tohoto žité šesť mesiacov staré samice s na CBAxC57BL/6J podklade a kontrolné myši (n = 8, v každej skupine), kŕmené tri mesiace štandardnou diétou. Pre zistenie toku žlče bola uskutočnená štúdia. a žlčových kyselín bola stanovená metodou qRT toku žlči ani ku zmenám v pečeni. Analýzou mRNA expresie transportných proteínov žiadna zmena medzi experimentálnou a Bola pozorovaná znížená mRNA expresia Výsledky diplomovej práce ukázali, že vysoká plazmatická hladina sEng znížila , tzv. "rate limiting" enzýmu v syntéze žlčových kyselín Vzhľadom k tomu, že neboli pozorované funkčné zmeny pečene je možné predpokladať, že sEng nebude ovplyvňovať metabolizmus cholesterolu a žlčových kyselín v Available in a digital repository NRGL
Solubilní endoglin: vliv na transport žlučových kyselin a cholesterolu v játrech

Maria Greskova Soluble endoglin: effect on bile acids and cholesterol transport in livers Diplomathesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralové Pharmacy Background: ...

Grešková, Mária; Nachtigal, Petr; Němečková, Ivana
Univerzita Karlova, 2023

Strategické dárcovství v kontextu proměny Nadace České spořitelny: popis dvou rozličných dárcovských strategií
Žertová, Lucia; Pospíšilová, Tereza; Dohnalová, Marie
2023 - Slovak
Strategické darcovstvo v kontexte premeny Nadácie Českej sporiteľne: Popis dvoch rozličných darcovských stratégií Abstract This thesis deals with the issue of corporate philanthropy and its challenges in a case study of the transformation of the donor strategy of the Česká sporiteľna Foundation after its merging with the Depositum Bonum Foundation. The outcome of this study is a description of the merger of these foundations, and the aspects of the strategy in which the change took place. It is an assessment of the foundation's giving style, its relationship with the state, and the level at which it seeks to achieve social change. A further objective is to identify whether the new strategy shows signs of effective philanthropy or other approaches that might aid it in dealing with the challenges, that foundations of this type face, particularly the issues of legitimacy, effectiveness and accountability to stakeholders. Keywords: civil society, non-profit organisation, corporate foundation, corporate philanthropy, effective philanthropy, strategic giving, venture philanthropy. Strategické darcovstvo v kontexte premeny Nadácie Českej sporiteľne: Popis dvoch rozličných darcovských stratégií Abstrakt Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou firemnej filantropie, a výziev ktoré so sebou prináša v prípadovej štúdii premeny darcovskej stratégie Nadácie Českej sporiteľne po fúzii s Nadáciou Depositum Bonum. Výsledkom skúmania je teda popis samotného zlúčenia týchto nadácií, a aspektov stratégie NČS, v ktorých nastala zmena. Jedná sa o zhodnotenie darcovského štýlu nadácie, jej vzťahu so štátom a úrovne, na ktorej sa snaží dosahovať spoločenské zmeny. Ďalším cieľom je identifikovať, či nová stratégia NČS vykazuje známky efektívnej filantropie či iných prístupov, ktoré by jej mohli napomáhať k vyrovnávaniu sa s problémami nadácií tohto typu, obzvlášť s problémom legitimity a efektivity a zodpovedania sa stakeholderom. Kľúčové slová: občianska spoločnosť, nezisková organizácia, firemná nadácia, firemná filantropia, efektívna filantropia, strategická filantropia, venture filantropia. Keywords: občianska spoločnosť; nezisková organizácia; firemná nadácia; firemná filantropia; efektívna filantropia; strategická filantropia; venture filantropia; civil society; non-profit organisation; corporate foundation; corporate philanthropy; effective philanthropy; strategic giving; venture philanthropy Available in a digital repository NRGL
Strategické dárcovství v kontextu proměny Nadace České spořitelny: popis dvou rozličných dárcovských strategií

Strategické darcovstvo v kontexte premeny Nadácie Českej sporiteľne: Popis dvoch rozličných darcovských stratégií Abstract This thesis deals with the issue of corporate philanthropy and its challenges ...

Žertová, Lucia; Pospíšilová, Tereza; Dohnalová, Marie
Univerzita Karlova, 2023

Europeizace problematiky rovnosti pohlaví ve státech východní Evropy: případ Slovenska a Slovinska
Petrechová, Sára; Váška, Jan; Menclová, Barbora
2023 - Slovak
Gender equality has long been declared as one of the European Union's (EU) core values and priorities, and its importance is still emphasised today. EU Member States are expected to participate in and take action to promote gender equality. This thesis focuses on the analysis of the process of Europeanisation of gender equality agenda in two Central and Eastern European (CEE) member states, namely Slovenia and Slovakia. Slovenia has long been at the top of surveys on the state of gender equality. Slovenia is more active and successful in promoting and supporting gender equality compared to other EU Member States in the region, while Slovakia is at the other end of the ranking, facing stagnation and lack of progress in this area. The theoretical framework of the thesis is based on the new institutionalism, which allows to analyse the impact of institutions and institutional changes at the national level on the process of Europeanisation of gender policy. At the analytical level, the thesis applies a three-level framework of polity, politics, and policy, which examines institutional arrangements, political parties and their approach to gender equality, and legislative changes related to gender equality in both countries. The aim of the thesis is to identify factors that positively or negatively... Rodová rovnosť je dlhodobo deklarovaná ako jedna zo základných hodnôt a priorít Európskej únie (EÚ) a jej význam sa zdôrazňuje dodnes. Členské štáty EÚ majú povinnosť podieľať sa na presadzovaní rodovej rovnosti a podnikať kroky na jej dosiahnutie. Táto diplomová práca sa zameriava na analýzu procesu europeizácie rodovej rovnosti v dvoch východoeurópskych členských štátoch, konkrétne v Slovinsku a na Slovensku. Slovinsko je dlhodobo na vrchných priečkach prieskumov stavu rodovej rovnosti. Slovinsko je aktívnejšie a úspešnejšie v presadzovaní a podpore rodovej rovnosti v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ z tohto regiónu, zatiaľ čo Slovensko je na opačnom konci rebríčka, kde čelí stagnácii a nedostatočnému pokroku v tejto oblasti. Teoretický rámec práce je založený na novom inštitucionalizme, ktorý umožňuje analyzovať vplyv inštitúcií a inštitucionálnych zmien na národnej úrovni na proces europeizácie rodovej politiky. Na analytickej úrovni práca aplikuje trojúrovňový rámec politického zriadenia, polity, politics a policy, ktorý skúma inštitucionálne usporiadanie, politické strany a ich prístup k rodovej rovnosti a legislatívne zmeny súvisiace s rodovou rovnosťou v oboch krajinách. Cieľom práce je identifikovať faktory, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú proces europeizácie rodovej... Keywords: Rodová rovnosť; europeizácie; Slovinsko; Slovensko; inštitucionalizmus; polity; politics; policy; EÚ; Gender equality; europeanization; Slovenia; Slovakia; institutionalism; polity; politics; policy; EU Available in a digital repository NRGL
Europeizace problematiky rovnosti pohlaví ve státech východní Evropy: případ Slovenska a Slovinska

Gender equality has long been declared as one of the European Union's (EU) core values and priorities, and its importance is still emphasised today. EU Member States are expected to participate in and ...

Petrechová, Sára; Váška, Jan; Menclová, Barbora
Univerzita Karlova, 2023

Nové inhibitory topoisomerasy II - studie antiproliferačních účinků a vlivu na protinádorovou aktivitu anthracyklinů
Vrobelová, Adriana; Šimůnek, Tomáš; Jirkovská, Anna
2023 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Adriana Vrobelová Supervisor: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD. Title of diploma thesis: New inhibitors of topoisomerase II - study of antiproliferative effects and influence on antitumor activity of anthracyclines Despite the dose-limiting cardiotoxicity, anthracyclines (ANT) are among the most effective and widely used antitumor drugs. The only registered drug to prevent this adverse effect is dexrazoxane, whose cardioprotective activity is currently attributed to interaction with topoisomerase 2 (TOP2) beta. This relatively new hypothesis provides an opportunity for the discovery and study of new TOP2 inhibitors, that could be more beneficial cardioprotective drugs. An essential condition for the use of a potential cardioprotective agent is, however, the absence of a negative influence on anticancer efficacy. In this work, we studied the antiproliferative activity of new substances derived from the molecule BNS-22, which is a catalytic inhibitor of TOP2 and manifested cardioprotective activity. We also studied the activity against the antiproliferative effect of daunorubicin (DAU), to clarify the compatibility in case of combined use. These experiments were performed on the leukocytic cell... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Adriana Vrobelová Školiteľ: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD. Názov diplomovej práce: Nové inhibítory topoizomerázy II - štúdia antiproliferačných účinkov a vplyvu na protinádorovú aktivitu antracyklínov Napriek svojej dávkovo obmedzujúcej kardiotoxicite patria antracyklíny (ANT) medzi najpoužívanejšie a najefektívnejšie protinádorové liečivá. Jediným registrovaným liečivom k prevencii vzniku ANT kardiotoxicity je dexrazoxán, ktorého kardioprotektívne účinky sa aktuálne pripisujú interakcii s topoizomerázou 2 (TOP2) beta. Táto relatívne nová hypotéza poskytuje priestor pre objav a štúdium nových inhibítorov TOP2, ktoré by mohli byť použité ako výhodnejšie kardioprotektívne liečivá. Zásadnou podmienkou pre použitie potenciálneho kardioprotektíva je však absencia negatívneho ovplyvnenia protinádorovej účinnosti ANT. V tejto práci sme študovali antipoliferačnú aktivitu nových látok odvodených od parentnej molekuly BNS-22, ktorá je katalytickým inhibítorom TOP2 a prejavila kardioprotekčnú aktivitu. Okrem toho sme študovali aj ich vplyv na antiproliferačný účinok daunorubicínu (DAU) pre objasnenie kompatibility v prípade kombinovaného použitia s ANT. Dané experimenty boli uskutočnené na leukocytárnej bunkovej... Available in a digital repository NRGL
Nové inhibitory topoisomerasy II - studie antiproliferačních účinků a vlivu na protinádorovou aktivitu anthracyklinů

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Adriana Vrobelová Supervisor: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD. Title of diploma thesis: New ...

Vrobelová, Adriana; Šimůnek, Tomáš; Jirkovská, Anna
Univerzita Karlova, 2023

Klienti terénní sociální práce v marginalizované romské komunitě
Köpplová, Diana; Bittnerová, Dana; Abu Ghosh, Yasar
2023 - Slovak
Keywords: Romové; sociální práce; vyloučená lokalita; Slovensko; kvalitativní výzkum; Roma; social work; excluded locality; Slovakia; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Klienti terénní sociální práce v marginalizované romské komunitě

Köpplová, Diana; Bittnerová, Dana; Abu Ghosh, Yasar
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases