Number of found documents: 22
Published from to

Analýza spotřební funkce v podmínkách ČR
Arlt, Josef; Čutková, Jindra; Radkovský, Štěpán
2001 - Czech
Tato studie objasňuje základní aspekty hypotézy permanentního důchodu a životního cyklu. Dále obsahuje dvě základní koncepce ekonometrického modelování spotřební funkce. Charakterizuje hlavní tendence ve vývoji spotřebitelské poptávky v daném období. This study explains the basic aspects of permanent income hypothesis and the life cycle. It also contains two basic concepts of econometric modeling consumption function. Describes the main trends in consumer demand during the period. Keywords: Czech national bank; consumption; savings; demand; úspory; poptávka; spotřeba; důchod Available in a digital repository NRGL
Analýza spotřební funkce v podmínkách ČR

Tato studie objasňuje základní aspekty hypotézy permanentního důchodu a životního cyklu. Dále obsahuje dvě základní koncepce ekonometrického modelování spotřební funkce. Charakterizuje hlavní tendence ...

Arlt, Josef; Čutková, Jindra; Radkovský, Štěpán
Česká národní banka, 2001

Stabilita dlouhodobé poptávky po široce definovaných penězích v otevřené ekonomice
Melecký, Martin
2001 - Czech
Cílem této práce je rozšířit specifikaci poptávky po penězích o některé determinanty relevantní pro formování vztahu v malé otevřené ekonomice. Jedná se zejména o zahrnutí veličiny odpovídající efektu měnové substituce, což můžže být v případě malé otevřené tranzitivní ekonomiky jeden z potenciálních zdrojů výkyvů v rychlosti oběhu peněz a druhým je vliv světových úrokových sazeb, resp. úrokového diferenciálu determinující příliv zejména krátkodobého kapitálu. This paper strives to enlarge the traditional form of money demand for closed economy with some additional foreign or international determinants. These are, according to presented theory of currency substitution, nominal exchange rate CZK/DEM (or CZK/USD) and yield of foreign assets (3M LIBOR on DEM-assets and Treasury Bill yield) expressed in Czech Crowns. Such specified money demand was estimated using three cointegration methods namely JOH(1), JOH(2) and DOLS to attain sufficient robustness of estimated money demand function. Keywords: Czech national bank; currency; demand; inflace; poptávka; ekonomika; ekonomická nerovnováha Available in a digital repository NRGL
Stabilita dlouhodobé poptávky po široce definovaných penězích v otevřené ekonomice

Cílem této práce je rozšířit specifikaci poptávky po penězích o některé determinanty relevantní pro formování vztahu v malé otevřené ekonomice. Jedná se zejména o zahrnutí veličiny odpovídající efektu ...

Melecký, Martin
Česká národní banka, 2001

Výkonnost a struktura nabídkové strany
Flek, Vladislav; Hájek, Mojmír; Prokop, Ladislav; Hurník, Jaromír; Racková, Lenka; Soukupová, Eva
2001 - Czech
Zpráva se pokouší o spojení jednotlivých dílčích pohledů, aby byly ve vzájemné souvislosti zachyceny podstatné aspekty fungování nabídkové strany české ekonomiky. Zaměřuje se zejména na údaje 2. poloviny 90. let, včetně údajů dostupných za rok 2000. The report attempts to link individual partial views to be captured in mutual respect essential aspects of the supply side of the Czech economy. It focuses mainly on data 2nd half of the 90 years, including the data available for 2000. Keywords: Czech national bank; inflation; productivity; produktivita; inflace; míra nezaměstnanosti; trh práce Available in a digital repository NRGL
Výkonnost a struktura nabídkové strany

Zpráva se pokouší o spojení jednotlivých dílčích pohledů, aby byly ve vzájemné souvislosti zachyceny podstatné aspekty fungování nabídkové strany české ekonomiky. Zaměřuje se zejména na údaje 2. ...

Flek, Vladislav; Hájek, Mojmír; Prokop, Ladislav; Hurník, Jaromír; Racková, Lenka; Soukupová, Eva
Česká národní banka, 2001

Vybrané otázky měnové politiky v ČR
Jonáš, Jiří
2001 - Czech
Tato studie se zabývá vybranými otázkami měnové politiky v období před měnovým otřesem, po otřesu a v souvislosti se vstupem do Evropské měnové unie. Jsou zde diskutovány příčiny vzniku vnější nerovnováhy, problémy spojené s volbou nového rámce měnové politiky po opuštění fixního kurzu, souvislosti se vstupem do Evropské unie. This study deals with some issues of monetary policy in the period before the monetary shock after shock in connection with the entry into the European Monetary Union. There are discussed the causes of external imbalances, problems related to the election of a new monetary policy framework after leaving the fixed exchange rate, with the entry into the European Union. Keywords: Czech national bank; economic growth; crisis; krize; monetární politika; ekonomický růst; Evropská unie; ekonomická nerovnováha Available in a digital repository NRGL
Vybrané otázky měnové politiky v ČR

Tato studie se zabývá vybranými otázkami měnové politiky v období před měnovým otřesem, po otřesu a v souvislosti se vstupem do Evropské měnové unie. Jsou zde diskutovány příčiny vzniku vnější ...

Jonáš, Jiří
Česká národní banka, 2001

Mikroekonomické aspekty transmisního mechanismu měnové politiky v úvěrovém kanále (empirická studie)
Buchtíková, Alena
2001 - Czech
Úkolem této studie je popsat vybrané mikroekonomické aspekty transmisního mechanismu měnové politiky, působící v úvěrovém kanále přes vazbu objemu úvěrů v ekonomice na úrokové sazby. Zaměřuje se pouze na oblast podnikových úvěrů. Jsou zde analyzovány zejména aspekty transmisního mechanismu, které nelze odhalit analýzou agregovaných údajů. The objective of this study is to describe selected microeconomic aspects of monetary policy transmission mechanism, operating in the lending channel through bond loans in the economy on interest rates. It focuses only on the area of corporate lending. Are analyzed, in particular concerning the transmission mechanism, which can not be detected analyzing aggregated data. Keywords: Czech national bank; interest rate; credits; úvěry; úroková míra; podnik; investice Available in a digital repository NRGL
Mikroekonomické aspekty transmisního mechanismu měnové politiky v úvěrovém kanále (empirická studie)

Úkolem této studie je popsat vybrané mikroekonomické aspekty transmisního mechanismu měnové politiky, působící v úvěrovém kanále přes vazbu objemu úvěrů v ekonomice na úrokové sazby. Zaměřuje se pouze ...

Buchtíková, Alena
Česká národní banka, 2001

Odhad potenciálního produktu a produkční mezery v ČR
Hájek, Mojmír; Bezděk, Vladimír
2001 - Czech
V této studii jsou nejprve popsány dvě metody odhadu potenciálního produktu a z toho plynoucí odhad produkční mezery. Jedná se o vyhlazení reálného HDP pomocí Hodrick-Prescottova filtru a použžití produkční funkce. This study first describes two methods for estimating potential output and the resulting estimate of the output gap. It is a smoothing real GDP using the Hodrick-Prescott filter and use production function. Keywords: Czech national bank; unemployment rate; product; produkt; produkční hranice; míra nezaměstnanosti; hrubý domácí produkt Available in a digital repository NRGL
Odhad potenciálního produktu a produkční mezery v ČR

V této studii jsou nejprve popsány dvě metody odhadu potenciálního produktu a z toho plynoucí odhad produkční mezery. Jedná se o vyhlazení reálného HDP pomocí Hodrick-Prescottova filtru a použžití ...

Hájek, Mojmír; Bezděk, Vladimír
Česká národní banka, 2001

Výkonnost a struktura nabídkové strany
Flek, Vladislav; Hájek, Mojmír; Prokop, Ladislav; Humík, Jaromír; Racková, Lenka; Soukupová, Eva
2001 - Czech
Zpráva se pokouší o spojení jednotlivých dílčích pohledů, aby byly ve vzájemné souvislosti zachyceny podstatné aspekty fungování nabídkové strany české ekonomiky. Zaměřuje se zejména na údaje 2. poloviny 90. let, včetně údajů dostupných za rok 2000. The report attempts to link individual partial views to be captured in mutual respect essential aspects of the supply side of the Czech economy. It focuses mainly on data 2nd half of the 90 years, including the data available for 2000. Keywords: Czech national bank; inflation; productivity; produktivita; inflace; míra nezaměstnanosti; trh práce Available in a digital repository NRGL
Výkonnost a struktura nabídkové strany

Zpráva se pokouší o spojení jednotlivých dílčích pohledů, aby byly ve vzájemné souvislosti zachyceny podstatné aspekty fungování nabídkové strany české ekonomiky. Zaměřuje se zejména na údaje 2. ...

Flek, Vladislav; Hájek, Mojmír; Prokop, Ladislav; Humík, Jaromír; Racková, Lenka; Soukupová, Eva
Česká národní banka, 2001

Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994 - 2000
Arlt, Josef; Guba, Milan; Radkovský, Štěpán; Sojka, Milan; Stiller, Vladimír
2001 - Czech
Tato práce se snaží ukázat vývoj poptávky po penězívch v ČR v letech 1994-2000 a poukázat na vliv některých faktorů, které na její vývoj působily. Práce stručně nastiňuje některé teoretické přístupy ke zkoumání poptávky po penězích, obsahuje datové a metologické vymezení analýzy a ekonometrickou analýzu problému. A v závěrečné části vyhodnocuje předchozí ekonometrické analýzy a stručně shrnuje celkové výsledky. This paper seeks to show the development of demand penězívch in the Czech Republic in 1994-2000, and point out the influence of some factors that influenced its development. The paper briefly outlines some of the theoretical approaches to the examination of the demand for money, and includes data definition metologické analysis and econometric analysis of the problem. And in the final section evaluates previous econometric analyzes and summarizes the overall results. Keywords: Czech national bank; monetary policy; econometric analysis; monetární politika; ekonometrie; ekonomické modely; poptávka Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994 - 2000

Tato práce se snaží ukázat vývoj poptávky po penězívch v ČR v letech 1994-2000 a poukázat na vliv některých faktorů, které na její vývoj působily. Práce stručně nastiňuje některé teoretické přístupy ...

Arlt, Josef; Guba, Milan; Radkovský, Štěpán; Sojka, Milan; Stiller, Vladimír
Česká národní banka, 2001

Vliv osobních a finančních nákladů na podnikatelský sektor (úvodní studie)
Flek, Vladislav
2000 - Czech
Práce zkoumá strukturu skrývající se za agregovanými daty a usiluje o určité alternativní měření fenoménu nákladové inflace. Záměrem je především snaha o formulaci alternativní, v analytické praxi doposud nepřílišš užžívané metody, jejힾ praktická relevance i uplatnění náročnějššího ekonometrického přístupu porostou s délkou dostupných časových řad. The thesis examines the structure behind the aggregated data and seeks an alternative measurement of the phenomenon of cost inflation. The intention is primarily an effort to formulate an alternative, in analytical practice so far not very commonly used methods, the relevance and practical application demanding econometric approach will increase with the length of available time series. Keywords: Czech national bank; mikroekonomie; životní náklady; důchod; podnik Available in a digital repository NRGL
Vliv osobních a finančních nákladů na podnikatelský sektor (úvodní studie)

Práce zkoumá strukturu skrývající se za agregovanými daty a usiluje o určité alternativní měření fenoménu nákladové inflace. Záměrem je především snaha o formulaci alternativní, v analytické praxi ...

Flek, Vladislav
Česká národní banka, 2000

Česká dezinflace a hrubý domácí produkt
Izák, Vratislav
2000 - Czech
Zpráva charakterizuje hlavní rysy českého makroekonomického vývoje v období 1995:1 - 1999:3 s důrazem na snížení nominálního růstu HDP zejména v roce 1999. Pojednává o analytickém rámci,aby umožnila teoreticky vysvětlit českou makroekonomiku. Byl zkonstruován dynamický model v otevřené ekonomice vládního sektoru a několik simulačních cvičení napodobujících český makroekonomický vývoj. The paper characterizes the main features of the czech macroeconomic development in the time period 1995:1 - 1999:3 stressing the decrease in nominal GDP growth especially in 1999. It discusses the analytical framework being able theoretically explain the Czech macroeconomic story. The dynamic model for an open economy with government sector has been constructed and several simulation exercises imitating Czech macroeconomic development have been made. Keywords: Czech national bank; macroeconomic development; inflation; inflace; hrubý domácí produkt; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Česká dezinflace a hrubý domácí produkt

Zpráva charakterizuje hlavní rysy českého makroekonomického vývoje v období 1995:1 - 1999:3 s důrazem na snížení nominálního růstu HDP zejména v roce 1999. Pojednává o analytickém rámci,aby umožnila ...

Izák, Vratislav
Česká národní banka, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases