Počet nalezených dokumentů: 17
Publikováno od do

Mezi morfologií a slovotvorbou: gramatická kategorie čísla u toponym
Štěpán, Pavel
2019 - český
Příspěvek se zabývá specifickými funkcemi gramatické kategorie čísla u českých toponym. Vzhledem k tomu, že propria vytvářejí specifickou vrstvu jazyka, i jejich gramatické kategorie mohou vykazovat jisté odlišnosti. U mnoha toponym plurálové zakončení neplní svou obvyklou úlohu pouhé gramatické koncovky, protože nevyjadřuje pluralitu nebo vícečetný charakter objektu (např. skutečnost, že objekt sestává z více částí). Užití plurálového zakončení je u mnoha toponym analogické, analogie je založena na mechanickém napodobení formy jiných toponym. V těchto případech plurálové zakončení plní spíše funkci derivačního slovotvorného sufixu než úlohu pouhé gramatické koncovky. U některých toponym je však gramatická funkce plurálové koncovky zachována. Rozhodující kritérium pro rozpoznání funkce plurálového zakončení je založeno na vyhodnocení podrobností daného propriálně pojmenovacího aktu. The paper deals with the specific functions of the grammatical category of number in Czech toponyms. As proper nouns form a specific sphere of the language, also their grammatical categories may display differences from the core of the lexicon. In many toponyms the plural ending does not fulfil the usual role of the grammatical ending, for it does not express the plurality or the multiple character of the object (e.g. the fact that the object consists of several parts). The use of the plural ending is merely analogical in many toponyms, the analogy is based on mechanical imitation of the form of other toponyms. In these cases the plural ending functions rather as a derivative word-formation suffix than a mere grammatical ending. On the other hand, in some toponyms the grammatical function of the plural ending is still kept. The decisive criterion for the detection of the function of the plural ending is based on the details of the given naming act. Klíčová slova: proper names; toponyms; morphology; word-formation; grammatical ending; grammatical number; plural; singular; suffix Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Mezi morfologií a slovotvorbou: gramatická kategorie čísla u toponym

Příspěvek se zabývá specifickými funkcemi gramatické kategorie čísla u českých toponym. Vzhledem k tomu, že propria vytvářejí specifickou vrstvu jazyka, i jejich gramatické kategorie mohou vykazovat ...

Štěpán, Pavel
Ústav pro jazyk český, 2019

O známých i neznámých názvech minerálů
Děngeová, Zuzana
2019 - český
V příspěvku je věnována pozornost názvům minerálů. Při analýze lexikálního materiálu vycházíme z hesláře písmene A připravovaného Akademického slovníku současné češtiny (ASSČ) a z publikace Nerostopis čili Mineralogia (z roku 1837) Jana Svatopluka Presla. Zaměřujeme se na sémantickou motivaci vzniku názvů minerálů a na pojmenovací postupy, které jsou při pojmenovávání minerálů využívány. Představujeme strukturu heslového odstavce terminologických hesel, názvů minerálů, v ASSČ. This article is focused on names of minerals. We analyzed lexical material of The Academic Dictionary of Contemporary Czech (Akademický slovník současné češtiny (ASSČ), first part: letter A) and of publication Nerostopis čili Mineralogia (Presl, 1837). We discuss the word formation, semantic motivation and naming process in group of names of minerals. The aim of the article is to present the structure of mineral name in the entry in ASSČ. Klíčová slova: names of minerals; monolingual dictionary; lexicography; word formation Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
O známých i neznámých názvech minerálů

V příspěvku je věnována pozornost názvům minerálů. Při analýze lexikálního materiálu vycházíme z hesláře písmene A připravovaného Akademického slovníku současné češtiny (ASSČ) a z publikace Nerostopis ...

Děngeová, Zuzana
Ústav pro jazyk český, 2019

Korespondence abatyše Doroty z Krumlova
Hejdová, Tereza
2019 - český
Příspěvek se věnuje Dorotě z Krumlova a jejímu působení na pozici abatyše v konventu klarisek v Panenském Týnci a v konventu benediktinek u svatého Jiří. Popisuje historický kontext a vysvětluje, jak mohlo dojít k přesunu abatyše mezi dvěma klášterními komunitami. Text se zaměřuje na lingvistickou analýzu Dorotiných dopisů – přes hláskosloví a morfologii se dostává ke stylistice. The article focuses on Dorota from Krumlov and her activity in the posts of abbess of two convents – the convent of Poor Clares in Panenský Týnec and the Benedictine convent of Saint George in the Prague Castle. It describes the historical context and explains the possible transfer of abbess among the monastic communities. The largest space is dedicated to the linguistic analysis of the remaining letters of Dorota from Krumlov from the both convents – through phonology and morphology gets to the stylistic level. Klíčová slova: Abbess; Early Modern Era; religious life; correspondence; linguistic analysis; convent of Poor Clares in Panenský Týnec; Convent of Saint George in the Prague Castle Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Korespondence abatyše Doroty z Krumlova

Příspěvek se věnuje Dorotě z Krumlova a jejímu působení na pozici abatyše v konventu klarisek v Panenském Týnci a v konventu benediktinek u svatého Jiří. Popisuje historický kontext a vysvětluje, jak ...

Hejdová, Tereza
Ústav pro jazyk český, 2019

Stylistické kvalifikátory v Akademickém slovníku současné češtiny
Lišková, Michaela
2019 - český
Text se zabývá stylistickými kvalifikátory v Akademickém slovníku současné češtiny. Představuje jejich koncepční repertoár: 1. stylistické kvalifikátory v užším smyslu (kolokviální výraz, knižní výraz, slangový a profesionální výraz ad.), 2. kvalifikátory označující expresivitu a emocionalitu (hanlivý výraz, vulgární výraz, zjemnělý výraz, dětský výraz ad.), 3. časové kvalifikátory (historismus, zastaralý výraz), 4. teritoriální kvalifikátory (regionalismus, dialektismus) a konečně 5. frekvenční kvalifikátor (řidší výraz). Zvolené kvalifikátory navazují na českou lexikografickou tradici a dílčím způsobem ji modifikují. Klíčová slova: monolingual dictionary; lexicon; stylistic markers Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Stylistické kvalifikátory v Akademickém slovníku současné češtiny

Text se zabývá stylistickými kvalifikátory v Akademickém slovníku současné češtiny. Představuje jejich koncepční repertoár: 1. stylistické kvalifikátory v užším smyslu (kolokviální výraz, knižní ...

Lišková, Michaela
Ústav pro jazyk český, 2019

Popis projektu „Česká příjmení“ pro žáky 1. stupně ZŠ
Dvořáková, Žaneta
2019 - český
Příspěvek se zabývá možnostmi, jak lze přiblížit problematiku motivací českých příjmení žákům na 1. stupni základní školy. K tomuto účelu vytvořené pracovní listy se snaží v dětech hravou a poutavou formou podnítit zájem o vlastní jména a etymologii. The paper is focused on possible ways of introducing lower primary school pupils to the topic of motivations of Czech surnames. Worksheets have been created to encourage children's interest in proper names and etymology in a playful and engaging manner. Klíčová slova: proper names; surnames; etymology; motivation of family names; teaching Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Popis projektu „Česká příjmení“ pro žáky 1. stupně ZŠ

Příspěvek se zabývá možnostmi, jak lze přiblížit problematiku motivací českých příjmení žákům na 1. stupni základní školy. K tomuto účelu vytvořené pracovní listy se snaží v dětech hravou a poutavou ...

Dvořáková, Žaneta
Ústav pro jazyk český, 2019

Deminutivní tvoření oikonym na území Čech
Martinkovičová, Barbora
2019 - český
Cílem studie je předložit seznam všech doložených deminutivních oikonym na území Čech odvozených od obyvatelských a posesivních místních jmen, popsat slovotvorné typy, jejich chronologizaci a způsob vzniku. Studie umožňuje srovnání s výsledky analýzy Rudolfa Šrámka, jenž zkoumal deminutivní oikonyma na moravskoslezském území. Dospívá k závěru, že se deminutiva na území Čech liší ve všech zkoumaných aspektech, důvodem by mohly být větší územní rozsah sledované oblasti a čilejší kolonizační aktivita na tomto území. The aim of the article is to originate the list of every documented diminutive oikonyms in Bohemian derived from inhabitant and possessive toponyms, describe word-forming types, chronological development and the way of their origin. The paper enables the comparison with the analysis of Rudolf Šrámek, who explored the diminutive oikonyms in the area of Moravian and Silesian. The paper shows, that the diminutive oikonyms in Bohemian are different in every explored aspects. The reasons for this state could be the larger expanse of the observed area and bigger colonization activity. Klíčová slova: toponymy; oikonyms; diminutives; topoformants; Bohemia; list Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Deminutivní tvoření oikonym na území Čech

Cílem studie je předložit seznam všech doložených deminutivních oikonym na území Čech odvozených od obyvatelských a posesivních místních jmen, popsat slovotvorné typy, jejich chronologizaci a způsob ...

Martinkovičová, Barbora
Ústav pro jazyk český, 2019

Fronta na maso – Husákova stodola – Stalinova ponožka aneb Pražská nestandardizovaná urbanonymie jako prostředek tiché rezistence i kolektivního humoru v čase světlých zítřků
Ptáčníková, Martina
2019 - český
Městskou urbanonymii lze charakterizovat jako mnohovrstevnatou strukturu. Netvoří ji jen jména, která lze vidět na uličních tabulkách na nárožích domů, ale také jména nestandardizovaná, vznikající zcela spontánně, uplatňující se primárně v komunikaci mluvené a sloužící v určitém kontextu jako náhrada jmen standardizovaných. Tento příspěvek se věnuje nestandardizovaným jménům, která se užívala v době bývalého režimu. Jejich funkcí bylo mj. ironizovat (někdy přímo i dehonestovat) režim a jejich vznik byl odmítnutím úředně vnuceného názvosloví, jakož i obranou před přejmenovací mánií. Žádná pozornost nebyla dosud věnována této skupině nestandardizovaných urbanonym, jejich společenské ani komické úloze. Přitom právě na nich se nejvíce ukazuje potřeba sběru veškeré nestandardizované urbanonymie. S odchodem nejstarších pamětníků zmizí tato jména, věrně ilustrující svou dobu i paměť města, v propadlišti dějin navždy. The toponymy of the urban area seems to be a difficult structure with a lot of layers. It is created by standardized (official) names and also by non-standardized names. Non-standardized names rise spontaneously, they are used in spoken communication and sometimes they can even replace the official names. This paper focuses on non-standardized names used during the communist era. These names had a special functions: they ironized former regime and they were sort of a defense against re-naming of public spaces. The onomastics has not paid attention to these names yet, although they were really important. They had considerable social role as well as comic role and it is necessary to collect them. Only a small amount of the oldest people know them now. When eyewitnesses pass away, these names will disappear forever. Klíčová slova: non-standardized urbanonymy; Prague; communism; interdisciplinarity Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Fronta na maso – Husákova stodola – Stalinova ponožka aneb Pražská nestandardizovaná urbanonymie jako prostředek tiché rezistence i kolektivního humoru v čase světlých zítřků

Městskou urbanonymii lze charakterizovat jako mnohovrstevnatou strukturu. Netvoří ji jen jména, která lze vidět na uličních tabulkách na nárožích domů, ale také jména nestandardizovaná, vznikající ...

Ptáčníková, Martina
Ústav pro jazyk český, 2019

O slovníkových transmisích
Černá, Alena M.
2018 - český
Daniel Adam z Veleslavína (1546–1599) je oprávněně považován za zakladatele českého slovníkářství, na jehož práci navázaly další generace a jehož čeština se stala vzorem pro období národního obrození. Příspěvek je věnován několika metaforickým lexikálním jednotkám, které poprvé Veleslavín užil ve svých slovnících (zejména ve slovníku Nomenclator quadrilinguis z roku 1598) – vlčkové = vítr, koťata = jehnědy, vinný molek = opilec, pekařova duše = póry ve skývě chleba. Tyto metafory, které v humanistickém jazyce bez pochyby existovaly, byly převzaty do novějších lexikálních děl (od V. J. Rosy až k Příručnímu slovníku jazyka českého), tento fakt přispívá k poznání lexikografické metody minulých období. Zároveň vyvstává otázka, zda tyto metafory skutečně přetrvávaly v živé češtině, nebo zda se pouze vyskytují v daných slovnících jako odraz lexikografické práce vlivného humanistického učence. Při analýze popisujeme rovněž změny, které zasáhly formu a význam metafor, případně i nové lexikální jednotky, které tyto metafory nahradily či doplnily. Daniel Adam of Veleslavin (1546-1599) is rightly considered the founder of the Czech lexicography. His work has been followed by subsequent generations and his Czech became the model for the period of the Czech National Revival. This paper pursues several metaphorical lexical units that Veleslavín first used in his dictionaries (especially in his Nomenclator quadrilinguis dictionary dating back to 1598): little-wolves = wind, kittens = catkins, wine molech = a drunkard, baker's soul = pores in a hunch of bread. These metaphors, which undoubtedly existed in the Humanist language, were taken over by more recent lexicographers and lexicographic works (from V. J. Rosa up to the Reference Dictionary of Czech Language), such a fact contributes to the understanding of the lexicographic method of the past periods. At the same time, the question arises as to whether these metaphors were actually used in spoken Czech, or they only appeared in the given dictionaries as a reflection of the lexicographical work of the influential Humanist scholar. In the analysis, we also describe the changes that affected the forms and meaning of the metaphors as well as, in some cases, do we describe even new lexical units that replaced or supplemented these metaphors. Klíčová slova: Older Czech; vocabulary; Daniel Adam of Veleslavín; metaphorical lexical units Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
O slovníkových transmisích

Daniel Adam z Veleslavína (1546–1599) je oprávněně považován za zakladatele českého slovníkářství, na jehož práci navázaly další generace a jehož čeština se stala vzorem pro období národního obrození. ...

Černá, Alena M.
Ústav pro jazyk český, 2018

K výzkumu výslovnosti přejatých slov
Štěpánová, Veronika; Duběda, T.; Havlík, Martin; Jílková, Lucie
2016 - český
Přejatá slova včetně vlastních jmen tvoří specifickou lexikální kategorii vyznačující se značnou fonologickou variabilitou. V rámci grantového projektu GA ČR „Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině“ byl uskutečněn rozsáhlý empirický průzkum výslovnostního úzu, který poskytuje podrobné informace o tom, jak jsou vybraná slova v současnosti reálně vyslovována, jaká je dynamika výslovnostní variability atp. Kromě přínosu v oblasti fonologie výpůjček jsou výsledky rovněž využitelné např. ke korekci některých již neaktuálních slovníkových údajů. Our analysis of Czech loanword phonology under the project “Pronunciation of non-integrated lexical items” is based on a theoretical framework which includes eight adaptation principles (phonological approximation; spelling pronunciation; original pronunciation; analogy with the donor language; analogy with the recipient language; influence of a third language; influence of universals; unclearly motivated pronunciation). A large-scale empirical survey of pronunciation practice, which is a part of this project, offers a realistic view of loanword phonology in Czech, with respect to both its current state and its dynamics. The data obtained provide socially stratified insights into problems such as the variation of vowel length, that of consonant voicing, the pronunciation of proper names, and the influence of spelling. The database of recorded variants may serve as a resource for lexicographic work. Klíčová slova: loanwords; phonology; pronunciation; Czech; sociolinguistics Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
K výzkumu výslovnosti přejatých slov

Přejatá slova včetně vlastních jmen tvoří specifickou lexikální kategorii vyznačující se značnou fonologickou variabilitou. V rámci grantového projektu GA ČR „Výslovnost neintegrovaného lexika v ...

Štěpánová, Veronika; Duběda, T.; Havlík, Martin; Jílková, Lucie
Ústav pro jazyk český, 2016

Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů
Černá, Alena M.; Lehečka, Boris
2016 - český
Metodika stanovuje spolehlivé a jednoznačné postupy uplatňované při vytváření elektronických edic starších českých textů. Poskytuje návod pro zpracování vědeckých edic, které budou vyhovovat jak uznávaným filologickým a editologickým standardům, tak standardům pro reprezentaci textů v digitální podobě. The methodology specifies reliable and straightforward procedures applicable to the creating electronic editions of Old Czech texts. It provides guidance for processing scholar editions that will suit both philological and editorial accepted standards and standards for the representation of texts in digital form. Klíčová slova: methodology; electronic edition; Old Czech; XML TEI P5 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů

Metodika stanovuje spolehlivé a jednoznačné postupy uplatňované při vytváření elektronických edic starších českých textů. Poskytuje návod pro zpracování vědeckých edic, které budou vyhovovat jak ...

Černá, Alena M.; Lehečka, Boris
Ústav pro jazyk český, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze