Počet nalezených dokumentů: 139
Publikováno od do

Právo ve věku uálů
Eliáš, Karel
2023 - český
Ve studii se autor zamýšlí nad právem a právnictvím moderní doby. Termín uál vymyslel filosof a ekonom Tomáš Kulka. Označuje tak intelektuály bez intelektu – typický uál je absolvent univerzitního studia, kteří vědí, co je právě intelektuálně v módě, vědí, co je se ve vědeckém diskursu společensky passé a co aktuálně debatuje, rádi se do diskusí směle zapojují odkazy na módní autority (Derrida, Foucault …) i volbou slov jako paradigma, post- (modernismus aj.) a jinými zaklínadly, jimž zpravidla do hloubky nerozumějí. Výsledkem je tlachání a povrchnost. Právnictví je jednou z oblastí, kde se uálská entita může dobře prezentovat. Weyr takřka před sto lety a Bejček celkem nedávno charakterizovali naše právnické fakulty jako velkovýrobny právnického dorostu, které mají s étosem univerzit málo společného. To se odráží i mezi akademiky na fakultách, kde sílí konformismus podrobující se byrokratickému hodnocení vědy – větší relevanci má, kolik toho kdo napíše a kde publikuje. než myšlenkový obsah (Payne v té souvislosti píše o ‚chatbotech‘). Výsledkem je omezená schopnost praktiků aplikovat právo a hrozba proměny právnictví v pedantismus. Legislativa tomu ráda vyhovuje množícími se zákonnými pravidly, postupně více a více podrobnějšími, a tím se kruh uzavírá. Autor na závěr poukazuje, že se společnost i věda ocitla ve srovnatelných situacích už několikrát, že však vždy nakonec převládl hlas rozumu. In this study, the author reflects on law and lawyering in modern times. The term ual was coined by philosopher and economist Tomas Kulka. It denotes intellectuals without intellect - a typical ual is a university graduate who knows what is currently intellectually fashionable, knows what is socially passé in scientific discourse and what is currently being debated, likes to boldly engage in discussions with references to fashionable authorities (Derrida, Foucault ...) and by choosing words such as paradigm, post- (modernism, etc.) and other incantations that they usually do not understand in depth. The result is chatter and superficiality. Law is one area where the Uali entity can present itself well. Weyr nearly a century ago and Bejcek quite recently characterized our law schools as law school puppy mills that have little in common with the ethos of universities. This is reflected among academics in faculties where conformism is growing, subject to bureaucratic evaluation of scholarship - how much one writes and where one publishes is more relevant. The result is a limited ability of practitioners to apply the law and the threat of turning lawyering into pedantry. The legislature is happy to accommodate this by proliferating statutory rules, progressively more and more detailed, and so the circle is complete. The author concludes by pointing out that society and science have found themselves in comparable situations several times, but that the voice of reason has always prevailed in the end. Klíčová slova: lawyer; intellectual; ual; chatbot; legal education; legal science; legal concepts; abstraction Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Právo ve věku uálů

Ve studii se autor zamýšlí nad právem a právnictvím moderní doby. Termín uál vymyslel filosof a ekonom Tomáš Kulka. Označuje tak intelektuály bez intelektu – typický uál je absolvent univerzitního ...

Eliáš, Karel
Ústav státu a práva, 2023

Zábavní pyrotechnika jako další zbytečný zdroj znečištění nejen v době energetické a klimatické krize
Balounová, Kamila; Novák, Adam
2023 - český
Energetická krize vyvolaná válkou na Ukrajině přinutila většinu evropských zemí hledat jiné zdroje energie než ropu a plyn z Ruska, v důsledku čehož byly často znovu uvedeny v provoz zdroje energie, které znečišťují životní prostředí škodlivými látkami. Energetická nezávislost na Rusku si vyžádala nejen zprovoznění těchto zdrojů energie, ale rovněž prohloubila ekonomickou krizi, se kterou se mnohé státy po pandemii COVID-19 potýkaly. Přesto se evropské státy a jejich obyvatelé dosud nevzdali drahých ohňostrojových show, které do ovzduší vypouští množství skleníkových plynů a dalších škodlivých látek. Příspěvek si klade za cíl zhodnotit současnou problematiku používání zábavní pyrotechniky z pohledu environmentálního a ekonomického, dále zhodnotit stávající právní úpravu a nastínit možnosti omezení používání zábavní pyrotechniky v ČR prostřednictvím právních opatření, za současného použití komparace stávající právní úpravy v Německu, Francii, Lucembursku a USA. The energy crisis caused by the war in Ukraine has forced most European countries to look for energy sources other than oil and gas from Russia. As a result of that situation, energy sources that pollute the environment with harmful substances have often been restarted. Energy independence on Russia required not only the commissioning of these energy sources, but also deepened the economic crisis that many countries faced after the COVID-19 pandemic. Nevertheless, European countries and their residents have not yet given up on expensive fireworks shows, which release a lot of greenhouse gases and other harmful substances into the atmosphere. The contribution aims to evaluate the current issue of the use of fireworks from an environmental and economic point of view, to further evaluate the existing legislation and to outline the possibilities of limiting the use of fireworks in the Czech Republic through legal measures, with the simultaneous use of a comparison of the existing legislation in Germany, France, Luxembourg and the USA. Klíčová slova: fireworks; protection of air; climate protection Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zábavní pyrotechnika jako další zbytečný zdroj znečištění nejen v době energetické a klimatické krize

Energetická krize vyvolaná válkou na Ukrajině přinutila většinu evropských zemí hledat jiné zdroje energie než ropu a plyn z Ruska, v důsledku čehož byly často znovu uvedeny v provoz zdroje energie, ...

Balounová, Kamila; Novák, Adam
Ústav státu a práva, 2023

SWIFT as a Tool Not Only for European Integration
Matejka, Ján; Schlossberger, Otakar
2022 - anglický
The paper discusses the importance of The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (hereinafter 'SWIFT') not only for European integration. It partially maps its historical development with emphasis on the importance for mutual communication between financial institutions. At the same time, however, it can be a very suitable means of obtaining a range of information as evidence for criminal proceedings in clarifying financial crime offenses. In their research, the authors deal with various approaches to the processing of data obtained from the SWIFT system, which will be submitted to law enforcement authorities. These documents can then be linked to other information, which in turn will help clarify possible financial crime, especially in cross-border, or foreign overlap. The authors' study is based on the hypothesis that 'SWIFT information can contribute to the clarification / detection of financial crime'. Klíčová slova: European integration; financial investigation; SWIFT Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
SWIFT as a Tool Not Only for European Integration

The paper discusses the importance of The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (hereinafter 'SWIFT') not only for European integration. It partially maps its historical ...

Matejka, Ján; Schlossberger, Otakar
Ústav státu a práva, 2022

Nevystavěné srdce státu. Snahy o stavbu nového Národního shromáždění a vládní čtvrti v meziválečné Praze a jejich neúspěch
Kober, Jan
2020 - český
Kapitola se zabývá několika různě pojatými československými architektonickými soutěžemi v období 20. let XX. století, jejichž společným jmenovatelem je otázka umístění nové budovy Národního shromáždění a k němu situovaných vládních budov. Ze soutěží, které příspěvek přibližuje, vzešlo několik mimořádně kvalitních a dodnes v přehledech dobové architektury zmiňovaných návrhů. Příspěvek osvětluje poměrně složitý vývoj dnes zapomenutých sporů a ukazuje, jakým způsobem vedly konflikty o umístění a podobu parlamentní budovy k tomu, že výsledkem (v některých svých fázích původně dynamického) procesu bylo nakonec rozhodnutí nestavět. Vlivem uvedených rozporů však rovněž došlo k neobvyklému řetězení soutěží a tedy i k vytvoření zajímavých architektonických návrhů, které by jinak nikdy nevznikly. The paper gives a short overview of the efforts to build the new building of the Parliament in Czechoslovakia between 1919 and 1928. In 1919, the Parliament moved to larger building of the Rudolfinum, the most important Prague concert and art exhibition hall. On the other hand, the pre-war endeavours to build a monumental university quarter at Letná plain were revised into the monumental parliament and government district after 1919. The paper follows two architectural competitions on Letná Plain (1920, 1928) as well as (selected) controversies between various actors (Parliament, State Regulatory Commission, Governmental offices, ambitious architects and professional organisations). Klíčová slova: 1919–1929; Parliament building; architecture competitions; architecture; Czechoslovakia; history; legal history; history of architecture; social history Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Nevystavěné srdce státu. Snahy o stavbu nového Národního shromáždění a vládní čtvrti v meziválečné Praze a jejich neúspěch

Kapitola se zabývá několika různě pojatými československými architektonickými soutěžemi v období 20. let XX. století, jejichž společným jmenovatelem je otázka umístění nové budovy Národního ...

Kober, Jan
Ústav státu a práva, 2020

Odůvodnění trestů jako jediná manifestace diskrece při ukládání trestů: nový přístup k tradičnímu institutu
Drápal, Jakub
2020 - český
Českým soudům je často vytýkána nedostatečná úroveň odůvodňování trestů. Byť došlo k novelizaci trestního řádu upřesňující tuto povinnost a v odborné literatuře je její praxe často kritizována, kvalita odůvodnění uloženého trestu je tristní. V tomto příspěvku proto nejen rekapituluji důvody, proč je nutné detailně odůvodňovat tresty a empirické výzkumy zkoumající odůvodňování, ale představuji i teoretická východiska, dle kterých by odůvodnění mělo být strukturováno. Tyto závěry následně přetavuji do praxe, když navrhuji výrazně odlišný způsob, jak by bylo možné odůvodňovat tresty. Navrhovaný způsob odůvodňování je procesně jednodušší, posiluje kontradiktornost trestního řízení a zejména vede soudce a státní zástupce, aby ukládali či navrhovali tresty po důkladném zvážení všech okolností. The inssuficient quality of reasoning for the sentences imposed provided by Czech courts has often been criticized by the academia, the legislator, and even the judiciary itself. In this paper I present a new way tu structure the process of providing reasons for sentences imposed which incites judges to explicitly state all the factors influencing sentences, with special focus on the weight each factors carries and how are all factors considered together when arriving at the final sentence. Procedural simplicity and efficiency is sought in order to ensure its easiest application in practice. Klíčová slova: reason giving; sentencing; sentences Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Odůvodnění trestů jako jediná manifestace diskrece při ukládání trestů: nový přístup k tradičnímu institutu

Českým soudům je často vytýkána nedostatečná úroveň odůvodňování trestů. Byť došlo k novelizaci trestního řádu upřesňující tuto povinnost a v odborné literatuře je její praxe často kritizována, ...

Drápal, Jakub
Ústav státu a práva, 2020

Záměr přepsat Ústavní listinu v politickém programu odbojových hnutí Petičního výboru Věrni zůstaneme a Ústředního vedení odboje domácího se zřetelem k podobě vybraných státních institucí
Kober, Jan
2018 - český
Příspěvek zkoumá ústavněprávní představy, vyjádřené v podrobném odbojovém programu Za svobodu do nové Československé republiky, formulované roku 1941 v rámci odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme. Tento program, žádající a odůvodňující ve svém textu řadu změn Ústavní listiny z roku 1920, vysoce pozoruhodným způsobem spojuje snahy o ústavní kontinuitu s ústavní diskontinuitou. Příspěvek analyzuje novelizační požadavky a všímá si, do jaké míry a jakým způsobem případně došly uplatnění v pozdějším československém a českém ústavním vývoji, přičemž se soustřeďuje na oblast hospodářských práv a na oblast právní úpravy postavení parlamentu a prezidenta republiky. The paper examines the conistitutional ideas deliveredby the detailed resistance program For Freedom to the New Czechoslovak Republic, formulated in 1941 within the undeground resistance organization Petition Committee We Will Stay Faithful (Petiční výbor Věrni zůstaneme). This program, requesting and justifying a series of perspective changes of the Czechoslovak Constitutional Charter of 1920, in a very remarkable way combines efforts for constituonal continuity with a path towards constitutional continuity with a path towards constitutional discontinuity. The paper analyses the amendment requirements and observes to what extent and in what way they have been applied to teh Czechoslovak and Czech constitutional development later on, concentrating on economic rights and on the legal regulation of the position of Parliament and the President of the Republic. Klíčová slova: Petition Committee We Will Stay Faithful; Central Command of the Home Resistance; constitutional law Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Záměr přepsat Ústavní listinu v politickém programu odbojových hnutí Petičního výboru Věrni zůstaneme a Ústředního vedení odboje domácího se zřetelem k podobě vybraných státních institucí

Příspěvek zkoumá ústavněprávní představy, vyjádřené v podrobném odbojovém programu Za svobodu do nové Československé republiky, formulované roku 1941 v rámci odbojové organizace Petiční výbor Věrni ...

Kober, Jan
Ústav státu a práva, 2018

Poskytování zdravotních služeb začínajícími lékaři a s tím související občanskoprávní odpovědnost
Smrž, Ivo
2018 - český
Cílem článku je provést analýzu, jak český, německý a britský právní řád upravují problematiku vymezení kontroly a dohledu nad začínajícími lékaři, včetně s tím související občanskoprávní odpovědnosti za újmu na zdraví. Nejprve bude analyzován přístup zastávaný ve Velké Británii a v Německu. Se zřetelem k takto získaným poznatkům následuje rozbor problematiky odborného dozoru a dohledu nad začínajícími lékaři v českém právním řádu, včetně tematicky specifických otázek odpovědnosti za újmu na zdraví způsobenou porušením povinnosti poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni nejen ze strany začínajících lékařů, ale i lékařů je kontrolujících a rovněž samotných poskytovatelů. Součástí článku je rovněž exkurz do problematiky kvalifikace začínajících lékařů jako zkoušejících v medicínském výzkumu. Klíčová slova: občanskoprávní odpovědnost; poskytování zdravotních služeb; začínající lékaři; medicínský výzkum Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Poskytování zdravotních služeb začínajícími lékaři a s tím související občanskoprávní odpovědnost

Cílem článku je provést analýzu, jak český, německý a britský právní řád upravují problematiku vymezení kontroly a dohledu nad začínajícími lékaři, včetně s tím související občanskoprávní odpovědnosti ...

Smrž, Ivo
Ústav státu a práva, 2018

Kontinuita práva ve zlomových okamžicích Československého státu
Bárta, Jan
2018 - český
Za zlomové okamžiky v existenci Československa je třeba považovat, kromě jeho vzniku v roce 1918 a zániku v roce 1993, ještě začátek a konec nacistické okupace. Navíc k tomu ještě přistupuje zásadní ústavní přeměna na federální stát v roce 1969. Ve všech uvedených okamžicích pak bylo nutné odpovídajícím způsobem stanovit, zda a v jakém rozsahu se bude uplatňovat právo dříve platné. Příspěvek zkoumá ten jev, že v uvedených situacích, které představují od sebe zcela různé okolnosti, se přesto vždy kladla technicky vzato obdobná otázka kontinuity práva. Tím je oprávněné srovnávat legislativní přístup v situacích, které samy o sobě historicky a obsahově srovnatelné nejsou. Pokud jde o zánik Československa, jde už ve skutečnosti o akty post-československé, a je proto zapotřebí o opatřeních přijatých Českem a Slovenskem pojednat zvlášť. Among the significant turning points in the history of Czechoslovakia as a State that have to be considered, such as its coming into existence in 1918, and its dissolution in 1993, also the beginning and the ending of the Nazi occupation, and additional turning point that needs attention is the fundamental constitutional transformation into a federation, as of 1969. At each and every of the aforementioned instances, it was inevitable to lay down, in a conrresponding manner, whether and to what extent the formerly applicable law remained in force. The article examines the phenomenon of that in these indicated situations, which as such represent completely different circumstances, they still gave rise to the technically speaking analogous question of continuity of law. This justifies a mutual comparison of legislative approaches to sitiations which in themselves, both historically and essentially, are not comparable. As regards the termination of Czechoslovakia, we are in fact in presence of the post-Czechoslovakian acts, and it is therefore appropriate to terat the measures taken by Czechia and by Slovakia separately. Klíčová slova: continuity of law; foundation of Czechoslovakia; restoration of legal order; Czechoslovak federation; Constitution of the Slovak Republic; Constitutional Act of the Czech National Council No. 4/1992 Coll. Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kontinuita práva ve zlomových okamžicích Československého státu

Za zlomové okamžiky v existenci Československa je třeba považovat, kromě jeho vzniku v roce 1918 a zániku v roce 1993, ještě začátek a konec nacistické okupace. Navíc k tomu ještě přistupuje zásadní ...

Bárta, Jan
Ústav státu a práva, 2018

Emil Svoboda mezi Bratislavou a Prahou - bludní Holanďané a útrapy pražského domácíčka?
Kober, Jan
2018 - český
Na základě téměř zapomenutého příběhu slovenské profesury Emila Svobody se článek zabývá historickým procesem získávání profesury v českém právnickém prostředí začátkem 20. let minulého století, v době rozmachu univerzit. Emil Svoboda pracoval na své profesuře v Bratislavě. Jeho pokus získat jmenování profesorem v Praze za slib několika let „průkopnické práce“ na Slovensku se nezdařil, stejně jako ještě méně úspěšný pokus získat alespoň slib budoucí pražské profesury jako protiváhu za odchod na Slovensko. Přesto však na Slovensko odešel s přesvědčením, že místo na právnické fakultě zvýší jeho šanci na budoucí úspěch. Jenže vědomí, že přijde o své akademické postavení v Praze, ho záhy přimělo vzdát se univerzitního místa v Bratislavě a spokojit se s jistotou profesury na pražské Technické univerzitě a s místem docenta na Právnické fakultě Karlovy univerzity. Nakonec se ukázalo, že má pravdu, a stal se pomyslným vítězem v této situaci – krátká přítomnost v Bratislavě mu poskytla možnost několikaletého externího působení na této univerzitě, aniž by přišel o svá dvě lektorská místa v Praze. Following the nearly forgotten story of Slovak porfessorship of Emil Svoboda, the article analyses the historical process of obtaining a professorship in Czech legal academia of the early 1920s, in the time of the university boom. Emil Svoboda was working for his professorship in Bratislava. His attempt to enforce the appointment of a professor in Prague for the promise of several years of 'pioneering work' in Slovakia failed, as did the less successful attempt to obtain at least the promise of a future Prague professorship as a counterbalance to leaving for Slovakia. Still, he elft for Slovakia, believing that the position at the law faculty would increase his chances of future success. However, the knowledge that he will lose his academic positions in Prague led him to resign quickly from the Bratislava university chair and to be satisfied with the certainty of the Prague Technical University professorship and with the associate professor position at the Faculty of Law of Charles University. In the end, he proved to be right and he would be an imaginary winner in this situation - a brief presence in Bratislava preovided him with the possibility of external lecgturing at this university for several years without losing his two teaching positions in Prague. Klíčová slova: Emil Svoboda; občanské právo; právní dějiny Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Emil Svoboda mezi Bratislavou a Prahou - bludní Holanďané a útrapy pražského domácíčka?

Na základě téměř zapomenutého příběhu slovenské profesury Emila Svobody se článek zabývá historickým procesem získávání profesury v českém právnickém prostředí začátkem 20. let minulého století, v ...

Kober, Jan
Ústav státu a práva, 2018

Právní informatika a legislativa - o projektu elektronizace tvorby práva a Sbírky zákonů
Novák, František
2018 - český
The paper deals with the description of possibilities of using the IT technology in the field of legislation, understood as the system of legislative forms or documents (Laws) on one side and the process of creating and issuing those documents (Law Acts) on the other. It describes special scientific projects aiming at studiyng several problems of legislation with the use of IT technology and their results including the design of special tools for perfecting the legislation as such as well as the work of the legislator: e.g. legal retrieval (information) systems, databases of egal information, tools of 'legimatics', or monitoring of the development of the legislative system. The second part of this study si devoted to presentation and evaluation of two new Czech projects: e-Legislation and e-Collection of Laws. Analysed are the goals and principles of those projected systems and their operation. And, of course, their future. Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Právní informatika a legislativa - o projektu elektronizace tvorby práva a Sbírky zákonů

The paper deals with the description of possibilities of using the IT technology in the field of legislation, understood as the system of legislative forms or documents (Laws) on one side and the ...

Novák, František
Ústav státu a práva, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze