Number of found documents: 10
Published from to

Plní Evropská unie své závazky z Pařížské dohody? Zamyšlení nad cíli pro rok 2030
Balounová, Eva
2021 - Czech
V rámci Zelené dohody pro Evropu Evropská unie avizovala navýšení svého cíle pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a revizi směrnic o obnovitelných zdrojích energie a energetické účinnosti. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat klimatickou politiku EU s důrazem na tyto tři oblasti ve světle závazků plynoucích z Pařížské dohody, které je EU smluvní stranou. Ačkoliv závazky plynoucí z této dohody jsou převážně procesního charakteru, dohoda stanoví i určité právně nezávazné materiální požadavky na příspěvky smluvních stran. As a part of the European Green Deal, the EU increases its ambitions in climate change mitigation. This contribution assesses the EU’s 2030 climate and energy framework in light of the obligations under the Paris Agreement with a focus on three main targets: the target for CO2 emissions reduction, the target for renewables, and the target for energy efficiency. The obligations under the Paris Agreement are mainly procedural, however, the Parties should aim to hold the increase in the global average to well below 2 °C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C. Also, the contributions of the Party should be progressive and reflect its highest possible ambition. Keywords: the Paris Agreement; EU Climate Policy; EU 2030 Climate and Energy Framework Fulltext is available at external website.
Plní Evropská unie své závazky z Pařížské dohody? Zamyšlení nad cíli pro rok 2030

V rámci Zelené dohody pro Evropu Evropská unie avizovala navýšení svého cíle pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a revizi směrnic o obnovitelných zdrojích energie a energetické ...

Balounová, Eva
Ústav státu a práva, 2021

Ochrana přírody a veřejný zájem
Müllerová, Hana
2017 - Czech
Zájem na ochraně přírody se v rozhodovacích procesech často ocitá v kolizi s jinými zájmy a hodnotami. Přiřazení určité hodnotě charakteru veřejného zájmu jí dává v případě těchto kolizí vyšší důležitost a legitimizuje její upřednostnění před jinými zájmy. Příspěvek se zabývá nejprve konceptem veřejného zájmu a způsoby řešení kolizí mezi různými zájmy v obecné rovině. Poté aplikuje tato obecná východiska na českou právní úpravu ochrany přírody a v ní zakotvená ustanovení o veřejném zájmu. In the decision-making procedures, the interest in the protection of nature often collides with other interests and values. Declaring certain value to be in a public interest strengthens the position of that value and justifies its priority over other interests. This contribution focuses firstly on the concept of the public interest and the ways how collisions of competing interests are solved in general. Then it analyses the Czech legislation on natural protection and its provisions on the public interest. Keywords: public interest; constitutional rights; environmental protection Fulltext is available at external website.
Ochrana přírody a veřejný zájem

Zájem na ochraně přírody se v rozhodovacích procesech často ocitá v kolizi s jinými zájmy a hodnotami. Přiřazení určité hodnotě charakteru veřejného zájmu jí dává v případě těchto kolizí vyšší ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2017

Právnické databáze
Novák, František; Cvrček, František; Pala, K.; Rychlý, P.
2015 - Czech
V Ústavu státu a práva se v oddělení teorie práva zpracovávají databáze od roku 1985. Tyto báze primárně slouží pro potřeby výzkumu v oblasti analýzy právních textů a právního jazyka. V zásadě jde o dva projekty, které nazýváme CS LEGSYS – báze právních předpisů, judikatury a důvodových zpráv a PES (Právnický elektronický slovník) – báze doktrinálního jazyka (učebnice, komentáře a zákony) doplněná lingvistickým modulem pro analýzu právních korpusů a jejich srovnání s obecným základem jazyka. Pro práci s Právnickým elektronickým slovníkem byly ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity vyvinuty potřebné softwarové nástroje. The Legal Theory Dpt. of the Institute of State and Law has been running and processing databases since 1985. Their primary purpose is the research and analysis of legal texts and legal language. In principle, they involve two projects: CS LEGSYS (the database of legal regulations, judicature and bill justification reports), and PES (Legal Electronic Vocabulary) – the database of doctrinal language (textbooks, comments and laws) complemented by a linguistic module for the analysis of law-related reference publications and their comparison with the general language. All relevant software tools for work with the Legal Electronic Vocabulary have been developed in cooperation with the Informatics Faculty of Masaryk University. Keywords: Legal Electronic Vocabulary; legal texts; legal language Fulltext is available at external website.
Právnické databáze

V Ústavu státu a práva se v oddělení teorie práva zpracovávají databáze od roku 1985. Tyto báze primárně slouží pro potřeby výzkumu v oblasti analýzy právních textů a právního jazyka. V zásadě jde o ...

Novák, František; Cvrček, František; Pala, K.; Rychlý, P.
Ústav státu a práva, 2015

Maqásid aš-šarí´a a interpretace islámského práva
Bezoušková, Lenka
2014 - Czech
Příspěvek se zabývá intepretací islámského práva jakožto náboženského práva, představuje následující metody interpretace práva: gramatický a systematický výklad, historický výklad, analogii (qijás) a teorii maqásid aš-šarí´a. Každá z právních škol má vlastní právní metodologii a jejich přístup k interpretaci pramenům práva se liší, stejně jako důraz kladený na jednotlivé metody. This paper focuses on interpretation of Islamic law as a religious law, presents following methods of interpretation: grammatical and systematical interpretation, historical interpretation, legal reasoning (qiyas) and theory of maqasid ash-shari´a. Each school of law has own legal methodology and their approach to the interpretation of sources of law vary and emphasis on methods differ as well. Key Keywords: Islamic law; maqásid ash-shari´a Fulltext is available at external website.
Maqásid aš-šarí´a a interpretace islámského práva

Příspěvek se zabývá intepretací islámského práva jakožto náboženského práva, představuje následující metody interpretace práva: gramatický a systematický výklad, historický výklad, analogii (qijás) ...

Bezoušková, Lenka
Ústav státu a práva, 2014

K nové úpravě zmocněnce poškozeného v trestním řádu
Šámal, P.; Škvain, Petr
2014 - Czech
V souvislosti s přijetím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, byla provedena také poměrně rozsáhlá novelizace trestního řádu, která se mimo jiné významně dotkla postavení poškozeného. Nejvýznamnější změny však byly provedeny v úpravě postavení a práv zmocněnce poškozeného. Smyslem tohoto příspěvku je nejen podat informaci o předmětných změnách v právní úpravě, ale také podnítit diskusi zejména k některým v něm naznačeným problémům, které budou zřejmě v budoucnosti předmětem zájmu soudní judikatury a následně i dalších možných legislativních změn. Regarding adoption of the Act No. 45/2013 Coll., Victim of Crime Act, was also conducted extensive amendments to the Code of Criminal Procedure, which among others significantly affected the position of the injured party in the criminal proceedings. The most significant changes, however, were made in regulating of the legal status of the representative of the injured. The purpose of this paper is not only to give information with respect to the changes in the legislation, but also to stimulate discussion on some particular issues which will be probably the subject of interest in the future of the courts and subsequently other possible legislative changes. Keywords: representative of the injured; victim of crime; the injured Fulltext is available at external website.
K nové úpravě zmocněnce poškozeného v trestním řádu

V souvislosti s přijetím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, byla provedena také poměrně rozsáhlá novelizace trestního řádu, která se mimo jiné významně ...

Šámal, P.; Škvain, Petr
Ústav státu a práva, 2014

Šarí´a a státní soudy v proměnách času
Bezoušková, Lenka
2014 - Czech
Tento příspěvek se zabývá vývojem soudních systémů v muslimské historii, kdy se zaměřuje na Osmanskou říši. Centrem pozornosti je jmenování soudců a vrchního soudce vládcem, vznikem šarí´atských soudů a dalších soudů, např. soudů mazálim. Soudy aplikovaly šarí´u a právní předpisy vydané vládcem a vládou. Situace se v devatenáctém a dvacátém století dramaticky mění, obzvláště v Egyptě. This paper focuses on development of courts systems in the Muslim history with special reference Ottoman Empire. The center of attention is appointing of judges and chief judge by the ruler, establishing shari´a courts and other courts, e.g. mazálim courts. Courts applied shari´a and the law issued by the ruler and government. The situation dramatically changed in the nineteenth and twentieth centuries, especially in Egypt. Keywords: Shari´a; mazálim courts; Ottoman Empire Fulltext is available at external website.
Šarí´a a státní soudy v proměnách času

Tento příspěvek se zabývá vývojem soudních systémů v muslimské historii, kdy se zaměřuje na Osmanskou říši. Centrem pozornosti je jmenování soudců a vrchního soudce vládcem, vznikem šarí´atských ...

Bezoušková, Lenka
Ústav státu a práva, 2014

Formalistický přístup k zapuzení v islámském právu
Bezoušková, Lenka
2014 - Czech
Tento příspěvek si klade za cíl představit formalistický přístup k jednostrannému rozvodu v islámském právu, všeobecné známému jako zapuzení (taláq). Zaměřuje se především na formulace zapuzení v muchtasaru al-Qudúrího, Marghináního a kodifikaci Qadrího Paši. Představuje rozdělení zapuzení na explicitní a implicitní, odvolatelné a neodvolatelné a nabízí vlastní klasifikaci zapuzení, kdy kombinuje tato kritéria s klasifikací rozvodu na nejvhodnější, řádný a inovativní. This paper attempts to describe formalistic approach to a unilateral divorce in Islamic law, common known as repudiation (talaq). It focuses mainly on the formulation of the repudiation in muhtasar al-Quduri, al- Marghinani and Codification of Qadri Pasha, presents distinction between the explicit and implicit, revocable and irrevocable repudiation and offers own classification of the repudiation while combining these distinctions with classification of divorce into the most appropriate, proper and innovated divorce. Keywords: Islamic law; repudiation; unilateral divorce Fulltext is available at external website.
Formalistický přístup k zapuzení v islámském právu

Tento příspěvek si klade za cíl představit formalistický přístup k jednostrannému rozvodu v islámském právu, všeobecné známému jako zapuzení (taláq). Zaměřuje se především na formulace zapuzení v ...

Bezoušková, Lenka
Ústav státu a práva, 2014

Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny
Müllerová, Hana
2013 - Czech
Pozemkové spolky nejsou zvláštní právní formou založenou nebo předpokládanou normami práva životního prostředí k ochraně životního prostředí, nýbrž vyvíjejí činnost k tomuto cíli na bázi právní úpravy občanských sdružení a pomocí spolupráce s vlastníky pozemků. Příspěvek se zabývá otázkami, jaký praktický význam má činnost pozemkových spolků pro ochranu životního prostředí a jeho složek a jaké jsou její právní souvislosti v rámci české environmentální legislativy. Land societies do not make a special legal form established or presupposed by the norms to the protection of the environment but they develop their activities to the same objective based on legislation on civil societies and by the means of cooperation with land owners. The contribution points, what practical impacts the activities of the land societies have on the environment and on its components and what its legal linkages within the Czech environmental legislation are. Keywords: environmental protection; ownership; landcare organizations Fulltext is available at external website.
Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny

Pozemkové spolky nejsou zvláštní právní formou založenou nebo předpokládanou normami práva životního prostředí k ochraně životního prostředí, nýbrž vyvíjejí činnost k tomuto cíli na bázi právní ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2013

Hůl v právu - právní symbolika držení, užívání, lámání a házení soudcovské hole
Lojek, Antonín
2012 - Czech
Článek je věnován právní symbolice držení a užití soudcovské hole a popisuje obyčej lámání a házení soudcovské hole. Keywords: history of law; legal symbols; theory of law Available in digital repository of the ASCR
Hůl v právu - právní symbolika držení, užívání, lámání a házení soudcovské hole

Článek je věnován právní symbolice držení a užití soudcovské hole a popisuje obyčej lámání a házení soudcovské hole.

Lojek, Antonín
Ústav státu a práva, 2012

Spotřebitelské úvěry - revize právní úpravy
Hulmák, Milan
2008 - Czech
Článek se zaměřuje na novinky, které přináší nově přijatá směrnice o spotřebitelských úvěrech. Jako zásadní změna z pohledu spotřebitele se jeví asistenční povinnost věřitele, rozsáhlá informační povinnost, povinnost posuzovat úvěruschopnost a oprávnění spotřebitele odstoupit od smlouvy. The article concentrates on the news brought by the currently adopted consumer credit directive. From the consumer´s point of view, the fundamental change has proved to be creditor´s duty of assistance, duty to inform, duty to assess creditworthiness and consumer´s right to withdraw from a contract. Keywords: consumer law; consumer credit Available in digital repository of the ASCR
Spotřebitelské úvěry - revize právní úpravy

Článek se zaměřuje na novinky, které přináší nově přijatá směrnice o spotřebitelských úvěrech. Jako zásadní změna z pohledu spotřebitele se jeví asistenční povinnost věřitele, rozsáhlá informační ...

Hulmák, Milan
Ústav státu a práva, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases