Number of found documents: 2
Published from to

Stromy: postoje a vizuální preference.
Stachová, Jana; Čermák, Daniel
2022 - Czech
Výzkum představený v tomto příspěvku je založený na analýze dat z reprezentativního šetření české populace zaměřeného na postoje ke stromům a preference krajin se stromy. Ptáme se, zda důraz na environmentální hodnoty stromů obecně, a starých a suchých stromů zvláště, vede k preferenci přírodě blízké krajiny se stromy. Výsledky ukazují, že lidé, kteří oceňují environmentální hodnotu stromů, častěji preferují přehlednou a organizovanou krajinu se stromy, zatímco specifičtější environmentální postoj oceňující staré a suché stromy se odráží ve vyšších preferencích pro přírodě blízkou podobu krajiny. The study presented in this paper uses a representative sample of the Czech population to analyse the relationships between attitudes to trees and preferences for landscapes with trees. We ask whether a positive assessment of the environmental functions of trees in general and old and dead trees in particular, leads to preferences for wilderness-like forms of the tree landscape. The results show that people who appreciate the environmental benefits of trees are more likely to prefer transparent and organised landscapes with trees, whereas the more specific environmental attitude appreciating old or dead trees is reflected in higher preferences for wilderness-like. Keywords: trees; landscape with trees; attitudes; visual preference Fulltext is available at external website.
Stromy: postoje a vizuální preference.

Výzkum představený v tomto příspěvku je založený na analýze dat z reprezentativního šetření české populace zaměřeného na postoje ke stromům a preference krajin se stromy. Ptáme se, zda důraz na ...

Stachová, Jana; Čermák, Daniel
Sociologický ústav, 2022

Český sociálněvědní datový archiv
Krejčí, Jindřich
2015 - Czech
Český sociálněvědní datový archiv (CSDA) slouží jako národní datové centrum pro sociálněvědní výzkum, které shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. CSDA je rovněž zapojen v sítích pro mezinárodní výměnu dat, vytváří zázemí pro českou účast v mezinárodních komparativních šetřeních a poskytuje podporu pro využívání sekundární analýzy dat v sociálněvědním výzkumu. CSDA je českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a poskytovatelem jejích služeb v ČR. Sborník je dostupný on-line ke stažení: http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf The Czech Social Science Data Archive (CSDA) is a national social science data centre in the Czech Republic which acquires, processes and archives datasets from Czech and international social research and makes these data publicly available for research and training purposes. CSDA also participates in networks of transnational data access, facilitates Czech participation in international comparative surveys, and promotes secondary data analysis in social science research. CSDA is the Czech node within the pan-European distributed research infrastructure ‘Consortium of European Social Science Data Archives’ (CESSDA) and is also the CESSDA Service Provider in the Czech Republic. The collection of works is available on-line on the following address: http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf Keywords: social science data; research infrastructures; open access Fulltext is available at external website.
Český sociálněvědní datový archiv

Český sociálněvědní datový archiv (CSDA) slouží jako národní datové centrum pro sociálněvědní výzkum, které shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních výzkumných ...

Krejčí, Jindřich
Sociologický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases