Počet nalezených dokumentů: 11
Publikováno od do

Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí – souhrnná výzkumná zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu
Vavro, Leona; Vavro, Martin; Daněk, T.; Kajzar, Vlastimil; Drozdová, J.; Raclavský, K.; Kubina, Lukáš
2023 - český
Souhrnná výzkumná zpráva přináší zhodnocení postupu a výsledků projektu SS01010257 - Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizika kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí (AZROCK). Řešený projekt měl dva hlavní cíle. Prvním bylo vytvoření dvou metodických návodů, a to jednak pro odběr vzorků hornin a kameniva s možným obsahem přirozeně se vyskytujících azbestů a jednak pro následnou analýzu přítomnosti azbestových vláken v odebraných vzorcích. Dále si projekt stanovil za cíl tvorbu specializované mapy rizika výskytu azbestu v horninovém prostředí v České republice a internetového znalostního portálu azbestů. Podstatná část řešení projektu byla založena na odběru vzorků hornin a kameniva na téměř stovce vytipovaných lokalit po celé České republice a jejich následném vyhodnocení zvoleným a ověřeným souborem analytických metod. Podobné informace o výskytu azbestu v horninovém prostředí České republiky nebyly dosud zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti k dispozici. The summary research report provides an evaluation of the procedure and results of the project SS01010257 - Development of tools to minimise the risks of air contamination by respirable asbestos fibres released from the rock environment by human activities (AZROCK). The solved project had two main objectives. The first one was the creation of two methodical instructions, both for the rock and aggregate sampling with a possible naturally occurring asbestos content and for the subsequent analysis of the presence of asbestos fibers in the samples taken. Furthermore, the project set itself the goal of creating: (1) a specialized map of the risk of asbestos occurrence in the rock environment in the Czech Republic and (2) a web knowledge portal of asbestos. A substantial part of the project solution was based on the collection of samples of rocks and aggregates at almost a hundred selected sites throughout the Czech Republic and their subsequent evaluation using a selected and verified set of analytical methods. Similar information on the occurrence of asbestos in the rock environment of the Czech Republic has not yet been available to interested professionals and the non-specialist public. Klíčová slova: naturally occuring asbestos; rocks; aggregate; sampling; analysis; Czech Republic Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí – souhrnná výzkumná zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu

Souhrnná výzkumná zpráva přináší zhodnocení postupu a výsledků projektu SS01010257 - Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizika kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou ...

Vavro, Leona; Vavro, Martin; Daněk, T.; Kajzar, Vlastimil; Drozdová, J.; Raclavský, K.; Kubina, Lukáš
Ústav geoniky, 2023

Dílčí zpráva V/2017 - Hodnocení monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba-pilíř v OPJ Dolu ČSM-SEVER
Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
2017 - český
Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Tato dobývací metoda je projektována pouze na základě zkušeností a postupů, které jsou ověřeny v odlišných přírodních podmínkách a hloubkách pod povrchem a proto je nezbytná její verifikace pro podmínky české části hornoslezské pánve na základě geotechnického monitoringu. Předkládaná zpráva je zpracována na základě smlouvy o dílo č. 942/50/10, kde se Ústav Geoniky AV ČR, v.v zavazuje provádět pravidelné vyhodnocování dat monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu. V souladu s výše uvedenou smlouvou, je zpráva zpracována v 6-ti měsíčním intervalu a navazuje tak na dílčí zprávu IV/2016 (Waclawik et al. 2016) předanou odběrateli v dubnu tohoto roku. Průběžné výsledky geotechnického monitoringu, tak jak zkušenosti získané v době dobývání první dobývky V, ukazují na specifika přírodních podmínek v lokalitě zkušebního provozu nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř. Monitoring of the deformation stress state of the rock mass is a prerequisite for the verification of unapproved new mining methods hall-pillar and its further application in the Czech part of the Upper Silesian coal basin. This mining method is designed on the basis of experiences and practices that are verified in different natural conditions and depths below the surface and is therefore essential for the verification of conditions for the Czech part of the Upper Silesian Basin based on geotechnical monitoring. The present report is prepared on the basis of a contract no. 942/50/10, where the Institute of Geonics, v.v agrees to make periodic evaluation of monitoring data napěťodeformačního state of the rock mass. In accordance with the aforementioned agreement, the message is processed in the six-month period and continues in the interim report IV/2016 (Waclawik et al. 2016) passed buyers in April this year. Interim results of the geotechnical monitoring, such as the experience gained during the first conquest dobývky V show specifics of natural conditions in trial operation unapproved new mining methods hall-pillar.\n Klíčová slova: monitoring; room and pillar; rock mass Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dílčí zpráva V/2017 - Hodnocení monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba-pilíř v OPJ Dolu ČSM-SEVER

Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části ...

Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2017

Parametrická studie využitelnosti zvoleného měřického vybavení pro potřeby sledování stability důlních děl na poddolovaném území
Kajzar, Vlastimil; Kukutsch, Radovan; Koníček, Petr; Waclawik, Petr; Šňupárek, Richard
2016 - český
Přestože měření deformací je v důlní praxi rutinní činností, s rozvojem informačních a měřických technologií se ukazuje, že lze k řešení této problematiky přistupovat zcela novým způsobem. Jednou z nabízených možností je aplikace technologie pozemního 3D laserového skenování, kterou lze s úspěchem využít jak k účelům sledování deformací objektů na poddolovaném území, tak i důlních děl jako takových.\nPředložená parametrická studie prezentuje využití laserové technologie při výzkumných aktivitách Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v rámci projektu ICT-PU. Studie se zabývá technickými a teoretickými aspekty laserového skenování, jejichž ověření in situ bylo nutnou podmínkou pro následnou úspěšnou aplikaci této technologie jak na povrchu, tak i v důlním prostředí. Hlavní prostor studie je věnován nasazení zvolené technologie při řešení konkrétních, montánních úkolů. Na poddolovaném území byly dosažené poznatky využity při řešení problematiky sledování stability svahů či skalních stěn důlní propadliny. V rámci důlních pracovišť hlubinných dolů pak byla tato technologie s úspěchem nasazena pro účely sledování časoprostorových deformací výdušné chodby vybraného porubu na Dole Karviná a následně při dlouhodobém monitoringu ponechaných uhelných pilířů v rámci pilotního projektu zavádění dobývací metody Room and Pillar na Dole ČSM.\nV závěru parametrické studie je zvláštní prostor věnován shrnutí limitujících faktorů 3D laserového skenováníi a rovněž souhrnu doporučených postupů skenování v takto exponovaném prostředí.\n Although the deformation measurements are in mining practice routine activities, the development of information and surveying technology shows, that it is possible to approach this problematics in a new way. One of the options is the application of terrestrial 3D laser scanning technology, which can be successfully used both for purposes of monitoring - deformations of objects on undermined area and mine workings at all.\nSubmited parametric study presents the use of laser technology in the research activities of the Institute of Geonics, v.v.i., within the ICT-PU project. This study deals with technical and theoretical aspects of laser scanning, which verification in situ has been a precondition for the subsequent successful application of this technology both on the surface and in the mining environment. The main scope of the study is dedicated to the deployment of selected technology in solving specific tasks. In the undermined areas were achieved knowledge used in solving the problems of monitoring the stability of slopes and rock faces of mining chasm. In the underground mine workings, this technology has been successfully deployed for the purposes of the spatial deformation monitoring of selected longwall corridor at mine Karvina and also for the long-term monitoring of coal pillars in Room and Pillar pilot project at ČSM coal mine.\nAt the end of a parametric study is special space devoted to the limiting factors of 3D laser scanning and also to the summary of best practices of scanning in such highly exposed conditions.\n Klíčová slova: 3D laser scanning; underground mining; spatio-temporal analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Parametrická studie využitelnosti zvoleného měřického vybavení pro potřeby sledování stability důlních děl na poddolovaném území

Přestože měření deformací je v důlní praxi rutinní činností, s rozvojem informačních a měřických technologií se ukazuje, že lze k řešení této problematiky přistupovat zcela novým způsobem. Jednou z ...

Kajzar, Vlastimil; Kukutsch, Radovan; Koníček, Petr; Waclawik, Petr; Šňupárek, Richard
Ústav geoniky, 2016

Dílčí zpráva IV/2016 - Hodnocení monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - SEVER
Waclawik, Petr; Ptáček, Jiří; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr; Souček, Kamil; Staš, Lubomír
2016 - český
Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Tato dobývací metoda je projektována pouze na základě zkušeností a postupů, které jsou ověřeny v odlišných přírodních podmínkách a hloubkách pod povrchem a proto je nezbytná její verifikace pro podmínky české části hornoslezské pánve na základě geotechnického monitoringu. Předkládaná zpráva je zpracována na základě smlouvy o dílo č. 942/50/10, kde se Ústav Geoniky AV ČR, v.v zavazuje provádět pravidelné vyhodnocování dat monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu. V souladu s výše uvedenou smlouvou, je zpráva zpracována v 6-ti měsíčním intervalu a navazuje tak na dílčí zprávu III/2015 (Waclawik et al. 2015) předanou odběrateli v dubnu tohoto roku. Průběžné výsledky geotechnického monitoringu, tak jak zkušenosti získané v době dobývání první dobývky V, ukazují na specifika přírodních podmínek v lokalitě zkušebního provozu nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř. Monitoring of the deformation stress state of the rock mass is a prerequisite for the verification of unapproved new mining methods hall-pillar and its further application in the Czech part of the Upper Silesian coal basin. This mining method is designed on the basis of experiences and practices that are verified in different natural conditions and depths below the surface and is therefore essential for the verification of conditions for the Czech part of the Upper Silesian Basin based on geotechnical monitoring. The present report is prepared on the basis of a contract no. 942/50/10, where the Institute of Geonics, v.v agrees to make periodic evaluation of monitoring data napěťodeformačního state of the rock mass. In accordance with the aforementioned agreement, the message is processed in the six-month period and continues in the interim report III / 2015 (Waclawik et al. 2015) passed buyers in April this year. Interim results of the geotechnical monitoring, such as the experience gained during the first conquest dobývky V show specifics of natural conditions in trial operation unapproved new mining methods hall-pillar. Klíčová slova: monitoring; room and pillar; rock mass Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dílčí zpráva IV/2016 - Hodnocení monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - SEVER

Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části ...

Waclawik, Petr; Ptáček, Jiří; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr; Souček, Kamil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2016

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015
Blaheta, Radim
2015 - český
Výroční zpráva o činnosti Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v roce 2015 popisuje aktivity ústavu \na jejich výsledky v uplynulém roce. Zpráva je členěna předepsaným způsobem a v \njednotlivých kapitolách informuje o výsledcích vědy a výzkumu v oblastech výzkumných\naktivit ústavu. Je zde popsáno zapojení ústavu do mezinárodních výzkumných programů, \ndo projektů strategických směrů AV 21, do programů Strukturálních fondů EU, do \nspolupráce s aplikační sférou a vysokými školami. Zpráva podává informaci o mezinárodní \nspolupráci, o organizaci vědeckých konferencí, účasti v redakčních a vědeckých radách \napod. Podává také informace o organizaci, o personálním složení a činnosti orgánů ústavu, \no ekonomickém fungování instituce, včetně auditu. Klíčová slova: annual report; activities; economy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v roce 2015 popisuje aktivity ústavu \na jejich výsledky v uplynulém roce. Zpráva je členěna předepsaným způsobem a v \njednotlivých ...

Blaheta, Radim
Ústav geoniky, 2015

Technická zpráva z Pozemního laserového skenování objektu pěchotního bunkru OP-S10 u Opavy
Kuda, František
2014 - český
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. realizoval v rámci vědecko-výzkumné činnosti a na základě spolupráce s katedrou geografie PřF UP Olomouc dne 2. 7. 2014 terénní zaměření pěchotního bunkru OP-S10 technologií 3D pozemního laserového skenování. Cílem 3D pozemního laserového skenování bylo zachytit bunkr a jeho bezprostřední okolí za účelem vytvoření jeho digitálního modelu a stanovení bilance materiálu, kterým je část bunkru obsypána. Klíčová slova: terrestrial laser scanning; OP-S10 technology; 3D laser scanning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Technická zpráva z Pozemního laserového skenování objektu pěchotního bunkru OP-S10 u Opavy

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. realizoval v rámci vědecko-výzkumné činnosti a na základě spolupráce s katedrou geografie PřF UP Olomouc dne 2. 7. 2014 terénní zaměření pěchotního bunkru OP-S10 ...

Kuda, František
Ústav geoniky, 2014

Technická zpráva z Pozemního laserového skenování útvaru Pravčická brána
Kuda, František
2014 - český
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. realizoval pro firmu KolejConsult & servis v rámci objednávky č. 13/2014 dne 25. 9. 2014 terénní zaměření útvaru Pravčické brány technologií 3D pozemního laserového skenování a určení pozice vytýčených georadarových profilů pomocí technologie globálních navigačních satelitních systému (GNSS). Cílem 3D pozemního laserového skenování bylo zachycení topografie trámce a oblouku za účelem vytvoření digitálního modelu skalní brány pro stanovení výškových řezů v místě georadarových profilů a pro prezentaci výsledků geofyzikálního průzkumu v 3D zobrazení. Klíčová slova: terrestrial laser scanning; Pravčická brána; 3D laser scanning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Technická zpráva z Pozemního laserového skenování útvaru Pravčická brána

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. realizoval pro firmu KolejConsult & servis v rámci objednávky č. 13/2014 dne 25. 9. 2014 terénní zaměření útvaru Pravčické brány technologií 3D pozemního laserového ...

Kuda, František
Ústav geoniky, 2014

Výroční zpráva Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2012
Blaheta, Radim
2013 - český
Předkládaná Výroční zpráva popisuje činnost a výsledky Ústavu geoniky AV ČR v roce 2012. V jednotlivých kapitolách informuje o výsledcích vědy a výzkumu, o spolupráci s aplikační sférou a vysokými školami, o mezinárodní spolupráci, o organizaci vědeckých k onferencí, účasti v redakčních a vědeckých radách apod. Podává také informace o organizaci, o personálním složení a činnosti orgánů ústavu, o ekonomickém fungování instituce, včetně auditu. Stručně také zmiňuje koncepci výzkumu na další období. Klíčová slova: geonics; earth sciences; environment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2012

Předkládaná Výroční zpráva popisuje činnost a výsledky Ústavu geoniky AV ČR v roce 2012. V jednotlivých kapitolách informuje o výsledcích vědy a výzkumu, o spolupráci s aplikační sférou a vysokými ...

Blaheta, Radim
Ústav geoniky, 2013

Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
Staš, Lubomír; Souček, Kamil; Nohejl, Zdeněk; Georgiovská, Lucie; Stašová, Vendula; Rutar, Tomáš; Šimkovičová, Jarmila
2012 - český
Předmětem zprávy je pokračování sledování a měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997-2011 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, zabudovaných do stropu a boků průzkumné a přístupové štoly. Měření probíhalo v průběhu roku 2012. Klíčová slova: rock massif; Skalka; tenzometric bolts Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012

Předmětem zprávy je pokračování sledování a měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997-2011 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, ...

Staš, Lubomír; Souček, Kamil; Nohejl, Zdeněk; Georgiovská, Lucie; Stašová, Vendula; Rutar, Tomáš; Šimkovičová, Jarmila
Ústav geoniky, 2012

Technická zpráva z Pozemního laserového skenování na lokalitě Ledové sluje, NP Podyjí, etapa 2012
Kuda, František
2012 - český
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. realizoval v rámci vědecko-výzkumné činnosti a na základě objednávky Správy Národního parku Podyjí (Objednávka číslo OB NPP 41/2012) v průběhu roku 2012 geomorfologický výzkum a terénní měření technologií 3D pozemního laserového skenování na lokalitě Ledové sluje. Cílem 3D pozemního laserového skenování bylo s vysokou přesností zachytit komplikované uspořádání prvků reliéfu v centrálním prostoru Ledových slují (okolí Obelisku, Zlomové rokle, I. a II. Pilíře). Získaná data budou použita pro tvorbu detailního digitálního modelu reliéfu v souřadnicovém systému S-JTSK. Podle dat registrovaných do S-JTSK proběhla obrazová transformace účelové mapy 1:200 z roku 1991 (Počta a kol.) z místního systému do uvedeného S-JTSK. V návaznosti na bodovou síť, ze které probíhalo zaměření povrchu, bylo zahájeno skenování částí jeskynních prostor přístupných pro skener. Cílem skenování jeskyní bude jejich projekce na povrch, generování profilů nebo transformace původních speleologických plánů do 3D modelu. Klíčová slova: terrestrial laser scanning; 3D model; Podyjí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Technická zpráva z Pozemního laserového skenování na lokalitě Ledové sluje, NP Podyjí, etapa 2012

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. realizoval v rámci vědecko-výzkumné činnosti a na základě objednávky Správy Národního parku Podyjí (Objednávka číslo OB NPP 41/2012) v průběhu roku 2012 geomorfologický ...

Kuda, František
Ústav geoniky, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze