Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 452
Published from to

Les écrits intimes de Charles Baudelaire (journaux intimes et correspondance)
DUCHOŇOVÁ, Ivana
2019 - French
Cílem této bakalářské práce je analýza publikovaných textů osobní povahy Charlese Baudelaira, významného básníka 19. století, kterého řadíme mezi tzv. Prokleté básníky. Zaměřujeme se na texty autorových deníků a korespondence, v kterých rozebíráme důležité motivy a následně sledujeme, jak se odráží v jeho básnické tvorbě, především v bánické sbírce Květy zla. V této práci nejdříve představíme autorův životopis a literární tvorbu společně s publikovanými texty oobní povahy, následně se věnujeme zásadní části této práce, kterým jsou témata v zmiňovaných denících a korespondenci společně s jejich odrazem v autorově básnickém díle. Výsledky této analýzy jsou shrnuty v samotném závěru práce. The aim of this thesis is to analyze published texts of personal nature of Charles Baudelaire, an important poet of the 19th century, whom we rank among the so-called Cursed Poets. We focus on the texts of the author's diaries and correspondence, in which we analyze important motifs and subsequently observe how it is reflected in his poetic work, especially in the collection of the Flowers of Evil. In this work, we first introduce the author's biography and literary work together with published texts of personal nature, then we focus on the essential part of this work, which are the topics in the aforementioned diaries and correspondence together with their reflection in the author's poetic work. The results of this analysis are summarized in the very conclusion of the thesis. Keywords: Charles Baudelaire; poetry; diaries; correspondence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Les écrits intimes de Charles Baudelaire (journaux intimes et correspondance)

Cílem této bakalářské práce je analýza publikovaných textů osobní povahy Charlese Baudelaira, významného básníka 19. století, kterého řadíme mezi tzv. Prokleté básníky. Zaměřujeme se na texty ...

DUCHOŇOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Antihrdinové ve francouzském románu noir
Karkovský, Radek; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2019 - French
(in English): This work will consist in an analysis of the antiheroes in modern French literature, especially in "Roman Noir". Before treating the topic of antiheroes in mystery fiction we will describe the history of this type of protagonists in world literatures, from the classic literature to the modern one. To be able to understand the problematics of antiheroes in Roman Noir, we will also describe the history of French mystery fiction. Regarding the analysis of antiheroes in this sub- genre of crime fiction, we will start with the character of Maigret. Although the novels of G. Simenon are not real Romans Noirs, we consider them as a "passage" of the detective novel - in the traditional sense - to the Roman Noir. Furthermore, in this work, we will analyze characters of real Romans Noirs; first, the crude and surprising behavior of Nestor Burma, a famous character of Léo Malet, then the mediocrity of protagonists of the novels Morgue pleine and Le Petit Bleu de la côte ouest of Jean-Patrick Manchette, and finally, Fabio Montale, an atypical investigator from a novel series of the late twentieth century written by Jean-Claude Izzo. (česky) Práce je zaměřena na analýzu antihrdinů v moderní francouzské literatuře, konkrétně v tzv. noirové fikci. Před samotnou analýzou jednotlivých antihrdinů, s nimiž se setkáváme v detektivním žánru, stručně přiblížíme vývoj tohoto typu postav, a to od klasické řecké literatury až po moderní éru. Abychom lépe porozuměli výskytu antihrdinů v noirových románech, teoretická část práce se bude věnovat také vývoji detektivního románu ve Francii a zrodu noirové fikce. Analýzu antihrdinů v námi vybraném subžánru započneme postavou Julese Maigreta. Přestože romány G. Simenona nejsou skutečnými noirovými romány, vnímáme je jako "můstek" mezi tradiční detektivkou a noirovým románem. Následně se zaměříme na antihrdiny ve skutečných noirových románech. Zprvu se budeme věnovat nezvyklému, místy až brutálnímu chování Nestora Burmy, kultovní postavy z pera Léa Maleta, posléze ordinérním postavám z románů Plná márnice a Tři muži na zabití Jeana-Patricka Manchette a nakonec postavě Fabia Montala, neobvyklého vyšetřovatele z románové série Jeana-Clauda Izzoa z devadesátých let. Keywords: antihéros|littérature française|littératures francophones|roman policier|roman noir; antiheroes|French literature|Francophone literatures|mystery fiction|roman noir Available in a digital repository NRGL
Antihrdinové ve francouzském románu noir

(in English): This work will consist in an analysis of the antiheroes in modern French literature, especially in "Roman Noir". Before treating the topic of antiheroes in mystery fiction we will ...

Karkovský, Radek; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2019

Atributivní absolutní konstrukce v současné francouzštině
Lipská, Karolína; Nádvorníková, Olga; Venušová, Alena
2019 - French
Attributive absolute constructions in contemporary French The aim of this master thesis is a detailed analysis of French attributive absolute constructions (att. AC) with emphasis on their semantic characteristics. Att. AC is an example of what is called "secondary predication", i.e. a non-finite predicative structure modifying the primary predication, see a typical example "les yeux fermés", 'the eyes closed', in the sentence "Marie est assise, les yeux fermés.", 'Mary sits with her eyes closed.'. The main function of the att. AC is the modification of the head noun through the relation of inalienable possession (IP), or a part - whole relation, between this noun, which is mostly a human being, and an entity conceptualized in the att. AC. The thesis finds its main source in a monograph about AC written by Suzanne Hanon (1989), which is here completed by a qualitative analysis of syntactic and semantic factors that come into play in the formation of att. AC. Att. AC are approached form the perspective of Cognitive Linguistics and Construction Grammar as conceptualizations of the IP (or part - whole) paradigm and it is proposed their description as a prototype-based category with some instances more typical (see the example above) than others (e.g. att. AC with an adverbial function or modifying an... Atributivní absolutní konstrukce v současné francouzštině Cílem diplomové práce je podrobná analýza francouzských atributivních absolutních konstrukcí (at. AK) s důrazem na jejich sémantické vlastnosti. At. AK jsou příkladem sekundární predikace, tj. nefinitní predikativní struktury modifikující predikaci primární, viz typický příklad "les yeux fermés", ,oči zavřené', z věty "Marie est assise, les yeux fermés.", ,Marie sedí se zavřenýma očima.'. Základní funkcí at. AK je modifikace řídícího substantiva za využití vztahu nezcizitelného vlastnictví (NV) či vztahu část - celek mezi tímto substantivem, zpravidla člověkem, a entitou konceptualizovanou v at. AK. Práce vychází zejména z monografie Suzanne Hanon (1989) věnované obecně AK a doplňuje ji kvalitativní analýzou syntakticko-sémantických faktorů, které se při tvorbě at. AK uplatňují. At. AK jsou nahlíženy pohledem kognitivní lingvistiky a konstrukční gramatiky jako konceptualizace paradigmatu NV, případně část - celek, a je navržen jejich popis jako prototypové kategorie, s více (viz příklad výše) či méně typickými případy (např. at. AK s adverbiální platností či vztahující se k neživé entitě). V samotném závěru je představena možná formální reprezentace základních typů at. AK za využití mechanismu berkeleyské konstrukční gramatiky. Klíčová... Keywords: absolutní konstrukce|atribut|nezcizitelné vlastnictví|francouzština|konstrukční gramatika; absolute construction|attribute|inalienable possession|French|construction grammar Available in a digital repository NRGL
Atributivní absolutní konstrukce v současné francouzštině

Attributive absolute constructions in contemporary French The aim of this master thesis is a detailed analysis of French attributive absolute constructions (att. AC) with emphasis on their semantic ...

Lipská, Karolína; Nádvorníková, Olga; Venušová, Alena
Univerzita Karlova, 2019

L´homme et la nature dans la trilogie romanesque de Jean Giono Colline, Un de Baumugnes, Regain
HRDINOVÁ, Amálie
2019 - French
Cílem této bakalářské práce je analýza vztahů mezi člověkem a přírodou v Trilogie de Pan. Jejím autorem je francouzský spisovatel dvacátého století Jean Giono. Tato trilogie zahrnuje romány Colline, Un de Baumugnes a Regain. První část této bakalářské práce představuje autora a jeho Trilogie de Pan a také popisuje prvky, které ho inspirovaly při umělecké tvorbě. Ve druhé části práce je u jednotlivých románů shrnut děj a poté následuje jeho tematický rozbor. Konkrétně jsou rozbory zaměřeny na téma člověka a přírody a definují jejich vzájemné vztahy. Práce je psána ve francouzském jazyce. Na konci obsahuje i résumé v jazyce českém. The aim of this bachelor's thesis is analysis of the relations between man and nature in the Trilogie de Pan. The author of this trilogy is a French writer of the 20th century Jean Giono. The trilogy consists of novels Colline, Un de Baumugnes and Regain. The first part of this thesis describes the life and literary production of the author, the elements that inspired him and introduces the Trilogie de Pan. In the second part of the thesis, the story of each book is summarized and then analysed. The analyses deal particularly with the motifs of the man and the nature and define the relationships between them. This bachelor's thesis is written in the French language and contains the résumé in Czech language at the end. Keywords: Jean Giono; Trilogie de Pan; Colline; Regain; Un de Baumugnes; french literature; man and nature Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
L´homme et la nature dans la trilogie romanesque de Jean Giono Colline, Un de Baumugnes, Regain

Cílem této bakalářské práce je analýza vztahů mezi člověkem a přírodou v Trilogie de Pan. Jejím autorem je francouzský spisovatel dvacátého století Jean Giono. Tato trilogie zahrnuje romány Colline, ...

HRDINOVÁ, Amálie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Le personnage de parvenu dans le roman français du 19e siecle: Le Rouge et le noir de Stendhal et Bel-Ami de Maupassant
KRAUSOVÁ, Markéta
2019 - French
Bakalářská práce se zabývá analýzou hlavních hrdinů, parvenus, románů Červený a černý napsaným Stendhalem a Miláček od spisovatele Guye de Maupassanta. Nejprve představíme literární směr (realismus), do kterého se tato díla řadí. Uvedeme prostředky typické pro tento směr a přiblížíme historický kontext. Dále přiblížíme životy a díla zmíněných spisovatelů. V práci rovněž podáme definici literární postavy a hlavně její charakteristiky. Vysvětlíme pojem parvenu, který figuruje v názvu. Hlavně se však zaměříme na analýzu postav Juliena Sorela a Georgese Duroye podle jejich původu, vzhledu, charakteru a vztahů. Nakonec oba dva porovnáme a rozhodneme, zda je můžeme nazývat výše zmíněným pojmem. The bachelor work deals with the analysis of the mains characters of novels The Red and the Black written by Stendhal and Bel-Ami by Guy de Maupassant. Firstly, we introduce a literature movement (realism) into which these two pieces of the work falls. We present the typical tools of this movement and clarify the historical context. We also present the life and work of the above mentioned authors. Furthermore, we define the character of novel and its characteristics. We explain the term parvenu which appears in title of the work. But mainly, we focus on the analysis of Julien Sorel and Georges Duroy made on the bases of their origins, appearance, character and relationships. Finally, we compare them and decide who we can call the parvenu. Keywords: Realism; character of a novel; parvenu; characteristic; novel Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Le personnage de parvenu dans le roman français du 19e siecle: Le Rouge et le noir de Stendhal et Bel-Ami de Maupassant

Bakalářská práce se zabývá analýzou hlavních hrdinů, parvenus, románů Červený a černý napsaným Stendhalem a Miláček od spisovatele Guye de Maupassanta. Nejprve představíme literární směr (realismus), ...

KRAUSOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Lingvoliterární rozbor románu Corinna aneb Itálie
Pautava, Maryia; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
2019 - French
The bachelor thesis will focus on stylistic (linguistic and literary) analysis of Corinne or Italy, a novel by Germaine de Staël. This extensive novel is unique in its ambiguous narrative, which lies in multilayered overlap between individual storytelling instances. Criticism also highlights the autobiographical features of this novel. We notice to what extent the story of the narrator with the real attitude of Mme de Staël can be identified in this novel, and how the way of narration leads a dialogue with the reader. Our analysis will result in the complex characterization of this significant early romantic novel. Bakalářská práce se zaměří na stylistický (lingvoliterární) rozbor románu Corinne ou l'Italie od Madame de Staël. Tento rozsáhlý román je osobitý nejednoznačností vyprávěcí formy, která spočívá v mnohovrstevnatém překrývání mezi jednotlivými vypravěčskými instancemi. Kritika rovněž poukazuje na autobiografické rysy tohoto románu. Všimneme si proto též toho, do jaké míry lze v tomto románu ztotožnit pásmo vypravěče se skutečnými postoji Mme de Staël a také jak tento způsob vyprávění vede dialog se čtenářem. Naše analýza vyústí v komplexní charakteristiku tohoto významného raně romantického románu. Keywords: Madame de Staël|preromantismus|sentimentální román|narativní analýza|monodie|stylistický rozbor|francouzská literatura; Madame de Staël|Romanticism|sentimental novel|narrative mode|monody|stylistic analysis|French literature Available in a digital repository NRGL
Lingvoliterární rozbor románu Corinna aneb Itálie

The bachelor thesis will focus on stylistic (linguistic and literary) analysis of Corinne or Italy, a novel by Germaine de Staël. This extensive novel is unique in its ambiguous narrative, which lies ...

Pautava, Maryia; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Komparativní překlad díla Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock
Prokšová, Veronika; Fučíková, Milena; Ébert-Zeminová, Catherine
2019 - French
Keywords: Ladislav Fuks; Barthélemy Müller; Monsieur Mundstock; la traduction comparative; les Juifs; le porteur d'étoile; Ladislav Fuks; Barthélemy Müller; Mr. Theodore Mundstock; comparative translation; Jews; the man with yellow star Available in a digital repository NRGL
Komparativní překlad díla Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock

Prokšová, Veronika; Fučíková, Milena; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2019

Fenomenologie dotyku. Etické čtení diskontinuálních paradigmat
Molina García, Erika Natalia; Novotný, Karel; Romer, Inga; Schnell, Alexander
2018 - French
Phenomenology of touch. Ethical readings on discontinuous paradigms. Touch is not only the sense that allows us to appreciate shapes and textures. It is also the sense that allows us to feel the tenderness of a caress or the violence of a punch. It allows us to feel temperature and pain, balance and the position of our body, feelings of itching and tickling, vibrations and sexual arousal. In recent years, research on touch has blossomed in the most diverse fields, and these works are unanimous in saying that touch is a crucial factor in our lives and on our health: interhuman cooperations, pain endurance, empathy, compassion and care are all touch depending activities. Starting from a scenarisation of Western philosophy in terms of opposition between continuism and discontinuism, we reinterpret the phenomenological method, by a radicalization of the meaning of its tool (epoche), to put it at service of the analysis of touch phenomena. In this context, our work is presented in a double duality: On the one hand, it unfolds around two main thematic axes, discontinuity (self- thematization) and touch (thematization). On the other hand, it takes the shape of two distinct textual bodies, a purely philosophical one and a philo-performatic one, which intersect and thus aim to perform in the writing of the... : Phénoménologie du toucher. Lectures éthiques de paradigmes discontinus. Le toucher est non seulement le sens qui nous permet d'apprécier les formes et les textures, mais aussi celui qui nous permet de sentir la tendresse d'une caresse ou la violence d'un coup. C'est lui qui nous permet de sentir la température et la douleur, l'équilibre et la position de notre corps, la sensation de démangeaison, les chatouillements, les vibrations, et l'excitation sexuelle. Depuis quelques années, les recherches sur le toucher fleurissent dans les plus divers domaines et elles sont unanimes à dire qu'il s'agit d'un facteur crucial de notre vie et notre santé : pour la coopération interhumaine, l'endurance de la douleur, l'empathie, la compassion et le soin que nous pouvons prendre de nous-mêmes et des autres. À partir d'une scénarisation de la tradition philosophique occidentale en termes d'opposition entre continuisme et discontinuisme, nous réinterprétons la méthode phénoménologique, par une radicalisation du sens de son outil (l'épochè), pour la mettre au service de l'analyse du phénomène du toucher. Dans ce contexte, nos travaux sont présentés dans deux dualités, liées : D'un côté, ils se déploient autour de deux axes thématiques principales, le discontinuisme (auto-thématisation) et le toucher... Available in a digital repository NRGL
Fenomenologie dotyku. Etické čtení diskontinuálních paradigmat

Phenomenology of touch. Ethical readings on discontinuous paradigms. Touch is not only the sense that allows us to appreciate shapes and textures. It is also the sense that allows us to feel the ...

Molina García, Erika Natalia; Novotný, Karel; Romer, Inga; Schnell, Alexander
Univerzita Karlova, 2018

Vzorce legitimizace lobbingu v zemích Střední Evropy a její rozpory
Vargovčíková, Jana; Znoj, Milan; Georgakakis, Didier; Perottino, Michel
2018 - French
The paper examines attempts to professionalize and institutionalize lobbying in Poland and the Czech Republic from the beginning of the 1990s to 2016, from the point of view of the sociology of professions, the sociology of public policy-making and interpretative policy analysis. First, on the basis of an analysis of the professional paths of 80 Polish and Czech commercial lobbyists, it presents their common typology for both countries and shows how efforts to gain recognition and enhance their professional status, i.e. efforts to professionalize lobbying, are linked to their pursuit of political legitimacy. Then it shows lobbying as a specific way of constructing the political activity of private actors as a policy problem. It illustrates the conditions under which lobbying in both countries was constructed as a problem and set on the agenda. In doing so, the dissertation pays particular attention to the role of transnational actors in this process. Finally, lobbying regulation processes are analysed as arenas where the symbolic boundary between the public and private spheres is negotiated and redefined. Práce zkoumá pokusy o profesionalizaci a institucionalizaci lobbingu v Polsku a v České republice od začátku 90.-tých let 20. století do roku 2016, z hlediska sociologie profesí, sociologie tvorby veřejných politik a také jejich interpretativní analýzy. Nejdříve na základě analýzy profesních drah osmdesáti polských a českých lobbistů předkládá společnou typologii lobbistů konzultantů pro obě země a ukazuje, jak snahy o získání uznání a zlepšení profesního statusu, tedy snahy o profesionalizaci lobbingu, souvisejí se snahou o získání politické legitimity. Pak uchopuje lobbing jako specifický způsob politizace polické aktivity soukromých aktérů. Ukazuje, za jakých podmínek byl lobbing v obou zemích coby problém konstruován a nastolen na agendu, jakou roli v této politizaci sehrály mezinárodní organizace a externí aktéři, a konečně, jakým způsobem tyto pokusy o regulaci lobbingu participují na redefinici symbolické hranice mezi veřejnou a soukromou sférou. Keywords: lobbing|zájmové skupiny|transparentnost|Polsko|regulace lobbingu|Česká republika|korupce|profesionalizace|hranice soukromé a veřejné sféry; lobbying|interest groups|transparency|Poland|lobbying regulation|Czech Republic|corruption|professionalization|public and private distinction Available in a digital repository NRGL
Vzorce legitimizace lobbingu v zemích Střední Evropy a její rozpory

The paper examines attempts to professionalize and institutionalize lobbying in Poland and the Czech Republic from the beginning of the 1990s to 2016, from the point of view of the sociology of ...

Vargovčíková, Jana; Znoj, Milan; Georgakakis, Didier; Perottino, Michel
Univerzita Karlova, 2018

Ženy a místní správa: zapojení do politiky a politické dráhy žen v Turecku
Drechselová, Lucie; Malečková, Jitka; Dulong, Delphine; Massicard, Elise
2018 - French
Women and local power: processes of mobilization and female political pathways in Turkey Type: Doctoral dissertation Author: Lucie Drechselová Institutions: Charles University and EHESS, Paris Year: 2018 Abstract This thesis focuses on the issue of women's under-representation in local politics in contemporary Turkey. The intermediary level of politics - party presence in municipalities - is studied with a double approach distinguishing among political parties (AKP, CHP, MHP, and the pro-Kurdish HDP & DBP) as well as among cities (Izmir, Trabzon and Diyarbakır). The Anglo-American body of literature in political sociology is put into dialogue with the French research in the fields of sociology of mobilization, of political elites and of institutions. Gendered perspective is transversal to the whole thesis. Field work was done in 2014, 2015 and 2016 in Izmir, Trabzon and Diyarbakır and took the form of non-participant observation and semi-directed interviews with two hundred female municipal councilors and women holding an intra- party office. Conceptually, seeing parties as heterogeneous entities allows us to study exchanges that take place within the party hierarchy. The place and role of women in the candidate selection processes questions the artificial separation between the "local" and the "national".... Ženy a místní správa: zapojení do politiky a politické dráhy žen v Turecku Typ práce: Dizertační práce Instituce: Karlova Univerzita a EHESS, Paříž Autorka: Lucie Drechselová Rok: 2018 Shrnutí Dizertační práce se zabývá otázkou nízkého zastoupení žen v místní politice v současném Turecku. Působení politických stran na úrovni radnic je zkoumáno skrze dvojí perspektivu: ta rozlišuje jak mezi jednotlivými stranami (AKP, CHP, MHP, a pro-kurdskými HDP a DBP), tak mezi různými lokalitami (Izmir, Trabzon a Diyarbakır). Výzkumy vycházející z angloamerické sociologické tradice jsou provázány s francouzskými pracemi v oboru politické sociologie věnujícími se mobilizaci, politickým elitám a institucím. Genderová perspektiva prostupuje celou prací. Terénní výzkum se odehrál v letech 2014, 2015 a 2016 ve městech Izmir, Trabzon a Diyarbakır a spočíval v nezúčastněném pozorování a polostrukturovaných rozhovorech s dvěma sty zvolenými zastupitelkami a ženami na rozhodovacích pozicích v politických stranách. Vnímání politických stran jakožto heterogenních entit umožňuje konceptuálně postihnout vztahy v rámci stranické hierarchie. Analýza role žen při sestavování kandidátních listin zase umožňuje zpochybnit analytické dělení na "lokální" a "národní" úroveň. Výzkum ukazuje, že profily a politické kariéry žen jsou úzce spjaty... Keywords: Politická participace|gender a politika|místní správa|zastupitelstva|politické strany|kvóty|reprezentace|Turecko|kurdská politika; Political participation|gender and politics|local politics|municipalities|political parties|quotas|representation|Turkey|Kurdish politics Available in a digital repository NRGL
Ženy a místní správa: zapojení do politiky a politické dráhy žen v Turecku

Women and local power: processes of mobilization and female political pathways in Turkey Type: Doctoral dissertation Author: Lucie Drechselová Institutions: Charles University and EHESS, Paris Year: ...

Drechselová, Lucie; Malečková, Jitka; Dulong, Delphine; Massicard, Elise
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases