Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2844
Published from to

Pojem "hyle" v Husserlově teorii času: první krok k fenomenologii "hyle"
Joung, Seongkyeong; Schnell, Alexander; Flock, Philip
2019 - German
- Master Thesis 2019 On the Concept of Hyle in Husserl's Time Theory : First Step into the Phenomenology of Hyle Seongkyeong Joung This paper examines the status and the role of the concept of Hyle in Husserl's time theory as long as its problematic is subsumed within the problematic of the transcendental constitution. We will show how the problems in the early time lectures (1904/5) are partially solved with the discovery of the dimension of passive intentionality in the Bernauer manuscripts (1917/18) and the lectures on passive synthesis (1920-26) and thereby how Hyle's problematic broaden, that in the C-manuscripts (1929-1934) this problem is eventually subsumed into the problematic of the functioning ego, and that nevertheless Hyle itself remains as a non-reducing component which makes possible phenomenological questions about alterity. Keywords: Hyle, Alterity, Original Stream, Original Hyle, Self-awareness, Time Consciousness, Transcendental Constitution, Passive Intentionality, Genetic Phenomenology, Edmund Husserl Zusammenfassung der Masterarbeit 2019 Begriff der Hyle in Husserls Zeitlehre : Erster Schritt für die Phänomenologie der Hyle Seongkyeong Joung Diese Arbeit untersucht den Status und die Rolle des Begriffs der Hyle in Husserls Zeitlehre, solange ihre Problematik im Rahmen der transzendentalen Konstitution subsumiert wird. Wir zeigen, wie die Probleme in den frühen Zeitvorlesungen(1904/5) mit der Entdeckung der Dimension der passiven Intentionalität in die Bernauer Manuskripten(1917/18) und den Vorlesungen über die passive Synthesis(1920-26) gelöst werden und damit die Problematik in Bezug auf die Hyle erweitert wurde, dass diese Problematik in den C-Manuskripten(1929-1934) von dreißiger Jahre in die Problematik des fungierenden Ich subsumiert wurde und dass dennoch die Hyle selbst als ein sich nicht darauf zu reduzierender Bestand bleibt. Dadurch deuten wir an, dass die Frage nach der Hyle die phänomenologische Frage nach der Alterität ist. Schlüsselwörter : Hyle, Alterität, Urstrom, Ur-Hyle, Selbstbewusstsein, Zeitbewusstsein, Transzendentale Konstitution, Passive Intentionalität, Genetische Phänomenologie, Edmund Husserl Available in a digital repository NRGL
Pojem "hyle" v Husserlově teorii času: první krok k fenomenologii "hyle"

- Master Thesis 2019 On the Concept of Hyle in Husserl's Time Theory : First Step into the Phenomenology of Hyle Seongkyeong Joung This paper examines the status and the role of the concept of Hyle in ...

Joung, Seongkyeong; Schnell, Alexander; Flock, Philip
Univerzita Karlova, 2019

Didaktické zpracování vyprávění o Jimu Knoflíkovi od Michaela Endeho se zaměřením na literární a jazykovou výchovu
Králová, Marie; Bučková, Tamara; Poimer, Christiane
2019 - German
Thesis Didactic work about the stories of Jim Button from Michael Ende with focus on literary and language education investigates the feasible utilization of a literary work within teaching a foreign language. Thesis is composed of both theoretical and practical part. In the theoretical part, attention is given to the importance of texts, especially literary texts, as means for teaching foreign language. In respect to the utilization of the literature within foreign language teaching, the thesis highlights the development of target competencies, improvement of language skills and the overall growth of student's personality. Literature is shown as a sphere competent to enrich the common language teaching with a literary experience and an intercultural aspect. Further, the thesis introduces Jim Button novels written by Michael Ende and their specifics from the point of view of their usage by teaching foreign languages. Last but not least, suggestions for work with the novel about Jim Button and Luke the Engine Driver are provided as an alternative teaching material for tuition of German language as a foreign language Diplomová práce na téma Didaktické zpracování vyprávění o Jimu Knoflíkovi od Michaela Endeho se zaměřením na literární a jazykovou výchovu se zabývá možným využitím literárního díla při výuce cizího jazyka. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zaměřuje na význam textů jako prostředku při výuce cizího jazyka, zejména pak textů literárních. V souvislosti s využíváním literatury v cizojazyčném vyučování práce poukazuje na rozvoj cílových kompetencí, jazykových dovedností a na celkový rozvoj žákovy osobnosti. Literatura je zde představena jako oblast, která může obohatit klasickou výuku cizích jazyků o literární zážitek a interkulturní aspekt. Další část práce seznamuje s romány o Jimu Knoflíkovi od Michaela Endeho a s jejich specifiky s ohledem na využití těchto textů při výuce cizího jazyka. Nakonec práce nabízí podněty pro práci s románem Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema jako s alternativním výukovým materiálem při výuce němčiny jako cizího jazyka. Keywords: Literatura pro děti a mládež; literární výchova; didaktika německého jazyka a literatury jako cizího jazyka a cizojazyčné literatury; Michael Ende; Jim Knoflík; Lukáš a lokomotiva Ema; Jim Knoflík a Divoká 13; Literature for childern and youth; methodology of Literature for childern; methodology of German as a foreign language and literature; Michael Ende; Jim Button and Luke the Engine Driver; Jim Button and the Wild 13 Available in a digital repository NRGL
Didaktické zpracování vyprávění o Jimu Knoflíkovi od Michaela Endeho se zaměřením na literární a jazykovou výchovu

Thesis Didactic work about the stories of Jim Button from Michael Ende with focus on literary and language education investigates the feasible utilization of a literary work within teaching a foreign ...

Králová, Marie; Bučková, Tamara; Poimer, Christiane
Univerzita Karlova, 2019

Maria Anna Mozart: historická postava a její literární recepce
Shustova, Anastasiia; Markvartová, Eva; Poimer, Christiane
2019 - German
This bachelor thesis examines how the figure of Maria Anna Mozart, the older sister of the famous composer Wolfgang Amadeus Mozart, is represented in the literature of the 20th and 21st centuries. The first thing that is explored in the analysis is how the authors imagine her response to life events, the hardships, and the injustices of life. An important role also plays in the interpretation of the relationships within the family of Mozart and the family of Berchtold zu Sonnenburg, the spouse of Maria Anna, as these relationships are represented in the novels. An important part of the work is the description of various typologies of literary heroes as well as the methods of interpretation of the characters of a literary work and the specifics of working with heroes who have historical prototypes. In addition, the work contains a brief description of the life and fate of Maria Anna, which must help the reader to better understand the events and living conditions of Maria Anna, on the basis of which a comparison and an interpretation of the heroine in various works are made. It's a deep look at her character and feelings. At the end of this work shows that although the figures of Maria Anna are different in different works, there is always something in common to find. KEYWORDS Maria Anna Mozart,... Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak je v literatuře 20. a 21. století zastoupena postava starší sestry slavného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta Marie Anny Mozartové. V analýze prozkoumáno zejména to, jak si autoři představují její reakci na životní události, útrapy a nespravedlnosti života. Významnou roli hraje také interpretace vztahů v rodině Mozarta a rodiny Berchtold zu Sonnenburg, manžela Marie Anny, jak jsou tyto vztahy v románech popsány. Důležitou součástí práce je popis různých typologií literárních hrdinů i způsobů interpretace postav literárního díla a specifik práce s hrdiny, kteří mají historické prototypy. Práce dále obsahuje stručný popis života a osudu Marie Anny, která musí čtenáři pomoci lépe porozumět událostem a životním podmínkám Marie Anny, na jejímž základě bude pak její postava analyzovaná. Je to hluboký pohled na její charakter a pocity. Na konci táto práce ukazuje, že ačkoliv postavy Marie Anny se liší v různých dílech, je vždy něco, co je společné. Klíčová slova Maria Anna Mozart, interpretace postav, současná literatura Keywords: Maria Anna Mozart; Figureninterpretation; Gegenwartsliteratur; Maria Anna Mozart; character analysis; contemporary literature Available in a digital repository NRGL
Maria Anna Mozart: historická postava a její literární recepce

This bachelor thesis examines how the figure of Maria Anna Mozart, the older sister of the famous composer Wolfgang Amadeus Mozart, is represented in the literature of the 20th and 21st centuries. The ...

Shustova, Anastasiia; Markvartová, Eva; Poimer, Christiane
Univerzita Karlova, 2019

Wolfgang Herrndorf: Čik. Didaktická adaptace románu a filmové adaptace.
Lang, Marek; Bučková, Tamara; Švermová, Dagmar
2019 - German
This master's dissertation deals with the elaboration of a didactic adaptation of the novel ​Tschick ​by Wolfgang Herrndorf and its film adaptation. The goal of this master's dissertation is to create a complete educational project that is used in a real school curriculum. In the theoretical part, the basic principles for creating such a project are expounded: The terms literature and film in teaching German are explained. Moreover, there are reasons listed why literature and films ought to be a firm part of second language teaching. The literary work ​Tschick ​by Wolfgang Herrndorf is dealt with in the perspective of literary studies. Furthermore, the theoretical and methodological principles are introduced in the purpose of creating such a project. This is implemented in the practical part of this master's dissertation using the novel ​Tschick ​by Wolfgang Herrndorf and its film adaptation as a foundation of this project. Thus, the lesson materials and plans are created that are used at a real school, ​Gymnázium, Praha 6, Arabská 14​, where a group of 17 students, who are at level A2, is chosen for this project. The author of this thesis works at this school. As the school is technically well equipped, various information technologies are utilized within the project. The entire course of the... Tato diplomová práce se zabývá vypracováním didaktické adaptace románu ​Čik ​od Wolfganga Herrndorfa a jeho filmové adaptace. Cílem této práce je vytvořit ucelený projekt zaměřený na zpracování právě tohoto literárního a filmového díla, který bude použit ve skutečné škole. V teoretické části jsou vyloženy základní principy pro vytvoření takového projektu: Jsou vysvětleny termíny literatura a film ve výuce němčiny. Dále je objasněno, proč by měly být literatura a film pevnou součástí výuky cizích jazyků. Literární dílo ​Čik ​of Wolfganga Herrndorfa je zpracováno rovněž z perspektivy literární vědy. Dále jsou v rozsáhlé třetí kapitole zpracovány teoreticko-metodické principy, např stanovení cílů a organizace výuky pomocí různých modelů, které jsou v praktické části využity k vytvoření učebních materiálů a plánů hodin, jež budou využity na čtyřletém gymnáziu. Konkrétně se jedná o Gymnázium, Praha 6, Arabská 14, ​kde je autor zaměstnán. Tam je zvolena pro projekt skupina 17 žáků, kteří jsou na úrovni A2. Vzhledem k tomu, že je škola technicky velmi dobře vybavena, jsou v průběhu vyučování nasazeny informační technologie při různých aktivitách. Celkový průběh vyučování je v praktické části důkladně popsán. Celý projekt je zároveň i všemi zúčastněnými vyhodnocen. Nechybí ani rozsáhlá dokumentace každé... Keywords: Jugendliteratur; Literatur für junge Erwachsene; Jugendfilme; Wolgang Herrndorf; Daf-Unterricht; didaktische Adaptation; German literature for young adults; movie for young adults; Wolfgang Herrndorf; Tschick; German as a foreign language; didactic adaptation Available in a digital repository NRGL
Wolfgang Herrndorf: Čik. Didaktická adaptace románu a filmové adaptace.

This master's dissertation deals with the elaboration of a didactic adaptation of the novel ​Tschick ​by Wolfgang Herrndorf and its film adaptation. The goal of this master's dissertation is to create ...

Lang, Marek; Bučková, Tamara; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2019

Hnutí Sturm und Drang a jeho specifika v dramatech Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Heinricha Leopolda Wagnera
Vašíčková, Tereza; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
2019 - German
The purpose of this bachelor's thesis is to investigate the German movement Sturm und Drang (Storm and Stress) and its significance in the literary, historical and philosophical context. The findings from the primary and secondary literature give us an idea of the main representatives of the movement, significant works and thoughts. The principal focus of research is the drama. The subject of investigation were two particular works: Der Hofmeister by Jakob Michael Reinhold Lenz and Die Kindermörderin by Heinrich Leopold Wagner. The aim of the thesis is the find out how the specific characteristic of the movement Sturm und Drang is manifested in these works. The analysis of these works is the starting point for the comparison of the two dramas. The thesis can be used as study material dealing with an important chapter of the German literature. KEYWORDS Sturm und Drang, drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner Tato bakalářská práce se zabývá německým hnutím Sturm und Drang a jeho významem v literárním, historickém a filosofickém kontextu. Na základě poznatků z primární a sekundární literatury přibližuje hlavní představitele tohoto hnutí, významná díla a myšlenky. Pozornost je věnována zejména dramatu. Vlastní sledování je zaměřeno na dvě konkrétní díla: Der Hofmeister od Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Die Kindermörderin od Heinricha Leopolda Wagnera. Práce se snaží zjistit, jak se v těchto dílech projevují specifika hnutí Sturm und Drang. Analýza těchto děl je východiskem pro porovnání obou dramat. Práce může posloužit jako studijní materiál, přibližující významnou kapitolu německé literatury. KLÍČOVÁ SLOVA Sturm und Drang, Drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner Keywords: Sturm und Drang; Drama; Jakob Michael Reinhold Lenz; Heinrich Leopold Wagner; Sturm und Drang; drama; Jakob Michael Reinhold Lenz; Heinrich Leopold Wagner Available in a digital repository NRGL
Hnutí Sturm und Drang a jeho specifika v dramatech Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Heinricha Leopolda Wagnera

The purpose of this bachelor's thesis is to investigate the German movement Sturm und Drang (Storm and Stress) and its significance in the literary, historical and philosophical context. The findings ...

Vašíčková, Tereza; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2019

Vítězky a poražené. Obrazy žen v románech Theodora Fontana Frau Jenny Treibel a Effi Briest
Jansová, Iva Bernadetta; Broukalová, Jindra; Tvrdík, Milan
2019 - German
This Master's thesis deals with female characters of the socially critical novel Frau Jenny Treibel by Theodor Fontane, in order to find out whether the heroines are satisfied in their social roles or whether they try to challenge the social norms, and what role their social background and education play in this matter. Furthermore, we ask what life goals these women pursue and how successful they are in fulfilling them. The thesis is divided into three chapters. The first chapter sketches Fontane's biography with the emphasis on the importance of his numerous friendships with women and his ambivalent relationship to female emancipation. Based on literature research, the second chapter introduces poetic realism focusing on Fontane's specific position in it - as a critical realist with elements of modernity. The third, longest chapter, contains the analysis and interpretation of the individual female characters of the novel. We have found, that regardless their social class and education, the heroines live under social conventions, according to which their main goal is an advantageous marriage, functioning at the same time as the measure of their success. The two protagonists, the representative of the intellectual bourgeoisie Corinna, and the more experienced representative of the newly rich... Tato diplomová práce se zabývá ženskými postavami v sociálně kritickém románu Theodora Fontana Frau Jenny Treibel, s cílem zjistit, nakolik jsou hrdinky ve své sociální roli spokojené, či zda-li se snaží proti společenským normám bojovat, případně jakou přitom hraje roli jejich sociální vrstva a vzdělání. Také se ptáme, jaké cíle si tyto ženy stanovují a jak se jim daří jejich plnění. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je uveden Fontanův životopis, ve kterém je zdůrazněn význam jeho četných přátelství s ženami a jeho ambivalentní vztah k ženské emancipaci, ve druhé kapitole je na základě rešerše odborné literatury představen poetický realismus, v rámci kterého Fontane jako kritický realista s prvky moderny zaujímá specifické místo, a ve třetí, nejrozsáhlejší kapitole je provedena analýza a interpretace jednotlivých ženských postav románu. Zjišťujeme, že nehledě na sociální původ a vzdělání, hrdinky žijí konformně pod společenskou konvencí, dle které je jejich hlavním životním cílem výhodný sňatek, který se zároveň stává měřítkem jejich úspěšnosti. Pro tu jsou obě protagonistky, mladá intelektuální měšťanka Corinna a zkušenější zástupkyně buržoazie Jenny, ochotné nasadit všechny zbraně a obětovat pravé city. U žádné z postav nelze mluvit o emancipaci, ačkoliv se Corinna svým... Keywords: žena; muž; společnost; společenské normy; tlak společnosti; láska; manželství; zodpovědnost Frau; Mann; Gesellschaft; gesellschaftliche Normen; Druck der Gesellschaft; Liebe; Ehe; Verantwortung; woman; man; society; social norm; social pressure; love; marriage; responsibility Available in a digital repository NRGL
Vítězky a poražené. Obrazy žen v románech Theodora Fontana Frau Jenny Treibel a Effi Briest

This Master's thesis deals with female characters of the socially critical novel Frau Jenny Treibel by Theodor Fontane, in order to find out whether the heroines are satisfied in their social roles or ...

Jansová, Iva Bernadetta; Broukalová, Jindra; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2019

Význam dvou německo-českých European Battlegroups v rámci německo-českých vztahů
Žemla, Daniel; Handl, Vladimír; Lizcová, Zuzana
2019 - German
The goal of this Bachelor thesis was to examine the importance of two German- Czech European Battlegroups with regard to German-Czech security relations. This thesis is concerned with the mutual security cooperation of both countries since 1990. It reveals a dynamic development in the bilateral relationships, especially a conciliation with the past, which has been a precondition for later successful cooperation. Differing historical experience projected into an attitude of both states towards their armed forces, which is noticeable until the present day. The thesis further analyzes the German role during the NATO enlargement in 1999 and discusses the military cooperation of the Czech Republic with the Federal Republic of Germany both in the North Atlantic Treaty Organization and the European Union. The main emphasis is placed on the concept of European Battlegroups and its practical realisation in four particular examples: Czech-Slovak (2-2009), the first German-Czech (2-2012), the first Visegrad (1-2016) and the second German-Czech (2-2016) European Battlegroups. The thesis does not marginalize current developments and therefore in its conclusion focuses on the planned creation of the second Visegrad (2-2019) and the third German-Czech Battlegroups (2-2020). The data mainly comes from numerous... Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký je význam dvou česko-německých European Battlegroups pro česko-německé vojensko-bezpečnostní vztahy. Tato práce se zabývá vzájemnou bezpečnostní spoluprací obou zemí od roku 1990. Zmiňuje dynamický vývoj v bilaterálních vztazích, především vyrovnání se s minulostí, které bylo předpokladem pro pozdější úspěšnou spolupráci. Odlišné historické zkušenosti se promítly do přístupu obou zemí k ozbrojeným silám, které je patrné dodnes. Předkládaná práce dále analyzuje německou roli při rozšiřování NATO v roce 1999 a věnuje se vojenské spolupráci České republiky a Spolkové republiky Německo jak v Severoatlantické alianci, tak Evropské unii. Největší pozornost je věnována konceptu European Battlegroups a jeho praktické realizaci na čtyřech konkrétních příkladech, a to na česko-slovenské (2-2009), první německo-české (2-2012), první Visegrádské (1- 2016) a druhé německo-české (2-2016) European Battlegroups. Práce neopomíjí ani aktuální vývoj, a proto je v závěru nastíněn plánovaný vznik druhé Visegrádské (2- 2019) a třetí německo-české bojové skupiny (2-2020). Data pochází především z četných cizojazyčných publikací a sekundárních internetových zdrojů, neboť se jedná o relativně historicky "mladé" téma. Na základě zjištěných údajů je možné říci, že společné EUBG Čechů... Keywords: Spolková republika Německo; Česká republika; Česko-německé bezpečnostní vztahy; Armáda České republiky; Bundeswehr; NATO; Evropská unie; European Battlegroups; Visegrádská skupina; Evropská bezpečnost; Federal Republic of Germany; Czech Republic; Czech-German Security Relations; Armed Forces of the Czech Republic; Bundeswehr; NATO; European Union; European Battlegroups; Visegrad group; European Security Available in a digital repository NRGL
Význam dvou německo-českých European Battlegroups v rámci německo-českých vztahů

The goal of this Bachelor thesis was to examine the importance of two German- Czech European Battlegroups with regard to German-Czech security relations. This thesis is concerned with the mutual ...

Žemla, Daniel; Handl, Vladimír; Lizcová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2019

Ztracený ráj. Krize jazyka na přelomu 19. a 20. století v kontextu sekularizace jazyka a kritiky náboženství
Koval-Zaitceva, Olga; Zbytovský, Štěpán; Schneider, Thomas
2019 - German
Beginning with the 80-s of the 19th century, literature starts to increasingly take language as a problem. First of all, claims of the language for reflecting the truth are questioned, and, consequently, it is revaluated as an instrument of cognition (mostly, negatively). Very often texts, related to a language conundrum, may contain either anti-religions argumentation, or an active use of imagery, tinged with religion, or Biblical symbology. In this work, the interrelation between religiousness, reflected in the text, and its approach to the problematics of the language are investigated. In the shadow of the crisis of the language of literature modernism, such topics as the process of language secularization, language origin, and the crisis of cognition and of a person have also been touched upon. As exemplified by F. Mauthner, W. Benjamin, H. Hofmannsthal и C. Mierendorff, different concepts of the language and ways out of the crisis, offered by them, are presented. Also, their way to interact with religiousness and and mysticism was taken into account. In the result of the research, a certain tendency has been tapped: in case when a language is approached as an instrument that has no relation to mysticism, it shows its incapacity as an instrument of cognition (Mauthner). If a language is viewed... Od 80. let 19. století je jazyk v literatuře stále silněji vnímán jako problém. V první řadě je zpochybňován jeho přímý vztah k pravdě a tím i jeho funkce jako nástroje poznání. Texty problematizující jazyk přitom často využívají buď protináboženskou argumentaci, nebo volí náboženskou metaforiku. V předložené práci je zkoumán vztah mezi těmito aspekty textu a přístupem k problému jazyka. Tematizovány jsou jevy jako proces sekularizace jazyka, otázka původu řeči, krize poznání a krize subjektu v kontextu krize jazyka literární moderny. Představeny jsou rozdílné koncepce jazyka a východiska z krizové situace na příkladech F. Mauthnera, W. Benjamina, H. V. Hofmannstahla a C. Mierendorffa, přičemž je zohledněn jejich přístup k religiozitě a mystice. Zkoumání - rozkrývá: dvě tendence. Je-li jazyku odepřen vztah k mystice a je-li zobrazován čistě instrumentálně, zdůrazňuje se jeho nevhodnost jakožto nástroje poznání (Mauthner). Vnímá-li se jazyk šířeji než jen jako verbální systém znaků a krize jazyka jako výsledek chybného užití jazyka, jeví se pak tato krize jako produktivní, či snad dokonce nutný obrat (např. Hofmannsthal). Keywords: Sprachkrise|Sprachskepsis|Religion|H. v. Hofmannsthal|Hofmannsthal|W.Benjamin|F. Mauthner|gottlose Mystik; language crisis|language criticism|religion|productivity|H. v. Hofmannsthal|W. Benjamin|F. Mauthner|godless mystic Available in a digital repository NRGL
Ztracený ráj. Krize jazyka na přelomu 19. a 20. století v kontextu sekularizace jazyka a kritiky náboženství

Beginning with the 80-s of the 19th century, literature starts to increasingly take language as a problem. First of all, claims of the language for reflecting the truth are questioned, and, ...

Koval-Zaitceva, Olga; Zbytovský, Štěpán; Schneider, Thomas
Univerzita Karlova, 2019

Slovník jako svědek doby
Sivčáková, Petra; Vachková, Marie; Šemelík, Martin
2019 - German
The aim of this lexicographical study is to compare the fashion terminology with an emphasis on the 1920s in two German-Czech dictionaries from the first half of the 20th century: Encyclopaedic German-Czech Dictionary by J. V. Sterzinger (1916-1935) and German-Czech Concise Dictionary by J. Janko/H. Siebenschein (1936-1944). The intention is to trace differences in the structure of a lemma and to trace the reasons for its presence (or absence) in the dictionary. Two hypotheses were established for the research. No. 1: New fashion terminology created under certain cultural-historical conditions is represented only in the younger of the two dictionaries; No. 2: The frequency of fashion terminology is higher in the encyclopaedic dictionary than in the concise dictionary. A quantitative analysis was performed on a sample of 370 fashion terms, refuting hypothesis No. 2. It was found that the representation of fashion terminology is similar in both dictionaries. The quantitative- qualitative analysis of the lemma microstructure of the individual fashion terms confirmed hypothesis No. 1. The analysis revealed that the english fashion terminology typical of the 1920s is more frequent in the younger of the two dictionaries. Předložená lexikografická studie si klade za úkol porovnat zpracování módní terminologie s důrazem na 20. léta 20. století ve dvou překladových německo-českých slovnících z první pol. 20. stol.: Encyklopedický německo-český J.V. Sterzingera (1916-1935) a Příruční německo-český J. Janka/H. Siebenscheina (1936-1944). Záměrem je vysledovat rozdíly ve výstavbě lexikografického hesla, popř. vystopovat důvody jeho (ne)přítomnosti ve slovníku. Pro výzkum byly stanoveny dvě hypotézy: 1. Nová módní terminologie vzniklá za určitých kulturně-historických podmínek je zastoupena pouze v mladším z obou slovníků, 2. Frekvence módní terminologie je v encyklopedickém slovníku vyšší než v příručním. Na vzorku 370 módních termínů byla provedena kvantitativní analýza, při které byla vyvrácena teze č. 2. Bylo zjištěno, že zastoupení módní terminologie dané zkoumaným vzorkem je v obou slovnících rovnoměrné. Kvantitativně-kvalitativní analýza výstavby lexikografického hesla jednotlivých módních termínu potvrdila hypotézu č. 1. Na základě užití slovníkových značek pro jazyk bylo zjištěno, že módní terminologie typická pro 20. léta 20. století je v mladším ze slovníků četnější. Keywords: kontrastivní lexikografie|překladový slovník|německo-český|slovní zásoba|Československo 1918-1938; contrastive lexicography|bilingual dictionary|german-czech|vocabulary|Czechoslovakia 1918-1938 Available in a digital repository NRGL
Slovník jako svědek doby

The aim of this lexicographical study is to compare the fashion terminology with an emphasis on the 1920s in two German-Czech dictionaries from the first half of the 20th century: Encyclopaedic ...

Sivčáková, Petra; Vachková, Marie; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2019

K lexikografickému zpracování terminologie historických věd z perspektivy němčina-čeština
Vavřinková, Pavla; Šemelík, Martin; Tichák, Viktor
2019 - German
This theses focuses on the terminology of History Science and its lexicographical treatment in a German-Czech dictionary of terms. It starts with a problematics of special languages and terminology, followed by characteristics of Czech and German lexicography. It analyses vocabularies of terms and on its basis proposed new concept for them. Předložená práce se zaměřuje na terminologii historických věd a její zpracování v odborném německo-českém slovníku. První část tématizuje problematiku odborných jazyků a terminologie, dále představuje vývoj německé a české lexikografie odborných slovníků. Následně se věnuje analýze vybraných česko-německých slovníků, na kterých je demonstrována nedostatečnost předkládaných informací v rámci slovníkových příspěvků. V další části je navržená koncepce slovníku, který by mohl uspokojit náročnější potřeby překladatelů. V rámci lexikografického zpracování vybraných termínů se ukázal nedocenitelný význam definic a dokladových vět. Keywords: lexikografie|terminografie|terminologie historických věd|německo-český slovník|jazykový korpus; lexicography|terminography|historical sciences terminology|German-Czech dictionary|linguistic corpus Available in a digital repository NRGL
K lexikografickému zpracování terminologie historických věd z perspektivy němčina-čeština

This theses focuses on the terminology of History Science and its lexicographical treatment in a German-Czech dictionary of terms. It starts with a problematics of special languages and terminology, ...

Vavřinková, Pavla; Šemelík, Martin; Tichák, Viktor
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases