Number of found documents: 230078
Published from to

Supervizorované algoritmy strojového učení pro analýzu průmyslových dat
Bukovský Ivo; Ondřej Budík; Malý Vladimír
2019 -
Cílem a výstupem této práce je rešerše aktuálních úloh analýzy průmyslových dat a otestování čtyř vybraných metod supervizorovaných neuronových architektur pro aplikace na obvyklé úlohy během analýzy průmyslových dat jako je porovnání jejich schopností predikce časových řad, vytvoření modelu systému, klasifikace a detekce neobvyklých stavů. Práce se zabývá různými přístupy jednotlivých neuronových sítí vzhledem k datům, na které jsou aplikovány. V závěru práce jsou shrnuty možnosti pro vhodné aplikace jednotlivých neuronových architektur na průmyslová data.The aim and the output of this work is a review of current problems of analysis of industrial data and testing of four selected methods of supervised neural architectures for applications on common tasks during analysis of industrial data such as comparison of their time series prediction capabilities, creation of the system model, classification and detection of unusual states. The thesis deals with different approaches of individual neural networks with respect to the data on which they are applied. The conclusion summarizes the possibilities for suitable applications of individual neural architectures to industrial data. Keywords: Neuronová síť; predikce časových řad; učící algoritmy; klasifikace; neobvyklé stavy; LNU; HONU; ELM; LSTM; Neural networks; time series prediction; learning algorithms; unusual states; LNU; HONU; ELM; LSTM Available at various departments of the ČVUT.
Supervizorované algoritmy strojového učení pro analýzu průmyslových dat

Cílem a výstupem této práce je rešerše aktuálních úloh analýzy průmyslových dat a otestování čtyř vybraných metod supervizorovaných neuronových architektur pro aplikace na obvyklé úlohy během analýzy ...

Bukovský Ivo; Ondřej Budík; Malý Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Personální řízení v průmyslovém podniku
Charvátová Dagmar; Ayakoz Smatulla; Košťálek Josef
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá personálním řízením ve společnosti TSE spol. s r.o. V teoretické části jsou popsány základní oblasti řízení lidských zdrojů. V analytické části je nastíněna současná situace ve společnosti, na kterou navazuje návrhová část. Cílem této práce je analýza personálního řízení v průmyslovém podniku, jeho posouzení, zhodnocení a návrh změn ke zlepšení a zefektivnění řízení. Na konci práce bych chtěla uvést návrhy ke zlepšení efektivity prováděných činností.This bachelor thesis deals with personnel management in TSE spol. s r.o. The basic areas of human resources management are described in the theoretical part. The analytical part outlines the current situation in the company, which is followed by the proposal part. The aim of this work is to analyze personnel management in an industrial enterprise, its assessment, evaluation and proposal of changes to improve and streamline management. At the end of the work, I would like to make suggestions for improving the efficiency of the performed activities. Keywords: personální řízení; řízení lidských zdrojů; personální činnosti; zaměstnanec; personnel management; human resources management; human resources activities; employee Available at various departments of the ČVUT.
Personální řízení v průmyslovém podniku

Tato bakalářská práce se zabývá personálním řízením ve společnosti TSE spol. s r.o. V teoretické části jsou popsány základní oblasti řízení lidských zdrojů. V analytické části je nastíněna současná ...

Charvátová Dagmar; Ayakoz Smatulla; Košťálek Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží
Březina Edvard; Barbora Nagyová; Cempírek Václav
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží" je analýza škod v mezinárodní silniční přepravě zboží se zaměřením na určení odpovědnosti za vzniklé škody a jejich řešení. Cílem je poskytnout ucelený, srozumitelný přehled toho, k jakým škodním událostem v mezinárodní silniční přepravě zboží nejčastěji dochází, kdo nese za zboží odpovědnost, jak škodám předejít nebo je minimalizovat a pokud k nim dojde, jakým způsobem je řešit.The subject matter of this bachelor thesis "Resolving Liability for Adverse Events in International Road Haulage" is an analysis of types of damage in the international road haulage focusing mainly on the liability for damage and its resolution. The aim is to provide a comprehensive and understandable summary of the most frequent types of damage in the international road haulage. The thesis also deals with liability for adverse events and the ways to prevent and minimalize them as well as with the possible solutions should the damage occur. Keywords: silniční přeprava; mezinárodní přeprava; doprava; kamion; zboží; zásilka; škodní událost; škoda; Úmluva CMR; odpovědnost; dopravce; zasílatel; přepravce; odesílatel; příjemce; pojištění; prevence; nakládka; vykládka; reklamace; road haulage; international haulage; transport; truck; goods; shipment; adverse event; damage; CMR Convention; liability; carrier; forwarder; customer; sender; receiver; insurance; prevention; loading; unloading; complaint Available at various departments of the ČVUT.
Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží

Předmětem bakalářské práce "Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží" je analýza škod v mezinárodní silniční přepravě zboží se zaměřením na určení odpovědnosti za vzniklé škody a ...

Březina Edvard; Barbora Nagyová; Cempírek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv řezných kapalin na ekonomiku obráběcího procesu a na životní prostředí
Vaniš Ladislav; Gabriela Hůlová; Rejf Libor
2019 -
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obrábění s použitím řezných kapalin, na jejich likvidaci a čištění. Seznamuje s vlivy řezných kapalin na životní prostředí a odhaluje jejich škodlivé aspekty na zdraví člověka. Propočítává a porovnává náklady na nákup, spotřebu i likvidaci řezných kapalin, následně vyhodnocuje nejlepší a ekologicky nejšetrnější volbu řezné kapaliny.The bachelor these is focused on machining with use of cutting fluid also on their treatment and their disposal. It introduces the enviromental aspects of using cutting fluids and it uncovers their harmful influence on human health. By calculating and comparing costs of purchase, the fluids consumption and undoubtely their disposial evaluates the best and the most ecological suitable choise of metalworking fluid. Keywords: Čištění řezných kapalin; environmentální aspekty; chladící emulze; likvidace řezných kapalin; obráběcí prostředí náklady; recyklace; řezné kapaliny; řezný olej; zdravotní aspekty; Costs; machining condition; cutting fluid; cutting oil; cutting fluids treatment; cooling emulsion; cutting fluid disposial; enviromental aspects; health aspects; metalworking fluids; recycling Available at various departments of the ČVUT.
Vliv řezných kapalin na ekonomiku obráběcího procesu a na životní prostředí

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obrábění s použitím řezných kapalin, na jejich likvidaci a čištění. Seznamuje s vlivy řezných kapalin na životní prostředí a odhaluje jejich škodlivé ...

Vaniš Ladislav; Gabriela Hůlová; Rejf Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Finanční analýza podniku VRBKA střechy s.r.o
Freiberg František; Tereza Glazerová; Králová Jana
2019 -
Zaměřením této bakalářské práce je finanční analýza a její praktická aplikace na konkrétní podnik. Obsahem je charakteristika a popis metod finanční analýzy, dále zahrnuje popis jednotlivých elementárních ukazatelů, které jsou nástroji pro finanční řízení podniku. Pro aplikaci těchto ukazatelů a metod byl vybrán podnik VRBKA střechy s.r.o., který sídlí v Písku v Jižních Čechách. Na závěr je popsána a zhodnocena finanční situace společnosti a navrhnuty příležitosti pro rozvoj společnosti.The focus of this bachelor's thesis is a financial analysis and it's practical application on a specific enterprise. This thesis contains characteristics and description of methods of financial analysis, further it includes description of individual elementary indicators, which are instruments of a company's financial management. The selected enterprise for application of these indicators and methods is VRBKA střechy s.r.o., based in Písek, South Bohemia. Conclusion of this thesis is the description and evaluation of the financial situation and suggestion of opportunities for development of the enterprise. Keywords: Finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztrát; elementární ukazatele; absolutní ukazatele; vertikální analýza; horizontální analýza; poměrové ukazatele; ukazatele rentability; aktivita; zadluženost; likvidita; Tafflerův model; Kralickův quicktest; Financial analysis; balance sheet; profit and loss statement; elementary indicators; absolute indicators; vertical analysis; horizontal analysis; ratio indicators; profitability; activity; indebtedness; liquidity; Taffler model; Kralicek’s Quicktest Available at various departments of the ČVUT.
Finanční analýza podniku VRBKA střechy s.r.o

Zaměřením této bakalářské práce je finanční analýza a její praktická aplikace na konkrétní podnik. Obsahem je charakteristika a popis metod finanční analýzy, dále zahrnuje popis jednotlivých ...

Freiberg František; Tereza Glazerová; Králová Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh ohříváku vody v kotli pro spalování biomasy
Skopec Pavel; Daniel Sysel; Havlík Jan
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelných výměníků do parního kotle spalujícího biomasu. V první části práce je obecné pojednání o biomase a kotlích. V druhé části je samotný výpočet dvou variant řazení výměníků. V první variantě je zahrnut výpočet ekonomizéru, z něhož odcházejí spaliny pryč z kotle do atmosféry. V druhé variantě je navržena sestava ekonomizéru s ohřívákem vzduchu.This bachelor thesis deals with the design of heat exchangers in steam boiler, that combusts biomass. In the first part of this thesis is general treatise about biomass and boilers. In the second part is calculation of two versions of heat exchangers set up. The first version includes calculation of an economizer, from which the flue gas goes to the atmosphere. In the second version an economizer is designed, and air heater is placed behind it. Keywords: kotel; biomasa; ekonomizér; ohřívák vzduchu; boiler; biomass; economizer; air heater Available at various departments of the ČVUT.
Návrh ohříváku vody v kotli pro spalování biomasy

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelných výměníků do parního kotle spalujícího biomasu. V první části práce je obecné pojednání o biomase a kotlích. V druhé části je samotný výpočet dvou ...

Skopec Pavel; Daniel Sysel; Havlík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Mobilní aplikace pro řízení ruky robota s taktilním čidlem
Novák Zdeněk; Nurlan Turganbay; Trnka Pavel
2019 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení robotické ruky s taktilním čidlem pomocí vlastní aplikace. Práce se skládá ze tří částí. Nejdříve je rešerše na toto téma. Jsou popsány typy taktilních čidel a Arduina, způsoby bezdrátové řízení dat a jazyky programování. Druhá část je věnována umístění čidla, zapojení všech součástí a vytvoření vlastní mobilní aplikace. Ve třetí části jsou popsány výsledky otestování a případně návrhy na zlepšení.This bachelor thesis is focused on control of robotic hand with tactile sensor using own application. The thesis consists of three parts. First, a research on this subject is made. Follows a description of types of tactile sensors and Arduino, methods of wireless data management and programming languages. The second part is devoted to the location of the sensor, the integration of all components and the creation of its own mobile application. The third part describes the results of testing and possibly suggestions for improvement. Keywords: Taktilní čidla; FSR400; Arduino; Bluetooth; Android Studio; Vývojové prostředí; řízeni; aplikace; Tactile sensors; FSR400; Arduino; Bluetooth; Android Studio; IDE; control; application Available at various departments of the ČVUT.
Mobilní aplikace pro řízení ruky robota s taktilním čidlem

Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení robotické ruky s taktilním čidlem pomocí vlastní aplikace. Práce se skládá ze tří částí. Nejdříve je rešerše na toto téma. Jsou popsány typy taktilních ...

Novák Zdeněk; Nurlan Turganbay; Trnka Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh nosné konstrukce centra bydlení pro seniory v Pardubicích
Hanzlová Hana; Michal Vávra; Šeps Karel
2019 -
Náplní této bakalářské práce je statický návrh centra bydlení pro seniory dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Ve druhé části je řešena možnost kombinace konstrukčních systému s ohledem na průhyb. Ve třetí části byl proveden podrobný návrh výztuže sloupů a průvlaku.Content of this bachelor thesis is a static design of housing centre for seniors in accordance with valid ČSN EN standards and national annexes. The first part focuses on the preliminary design of load-bearing structures. The second part solves the possibility of combination of construction systems with consideration of deflection. The third part focuses on detailed design of reinforcement of columns and beam. Keywords: Beton; železobetonové konstrukce; obytná budova; předběžný návrh; sloupy; vyztužování; Concrete; reinforced concrete; residential building; preliminary design; columns; reinforcement Available at various departments of the ČVUT.
Návrh nosné konstrukce centra bydlení pro seniory v Pardubicích

Náplní této bakalářské práce je statický návrh centra bydlení pro seniory dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Ve druhé části je ...

Hanzlová Hana; Michal Vávra; Šeps Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Problematika koncentrací NOx ve spalinách po spalování pevných fosilních paliv
Pilař Lukáš; Jan Růzha; Skopec Pavel
2019 -
Práce se zabývá vlastnostmi oxidů dusíku, jejich dopadem na životní prostředí, legislativou emisí v současnosti a budoucnu, vznikem jednotlivých typů oxidů dusíku, snižováním emisí oxidů dusíku pomocí primárních opatřeních a v samostatné kapitole je rozebrána problematika sekundárních opatření snižování emisí oxidů dusíku.This bachelor thesis deals with properties of nitric oxides, their influence on the environment, emissions legislation at present and in the future, creation of individual types of NOx, emissions reducing with primary measures and in a separate chapter it solves secondary measures of reducing emissions of nitric oxides. Keywords: Emise; oxidy dusíku; životní prostředí; snižování emisí; primární opatření; sekundární opatření; selektivní nekatalytická redukce; selektivní katalytická redukce; Emissions; nitric oxides; environment; emission reduction; primary measures; secondary measures; selective non-catalytic reduction; selective catalytic reduction Available at various departments of the ČVUT.
Problematika koncentrací NOx ve spalinách po spalování pevných fosilních paliv

Práce se zabývá vlastnostmi oxidů dusíku, jejich dopadem na životní prostředí, legislativou emisí v současnosti a budoucnu, vznikem jednotlivých typů oxidů dusíku, snižováním emisí oxidů dusíku pomocí ...

Pilař Lukáš; Jan Růzha; Skopec Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie možností ukládání CO2 ve formě hydrátů na dně moří
Bartoš Ondřej; Pavel Hýbek; Měšťanová Lucie
2019 -
Práce se zabývá studiem hydrátů plynu a hlavně CO2. Experimentálně jsem zjistil možnosti tvorby hydrátů ve slané i sladké vodě. Následně jsem provedl koncepční návrh demonstrační jednotky pro výrobu hydrátů CO2 a tratě pro jeho přepravu.This work deals with gas and mainly CO2 hydrates. Experimentally I found out possibilities of hydrate formation in salt and normal water. Subsequently, I made a conceptual design of a demonstration unit for the production of CO2 hydrates and lines for its transport. Keywords: CO₂ hydrát; ukládání a zachytávání CO₂; CO₂ hydrate; carbon capture and storage Available at various departments of the ČVUT.
Studie možností ukládání CO2 ve formě hydrátů na dně moří

Práce se zabývá studiem hydrátů plynu a hlavně CO2. Experimentálně jsem zjistil možnosti tvorby hydrátů ve slané i sladké vodě. Následně jsem provedl koncepční návrh demonstrační jednotky pro výrobu ...

Bartoš Ondřej; Pavel Hýbek; Měšťanová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases