Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2828
Published from to

Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels
ŠIMEČKOVÁ, Marie
2019 - German
Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). Zaměřuje se na trojí metaforiku člověka a lidství jako expresionistické programové zobrazování člověka - jedince, lidské společnosti v autorově současnosti a lidského společenství v utopiích a vizích. V teoretické části práce bude představen kontext expresionismu v německy psané a evropské literatuře na počátku 20. století, praktická část bude analyzovat vybraná díla a dokumentovat Werflův expresionismus jako součást onoho uměleckého kontextu i jako odraz dobových společenských nálad a očekávání. The bachelor thesis examines early poetry collections of Franz Werfel Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) and the novel Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). It focuses on the three-dimensional metaphor of man and humanity as an expressionist programmatic representation of man - the individual, the human society in the author's present and the human community in utopias and visions. In the theoretical part, the context of Expressionism in German and European literature at the beginning of the 20th century will be presented. The practical part will analyze selected works and document Werfel's expressionism as part of the artistic context as well as reflection of contemporary social moods and expectations. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels

Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig ...

ŠIMEČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Das Märchen im Propaganda-Film der Nazi-Zeit
ŠIMEČKOVÁ, Anna
2019 - German
Tato práce se zaměří na tradiční útvar pohádky a její aktualizaci jako prostředek nacistické propagandy. Předmětem analýzy bude pohádka jako literární a didaktický žánr. Diplomová práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část představí základní znaky pohádkového žánru a zároveň hlavní principy propagandistické manipulace v moderních dějinách. Praktická část práce se zaměří na srovnání vybraných pohádkových děl bratří Grimů a ve filmovém zpracování nacistické propagandy, dále se v analýze děl zaměří na didaktické záměry, literární a filmový jazyk a formy manipulace ve filmu jako prostředek propagandy. This thesis focuses on a traditional form of fairy tale and its updates as an instrument of Nazi propaganda. The main object of this analysis is a fairy tale as a literary and didactic genre. The diploma thesis consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part introduces general signs of fairy tale genre and main principals of propaganda manipulation in modern history. The practical part focuses on a comparison of selected Grimm brothers 'fairy tales and movie processing of Nazi propaganda. Furthermore, the analysis focuses on didactic intensions, literary and film language and forms of manipulation in a movie as an instrument of propaganda. Keywords: fairy tale; Grimm brothers; propaganda; literary comparison; fairy tale analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Märchen im Propaganda-Film der Nazi-Zeit

Tato práce se zaměří na tradiční útvar pohádky a její aktualizaci jako prostředek nacistické propagandy. Předmětem analýzy bude pohádka jako literární a didaktický žánr. Diplomová práce se dělí na ...

ŠIMEČKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Einfluss des Englischen auf die Aussprache im Deutschen am Beispiel von tschechischen Muttersprachlern in der Sekundarstufe I
MARTÍNKOVÁ, Klára
2019 - German
Předložená diplomová práce se zabývá vlivem angličtiny na výslovnost v němčině u českých rodilých mluvčích na 2. stupni ZŠ. V teoretické části jsou charakterizovány a klasifikovány segmentální a suprasegmentální jevy jak v angličtině, tak v němčině na základě dostupné odborné literatury. Praktická část je zaměřena na konkrétní výzkum vlivu angličtiny u žáků 6. - 9. tříd, který proběhl pomocí zvukových nahrávek zadaného textu. Shromážděná data jsou dále analyzována z hlediska poměru ke všem respondentům i z hlediska výskytu problematických jevů v jednotlivých třídách. Práce je vypracována v německém jazyce. This diploma thesis deals with the influence of English on pronunciation in German with examples of Czech native speakers at secondary school level. The theoretical part characterises and classifies segmental and suprasegmental features of English and German on the basis of available literature. The practical part focuses on the research of the influence of English at secondary school level (6. - 9. classes), which was conducted by recording the presented text. The gathered data are further analysed from the point of view of the proportion to all respondents as well as of the occurrence of the problematic features in particular classes. The work is written in the German language. Keywords: English; German; pronunciation; influence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Einfluss des Englischen auf die Aussprache im Deutschen am Beispiel von tschechischen Muttersprachlern in der Sekundarstufe I

Předložená diplomová práce se zabývá vlivem angličtiny na výslovnost v němčině u českých rodilých mluvčích na 2. stupni ZŠ. V teoretické části jsou charakterizovány a klasifikovány segmentální a ...

MARTÍNKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Die Übersetzung der Termini in ausgewählten deutschen Werbetexten
ČEPICOVÁ, Karolína; HRDINOVÁ, Eva
2019 - German
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu termínů v německých reklamních textech. Konkrétně byly vybírány reklamní texty z českých a německých časopisů DM drogerie markt. Práce se zabývá publicistickým stylem, reklamou a termínem, jeho překladem a také překladem obecně. Praktická část se věnuje vybraným termínům v konkrétních reklamních textech a jejich analýze. This bachelor's thesis concern with problematic aspects of translating German advertising texts. More specifically, the advertising texts from the Czech and German DM magazines were chosen. The thesis is dealing with journalistic style, translating of the advertising terminology, and translating generally. The practical part of the thesis is devoted to the analysis of chosen terminology in some specific advertising texts. Keywords: advertising; translation; terms; journalistic style Available in digital repository of UPOL.
Die Übersetzung der Termini in ausgewählten deutschen Werbetexten

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu termínů v německých reklamních textech. Konkrétně byly vybírány reklamní texty z českých a německých časopisů DM drogerie markt. Práce se zabývá ...

ČEPICOVÁ, Karolína; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Posouzení tělesného složení u mužů ve věku 18-30 let
ŽĎÁRSKÁ, Veronika; SOFKOVÁ, Tereza
2019 - German
Bakalářská práce měla za cíl analyzovat a vyhodnotit vybrané parametry tělesného složení u mužů ve věkové kategorii 18 až 30 let. Výzkumný vzorek představovalo 66 studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky měřených parametrů (tělesná výška, tělesná hmotnost, Body Mass Index, celkové množství vody a tuku v těle, intracelulární a extracelulární vodu, tukoprostá hmota, celkové množství kosterního svalstva, proteiny, minerály) jsme porovnávali s normou přístroje InBody 720. Ukázalo se, že námi změřené průměrné hodnoty jsou od normy lehce vyšší. Avšak při porovnání s výzkumem Reigerové et al. z roku 2010, jsme zjistili, že dané naměřené hodnoty jsou podobné těm našim. The aim of this bachelor thesis was to analyze and evaluate selected parameters of body composition of men aged from 18 to 30. The research sample was represented by 66 students of the Pedagogical Faculty of Palacký University in Olomouc. The resulting values of measured parameters (body height, body weight, body mass index, total body water and fat, intracellular and extracellular water, greasy mass, total skeletal muscle, proteins, minerals) were compared with the InBody 720 standard. We have found that our average values are slightly higher from the standardized values. However, when compared to Reigerová et al., 2010, given measured values are similar to ours. Keywords: Body composition; Bioelectric impedance; obesity; men; BMI; InBody720; Fat free mass Available in digital repository of UPOL.
Posouzení tělesného složení u mužů ve věku 18-30 let

Bakalářská práce měla za cíl analyzovat a vyhodnotit vybrané parametry tělesného složení u mužů ve věkové kategorii 18 až 30 let. Výzkumný vzorek představovalo 66 studentů Pedagogické fakulty ...

ŽĎÁRSKÁ, Veronika; SOFKOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití skautské výchovné metody na dětském letním táboře
NEVŘIVÁ, Karolína; JŮVOVÁ, Alena
2019 - German
Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat návrh programu skautského tábora, ve kterém je kladen důraz na využití skautské výchovné metody. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů volný čas, vývojová období dítěte mladšího školního věku a prepuberta. V praktické části je vysvětlena skautská výchovná metoda a specifika skautského tábora. Dále pak je zpracován program letního skautského tábora. The main aim of this bachelor work is to describe the form of the scout camp program in which the Scout Education Method is distinctly used. The theoretical part is focused on the definition of the terms as: leisure time, ontogenesis of the child in the younger school age and prepuberty. The practical part explains the Scout Educational Method in detail and also the typical specifics of the scout camp. Furthermore, the specific program of the summer scout camp is prepared. Keywords: Scouting; Junák- Czech Scout; z.s.; Scout Educational Method; leisure time; children's camp; younger school age; pre-puberty Available in digital repository of UPOL.
Využití skautské výchovné metody na dětském letním táboře

Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat návrh programu skautského tábora, ve kterém je kladen důraz na využití skautské výchovné metody. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů volný čas, ...

NEVŘIVÁ, Karolína; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Deutsch-Tschechische wirtschaftliche Beziehungen bis zum Jahr 1945
CIMBÁLOVÁ, Nikol; KUBICA, Jan
2019 - German
Tato bakalářská práce se zabívá hospodářskými vztahy mezi Německem a Českem do roku 1945. Zaměřuje se blíže na období druhé světové války a oblasti Sudet, přičemž se soustředí na situaci zaměstnanců, dělníků, pracovních podmínek a sociální situace v Protektorátu Čechy a Morava v porovnání s Německou Říší. This bachelor thesis focuses on the ekonomical relations between Germany and the Czech Republic to 1945. The thesis concentrates on the situation during the Second World War, on the Sudetenland regieo, while also focusing on the situation employees and workers, their work conditions in the Protectorate Bohemia and Moravia compared to the German Reich. Keywords: Ekonomy; Sudetenland; protectorate Bohemia and Moravia; German Reich; Workers; Employees Available in digital repository of UPOL.
Deutsch-Tschechische wirtschaftliche Beziehungen bis zum Jahr 1945

Tato bakalářská práce se zabívá hospodářskými vztahy mezi Německem a Českem do roku 1945. Zaměřuje se blíže na období druhé světové války a oblasti Sudet, přičemž se soustředí na situaci zaměstnanců, ...

CIMBÁLOVÁ, Nikol; KUBICA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Deutschsprachige Autoren im Exil
TENGLEROVÁ, Sabina; KUBICA, Jan
2019 - German
Bakalářská práce s názvem Deutschsprachige Autoren im Exil se zabývá životy německy mluvících (a píšících) spisovatelů. Zaměřena je především na život a tvorbu Oskara Marie Grafa. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. V první kapitole je vysvětlen pojem exil, druhá kapitola obsahuje náhled do historického pozadí a výčet států, které si autoři nejčastěji vybírali jako nový domov. Ve třetí kapitole je popsán život Oskara Marie Graffa. Praktická část se zabývá rozsahem informací o německy mluvících exilových autorech v českých učebnicích pro střední školy. Cílem této části je porovnat jednotlivé informace v různých učebnicích. Bachelor's thesis titled The German speaking authors in exile deals with the lives of German speaking (and writing) authors. It is focused primarily on the life and the work of Oskar Maria Graf. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter explicates the term of exile, the second chapter contains an insight into the historic background and list of states, which were most commonly chosen by the authors as a new home. In the third part is described the life of Oskar Marie Graf. The practical part deals with the extent of informations in czech textbooks for high schools about german speaking exil authors. The goal of the practical part is comparison of individual informations in various textbooks. Keywords: German speaking authors; exile; Oskar Maria Graf; rise of Nazism; Second World War; Exil-literature; Czechoslovakia; german speaking authors in exile; Neue Deutsche Blätter Available in digital repository of UPOL.
Deutschsprachige Autoren im Exil

Bakalářská práce s názvem Deutschsprachige Autoren im Exil se zabývá životy německy mluvících (a píšících) spisovatelů. Zaměřena je především na život a tvorbu Oskara Marie Grafa. Práce je rozdělena ...

TENGLEROVÁ, Sabina; KUBICA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Projekt v odborném technickém vzdělávání
GERLICH, Tomáš; HAVELKA, Martin
2019 - German
Bakalářská práce je zaměřena na využití projektové metody výuky na konkrétním projektu ve vyučovacím procesu. V teoretické části je obsažen popis činitelů výuky a charakteristika technického oboru. Aplikační část je zaměřena obsahuje popis učebního oboru ve kterém byl projekt realizován, požadavky na projekt, využívané technologické operace, požadavky na žáka a jeho hodnocení. The thesis attempts is focused on the use of the project method of teaching on a particular project in the teaching proces. In the theoretical part is included description on teaching factors and characteristic of technical field. The application part is focused on the description of the field of study in which the project was implemented, project requirements, used technological operations, pupil reqiurements and its evaluation. Keywords: Vocational training; project instruction; use of project as teaching method. Available in digital repository of UPOL.
Projekt v odborném technickém vzdělávání

Bakalářská práce je zaměřena na využití projektové metody výuky na konkrétním projektu ve vyučovacím procesu. V teoretické části je obsažen popis činitelů výuky a charakteristika technického oboru. ...

GERLICH, Tomáš; HAVELKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989
ŠIMÁKOVÁ, Jana; VŠETIČKOVÁ, Gabriela
2019 - German
Bakalářská práce se zabývá vývojem muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989. Je rozdělena do tří částí, jejíž první část se zabývá vymezením pojmu muzikál od žánrů jako opereta a jiných a také rozvojem muzikálové tvorby v Československu. Druhá kapitola se věnuje operetnímu souboru v Ostravě, který se stal nejvýznamnější platformou pro tvorbu muzikálových představení v regionu. Třetí kapitola pak uvádí jednotlivé muzikálové inscenace, seznamuje s inscenačním a hereckým obsazením a na základě recenzí vytváří obraz muzikálové scény na Ostravsku ve vymezeném období. This thesis deals with evolution of the musical production in Ostrava during years 1945-1989. The thesis is divided into three parts. The first part presents both the term "musical" with its genres such as operetta and others and also outlines the development of the musical production in Czechoslovakia. The second part focuses on the operetta ensemble in Ostrava, which became the most important producer of musical performances in the region. The third part deals with individual musical stagings, acquaints with stage and acting cast. It also uses reviews to create an image of the musical scene in Ostrava region in selected period. Keywords: Musical; operetta; Ostrava; operetta ensemble SDO Available in digital repository of UPOL.
Vývoj muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989

Bakalářská práce se zabývá vývojem muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989. Je rozdělena do tří částí, jejíž první část se zabývá vymezením pojmu muzikál od žánrů jako opereta a jiných a ...

ŠIMÁKOVÁ, Jana; VŠETIČKOVÁ, Gabriela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases