Number of found documents: 36875
Published from to

Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv
Luxemburk František; Lucie Benešová; Hýzl Petr
2019 -
Charakteristickou vlastností asfaltových pojiv je jejich závislost na teplotě a velikosti zatížení. Z tohoto důvodu je důležité se zaměřit na funkční zkoušení asfaltových pojiv, především na reologické zkoušky, které se uvedené závislosti věnují. Hlavním obsahem práce je popis a zkoumání dvou základních reologických zkoušek prováděných na dynamickém smykovém reometru, sloužící k charakterizování přetvárných vlastností asfaltových pojiv. První z nich je oscilační zkouška s režimem frekvenční sweep a druhou zkouškou je Multiple Stress Creep and Recovery Test (MSCR). Stěžejním cílem práce je stanovení limitních hodnot základních charakteristik obou metod, neboť ani pro jednu nejsou definovány v žádné technické normě. Navíc pro novější zkoušku MSCR existuje několik sporných otázek ohledně konfigurace zkoušky. I tato problematika je podrobně řešena a v závěru jsou shrnuta doporučení pro modifikaci standardní metody.The typical characteristic of bituminous binders is their dependence on temperature and acting load. For this reason, it is important to focus on the performance-related testing of bituminous binders, especially the rheological tests that deal with these dependencies. The main content of this thesis is a description and an investigation of two basic rheological tests performed on dynamic shear rheometer used for characterization of deformation properties of bituminous binders. The first test is the oscillation test with frequency sweep mode and the second is the Multiple Stress Creep and Recovery Test (MSCR). The main aim of the thesis is to set limit values of characteristics related to these two test methods because neither of them is defined in any technical standard. In addition, there are a number of controversial questions about the test configuration for the newer MSCR test method. This issue is also studied in detail and recommendations for modification of the standard method are provided in the conclusion. Keywords: Reologie; asfaltové pojivo; funkční zkoušky; zkouška MSCR; oscilační zkouška Frequency Sweep; dynamický smykový reometr; Rheology; bituminous binder; performance-related tests; MSCR test; oscillatory test Frequency Sweep; dynamic shear rheometer Available in digital repository of ČVUT.
Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv

Charakteristickou vlastností asfaltových pojiv je jejich závislost na teplotě a velikosti zatížení. Z tohoto důvodu je důležité se zaměřit na funkční zkoušení asfaltových pojiv, především na ...

Luxemburk František; Lucie Benešová; Hýzl Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Protipovodňová opatření v intravilánech historických měst
Kupka Jiří; Klára Nedvědová; Hexner Michal
2019 -
Disertační práce mapuje situaci v oblasti plánování a realizace strukturálních protipovodňových opatření v historických městech České republiky. Tato opatření ovlivňují rozsáhlá území s velkým množstvím různorodých uživatelů, kteří sledují rozdílné zájmy. To vyžaduje obtížné interdisciplinární vyjednávání a inovativní postupy. Cílem práce není hodnocení protipovodňových opatření samotných. Práce se nezabývá technickými, technologickými ani estetickými hledisky. Jde o sondu do komunikace během procesu plánování a realizace a subjektivního vnímání situace jednotlivými zúčastněnými stranami. Práce se zaměřuje na opatření realizovaná v zastavěném území historických měst, kde do hry vstupují vlivy památkové péče, urbanismu města, názory veřejnosti ad. Mapuje situaci z pohledu obce a památkové péče nikoli z pohledu projektanta. Oborový přesah mezi vodním hospodářstvím, urbanismem, památkovou péčí a sociálními vědami by měl poskytnout inovativní pohled na zkoumanou problematiku. V první části se práce soustředí na úvod do problematiky povodní a popis výchozích podmínek, které ovlivňují plánování a realizaci opatření, jako je právní rámec, financování a dělení jednotlivých opatření. Druhá část popisuje samotný výzkum, který proběhl v několika českých městech, kde se protipovodňová opatření realizovala. Práce přináší kvalitativní analýzu rozhovorů s lidmi, kteří měli projekt povodňové ochrany v daném městě na starosti. Detailně je popsána situace ve třech případových studiích ve městě Choceň, Český Krumlov a Terezín. Rozhovory poskytly poměrně ucelený obraz průběhu akce a problémů, které se při něm mohou vyskytnout. Výsledkem jsou následující praktická doporučení pro eliminaci komplikací a zlepšení výsledků: vytvoření ucelených metodických postupů pro obce, pracovníky památkové péče ad.; vytvoření platformy pro sdílení zkušeností; včasné zahájení diskuse zájmových stran; vytvořit interdisciplinární projekční týmy; možnost podpory nezávislými experty; využití služeb profesionálů v oblasti participace, facilitace a mediaceThe dissertation thesis maps the situation in the area of planning and implementation of structural flood measures in the historical towns of the Czech Republic. These measures affect large areas with a large number of different users who pursue different interests. This requires difficult interdisciplinary negotiations and innovative practices. The aim of this work is not to evaluate the flood control measures themselves. The thesis does not deal with technical, technological or aesthetic aspects. It is an insight into communication during the process of planning and implementation and subjective perception of the situation of its participants. The thesis focuses on measures implemented in historical towns, where the effects of monument care, urban planning, public opinion, etc. are put into play. It maps the situation from the point of view of the local government and monument care. The sectoral overlap between water management, urban planning, monument preservation and social scientists should address an innovative view of the issue. In the first part, the work focuses on the introduction of flood issues and a description of the starting conditions that affect the planning and implementation of measures such as the legal framework, financing and division of individual measures. The second part describes the research itself, which took place in several Czech towns, where flood protection was implemented. The work brings an analysis of interviews with people who were in charge of the project of flood protection in the city. The situation in the three case studies in the town of Choceň, Český Krumlov and Terezín is described in detail. The interviews provided a fairly comprehensive picture of the course of the event and the problems it might encounter. The result is the following practical recommendations for elimination of complications and improvement of results: creation of comprehensive methodological procedures for municipalities, monument care, etc.; creating a platform for sharing experiences; early start of stakeholder dialogue; create interdisciplinary design teams; support by independent experts; use of services of professionals in the field of participation, facilitation and mediation. Keywords: protipovodňová opatření; památková péče; interdisciplinární spolupráce; povodňová ochrana intravilánu; proces plánování; flood protection; monument care; interdisciplinary dialogue; flood protection of urban areas; planning process Available in digital repository of ČVUT.
Protipovodňová opatření v intravilánech historických měst

Disertační práce mapuje situaci v oblasti plánování a realizace strukturálních protipovodňových opatření v historických městech České republiky. Tato opatření ovlivňují rozsáhlá území s velkým ...

Kupka Jiří; Klára Nedvědová; Hexner Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metodologie konverze objektů průmyslového dědictví pro nové nevýrobní funkce
Šenberger Tomáš; Oleg Fetisov; Pospíšil Josef
2019 -
Disertační práce se zabývá aktuální problematikou zachování a nového využití architektonických objektů průmyslového dědictví z období 18. až začátku 20. století formou jejich konverze a integrace nových nevýrobních funkcí. V rámci úvodní části disertační práce byl definován význam a aktuálnost výzkumu v oblasti problematiky zachování historických průmyslových objektů formou jejich konverze; byl stručně popsán stav současného poznání této problematiky. Dále následuje analytická práce, zaměřená na zkoumání základních charakteristik průmyslové architektury 18. až začátku 20. století včetně identifikace a analýzy její charakteristiky a vlastností. Jako přijatelný způsob nového využití se navrhuje konverze, a to také z hlediska strategie udržitelného rozvoje a památkové péče, s následným vývojem komplexního systému nevýrobních funkcí. V návaznosti na předchozí výsledky se definují základní principy a aspekty konverze včetně provedení analýzy tzv. přirozené kompatibility typologie průmyslových staveb a také zkoumání charakteru možných způsobů intervence do původního řešení objektu. Kriteriální analýza vybraných případových studií identifikuje současné trendy, rozmanitost a funkčnost implementovaných programů a také další související charakteristiky realizovaných konverzí. Výstupem práce je návrh univerzální metodologie konverze, optimalizace systému hodnocení a přijetí řešení, který také zahrnuje definici základních metod konverze historických průmyslových objektů a návrh systému hodnocení a přijetí řešení včetně vývoje tzv. logického modelu konverze objektů průmyslového dědictví.This dissertation thesis deals with the current issue of preservation and adaptive reuse of industrial heritage architecture from the 18th to the beginning of the 20th century in the form of their adaptive reuse with the integration of new non-production functions. The importance and relevancy of research in the field of preservation of historical industrial buildings in the form of their adaptive reuse is defined in the frame of the introductory part of the dissertation thesis. It also includes the brief description of the state of current knowledge. The thesis presents results of the analytical work focused on the research of the typology of industrial architecture from the 18th to the beginning of the 20th century that includes identification and analysis of its general characteristics. Furthermore, the adaptive reuse proposes as an acceptable way of preservation and new effective use of the historic industrial objects, also in terms of sustainable development and heritage preservation strategy; complex system of non-production functions is developed. Based on the previous results, the basic principles and aspects of the adaptive reuse are defined. Analysis of the so-called “natural compatibility” of the typology of industrial buildings is carried out as well as other possible ways of intervention into the original state of the historic industrial buildings. Criteria analysis of the selected case studies with the identification of current trends, functionality of implemented programs as well as other related characteristics of realized projects in adaptive reuse are carried out. As an output of the dissertation thesis a proposal of universal methodology of adaptive reuse, optimization of evaluation system and solution acceptance is developed, which also includes the definition of basic methods of adaptive reuse, development of evaluation system for solution acceptance and development of the logical model of adaptive reuse of industrial heritage architecture. Keywords: průmyslová architektura; průmyslové dědictví; historické průmyslové stavby; brownfield; památková ochrana; konverze; udržitelný rozvoj; industrial architecture; industrial heritage; historic industrial buildings; brownfield; preservation; adaptive reuse; sustainable development Available in digital repository of ČVUT.
Metodologie konverze objektů průmyslového dědictví pro nové nevýrobní funkce

Disertační práce se zabývá aktuální problematikou zachování a nového využití architektonických objektů průmyslového dědictví z období 18. až začátku 20. století formou jejich konverze a integrace ...

Šenberger Tomáš; Oleg Fetisov; Pospíšil Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

ACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop Test
MAE supervisor; Mayank Ashok Bafna; MAE opponent
2019 -
ACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop TestACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop Test Keywords: Acid; Drop; Test; Acid; Drop; Test; Acid; Drop; Test; Acid; Drop; Test Available in digital repository of ČVUT.
ACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop Test

ACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop TestACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop Test

MAE supervisor; Mayank Ashok Bafna; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Modelling and Validation of UMS Fully Electric City Bus
MAE supervisor; Viral Vinod Gosar; MAE opponent
2019 -
Modelling and Validation of UMS Fully Electric City BusModelling and Validation of UMS Fully Electric City Bus Keywords: Modelling; Validation; UMS; Fully Electric City Bus; Modelling; Validation; UMS; Fully Electric City Bus Available in digital repository of ČVUT.
Modelling and Validation of UMS Fully Electric City Bus

Modelling and Validation of UMS Fully Electric City BusModelling and Validation of UMS Fully Electric City Bus

MAE supervisor; Viral Vinod Gosar; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití vybraných druhotných surovin při formulaci kompozitních materiálů ve stavebnictví
Pavlíková Milena; Martina Záleská; Slížková Zuzana
2019 -
S rozvojem ekonomiky a nárůstem populace celosvětově stoupá množství vyráběného stavebního materiálu na bázi cementu, spotřeba energie i produkce různých druhů odpadů. S tímto trendem bohužel neodmyslitelně souvisí negativní ovlivňování životního prostředí. Předkládaná dizertační práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První z nich je zaměřena na využití čtyř druhů polypropylenových odpadů jako částečné náhrady kameniva při výrobě cementových kompozitů s vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi a druhá na využití dvou druhů tepelně zpracovaných kalů z čistíren odpadních vod jako částečné náhrady/přídavku k cementu při výrobě cementových past a malt. Vybrané druhotné suroviny byly nejprve podrobně analyzovány s ohledem na jejich plánovanou aplikaci a následně vyrobené vzorky byly charakterizovány z hlediska jejich základních fyzikálních, mechanických, tepelných a vlhkostních vlastností.With the development of the economy and the growth of the population, the amount of cement-based building materials produced, the consumption of energy and the production of various types of waste are rising worldwide. Unfortunately, the negative impact on the environment is inherently associated with this trend. The dissertation is divided into two main parts. The first one focuses on the use of four types of polypropylene waste as a partial substitution of aggregate in the production of cement-based composites with improved thermal-insulation properties and the second for the use of two types of thermally treated sludge from sewage treatment plants as a partial replacement/addition of the cement in the production of cement-based pastes and concretes. Selected secondary raw materials were first analyzed in detail with regard to their intended use, and subsequently the samples were characterized in terms of their basic physical, mechanical, thermal and moisture properties Keywords: cementové kompozity; využití odpadů; odpadní polypropylen; vypálený čistírenský kal; mechanické vlastnosti; tepelné vlastnosti; vlhkostní vlastnosti; Cement-based composites; waste recovery; waste polypropylene; sewage sludge ash; mechanical properties; thermal properties; hygric properties Available in digital repository of ČVUT.
Využití vybraných druhotných surovin při formulaci kompozitních materiálů ve stavebnictví

S rozvojem ekonomiky a nárůstem populace celosvětově stoupá množství vyráběného stavebního materiálu na bázi cementu, spotřeba energie i produkce různých druhů odpadů. S tímto trendem bohužel ...

Pavlíková Milena; Martina Záleská; Slížková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití adiabatického chlazení ke snížení spotřeby energie
Adamovský Daniel; Ondřej Nehasil; Hirš Jiří
2019 -
Práce se zabývá využitím nepřímého vypařovacího chlazení v zařízeních pro zpětné získávání tepla. Nepřímé vypařovací chlazení je identifikováno jako výhodná metoda nízkoenergetického chlazení větracího vzduchu vypařováním vody, bez přímého navlhčení větracího vzduchu. Výhodami tohoto způsobu chlazení jsou minimální energetický vklad i fakt, že touto metodou je možné chladit budovy i v době největších tepelných zátěží, které jsou pro nízkoenergetické chlazení často kritické. Práce si klade za cíl připravit základnu poznatků pro snadný transfer této technologie do nejběžnější technické praxe a na trh vzduchotechnických jednotek. V první části práce je celá myšlenka nepřímého vypařovacího chlazení popsána. Je uveden kontext problematiky a vytyčen současný stav poznání. Z rešerše literatury vyplývá, že na světě chybí jednoduchý popis děje ve skrápěném tepelném výměníku vzduch/vzduch, který nepřímé vypařovací chlazení zajišťuje. Tento děj je dosud popisován složitými modely a diferenciálními rovnicemi, chybí ale rychlý inženýrský nástroj pro výpočet parametrů vlhkého vzduchu za takovým výměníkem, na základě měřitelných nebo lehce dosažitelných vstupních údajů. V praktické části pak disertační práce míří k vytvoření takového nástroje. Je popsána cesta od získání experimentálních dat, přes složitý model vytvořený s pomocí teorie podobnosti, metody konečných objemů a mechaniky tekutin, k jednoduchému modelu, který je ověřen proti všem dostupným validačním základnám. Jednoduchý model je omezen na křížoproudé výměníky se svislými deskami, souproudem vody a sekundárního vzduchu a gravitačním pohybem vodního filmu po teplosměnné ploše. V těchto okrajových podmínkách model vykazuje velmi dobrou shodu jak s vlastními experimentálními daty, tak s experimenty a modely jiných autorů. Vyvinutý jednoduchý model je představen jako hledaný inženýrský nástroj, který z jednoduchých vstupních dat přímým výpočtem stanoví teplotu větracího vzduchu za zařízením nepřímého vypařovacího chlazení. V závěrečné části práce jsou shrnuty technické překážky v implementaci nepřímého vypařovacího chlazení do běžné vzduchotechniky a několik doporučení pro konstrukci těchto zařízení. Jsou tak komunikovány zkušenosti získané dlouhodobým experimentem. Potenciál nepřímého vypařovacího chlazení je uveden do kontextu klimatických dat a je i vyjádřena cena získaného chladu započtením spotřeby vody. Nepřímé vypařovací chlazení je shledáno jako výhodné po energetické, ekologické i ekonomické stránce.The work deals with the use of indirect evaporative cooling in heat recovery devices. Indirect evaporative cooling is identified as an advantageous method of low-energy cooling of the ventilation air by water evaporation, without direct humidifying of the ventilation air. The advantages of this method of cooling are the minimum energy input and the fact that this method can be used to cool buildings even during daytime of high heat loads, which are often critical for low energy cooling. The aim of the thesis is to prepare the basis of knowledge for easy transfer of this technology to the most common technical practice and to the market of air handling units. In the first part of the thesis, the idea of indirect evaporative cooling is described, including the paradox of the widespread name "Adiabatic Cooling", which in conjunction with this technology is not entirely correct. The context of the issue is described and the current state of knowledge is outlined. The literature research suggests that there is no simple description in the world of the process in a sprinkled air / air heat exchanger that provides indirect evaporation cooling. This process is still described by complex models and differential equations, but there is no quick engineering tool for calculating the parameters of moist air in a heat exchanger, based on measurable or easily obtainable input data. In the practical part, the thesis aims to create such an instrument. The way from obtaining experimental data, through a complex model created using the theory of similarity, finite volume method and fluid mechanics, is described to a simple model that is validated against all available validation bases. The simple model is limited to cross-flow heat exchangers with vertical plates, co-current of water and secondary air flow, and gravitational movement of water film over the heat transfer surface. In these boundary conditions, the model shows very good agreement with both experimental data and experiments and models of other authors. Developed simple model is presented as the searched engineering tool that provides a simple computation of supply air temperature after indirect evaporative cooling process, using only basic and obtainable input data. In the final part of the thesis there are summarized technical obstacles in the implementation of indirect evaporative cooling to common ventilation and several recommendations for the construction of these devices. Thus, the experience gained through a long-term experiment is communicated. The potential of indirect evaporative cooling is brought into the context of climatic data and the price of the obtained coolness is also expressed by counting the water consumption. Indirect evaporative cooling is found to be beneficial in energy, environmental and economic terms. Keywords: chlazení; vypařování; adiabatické chlazení; zpětné získávání chladu; větrání; chlazení větracím vzduchem; vypařovací chlazení; cooling; evaporation; adiabatic cooling; heat recovery; ventilation; ventilative cooling; evaporative cooling Available in digital repository of ČVUT.
Využití adiabatického chlazení ke snížení spotřeby energie

Práce se zabývá využitím nepřímého vypařovacího chlazení v zařízeních pro zpětné získávání tepla. Nepřímé vypařovací chlazení je identifikováno jako výhodná metoda nízkoenergetického chlazení ...

Adamovský Daniel; Ondřej Nehasil; Hirš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití leteckých dat pro aktualizaci budov v ZABAGED
Halounová Lena; Vojtěch Hron; Potůčková Markéta
2019 -
Cílem této práce je představit metodu pro aktualizaci budov a techniku pro automatickou rekonstrukci modelů střech s vyžitím leteckých dat. Metoda pro aktualizaci budov se řadí do kategorie hybridních detekcí změn, které kombinují pixelový a objektový přístup. Hlavním zdrojem informací pro detekci změn jsou bitemporální svislé digitální letecké měřické snímky, které obsahují multispektrální, polohové a také výškové informace. Pixelové vyhodnocení umožňuje rychlou lokalizaci a klasifikaci míst s potenciálními změnami budov. Tyto hrubé výsledky jsou následně analyzovány prostřednictvím objektové analýzy obrazu při využití spektrálních, texturálních a kontextuálních příznaků a GIS nástrojů. Technika pro automatizaci rekonstrukci topologicky korektních modelů střech využívá obrysy budov, ortofoto a digitální model povrchu. Vytvořená technika umožňuje detekci střešních hran z ortofota a jejich kategorizaci analýzou prostorových vztahů a výškových informací odvozených z digitálního modelu povrchu. Metoda umožňuje budovy s komplikovaným tvarem dekomponovat na jednoduché části, které jsou zpracovány odděleně. Použití multitemporálních snímků pro velmi komplexní střechy může zvýšit počet detekovaných hran a zlepšit výsledky. Obě metody byly testovány na několika datasetech s různými typy budov a vedly k velmi dobrým výsledkům s korektností 94 % a kompletností 89 % pro aktualizaci budov a průměrné polohové RMSE 0.92 m pro rekonstruované kostry střech.The aim of this work is to present a method for update of buildings and a technique for automatic reconstruction of roof models using aerial data. The method for update of buildings belongs to the category of hybrid change detection techniques which combine pixel-based and object-based approach. The main source of information for change detection are bi-temporal vertical digital aerial photographs which contain multispectral, position and also elevation information. Pixel-based evaluation enables fast localization and classification of places with potential building changes. These coarse results are subsequently analyzed through the object-based image analysis using spectral, textural and contextual features and GIS tools. The technique for automatic reconstruction of topologically correct roof models uses building outlines, orthophoto and digital surface model. The developed technique makes it possible to detect roof edges from the orthophoto and to categorize the edges using spatial relationships and height information derived from the digital surface model. This method allows buildings with complicated shapes to be decomposed into simple parts that are processed separately. Using multitemporal images for very complex roofs can increase the number of detected edges and improve results. Both methods were tested on several datasets with various types of buildings and led to very good results with a correctness of 94 % and completeness of 89 % for update of buildings and a planimetric mean RMSE of 0.92 m for reconstructed roof skeletons. Keywords: budovy; detekce změn; pixelový přístup; objektový přístup; rekonstrukce modelu střechy; detekce hran; letecká data; ortofoto; digitální model povrchu; Buildings; Change Detection; Pixel-based approach; Object-based approach; Roof Model Reconstruction; Edge Detection; Aerial Data; Orthophoto; Digital Surface Model Available in digital repository of ČVUT.
Využití leteckých dat pro aktualizaci budov v ZABAGED

Cílem této práce je představit metodu pro aktualizaci budov a techniku pro automatickou rekonstrukci modelů střech s vyžitím leteckých dat. Metoda pro aktualizaci budov se řadí do kategorie hybridních ...

Halounová Lena; Vojtěch Hron; Potůčková Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Sádrová pojiva se zvýšenou odolností proti vlhkosti
Vimmrová Alena; Magdaléna Doleželová; Rovnaníková Pavla
2019 -
Práce se věnuje možnostem zlepšení odolnosti materiálů na bázi sádry v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Pro tento účel byla navržena a testována směsná sádrová pojiva s přídavkem pucolánů nebo latentně hydraulických materiálů. Jako pucolány/latentně hydraulické materiály byly zvoleny: cihelný prach, mikrosilika a granulovaná vysokopecní struska. Jako aktivátor pucolánové reakce byl do směsi také přidáván vápenný hydrát. Navržená směsná pojiva byla zkoušena ve formě past bez přídavku kameniva a ve formě kompozitů s křemičitým pískem. U zkoušených materiálů jsou sledovány zejména změny mikrostruktury (pomocí XRD analýzy, termální analýzy, SEM a rtuťové porozimetrie) v souvislosti se změnami fyzických vlastností. Bylo prokázáno, že ve směsích s přídavkem pucolánu či latentně hydraulického materiálu dochází ke vzniku produktů pucolánové reakce (CSH fází a etringitu), které zlepšují odolnost těchto materiálů ve vlhkém prostředí, což potvrdily i výsledky mechanických zkoušek. Tepelně technické a vlhkostní parametry nebyly přídavkem pucolánu zásadně ovlivněny. Práce je dále doplněna o zkoušky lomové houževnatosti a odolnosti materiálů vůči vysokým teplotám.The work is focused on the modification of calcium sulfate-based binders with the aim of improving their moisture resistance. The calcium sulfate-based binders with supplementary cementitious materials (SCM) were designed for this purpose,. Crushed ceramic, silica fume and granulated blast slag were added as SCMs. Hydrated lime was used as the activator of the pozzolanic reaction. The designed mixtures were tested in the formof pastes without filler and as composites with silica aggregates. The changes of microstructures were observed by XRD, MIP, thermal and SEM analysis and they were compared with the changes of physical properties. Products of pozzolanic reaction (CSH and ettringite) were found in the pastes and composites containing SCMs. These products improved the moisture resistance of tested materials, as was also confirmed by the results of mechanical properties. Thermal and moisture properties were not significantly influenced by the addition of SCMs. Keywords: sádra; ternární sádrové pojivo; vlhkostní odolnost; pucolán; latentně hydraulická příměs; mikrostruktura; pucolánová reakce; gypsum; ternary gypsum-based binder; moisture resistance; pozzolan; supplementary cementitious materials; microstructure; pozzolanic reaction Available in digital repository of ČVUT.
Sádrová pojiva se zvýšenou odolností proti vlhkosti

Práce se věnuje možnostem zlepšení odolnosti materiálů na bázi sádry v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Pro tento účel byla navržena a testována směsná sádrová pojiva s přídavkem pucolánů nebo latentně ...

Vimmrová Alena; Magdaléna Doleželová; Rovnaníková Pavla
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vylepšený systém pro měření výšky
Draxler Karel; Jan Auersvald; Jalovecký Rudolf
2019 -
Tato disertační práce se zabývá rozborem a návrhem možných zlepšení u některých metod měření výšky. Cílem těchto zlepšení je získání návrhu vylepšeného elektronického systému pro měření výšky, který by v porovnání se současnými měřícími systémy dosahoval vyšších kvalit měření, při snížených nákladech na jeho realizaci. Tím by mohlo být dosaženo vyššího rozšíření těchto elektronických systémů zejména v kategorii letadel všeobecného letectví, kde by tyto navržené systémy dodávaly těmto letadlům, v porovnání se současnými měřicími systémy, přesnější informace o stavu letu. To bylo také hlavní motivací při volbě tématu této disertační práce. Disertační práce se po úvodním teoretickém rozboru řešené problematiky zabývá ve své první části zejména možností zlepšení kvality měření u systémů založených na barometrickém principu měření výšky. K tomu využívá netradičního použití diferenčního snímače pro měření hodnoty tlaku vzduchu, na které je barometrický princip měření výšky založen. Dále je rozebrána možnost korigování modelu Mezinárodní standardní atmosféry (MSA) na základě změřeného reálného stavu atmosféry. To přináší možnost použití barometrického principu, který podle tohoto modelu přepočítává změřený tlak na výšku, i do aplikací, kde to bylo dříve problematické. V další části práce je popsán návrh vylepšeného systému pro měření výšky, provedený na základě zjištěných poznatků, využívající diferenční snímač tlaku a barometrický princip s korigovaným výpočetním modelem MSA. Nastíněn je také princip využití fúze změřených údajů z jednotlivých částí systému, navržených původně pouze pro pomocné funkce v systému, který může přinést další zlepšení celkové kvality měření navrženým systémem. V závěru práce je popsána experimentální realizace navrženého systému a ověření její funkce v laboratorních podmínkách i při skutečném letu. Práce je pak zakončena shrnutím splněných cílů této práce a základních dosažených výsledků experimentální realizace navrženého systému.This doctoral thesis deals with an analysis and design of possible improvements in some methods of altitude measurement. The goal of these improvements is to design an Enhanced Electronic System for Altitude Measurement which – in comparison with the existing systems – could secure achievement of better quality of measurement and reduction of realization costs. This might lead to wider usage of these electronic systems, especially in the category of General Aviation airplanes, where these systems would provide more accurate information about the course of flight to these aircraft than the existing systems. This was also the main motivation for the choice of the doctoral thesis topic. After the initial theoretical analysis of the problems being solved herein, the first section of this doctoral thesis deals especially with a possible improvement of the qualities of measurement systems based on the barometric principle of altitude measurement. The improvement is achieved by innovative usage of differential pressure sensors for measurement of the value of air pressure on which the barometric principle is based. Further on, the possibility of correction of the International Standard Atmosphere (ISA) model based on the state of the real atmosphere is considered. This brings a possibility to use the barometric principle, which uses the ISA model to recalculate the value of pressure to the value of height, in applications where it used to be problematic. Further on in the thesis the design of the Enhanced System for Altitude Measurement based on all the available knowledge is described. This system is based on the differential pressure sensor and uses barometric principle with a corrected ISA model. Also the principle of utilization of the fusion of values measured in the individual parts of the system originally designed only for some auxiliary operations is outlined here as it may lead to further improvement of the overall quality of measurement by the designed system. At the end of the thesis an experimental realization of the designed system is described together with verification of its function both in laboratory condition and during a real flight. The thesis is concluded by a summary of the fulfilled goals of the thesis and the achieved performance results of the experimental realization of the designed system. Keywords: barometrický princip; měření výšky; diferenční sensor tlaku; model Mezinárodní standardní atmosféry; fúze dat; barometric principle; height measurement; differential pressure sensor; International Standard Atmosphere Model; data fusion Available in digital repository of ČVUT.
Vylepšený systém pro měření výšky

Tato disertační práce se zabývá rozborem a návrhem možných zlepšení u některých metod měření výšky. Cílem těchto zlepšení je získání návrhu vylepšeného elektronického systému pro měření výšky, který ...

Draxler Karel; Jan Auersvald; Jalovecký Rudolf
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases