Number of found documents: 113147
Published from to

Weberova protestanská etika a vznik kapitalismu v historickém Nizozemí
Bronsema, Liesbeth; Klepárník, Vít; Horský, Jan
2020 - Czech
Keywords: Max Weber; protestantská etika; Nizozemí; náboženství; kalvinismus; kapitalismus; podnikání; ideje; ekonomická sociologie; Max Weber; protestant ethic; Netherlands; religion; calvinism; capitalism; enterprises; ideas; economic sociology Available in a digital repository NRGL
Weberova protestanská etika a vznik kapitalismu v historickém Nizozemí

Bronsema, Liesbeth; Klepárník, Vít; Horský, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Komunitní práce v církvích
Mičková, Barbora; Šťastná, Jaroslava; Janečková, Hana
2020 - Czech
This bachelor thesis covers the topic of community work in churches and aims to show how we can use community work in an ecclesiastical environment, which values community work brings to the ecclesiastical environment and what can be achieved with community principles. This thesis is comprised of a theoretical and a practical part. In the theoretical part, this paper describes the basic concepts and principles that are essential for community work and then applies this knowledge to the church environment. The practical part provides an examination of the congregation of The Evangelical Church of Czech Brethren in Prague 8 - Kobylisy and evaluates community activities from the point of view of the congregation's key personalities involved in them. The research is qualitative and was conducted through interviews. Bakalářská práce se zabývá tématem komunitní práce v církvích. Cílem je ukázat, jak můžeme komunitní práci využít v církevním prostředí, jaké hodnoty přináší komunitní práce do církevního prostředí a čeho lze komunitními principy docílit. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části přibližuje práce základní pojmy a principy, které jsou zásadní pro komunitní práci, následuje aplikace těchto poznatků do církevního prostředí. V rámci praktické části je zkoumán sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Kobylisích a jsou zde vyhodnocovány komunitní aktivity z pohledu zainteresovaných klíčových osobností sboru. Výzkum je kvalitativní, proběhl formou rozhovorů. Keywords: Komunitní práce; církevní sbor; participace; empowerment; sociální kapitál; sociální vyloučení; Community work; church choir; participation; empowerment; social capital; social exclusion Available in a digital repository NRGL
Komunitní práce v církvích

This bachelor thesis covers the topic of community work in churches and aims to show how we can use community work in an ecclesiastical environment, which values community work brings to the ...

Mičková, Barbora; Šťastná, Jaroslava; Janečková, Hana
Univerzita Karlova, 2020

Vzdelávanie (budúcich) učiteľov materských škôl v Montessori pedagogike v Českej a Slovenskej republike
Slováček, Matej; Koťátková, Soňa
2020 - Czech
Work submits a description and comparison of preparation future teachers and education process of teachers od kindergarten at Marie Montessori pedagogy by optics of formal, casual and informal education in the Czech republic and in Slovakia. Theoretical part of work targets a process of Marie Montessori pedagogy in detail, unconventionally and innovatively. It is still an attractive pedagogical way in the Czech republic and in Slovakia as well. Even it has centennial roots in the world, it is quite a new alternative in the Czech republic and in Slovakia, because a uniform school system implemented in these countries in 1948 and lasting almost to the end of the twentieth century, did not allow to use other alternatives apart from the mainstream. Theoretical part of work involves an destription (mother) of school system in both countries and analysis of teacher's personality at kindergarten and their preparation. Empiric part consists of pedagogical research of qualitatively - quantitative design, implemented in the Czech republic and in Slovakia in order to find out and monitor contemporary status, level and possibility of formal, casual and informal educational process of teachers and also future teachers Slovak and Czech kindergartens. The outcome of conclusions and analysis of research is a... Práce předkládá deskripci a komparaci přípravy budoucích učitelů a vzdělávaní učitelů mateřských škol v pedagogice Marie Montessori optikou formálního, neformálního a informálního vzdělávaní v České republice a na Slovensku. Teoretická část práce si klade za úkol podrobně, netradičně a inovativně zpracovat pedagogiku Marie Montessori, která je stále atraktivním pedagogickým směrem jak v České republice, tak na Slovensku. I když má ve světě stoleté kořeny, v České republice i na Slovensku jde o alternativu poměrně novou, neboť jednotný školský systém zavedený v těchto krajinách v roce 1948 a trvající téměř do konce 20. století, neumožnil využívat vedle hlavního proudu jiné alternativy. Obsahem teoretické části práce je i deskripce (mateřského) školství obou krajin a analýza osobnosti učitele mateřské školy a jeho přípravy. Empirická část obsahuje pedagogický výzkum kvalitativně-kvantitativního dizajnu, realizovaný v České republice a na Slovensku s cílem zjistit a zmapovat současný stav, úroveň a možnosti formálního, neformálního a informálního vzdělávání učitelů a budoucích učitelů slovenských a českých mateřských škol. Výstupem závěrů a analýzy výzkumu je návrh vysokoškolského předmětu, programu kontinuálního (dalšího) vzdělávání (budoucích) učitelů mateřských škol v (o) pedagogice Marie... Available in a digital repository NRGL
Vzdelávanie (budúcich) učiteľov materských škôl v Montessori pedagogike v Českej a Slovenskej republike

Work submits a description and comparison of preparation future teachers and education process of teachers od kindergarten at Marie Montessori pedagogy by optics of formal, casual and informal ...

Slováček, Matej; Koťátková, Soňa
Univerzita Karlova, 2020

Nástroje pro testování výkonu systému Unity DOTS
Borufka, Roman; Gemrot, Jakub; Husák, Robert
2020 - English
Game developers are searching for new ways of writing high performance code in order to adapt to trends in hardware development. Unity's relatively new DOTS system has introduced a new way, how to write code in order to fully exploit all aspects of modern processors, e.g. multithreading or SIMD instructions. The thesis focuses on creation of a generally-usable performance testing suite in order to benchmark the performance of various features of Unity DOTS system. Based on the results of the benchmarks a list of recommendations for writing high-performance solutions in Unity is compiled. The recommendations are evaluated in a real-time boids simulation. Herní vývojáři hledají nové způsoby psaní vysoce výkonného kódu, tak aby se mohli přizpůsobit trendům ve vývoji hardwaru. Relativně nový systém DOTS od Unity představil nový způsob, jak psát kód tak, aby se daly plně využít všechny aspekty moderních procesorů, např. multithreading nebo SIMD instrukce. Práce se zaměřuje na vytvoření obecně použitelné sady pro testování výkonu za účelem srovnání výkonů různých vlastností systému Unity DOTS. Na základě výsledků benchmarků se sestaví seznam doporučení pro psaní vysoce výkonných řešení v Unity. Doporučení jsou vyhodnocena simulací boidů v reálném čase. Keywords: výkonné systémy; testování výkonu; vývoj počítačových her; Unity; DOTS; high-performance systems; performance testing; video game development; Unity; DOTS Available in a digital repository NRGL
Nástroje pro testování výkonu systému Unity DOTS

Game developers are searching for new ways of writing high performance code in order to adapt to trends in hardware development. Unity's relatively new DOTS system has introduced a new way, how to ...

Borufka, Roman; Gemrot, Jakub; Husák, Robert
Univerzita Karlova, 2020

Studium biomarkerů karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě.
Skálová, Helena; Povýšil, Ctibor; Kolář, Zdeněk; Křen, Leoš
2020 - Czech
Chemotherapy is one of the basic therapeutic procedures of breast cancer (BC) which may precede and/or follow the surgical resection of a tumor as a part of neoadjuvant or adjuvant therapy. However, the selective pressure of chemotherapy on tumor cells may change their molecular and expression profile and thus also their chemosensitivity. The aim of our work was to document the expression changes of selected markers in BC after neoadjuvant chemotherapy, which may contribute to the understanding of the role of these proteins and genes in tumor response to chemotherapy and the development of chemoresistance. Immunohistochemical analysis of expression of standard BC markers [estrogen (ER) and progesterone receptors (PR), HER2 and proliferation activity (Ki67)] and intercellular junction proteins (claudin 1, 3 and 4, E- and N-cadherin) before and after neoadjuvant chemotherapy revealed a decrease of PR, Ki67 and claudin 3 expression and an increase of claudin 1 expression. The expression of ER, HER2, claudin 4, E- and N-cadherin proved to be stable. Assessment of standard BC markers is performed routinely during a bioptic investigation as a necessary factor for therapy indication. Our results support the current recommendations for the re-examination before indication of adjuvant chemotherapy. Claudins... Chemoterapie je jednou základních léčebných modalit karcinomu prsu, která chirurgickému odstranění nádoru může předcházet a/nebo jej následovat jako součást neoadjuvantní resp. adjuvantní léčby. Selekční tlak chemoterapie na nádorové buňky však může vést ke změně jejich molekulárního a expresního profilu a následně i chemosenzitivity a zásadně tak ovlivnit další průběh léčby. Cílem této práce bylo zmapovat změny v expresi vybraných markerů v karcinomu prsu po neoadjuvantní chemoterapii, které by mohly přispět k porozumění, jakou roli tyto proteiny a geny sehrávají při odpovědi nádoru na léčbu a vzniku chemorezistence. Imunohistochemická analýza exprese standardních markerů karcinomu prsu [estrogenových (ER) a progesteronových receptorů (PR), HER2 a proliferační aktivity (Ki67)] a proteinů mezibuněčných spojů (claudinů 1, 3 a 4, E- a N-cadherinu) před a po neoadjuvantní chemoterapii odhalila pokles exprese PR, Ki67 a claudinu 3 a zvýšení exprese claudinu 1. Exprese ER, HER2, claudinu 4, E- a N-cadherinu se významněji nezměnila. Stanovení exprese standardních markerů je součástí rutinního bioptického vyšetření vzorků karcinomu prsu a je nezbytné pro indikaci léčby. Naše výsledky podporují současná doporučení pro opakování vyšetření před indikací adjuvantní chemoterapie. Claudiny a cadheriny se... Keywords: HER2; claudiny; cadheriny; apoptóza; karcinom prsu; chemoterapie; HER2; claudins; cadherins; apoptosis; breast cancer; chemotherapy Available in a digital repository NRGL
Studium biomarkerů karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě.

Chemotherapy is one of the basic therapeutic procedures of breast cancer (BC) which may precede and/or follow the surgical resection of a tumor as a part of neoadjuvant or adjuvant therapy. However, ...

Skálová, Helena; Povýšil, Ctibor; Kolář, Zdeněk; Křen, Leoš
Univerzita Karlova, 2020

Framework pro vývoj optimalizačních algoritmů
Hurt, Tomáš; Trunda, Otakar; Hric, Jan
2020 - Czech
The aim of the thesis is to design and implement an efficient tool for research and testing of algorithms of the combinatorial optimization. The domain of the planning research will be explained and the steps of design and implementation of such program will be covered. The framework will support two primary for- malisms for the description of optimization problems (PDDL, SAS+ ). The inputs processing will be provided, suitable data structures and efficient implementati- ons of search algorithms will also be included. The emphasis will be on a proper object design and easy extensibility for the future development. To achieve this goal, proven principles of software engineering will be used. 1 Cílem práce je navrhnout a implementovat efektivní nástroj pro vývoj a testování algoritmů v oblasti kombinatorické optimalizace. Bude vysvětlena problematika plánování a následně budou popsány kroky postupného návrhu a implementace vznikajícího programu. Framework bude podporovat dva hlavní vstupní forma- lismy pro popis optimalizačních problémů (PDDL, SAS+ ). Zajištěna bude pod- pora zpracování vstupů, navrhnuty budou vhodné datové struktury a efektivní implementace prohledávacích algoritmů. Důraz bude kladen na dobrý objektový návrh programu z hlediska budoucího vývoje a snadné rozšiřitelnosti. K docílení toho budou využity ověřené principy z oblasti softwarového inženýrství. 1 Keywords: kombinatorická optimalizace; doménově nezávislé plánování; prohledávací algoritmy; plánovací systém; combinatorial optimization; domain-independent planning; search algorithms; planning system Available in a digital repository NRGL
Framework pro vývoj optimalizačních algoritmů

The aim of the thesis is to design and implement an efficient tool for research and testing of algorithms of the combinatorial optimization. The domain of the planning research will be explained and ...

Hurt, Tomáš; Trunda, Otakar; Hric, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Slávistická srdce v proměnách doby
Stehlíková, Jana; Houda, Přemysl; Vaněk, Miroslav
2020 - Czech
Sports spectators is free entertainment for millions of people around the world. Here I will focus on football spectators who have in their heart the club SK Slavia Praha, who is one of the oldest football club in our country and have a fan base. As the name suggests, I will be interested in the phenomenon of a football fan, which differs from the viewer, among other things, that he identifies with his club. The main aspect of this work will be a comparison of two historical sections, the period before and after the fall of the communist regime in 1989 and Police supervision is connected. I will also be interested in the relationship to the biggest rival within AC Sparta Praha, or the possibility of club artifacts, which are now available in a wealth of, but always be. Even fans have their asociations. Aside from the fact that they are associated fan support such as an expert and tribune, which have great influence as a club support and at the end of the work focusing on their relationship to the club, why they chose Slavia and what it means for them. For this work I chose the method of qualitative research, which oral history and field research, which I found due to the nature of the work appropriate. Key words: sports spectators, SK Slavia Praha, football fans, oral history Sportovní diváctví, je volnočasovou zábavou pro miliony lidí na celém světě. Zde se budu věnovat konkrétně divákům fotbalovým, kteří mají ve svém srdci klub SK Slavia Praha, jenž patří mezi nejstarší fotbalové kluby u nás a má širokou fanouškovskou základnu. Jak již název napovídá, budu se zajímat o fenomén fotbalového fanouška, který se od diváka odlišuje mimo jiné tím, že se identifikuje se svým klubem. Hlavním cílem této práce bude porovnání dvou historických úseků, období před a po pádu komunistického režimu v roce 1989. Tyto dvě časové roviny budu porovnávat na způsobech fandění, které se proměňují, vlivem emocí, které často vedou k neadekvátním reakcím a tím k výtržnostem a s nimi se pojícím policejním dozorem. Také mě bude zajímat vztah k největšímu rivalovi, klubu AC Sparta Praha a možnostem pořizování klubových artefaktů, které jsou dnes již k dostání v nepřeberném množství, ale vždy tomu tak nebylo. I fanoušci mají svá sdružení. Kromě vzniku sdružené fanouškovské podpory jako je Odbor přátel a Tribuna sever, které mají jako podpora klubu velký vliv, se v závěru práce se zaměřím na jejich vztah ke klubu, proč si zvolili právě Slavii a co pro ně znamená. Pro tuto práci jsem zvolila metody kvalitativního výzkumu, konkrétně orální historii a terénní výzkum, které mi přišly vzhledem k povaze... Keywords: sportovní diváctví; SK Slavia Praha; fotbaloví fanoušci; orální historie; sports spectators; SK Slavia Praha; football fans; oral history Available in a digital repository NRGL
Slávistická srdce v proměnách doby

Sports spectators is free entertainment for millions of people around the world. Here I will focus on football spectators who have in their heart the club SK Slavia Praha, who is one of the oldest ...

Stehlíková, Jana; Houda, Přemysl; Vaněk, Miroslav
Univerzita Karlova, 2020

Decentralizované webové úložiště pro LinkedPipes Applications založené na Solid
Orumbayev, Altynbek; Klímek, Jakub; Škoda, Petr
2020 - English
The following thesis work is focused on developing a decentralized web-based storage solution based on Solid project for the LinkedPipes Applica- tions platform and demonstrate the full benefits of decentralized storage and the Solid technology. The Solid project, started by Sir Tim Berners-Lee, is focused on decentralizing the World Wide Web and decoupling data from applications on the Internet. The results of the practical work satisfy all defined functional and non-functional requirements stated by the LinkedPipes Applications project. The results of the work are integrated into the LinkedPipes Applications platform as a set of several software libraries allowing interaction with Solid Servers. iv Keywords: solid; propojená data; klient; server; úložiště; web; solid; linked data; client; server; storage; web Available in a digital repository NRGL
Decentralizované webové úložiště pro LinkedPipes Applications založené na Solid

The following thesis work is focused on developing a decentralized web-based storage solution based on Solid project for the LinkedPipes Applica- tions platform and demonstrate the full benefits of ...

Orumbayev, Altynbek; Klímek, Jakub; Škoda, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Nasazení aplikací zohledňující komunikační zpoždění v prostředí tzv. edge-cloud
Filandr, Adam; Hnětynka, Petr; Bednárek, David
2020 - English
The goal of this thesis is to propose a layer on top of edge-cloud, in order to provide soft real-time guarantees on the execution time of applications. This is done in order to satisfy the soft-real time requirements set by the developers of latency-sensitive applications. The proposed layer uses a predictor of execution time, in order to find combinations of processes with, which satisfy the soft real- time requirements when collocated. To implement the predictor, we are provided with information about the resource usage of processes and execution times of collocated combinations. We utilize similarity between the processes, cluster analysis, and regression analysis to form four prediction methods. We also provide a boundary system of resource usage used to filter out combinations exceeding the capacity of a computer. Because the metrics indicating the resource usage of a process can vary in their usefulness, we also added a system of weights, which estimates the importance of each metric. We experimentally analyze the accuracy of each prediction method, the influence of the boundary detection system, and the effects of weights. 1 Cíl této práce je navrhnout vrstvu pro edge-cloud, s cílem poskytnout soft real-time záruky na dobu běhu aplikací. Účelem je uspokojit soft real-time požadavky vývojářů aplikací, které jsou senzitivních na latenci. Navržená vrstva používá prediktor doby běhu aplikací, pomocí kterého hledá kombinace procesů, které kolokovány splňují dané soft real-time požadavky. Pro implementaci prediktoru máme přístup k informacím o procesech, které zahrnují metriky vytížení zdrojů počítače a dobu běhu, když jsou kolokovány s jinými procesy. Využíváme podobnosti procesů, klastrové analýzy a regresní analýzy pro formulaci čtyř predičkních metod. Také poskytujeme systém pro ohraničení využití zdrojů, který filtruje kombinace procesů, které přesahují kapacitu počítače. Jelikož měřené metriky, které indikují využití zdrojů procesu se mohou lišit v užitečnosti, poskytujeme také systém vah, který určuje význam jednotlivých metrik. Experimentálně ověřujeme přesnost predikčních metod, vliv systému pro ohraničení využití zdrojů a vliv vah. Keywords: edge-cloud; výkon; predikce; klastrová-analýza; regresní-analýza; edge-cloud; performance; prediction; cluster-analysis; regression-analysis Available in a digital repository NRGL
Nasazení aplikací zohledňující komunikační zpoždění v prostředí tzv. edge-cloud

The goal of this thesis is to propose a layer on top of edge-cloud, in order to provide soft real-time guarantees on the execution time of applications. This is done in order to satisfy the soft-real ...

Filandr, Adam; Hnětynka, Petr; Bednárek, David
Univerzita Karlova, 2020

Plánování železniční sítě pro Open Transport Tycoon Deluxe
Lakomý, Ondřej; Gemrot, Jakub; Kopecký, Michal
2020 - English
In a business simulation game Open Transport Tycoon Deluxe, players can play the game alone or can compete agai st other players or against artificial intelligence. There is plenty of artificial intelligences that can be downloaded and used in the game. Usually the AI is simple and does not build complex transfer routes. Inspired by OpenTTDCoop, a community organisation which specializes on building complex railway networks, new artificial intelligence has bee developed to fill the gap in the available artificial intelligence list - TrainsferAI. TrainsferAI is capable of planning, uilding and expanding its own railway network. It follows a set of rules based on the OpenTTDCoop rules for player . TrainsferAI builds network consisting of stations, routes and crossroads using A* searching algorithm in a couple o variations. The network should be complex and on a human-like level. V obchodním simulátoru Open Transport Tycoon Deluxe mohou hráči hrát sami nebo mohou soupeřit s ostatním hrá i nebo s umělou inteligencí. K dispozici je velké množství umělých inteligencí, které mohou být staženy a použity v hře. Obvykle jsou jednoduché a nestaví komplexní dopravní sítě. Inspirováno u skupiny OpenTTDCoop, což je ko unita specializující se na budování komplexních přepravních sítí, byla vytvořena nová umělá inteligence, aby vyplnil volné místo - TrainsferAI. TrainsferAI je schopná plánovat, stavět a expandovat svou vlastní železniční sít. Řídí se s uborem pravidel založených na herních pravidlech OpenTTDCoop. TrainsferAI staví sít skládající se ze stanic, přep avních cest a křižovatek za použití vyhledávacího algoritmu A* a jeho několika variacích. Síť by měla dosahovat "h man-like" komplexity. Keywords: Transport Tycoon; Open Transport Tycoon Deluxe; OpenTTD; OTTD; AI; umělá inteligence; vlaky; sítě; železnice; A*; AStar; Transport Tycoon; Open Transport Tycoon Deluxe; OpenTTD; OTTD; AI; artificial intelligence; trains; network; railway; A*; AStar Available in a digital repository NRGL
Plánování železniční sítě pro Open Transport Tycoon Deluxe

In a business simulation game Open Transport Tycoon Deluxe, players can play the game alone or can compete agai st other players or against artificial intelligence. There is plenty of artificial ...

Lakomý, Ondřej; Gemrot, Jakub; Kopecký, Michal
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases