Number of found documents: 19674
Published from to

SYBERIA w polskim i SIBIR' w rosyjskim językowym obrazie świata
STARZYŃSKA, Aleksandra; DOBROTOVÁ, Ivana
2019 - Czech
Tematicky disertační práce - SYBERIA v polském a SIBIR' () v ruském jazykovém obrazu světa - zapadá do výzkumu lublinské školy kognitivní etnolingvistiky, který se zaměřuje na rekonstrukci jazykového obrazu světa. Sibiř je významnou "částí" tohoto světa. Cílem mého výzkumu bylo zanalyzovat, jak jsou tyto dva slovanské pojmy, SYBERIA 'Sibiř' a SIBIR' 'Sibiř', chápány a jak jsou lingvisticky charakterizovány, a následně vytvořit zvláštní typ definice těchto pojmů, tzv. kognitivních definic. Za účelem vytvoření a porovnání obrazu Sibiře v obou jazycích jsem vycházela z konceptu kognitivní definice a profilování pojmů, které vypracoval Jerzy Bartmiński a jeho etnolingvistický tým z Lublinu. V teoretické části své práce pojednávám o teorii jazykového obrazu světa. Zmiňuji historické zdroje tohoto pojmu, různé definice a způsoby jeho rekonstrukce v rámci kognitivní etnolingvistiky. V analytické části jsem pak provedla rekonstrukci polského a ruského obrazu Sibiře na základě porovnatelné databáze materiálů, kterou tvoří jazyková data systémové a textové povahy. Databáze systémových dat je založena na lexikografickém výzkumu (zahrnujícího období od 19. do 21. století). Databáze textových dat je založena na tištěných textech z 19. a 20. století, které žánrově spadají do memoárové literatury psané lidmi, kteří byli na Sibiř vyhnáni. V rámci porovnávání jsem se soustředila na to, co je v obou jazycích - v tom nejširším smyslu - společné, tj. na spisovný jazyk. Při konstrukci sémantického popisu pojmů jsem rovněž zohlednila skutečnosti z polské a ruské historie a kultury, jimiž bych mohla jazyková data podpořit. Východiskem mého výzkumu byla rekonstrukce základního pojmu SYBERIA a SIBIR' přítomného v povědomí Poláků a Rusů (uživatelů zkoumaných jazyků) na základě lingvistických systémových dat. Vznikly tak paralelní sémantické popisy pojmů vypracované esejistickou formou (forma kognitivní definice v podrobném provedení). Rysy, které zkoumaný pojem naplňují a které byly při analýze materiálu extrahovány, byly seřazeny do jednotlivých bloků, které byly pojmenovány podle příslušného typu systémových dat (např. etymologie, definice, synonyma, opozita, sémantické a slovotvorné deriváty, ustálené výrazy a kolokace). Výstupem analýzy těchto typů dat byla zjednodušená fazetově uspořádaná kognitivní definice daného pojmu. Jednotlivé fazety (např. kategorie, část, opozice, poloha, nefyzické rysy, velikost) vyplynuly z analýzy materiálu, který určil jejich výběr a uspořádání. Druhotným cílem dizertační práce bylo ukázat na vybraném textovém materiálu, jak jsou tyto pojmy profilovány. Popsala jsem deportační profily (tedy specifické obrazy) pojmu SYBERIA a SIBIR' charakteristické pro konkrétní typ textů, a sice paměti a vzpomínky z 19. a 20. století. Pokusila jsem se rovněž vydefinovat, z čího hlediska jsou tyto profily tvořeny. Srovnání obrazů pojmů provedené v této práci umožnilo vyčlenit společné rysy, které jsou hlavními složkami obrazu a které lze považovat za univerzální, a také rysy odlišné a proměnlivé, které jsou považovány za národně-specifické. Srovnání umožnilo také poukázat na konvergence a diskrepance mezi profily těchto pojmů ve vybraných textech a dále též pozorovat způsoby hodnocení Sibiře a dynamiku změn ve způsobu jejího vnímání. Tímto jsem získala možnost vykreslit síť propojení mezi zkoumanými pojmy. Paralelní sémantický popis a analýza obou pojmů umožňují vyplnit mezeru v komparativním lingvistickém a kulturním zkoumání složitosti vnímání Sibiře v rámci polského a ruského (spisovného) jazyka a národní kultury. The topic of my dissertation - SYBERIA in Polish and SIBIR' () in Russian Linguistic Worldview - is part of the research of the cognitive ethnolinguistic school in Lublin, which focuses on the reconstruction of the linguistic worldview (LW). Siberia is significant "part" of this world. The aim of my research was to analyze the ways in which the two Slavic concepts SYBERIA 'Siberia' and SIBIR' 'Siberia' are understood and linguistically characterized, and as a consequence to create definities referred to as "cognitive definitions". In order to reach the goal of recreation and comparison of the image of Siberia in both languages I used the premises of the cognitive definition as well as of the notion of profiling of concepts which was worked out and defined by Jerzy Bartmiński and his ethnolinguistic team from Lublin. In the theoretical part of the dissertation I discussed the theory of the linguistic worldview. I included historical sources of the concepts, various definitions and methods of reconstruction of LW in the framework of cognitive ethnolinguistics. In the analytical part I reconstructed Polish and Russian image of Siberia on the basis of a comparable material database, which is formed by language data: systemic and text data. The database of the systemic data was based on the lexicographic research (from 19th to 21st century). The database of the text data was based on the 19th and 20th century printed texts, which generically belong to the memoir literature written by deportees to Siberia. In the comparison I focused on what in both languages - in the widest sense - was common i.e. on the standard language. When constructing the semantic descriptions of concepts, I also took into account information on Polish and Russian history and culture in order to support the language data. The starting point in my research was the reconstruction of the basic concept of SYBERIA and SIBIR' present in the common consciousness of Poles and Russians (users of the researched languages) based on the data of the linguistic system. The result was a parallel description of semantic concepts prepared in an essay form (a form of the cognitive definition in the elaborate variant). The characteristics that make up the concept of Siberia, extracted during the analysis of the material, were ordered into blocks. The names of the block were made up according to the types of the systemic data (e.g. etymology, definitions, synonyms, opposites, semantic and word formation derivatives, fixed expressions and collocations). As an outcome of the analysis of this type of data a simplified facet-arranged cognitive definition of the concept was created. Facets (e.g.: category, part, opposition, location, non-physical features, size) were discovered during the analysis of the material which determined their selection and arrangement. The secondary aim of the dissertation was to present - on the selected text material - how these concepts are being profiled. I described the deportation profiles (which are specified images) of SYBERIA and SIBIR' characteristic of the given type of texts (belong to the memoir literature) from the 19th and 20th century. I also attempted to define from whose point of view these profiles are created. The comparison of images of concepts carried out in the dissertation allowed to distinguish common features, which are the main components of the image and can be considered universal, as well as differentiating elements and variables, which are considered to be specifically national. The comparison made it also possible to show the convergences and discrepancies between the profiles of these concepts in the selected texts, as well as to observe the ways of valuation of Siberia and the dynamics of change in the way it is perceived. This gave me an opportunity to present the network of connections between the researched concepts. Keywords: jazykový obraz světa; kognitivní definice; profil; Sibiř; Sibir'; polský jazyk; ruský jazyk; jazykový system; textová data; srovnávací analýza; linguistic worldview; cognitive definition; profile; Siberia; Sibir'; Polish; Russian; language system; textual data; comparative approach Available in digital repository of UPOL.
SYBERIA w polskim i SIBIR' w rosyjskim językowym obrazie świata

Tematicky disertační práce - SYBERIA v polském a SIBIR' () v ruském jazykovém obrazu světa - zapadá do výzkumu lublinské školy kognitivní etnolingvistiky, který se zaměřuje na rekonstrukci jazykového ...

STARZYŃSKA, Aleksandra; DOBROTOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Morfonologie češtiny a slovenštiny
KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína; VEPŘEK, Miroslav; VEPŘEK, Miroslav; JANDOVÁ, Eva; DUDÁŠOVÁ, Júlia
2019 - Czech
Předkládaná disertační práce se zabývá morfonologickými alternacemi v českém a slovenském jazyce. Předmětem zájmu je srovnání morfonologických alternací v těchto jazycích a také dalších jevů z jazykových rovin, s nimiž alternace souvisejí, tedy fonologií, morfologií a slovotvorbou. Práce zahrnuje obsáhlý soupis českých a slovenských alternací, které nastávají na tvarotvorném a slovotvorném základu slova. Výzkumná část práce předkládá návrh na systém deklinačních vzorů českých substantiv, který zachycuje veškeré obměny slovních tvarů včetně alternací. Analýza českých a slovenských deminutiv excerpovaných z Českého národního korpusu a Slovenského národného korpusu přináší přesné srovnání průběhu alternací i derivace těchto slov. This thesis deals with morphonological alternations in the Czech and Slovak languages. The work compares the morphonological alternations, as well as other phenomena from phonology, morphology, and word formation. The thesis includes a comprehensive list of the Czech and Slovak alternations occurring at the form-formation and word-formation bases of a word. The research part of the thesis proposes a system of declension patterns of Czech nouns that captures all variations of word forms, including alternations. The analysis of the Czech and Slovak diminutives excerpted from the Czech National Corpus and the Slovak National Corpus gives an accurate comparison of the course of alternations and the derivation of these words. Keywords: morfonologie; morfonologické alternace; deminutiva; morphonology; morphonological alternations; deminutives Available in digital repository of UPOL.
Morfonologie češtiny a slovenštiny

Předkládaná disertační práce se zabývá morfonologickými alternacemi v českém a slovenském jazyce. Předmětem zájmu je srovnání morfonologických alternací v těchto jazycích a také dalších jevů z ...

KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína; VEPŘEK, Miroslav; VEPŘEK, Miroslav; JANDOVÁ, Eva; DUDÁŠOVÁ, Júlia
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Libetův experiment, jeho replikabilita, validita a klinický potenciál
DOMINIK, Tomáš; PROCHÁZKA, Roman
2019 - English
Práci lze rozdělit do čtyř částí, kterými jsou teoretický úvod a tři empirické studie. V teoretické části je čtenář seznámen s principem Libetova experimentu, který zkoumal neurální a introspektivní složku lidské vůle, a také s mnoha diskuzemi, které se experimentu týkají. Ve Studii 1 je zkoumána validita Libetovy metody měření záměru k pohybu (W). Participanti měli za úkol uvádět čas W nebo M (což je čas pohybu samotného), a to v jednom ze dvou pořadí (W-M a M-W). Výsledky ukázaly, že reporty W mohou být uměle indukovány experimentální instrukcí naznačující, že záměr by měl předcházet pohybu. Ve Studii 2 byl původní experiment reprodukován, a to jen s malým množstvím modifikací. Výsledky potvrdily původní závěry, ačkoli zjištění v některých kategoriích se od původního experimentu lišily. Ve Studii 3 byl zkoumán potenciál M a W reportů pro psychologickou diagnostiku. Byli testování kliničtí pacienti a zdraví účastníci. Výsledky naznačují určitý potenciál, avšak byl zjištěn výrazný vliv dalších proměnných, jako je například medikace. The present thesis can be divided into four parts, which are theoretical introduction and three empirical studies. In the theoretical part, the reader is introduced to the principle of Libet's experiment, which studied neural and introspective component of human volition, and to many of the discussions pertaining it. In Study 1, the validity of Libet's method of measuring the intention to move (W) is studied by asking the participants to provide timing of the W and of the M (time of the actual movement) in two opposite orders (W-M and M W). The results showed that the W reports might be artificially induced by the experimental instruction suggesting that intention should precede the movement. Study 2 was a replication study, in which the original experiment was reproduced with only a few modifications. The results confirmed the original conclusions, although outcomes in some categories differed from the original experiment. In Study 3, potential of the M and W reports for psychological diagnostics was examined by testing clinical patients and healthy controls. The results suggest some potential, but exhibited large effects of confounding variables, such as medication. Keywords: Libetův experiment; volní akce; subjektivní časování; rotating spot method; readiness potential; Libet's experiment; voluntary action; subjective events timing; rotating spot method; readiness potential Available in digital repository of UPOL.
Libetův experiment, jeho replikabilita, validita a klinický potenciál

Práci lze rozdělit do čtyř částí, kterými jsou teoretický úvod a tři empirické studie. V teoretické části je čtenář seznámen s principem Libetova experimentu, který zkoumal neurální a introspektivní ...

DOMINIK, Tomáš; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nuclear resonant methods applied to inhomogeneous systems with texture
VRBA, Vlastimil; MAŠLÁŇ, Miroslav
2019 - English
Experimentální techniky založené na jevu jaderného rezonančního rozptylu poskytují informace o pevných látkách prostřednictvím modifikovaných energetických hladin jader v důsledku hyperjemných interakcí. Koherentní elastický jaderný rezonanční rozptyl v dopředném směru může být experimentálně realizován v energetické doméně jako transmisní M\"{o}ssbauerova spektroskopie nebo v časové doméně jako jaderný dopředný rozptyl synchrotronového záření. Přestože tyto metody nalézají mnohá využití v rozličných výzkumných odvětvích, jejich potenciál doposud nebyl plně využit. Cílem této práce je teoreticky popsat jaderný rezonanční rozptyl na materiálech vykazujících nehomogenní rozložení hyperjemných interakcí ve směru dopadajícího záření. Takový případ byl pozorován například u speciálně upravených železo-obsahujících kovových skel. Zásadní vliv na rozptyl má v tomto případě tloušťka vzorku, změny v polarizaci záření a preferenční orientace přítomných hyperjemných polí (textura). Pro správný popis a interpretaci naměřených dat je pak potřeba použít obecný teoretický formalismus zahrnující uvedené jevy. Významná část práce je vyhrazena právě popisu textury v tlustých vzorcích pro měření v energetické i časové doméně. Popsaná teorie byla úspěšně použita k interpretaci experimentů jaderného dopředného rozptylu provedených na kovovém skle o složení Fe81Mo8Cu1B10 v průběhu krystalizace. Součástí práce je také popis vyvíjeného softwaru. The experimental techniques based on the nuclear resonant scattering provide a unique information on solid systems via modified energy levels of nuclei caused by their hyperfine interactions. Namely, the coherent elastic nuclear resonant scattering in the forward direction can be experimentally realized either in the energy domain as a transmission Mössbauer spectroscopy or in the time domain as a nuclear forward scattering of synchrotron radiation. Despite finding many applications in various research fields, the potential of these methods has not been fully explored. The aim of this work is to provide a theoretical description of the nuclear resonant scattering applied to complex materials exhibiting spatial inhomogeneities of hyperfine interactions along the direction of the incident radiation. Such situation has been observed, for example, in iron-based metallic glasses which have been subject to special treatment. The thickness effects, polarization mixing and preferential orientations of present hyperfine fields (i.e. texture) play a crucial role in the scattering process, so a general theoretical formalism is required for a proper description and interpretation of measured data. A significant part of the work is also devoted to the texture description for thick samples measured in both the energy and the time domain. The theory was successfully applied for the analysis and interpretation of nuclear forward scattering experiments conducted on Fe81Mo8Cu1B10 metallic glass during the crystallization process. The work also includes a description of the developed software package. Available in digital repository of UPOL.
Nuclear resonant methods applied to inhomogeneous systems with texture

Experimentální techniky založené na jevu jaderného rezonančního rozptylu poskytují informace o pevných látkách prostřednictvím modifikovaných energetických hladin jader v důsledku hyperjemných ...

VRBA, Vlastimil; MAŠLÁŇ, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

"Nezaviněná" selhání: rozhodování humanitárních pracovníků v kontextu kognitivních zkreslení
ŘÍKOVSKÝ, Jan; MACHAR, Ivo
2019 - Czech
Humanitární práce se zejména v posledních dvaceti letech stala robustním a profesionálním sektorem s koordinačními strukturami, implementační podporou, exaktními nástroji a specifickou expertízou. Přesto je však vystavena novým výzvám multipolárního světa procházejícího klimatickou změnou a vysoké míře nejistoty spojené s proměnou tradičních struktur, problémů a hodnot, ze kterých mainstreamová humanitární práce vychází a na které reaguje. V takovém prostředí mohou humanitární pracovníci chybovat i navzdory dobrému úmyslu a dostatečným znalostem. Vlivy, které způsobují systematické odchylky od racionálního rozhodování, se navíc často projevují výrazněji právě v situacích nedostatku času, vysoké míry nejistoty, nepřehlednosti informací a komplexnosti problémů a časovým rozdílem mezi užitkem a vynaloženým úsilím, tedy inherentními charakteristikami prostředí humanitární práce. Tato disertační práce se zaměřuje na reálné humanitární rozhodování a faktory, které jej ovlivňují s ohledem na úspěšnost rozhodování. Hlavní cíle této disertační práce jsou zjištění, jak vnímají humanitární pracovníci rozhodování v krizových situacích, jaké situace považují za nejkomplikovanější, jaké faktory podle nich ovlivňují humanitární rozhodování, jak sami popisují svůj přístup k rozhodování a vliv různých faktorů, s jakými rozhodnutími a jejich dopady se setkávají. Z metodologického hlediska je tato disertační práce zpracována pomocí kvalitativního výzkumu s využitím metody zakotvené teorie prostřednictvím rozhovorů s humanitárními pracovníky. Na základě interpretace jejich sdělení práce dochází ke zmapování rozhodovacího procesu v rámci prvotní analýzy a jeho detailnímu rozpracování s ohledem na chyby v rozhodování, faktory ovlivňující humanitární rozhodování a jejich parametry zvyšující náchylnost ke kognitivním zkreslení z hlediska aktérů i situací, parametry situací mající potenciální závažný dopad a specifická kognitivní zkreslení, ke kterým může docházet v konkrétních humanitárních rozhodovacích situacích. Humanitarian work has become robust and highly professional sector with its coordinating structures, implementation support, exact tools and specific expertise, particularly over past twenty years. However, it is exposed to new challenges of a multi-polar world which is undergoing climate change and a high degree of uncertainty linked to the transformation of traditional structures, problems and values from which mainstream humanitarian work emerges and responds to. In such an environment, humanitarian workers can produce errors despite good intentions and sufficient knowledge and skills. Moreover, the effects of systematic deviations from rational decision-making often manifest themselves more strongly in situations of lack of time, high uncertainty, lack of clarity of information and complexity of problems and the time difference between benefit and effort, which are all inherent characteristics of the humanitarian work environment. This dissertation focuses on real humanitarian decision making and the factors that influence it with respect to success of the decisions. The main objectives of this dissertation are to find out how the aid workers in emergency situations perceive their decision making, what situations they find most complicated, what factors they believe influence humanitarian decision-making, how they themselves describe their decision-making approach and the influence of various factors and finally which decisions and their impacts they observe in the field. From a methodological point of view, this dissertation is elaborated by means of qualitative research using the grounded theory method through individual interviews with relief workers. Based on the qualitative data from the interviews, the decision-making process is initially analyzed and further elaborated in detail with regard to decision-making errors, factors influencing humanitarian decision-making and their values increasing the susceptibility to cognitive biases in terms of actors and situations, features of situations with potential serious impact. Eventually, specific cognitive biases that may occur in humanitarian decision-making, have been identified. Keywords: Humanitární práce; kognitivní zkreslení; rozhodování; krizové situace; humanitární pracovníci; Humanitarian aid; cognitive bias; decision making; emergencies; aid workers Available in digital repository of UPOL.
"Nezaviněná" selhání: rozhodování humanitárních pracovníků v kontextu kognitivních zkreslení

Humanitární práce se zejména v posledních dvaceti letech stala robustním a profesionálním sektorem s koordinačními strukturami, implementační podporou, exaktními nástroji a specifickou expertízou. ...

ŘÍKOVSKÝ, Jan; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

SYNKRETIZMUS VĚTNÝCH ČLENŮ V RUŠTINĚ A ČEŠTINĚ
SLOVÁK, Václav; FLÍDROVÁ, Helena; FLÍDROVÁ, Helena
2019 - Czech
Problematika popisu systému větných členů v ruštině i češtině je jedním ze stále aktuálních témat současné jazykovědy. V současných mluvnicích se výklad o větných členech soustředí zejména na jevy typické. Periferní jevy jsou často zmiňovány okrajově, v různých publikacích se podobné jevy chápou různě či je zdůrazňována plynulost přechodů mezi jednotlivými větnými členy. V naší dizertační práci se soustředíme právě na popis těchto periferních jevů v systému větných členů, které jsou jedním z projevů jazykového synkretizmu. V práci je definován termín synkretizmus, jsou uvedeny různé přístupy lingvistů k jevům, které chápeme jako synkretické, a je popsán kompletní systém větných členů v ruštině a češtině s ohledem na jevy synkretické. Dizertační práce se skládá z úvodu, pěti kapitol, závěrů, seznamu literatury a dvou resumé v ruštině a angličtině. The description of the system of the parts of a sentence in Russian and Czech is one of the topical question in contemporary linguistics. In contemporary grammar books, the interpretation of the parts of a sentence is focused mainly on typical phenomena. Peripheral phenomena are often mentioned marginally; similar phenomena are understood differently in various publications. Sometimes, the fluency of transitions between individual parts of a sentence is being emphasized. In our research, we are focused on description of these peripheral phenomena in the system of the parts of a sentence, which represent one of the examples of linguistic syncretism. The term syncretism is defined in the thesis and various approaches of linguists to phenomena that we perceive as syncretic are presented. The complete system of the parts of a sentence in Russian and Czech is described with respect to syncretic phenomena. The dissertation consists of an introduction, five chapters, conclusions, bibliography, and summaries in Russian and English. Keywords: větný člen; synkretizmus; přechodnost; jádro; periferie; parts of a sentence; syncretism; transitivity; centre; periphery Available in digital repository of UPOL.
SYNKRETIZMUS VĚTNÝCH ČLENŮ V RUŠTINĚ A ČEŠTINĚ

Problematika popisu systému větných členů v ruštině i češtině je jedním ze stále aktuálních témat současné jazykovědy. V současných mluvnicích se výklad o větných členech soustředí zejména na jevy ...

SLOVÁK, Václav; FLÍDROVÁ, Helena; FLÍDROVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ovlivnění vybraných půdně-biologických vlastností erozními procesy a dodávkou exogenní organické hmoty
BÍLÁ, Petra; ŠARAPATKA, Bořivoj
2019 - Czech
Eroze půdy, zejména vodní, je všeobecně považována za hlavní příčinu degradace půdy a jsou s ní spojené změny půdních vlastností, významně ovlivňuje výnosy zemědělských plodin a zhoršuje také hydrologické a mimoprodukční funkce půdy. Eroze půdy může měnit nejen fyzikální a chemické vlastnosti půdy, ale i biologické a navíc tyto charakteristiky mohou reagovat na změny podmínek prostředí dříve, než ostatní parametry. Také živiny v půdě a organická hmota podléhají ztrátám kvůli erozi. Kromě ekologických škod způsobuje eroze půdy i škody ekonomické, jako jsou finanční ztráty nebo zvyšování nákladů na pěstování plodin. Je tedy žádoucí studovat vliv erozních procesů na biologické, chemické a fyzikální vlastnosti půd. Práce si klade za cíl 1) vyhodnotit zmiňovaný dlouhodobý vliv erozních procesů na různých částech svahů na vybrané chemické vlastnosti týkající se organické hmoty, biologické vlastnosti vyjádřené aktivitou půdních enzymů a fyzikální vlastnosti a posoudit, která ze sledovaných vlastností nejvíce odráží probíhající erozi; 2) vyhodnotit vliv aplikace různých typů a dávkování exogenní organické hmoty na aktivitu vybraných půdních enzymů. První část práce vychází ze studií provedených v oblasti jižní Moravy na půdách typu černozem. Prokázala se značná intenzita erozních procesů na studované vlastnosti půdy v jednotlivých částech svahů. Bylo zjištěno kvalitnější složení půdní organické hmoty v depozičních oblastech, což je potvrzeno větším obsahem celkového humusového materiálu a huminových kyselin v organické hmotě. Naopak u obsahu vápníku a pH byly zjištěny statisticky významné vyšší hodnoty v erozních částech svahů. To je potvrzením intenzivních erozních procesů. Vliv eroze na enzymatickou aktivitu byl také potvrzen, depoziční oblasti vykazovaly větší mikrobiální biomasu a enzymatickou aktivitu ve srovnání s erozními oblastmi. Nejvíce byly ovlivněny charakteristiky chemické, související s množstvím a kvalitou organických látek a se zásobou přijatelných živin (P). Druhá část práce byla věnována vlivu aplikace a dávkování exogenní organické hmoty (EOM) na aktivitu půdních enzymů. Výzkum probíhal na maloparcelkových polních pokusech v lokalitě Pusté Jakartice v Moravskoslezském kraji. Prostřednictvím různých dávek EOM bylo do půdy dodáváno různé procento dusíku v organické formě. Prokázali jsme, že aplikace EOM vede k poměrně rychlým změnám v enzymatické aktivitě. Aktivity celulázy, kyselé a alkalické fosfatázy byly stimulovány nejvyššími dávkami EOM. Zvyšující se obsah C, N a P dodávaný prostřednictvím EOM pozitivně ovlivňoval aktivitu celulázy a fosfatáz. Složení a kvalitu různých typů odpadů a organické hmoty je dobré brát v úvahu při využití v zemědělství. Soil erosion, especially water erosion is generally considered as a major cause of soil degradation and associated changes in soil properties, significantly affecting crop yields and also aggravating hydrological and non-productive soil functions. Soil erosion can change not only the physical and chemical properties of the soil, but also the biological, and in addition, these characteristics can respond to changes in environmental conditions earlier than other parameters. Also, soil nutrients and organic matter are subject to losses due to erosion. In addition to the environmental damage, soil erosion also causes economic damage, such as financial losses or increased crop costs. It is therefore desirable to study the effect of erosion processes on the biological, chemical and physical properties of soils. The aim of the thesis is to first evaluate the above mentioned long-term impact of erosion processes in different parts of slopes on selected chemical properties related to organic matter, biological activity of soil properties expressed enzymes, physical properties and to assess which of the observed properties reflects the most significant erosion; second, to evaluate the effect of application of different types and dosage of exogenous organic matter on soil activity of selected enzymes. The first part of this work is based on studies carried out in the area of South Moravia on chernozem soils. Significant intensity of erosion processes on the studied soil properties in different parts of slopes was proved. A better composition of soil organic matter in deposition areas was found, which is confirmed by higher content of total humus material and humic acids in organic matter. In contrast, in the calcium content and pH were statistically significantly higher in the erosion areas slopes. This is a confirmation of intense erosion processes. The effect of erosions on enzymatic activity was also confirmed, deposition areas showed greater microbial biomass and enzymatic activity in comparison with the erosion regions. Most were affected by the chemical characteristics related to the amount and quality of organic substances and with a supply of available nutrients (P). The second part is devoted to the influence of the application and dosage of exogenous organic matter (EOM) on the activity of soil enzymes. The research was conducted on small-plot field trials in the Puste Jakartice area in the Moravian-Silesian Region. Different percentages of nitrogen in the organic form were supplied to the soil through various doses of EOM. We have demonstrated that the application of EOM leads to relatively rapid changes in enzymatic activity. Cellulase activity, acidic and alkaline phosphatase were stimulated with the highest doses of EOM. Increasing the content of C, N and P supplied through the EOM positively influenced cellulase and phosphatase activity. The composition and quality of different types of waste and organic matter should be taken into account when used in agriculture. Keywords: půda; vodní eroze; enzymatická aktivita; živiny; exogenní organická hmota; biologické; chemické a fyzikální vlastnosti; soil; water erosion; enzymatic activity; nutrients; exogenous organic matrer; biological; chemical and physical properties Available in digital repository of UPOL.
Ovlivnění vybraných půdně-biologických vlastností erozními procesy a dodávkou exogenní organické hmoty

Eroze půdy, zejména vodní, je všeobecně považována za hlavní příčinu degradace půdy a jsou s ní spojené změny půdních vlastností, významně ovlivňuje výnosy zemědělských plodin a zhoršuje také ...

BÍLÁ, Petra; ŠARAPATKA, Bořivoj
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Makrofauna a její ovlivnění systémy zemědělského hospodaření a degradací půdy
CHMELÍK, Vojtěch; ŠARAPATKA, Bořivoj; ŠARAPATKA, Bořivoj
2019 - Czech
Degradace půdy vede ke snížení produktivity půdy a má také vliv na životní prostředí. Hlavním faktorem degradace půdy jak v Evropě, tak v České republice je vodní eroze. V současné době se otázka eroze částečně řeší normami Správné zemědělské praxe při hospodaření s půdou (DZES), konkrétně standardy DZES 4 (Minimální pokryv půdy) a DZES 5 (Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze). Tato opatření však nejsou dostatečná k ochraně půdy ohrožené erozí. Proto jsme svědky různých negativních změn v krajině a prostředí. Z hlediska pedologického, poskytuje vědecká literatura významné informace o změnách fyzikálních, chemických a některých biologických (zejména mikrobiologických) vlastností půdy během eroze a o negativním dopadu na rostlinnou výrobu. Existuje však nedostatek informací o účinku na epigeické bezobratlé živočichy. Tato práce se zabývá využitím především epigeických společenstev bezobratlých živočichů jako indikátorů změn v krajině. Jedná se o víceleté studie, které nám napomáhají pochopit změny, které se v posledních letech v krajině udály. Nashromážděný materiál čítá desetitisíce bezobratlých živočichů, z nichž vybrané skupiny byly určovány do druhů. Jedná se především o střevlíkovité brouky (Carabidae) a pavouky (Araneae), kteří slouží jako výborní bioindikátoři změn v krajině. Byly zjištěny signifikantní rozdíly v početnosti jedinců na studovaných liniích svahu, pozorována polohová distribuce jednotlivých společenstev brouků a pavouků vlivem odtoku vody, či změn v zásobenosti půdy živinami souvisejících s transportem půdy. To indikuje značný vliv vodní eroze na půdní faunu. Dalším cílem této práce bylo testování různého typu odchytu bezobratlých živočichů a posouzení vlivu zemědělského managementu na společenstva půdních bezobratlých. Soil degradation leads to reduced soil productivity and it has adverse effects on the environment. Water erosion is the major factor affecting soil degradation in Europe and in the Czech Republic. Currently, the issue of erosion is partly addressed by the standards of the Good Agriculture and Environmental Condition (DZES), specifically DZES 4 (Minimum Soil Coverage) and DZES 5 (Minimum Soil Management Level for Erosion). However, these measures are not sufficient to protect soil threatened by erosion. Therefore, we are witnessing various negative changes in the landscape and the environment. From the soil science point of view, scientific literature provides important information about changes in the physical, chemical and several biological (especially microbiological) properties of soil during erosion and their negative impact on crop production. However sufficient information about their effect on epigeic invertebrates is lacking. This work addresses the use of, in particular, the epigeic communities of invertebrates as indicators of changes in the landscape. It is a multi-annual study that provides an insight into the landscape changes that have occurred over the recent years. The collected material comprises tens of thousands of invertebrates, of which selected groups were determined to species level. These are mainly Carabidae and Araneae, which are excellent bioindicators of landscape changes. Significant variation in the abundance of individuals along the studied slope lines were found, which may indicate the effects of selective transport of beetle and spider communities during water runoff events, or the effects of nutrient variation related to downslope soil transport. This indicates that soil erosion has considerable impact on the composition of invertebrate assemblages. Another aim of this work was to test different methods of invertebrate trapping and to asses the impact of agricultural management on soil invertebrate communities. Keywords: Klíčová slova: půda; degradace; eroze; Carabidae; Araneae; Kewords: soil; degradation; erosion; Carabidae; Araneae Available in digital repository of UPOL.
Makrofauna a její ovlivnění systémy zemědělského hospodaření a degradací půdy

Degradace půdy vede ke snížení produktivity půdy a má také vliv na životní prostředí. Hlavním faktorem degradace půdy jak v Evropě, tak v České republice je vodní eroze. V současné době se otázka ...

CHMELÍK, Vojtěch; ŠARAPATKA, Bořivoj; ŠARAPATKA, Bořivoj
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Synthesis and study of mechanism of action of new cytokinin derivatives
HÖNIG, Martin; PLÍHALOVÁ, Lucie
2019 - English
V rámci disertační práce byla připravena řada C2-chlor a N9-(tetrahydrofuran-2-yl) a N9-(tetrahydropyran-2-yl) substituovaných cytokininových derivátů, s modifikovaným C6 substituentem. Tyto látky byly připraveny již dříve popsanou dvoukrokovou syntézou, která byla optimalizována pro potřeby konkrétních cytokininových derivátů. K C2 a N9 substituovaným derivátům byly připraveny také odpovídající volné báze. Byla navržena syntéza N9 substituovaným derivátů s N-acetylglucosaminem a kyselinou glukuronovou, tedy jednotkami polysacharidu kyseliny hyaluronové a dále s fluorescenční značkou Cyanine 5. U některých látek byly pomocí senescenčního testu na ustřižených listech pšenice odhaleny silné antisenescenční účinky. Připravené látky také vykazovaly fotoprotektivní a antioxidační účinky na lidské kožní buňky a modelový organismus Ceanorhabditis elegans. In this thesis, cytokinin derivatives with modified C6 substituent, C2-chloro and/or N9-(tetrahydrofuran-2-yl) and N9-(tetrahydropyran-2-yl) substitutions were prepared and known procedures were optimized to obtain compounds in decent yields and purity. New routes for cytokinin conjugates with N-acetylglucosamine and D-glucuronic acid were implemented as well as the methods for the preparation of Cyanine5 labeled cytokinins. Prepared compounds were tested in wheat leaf senescence bioassay where some possessed strong antisenescent properties. Furthermore, photoprotective and antioxidant activities of prepared derivatives were shown on human skin cells and model organism, Caenorhabditis elegans. Keywords: Cytokinins; kinetin; senescence; oxidative stress; UVA/UVB photoprotectivity Available in the UPOL Library.
Synthesis and study of mechanism of action of new cytokinin derivatives

V rámci disertační práce byla připravena řada C2-chlor a N9-(tetrahydrofuran-2-yl) a N9-(tetrahydropyran-2-yl) substituovaných cytokininových derivátů, s modifikovaným C6 substituentem. Tyto látky ...

HÖNIG, Martin; PLÍHALOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Biologická aktivita nových syntetických derivátů auxinů
PAŘÍZKOVÁ, Barbora; NOVÁK, Ondřej
2019 - English
Auxin je klíčovým rostlinným hormonem, který spolu s dalšími fytohormony řídí správný růst a vývoj rostlin. Přesná časová a místní regulace auxinové distribuce v rámci jednotlivých rostlinných pletiv v kombinaci s percepcí auxinového signálu na buněčné úrovni stojí za širokým spektrem biologických účinků auxinů. Tato práce shrnuje charakterizaci nových syntetických strukturních derivátů auxinů, které mohou sloužit jako užitečný nástroj pro studium molekulárních mechanismů působení auxinů. Auxinové fluorescenční deriváty mohou pomoci odhalit principy distribuce a transportu auxinů v rámci jednotlivých vývojových procesů. Látky vykazující funkci selektivních agonistů různých auxinových signálních drah mohou pomoci objasnit roli jednotlivých ko-receptorových systémů v rámci auxinem vyvolaných fyziologických odpovědí. Dále byly vyvinuty citlivé purifikační a detekční metody využívající kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotnostní detekcí za účelem studia metabolismu syntetických derivátů v rostlinách. Závěrem, nová auxinová analoga, společně s vyvinutými technikami ke studiu jejich stability v živém systému, představují inovativní přístup studia auxinové fyziologie, který pomůže odhalit mechanismy stojící za komplexním souborem biologických účinků auxinů ve vývoji rostlin. Auxin is a crucial hormonal player that in cooperation with other phytohormones regulates proper plant growth and development. Its precise spatiotemporal distribution in specific tissues together with auxin perception at a cellular level underlies a plethora of auxin actions. This thesis presents a characterization of new synthetic structural auxin analogues that can serve as a chemical tool for investigation of the molecular mechanisms of auxin physiology. The fluorescent auxin derivatives can help to determine auxin transport sites within various developmental processes while the selective auxin agonists can elucidate the roles of specific auxin co-receptors in auxin-regulated responses. Sensitive purification and detection methods based on liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) technique have also been developed to evaluate the metabolization of synthetic auxin analogues in planta. Taken together, the novel synthetic auxin derivatives together with MS-based methods for evaluation of their stability in vivo represent a powerful tool for unravelling the complexity of auxin actions. Keywords: auxin; fluorescenční značení; LLE; IAC; UHPLC-MS/MS; auxin; fluorescent labelling; LLE; IAC; UHPLC-MS/MS Available in digital repository of UPOL.
Biologická aktivita nových syntetických derivátů auxinů

Auxin je klíčovým rostlinným hormonem, který spolu s dalšími fytohormony řídí správný růst a vývoj rostlin. Přesná časová a místní regulace auxinové distribuce v rámci jednotlivých rostlinných pletiv ...

PAŘÍZKOVÁ, Barbora; NOVÁK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases