Number of found documents: 541
Published from to

Teaching Mathematics as a CLIL subject
STÝBLOVÁ, Radka; FRIEDECKÁ, Michaela
2019 - English
Závěrečná práce se zabývá použitím metody CLIL ve výuce matematiky. Zaměřuje se na teoretické principy této metody a praktické návrhy aktivit do hodin matematiky. Součástí praktické části je také didaktický test, který hodnotí výsledky použité metody a dotazníkové šetření zabývající se přístupem a postojem žáků k této metodě. The final project deals with implementation of CLIL approach into Mathematics lessons. The project focuses on main principles of the method and it contains also examples of language showers. In the practical part there is a didactic test, which shows the outcomes of the method and a questionnaire which aim is to find out pupils' attitude towards the approach. Keywords: metoda CLIL; matematika; anglický jazyk; jazykově a obsahově propojená výuka; jazykové spršky; didaktický test; přípravy na výuku; CLIL approach; Mathematics; English; Content and Language Integrated Learning; language showers; didactic test; lesson plans Available in digital repository of UPOL.
Teaching Mathematics as a CLIL subject

Závěrečná práce se zabývá použitím metody CLIL ve výuce matematiky. Zaměřuje se na teoretické principy této metody a praktické návrhy aktivit do hodin matematiky. Součástí praktické části je také ...

STÝBLOVÁ, Radka; FRIEDECKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Recidiva struvitů u kočky domácí při léčbě veterinárními krmivy Hill´s a Royal Canin
MORAVCOVÁ, Petra; SKLENÁŘOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Závěrečná práce se věnuje problematice výskytu recidiv struvitů u kočky domácí a jejich léčbou veterinárními urinálními krmivy značek Hill´s a Royal Canin. Zabývá se anatomií a fyziologií kočky domácí, urolitiázou a charakteristikou jednotlivých skupin veterinárních krmiv. Metodika práce je zaměřena na zhodnocení výsledků z dotazníkového šetření mezi majiteli koček a veterinárními lékaři, jejichž názory slouží jako doplňující materiál pro výsledky práce. The final work deals with the recurrence of struvites in a domestic cat when treating by veterinary feed Hill´s and Royal Canin. It generally introduces a brief cat´s anatomy and physiology, urolithiasis and characteristics of individual groups of veterinary feed. The methodology of this work is focused on the evaluation of the research answered by owners and vets, whose opinions are used as a complementary material for the results of this work. Keywords: Kočka domácí; urolitiáza; struvity; Hill´s; Royal Canin; Domestic cat; urolithiasis; struvites; Hill´s; Royal Canin Available in digital repository of UPOL.
Recidiva struvitů u kočky domácí při léčbě veterinárními krmivy Hill´s a Royal Canin

Závěrečná práce se věnuje problematice výskytu recidiv struvitů u kočky domácí a jejich léčbou veterinárními urinálními krmivy značek Hill´s a Royal Canin. Zabývá se anatomií a fyziologií kočky ...

MORAVCOVÁ, Petra; SKLENÁŘOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pěstitelské práce, chovatelství na Základní škole a Mateřské škole Mšené-lázně.
URBANOVÁ, Alena; ŠKARDOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Závěrečné práce se zabývá vytvořením návrhu úprav školní zahrady "Pod Vrbou" pro ZŠ a MŠ Mšené- lázně. Tato práce poslouží jako projekt, na jehož základě bude úprava zahrady realizována. Součástí práce je tvorba školního předmětu Pěstitelské práce a chovatelství, jeho harmonogramu, obsahu a vzdělávacích cílů. Předmět bude zpracován na základě vzdělávací oblasti Člověk a svět práce rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.Jedná se o studii se zřetelným uplatněním v praxi. Společným cílem je vytvořit multifunkční prostor, který nebude náročný na údržbu a bude ho možné využívat k co možná nejvíce aktivitám. Prostory zahrady mohou využívat členové chovatelského, přírodovědného kroužku a žáci v rámci volitelných předmětů. Dílčím cílem práce je mimo jiné i vytvoření plánu výsadby jednotlivých záhonů. K výběru vhodných rostlin je potřebné akceptovat klimatické a půdní podmínky lokality. The final work deals with the creation of the design of the modifications of the school garden "Pod Vrbou" for the primary school and kindergarten Mšené- lázně. This work will serve as a project on the basis of which the garden will be modified. Part of the work is the creation of the school subject Growing Work and Breeding, its schedule, content and educational goals. Learning outcomes of the course unit The subject will be elaborated on the basis of educational area Man and the world of work in general education program for basic education. The common goal is to create a multi-functional space that is not maintenance-intensive and can be used for as many activities as possible. The premises of the garden can be used by members of the breeders' club, science club and pupils in optional subjects. The partial goal of the thesis is, among other things, to create a plan for planting individual beds. It is necessary to accept the climatic and soil conditions of the site to select suitable plants. Keywords: pěstitelské práce; chovatelství; školní zahrada; obsah učiva; osazovací plán; vyvýšené záhony; venkovní učebna.; ultivation work; breeding; school garden; curriculum content; planting plan; raised beds; outdoor classroom. Available in digital repository of UPOL.
Pěstitelské práce, chovatelství na Základní škole a Mateřské škole Mšené-lázně.

Závěrečné práce se zabývá vytvořením návrhu úprav školní zahrady "Pod Vrbou" pro ZŠ a MŠ Mšené- lázně. Tato práce poslouží jako projekt, na jehož základě bude úprava zahrady realizována. Součástí ...

URBANOVÁ, Alena; ŠKARDOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Didaktický potenciál zhudebněných textů ve výuce literatury na SŠ
NOVÁKOVÁ, Irena; VALA, Jaroslav
2019 - Czech
Tato práce se zabývá zhudebněnou poezií a jejím využitím ve výuce literatury na střední škole. Součástí práce je kvalitativní výzkum, který si klade za cíl zjistit, zda použití zhudebněné poezie ve výuce může být přínosné, nebo zda naopak poezii škodí. This theses deals with poetry set to music and its use in literature lessons at secondary schools. The theses includes qualitative research which aims at finding out if the use of poetry set to music in lessons helps or damages the poetry. Keywords: Poezie; hudba; zhudebněná poezie; didaktika literatury.; Poetry; music; poetry set to music; didactics of literature. Available in digital repository of UPOL.
Didaktický potenciál zhudebněných textů ve výuce literatury na SŠ

Tato práce se zabývá zhudebněnou poezií a jejím využitím ve výuce literatury na střední škole. Součástí práce je kvalitativní výzkum, který si klade za cíl zjistit, zda použití zhudebněné poezie ...

NOVÁKOVÁ, Irena; VALA, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití románu Kateřiny Tučkové "Vyhnání Gerty Schnirch" ve výuce na SŠ
KURFÜRSTOVÁ, Martina; SLADOVÁ, Jana
2019 - Czech
První část závěrečné práce představuje osobnost a dílo autorky Kateřiny Tučkové, popisuje historický kontext díla Vyhnání Gerty Schnirch a jeho kompoziční výstavbu a děj. V druhé části jsou zmíněny možné metody práce s textem románu. Na konkrétních výňatcích textu je představeno jejich didaktické využití v hodinách literatury na střední škole, včetně návrhu pracovního listu k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. V závěru jsou zmíněny možnosti mimoškolních aktivit spjatých s daným dílem. The first part of the thesis presents the personality and work of the author Kateřina Tučková, describes the historical context of the work. In the other parts, methods of working with the text of the novel are presented. The concrete selection texts include ideas about their application in literature lessons at secondary school, including the draft worksheet for the oral part of the school-leaving examination in Czech language and literature. In the conclusion there are mentioned possibilities of extracurricular activities connected with the given work. Keywords: Kateřina Tučková; Vyhnání Gerty Schnirch; druhá světová válka; odsun německých obyvatel; kolektivní vina; výukové metody; metody kritického myšlení; čtenářské strategie; literární výchova; střední škola; ústní maturitní zkouška; pracovní listy.; Kateřina Tučková; The Expulsion of Gerta Schnirch; the second world war; the expulsion of German inhabitants; collective guilt; teaching methods; the methods of critical thinking; reading strategies; teaching of literature; secondary school; oral school-leaving exam; worksheets. Available in digital repository of UPOL.
Využití románu Kateřiny Tučkové "Vyhnání Gerty Schnirch" ve výuce na SŠ

První část závěrečné práce představuje osobnost a dílo autorky Kateřiny Tučkové, popisuje historický kontext díla Vyhnání Gerty Schnirch a jeho kompoziční výstavbu a děj. V druhé části jsou zmíněny ...

KURFÜRSTOVÁ, Martina; SLADOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pedagogicko-psychologické aspekty stravovacích návyků u dětí do 3 let
PILNÁ, Kateřina; TOMANOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Práce se zabývá stravovacími návyky dětí do 3 let a povědomí jejich rodičů o přínosu zdravého stravování souběžně s pohybem dětí. This work focuses on the eating habits of children under 3 years of age and their parents awareness of the benefits of healthy eating habits as well as on the importance of regular physical activity of children. Keywords: kojení; umělé mléko; mléčné banky; dětská obezita; pohybová aktivita; zdraví; breastfeeding; artificial milk; milk banks; childhood obesity; physical activity; health Available in the UPOL Library.
Pedagogicko-psychologické aspekty stravovacích návyků u dětí do 3 let

Práce se zabývá stravovacími návyky dětí do 3 let a povědomí jejich rodičů o přínosu zdravého stravování souběžně s pohybem dětí....

PILNÁ, Kateřina; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Práce asistenta s dítětem ADHD
TUREČKOVÁ, Kateřina; HUTYROVÁ, Miluše
2019 - Czech
Práce se zabývá problematikou ADHD u dětí obecně a na základní škole. Teoretická část obsahuje základní terminologické pojmy ADHD a práce asistenta pedagoga. Praktická část obsahuje poznatky z praxe a doporučení pro práci s dětmi ADHD. The thesis deals with the issue of ADHD in children in general and in primary school. Keywords: ADHD; asistent pedagoga; ADHD; teaching assistant Available in digital repository of UPOL.
Práce asistenta s dítětem ADHD

Práce se zabývá problematikou ADHD u dětí obecně a na základní škole. Teoretická část obsahuje základní terminologické pojmy ADHD a práce asistenta pedagoga. Praktická část obsahuje poznatky z praxe a ...

TUREČKOVÁ, Kateřina; HUTYROVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vybrané aspekty zdravého životního stylu studentů středních škol (výživa, pohyb).
DROZDOVÁ, Lenka; TOMANOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Práce je založena pouze na teoretických poznatcích. Cílem práce je popsat aspekty, které ovlivňují životní styl adolescentů, jako je pohyb a jejich výživa. The work is based only on theoretical knowledge. The objective of this work is to describe the aspects that influence the lifestyle of adolescents, such as the movement and their nutrition. Keywords: Adolescent; zdraví; životní styl; výživa; obezita; pohybová aktivita; volný čas; živiny.; Adolescent; health; lifestyle; nutrition; obesity; physical activity; leisure time; nutrients. Available in digital repository of UPOL.
Vybrané aspekty zdravého životního stylu studentů středních škol (výživa, pohyb).

Práce je založena pouze na teoretických poznatcích. Cílem práce je popsat aspekty, které ovlivňují životní styl adolescentů, jako je pohyb a jejich výživa....

DROZDOVÁ, Lenka; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Tradice a zvyky obce Milotice nad Bečvou a jejich proměny v čase
FRYDRYCHOVÁ, Eliška; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Tradice a zvyky obce Milotice nad Bečvou a jejich proměny v čase

FRYDRYCHOVÁ, Eliška; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

ADAPTACE KONKRÉTNÍHO ŽÁKA SE SVP A SPU VE VYMEZENÉM OBDOBÍ PO ZMĚNĚ ŠKOLY
POŽIVILOVÁ, Anna; TOMANOVÁ, Danuška
2019 - Czech
Práce se zabývá problematikou adaptace a současně integrace. Je rozdělena do tří částí. V první části je pojmenovaná problematika spojená s adaptací a integrací uváděná v odborné literatuře, ve druhé části jsou problémy specifikované u konkrétního chlapce. Ve třetí části jsou zmíněné problémy konkrétního chlapce, které jsou spojeny s jeho diagnózou. Chlapec je žákem 4. až 7. třídy základní školy; je zaznamenáván na základě dostupné dokumentace vývoj. The thesisdeals with the topic of adaption as well as integration. It is divided into three parts. The first part defines the issue of adaption and integration presented in specialized literature, in the second part we focuse on described problems based on one concrete individual. The third part mentions the issue of this person related to his diagnosis. The individual is student of 4th and 7th grade of primary school. His development is described on the grounds of available documentation. Keywords: adaptace; integrace; škola; vývoj; asistent pedagoga; adaption; integration; school; development; assistant of the pedagogue Available in digital repository of UPOL.
ADAPTACE KONKRÉTNÍHO ŽÁKA SE SVP A SPU VE VYMEZENÉM OBDOBÍ PO ZMĚNĚ ŠKOLY

Práce se zabývá problematikou adaptace a současně integrace. Je rozdělena do tří částí. V první části je pojmenovaná problematika spojená s adaptací a integrací uváděná v odborné literatuře, ve druhé ...

POŽIVILOVÁ, Anna; TOMANOVÁ, Danuška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases