Number of found documents: 2035
Published from to

Problematika vzniku druhého hraného filmu po roce 2000
Pavlíčková, Eva; OUKROPEC, Petr; BOROVAN, Pavel
2018 - Czech
Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou vznik druhého filmu nese. V Neposlední řadě se snažím zmapovat mladou českou scénu po roce 2000, kde poukazuji na fakt, že mladý český film je momentálně v nejlepší kondici. Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou vznik druhého filmu nese. V Neposlední řadě se snažím zmapovat mladou českou scénu po roce 2000, kde poukazuji na fakt, že mladý český film je momentálně v nejlepší kondici. Keywords: česká kinematografie; debutové filmy; práce producenta; práce režiséra; analýza; 1. desetiletí 21. století; Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Problematika vzniku druhého hraného filmu po roce 2000

Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou ...

Pavlíčková, Eva; OUKROPEC, Petr; BOROVAN, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Arthur Rubinstein International Piano Master Competition v Tel Avivu
Králíčková, Klára; MALÝ, František; KLÁNSKÝ, Ivan
2018 - Czech
Tématem této diplomové práce je Arthur Rubinstein International Piano Master Competition v Tel Avivu. Nejprve se zabývám životem a dílem klavíristy Arthura Rubinsteina (1887 – 1982), po němž byla soutěž v Tel Avivu pojmenována, protože tato soutěž vychází z jeho interpretačních a životních zásad a hodnot. Sám Rubinstein byl také u jejího zrodu osobně přítomen. Práce se dále zabývá historickými okolnostmi vzniku a vývoje Arthur Rubinstein International Piano Master Competition v Tel Avivu a jejím zařazení do World Federation of International Music Competitions a Alink – Argerich Foundation, podmínkami přijetí do soutěže, repertoárem, organizačními podrobnostmi soutěže a osobnostmi, které se na ní podíleli. Tato práce také zasazuje Arthur Rubinstein International Piano Master Competition v Tel Avivu do kontextu dalších klavírních soutěží. Diplomová práce začíná úvodem, pokračuje třemi hlavními kapitolami s několika podkapitolami a končí závěrem. Práce je doplněna devatenácti přílohami. The master thesis deals with the Arthur Rubinstein International Piano Master Competition in Tel Aviv. The first chapter is dedicated to Arthur Rubinstein´s life (1887 – 1982) and his work. The competition in Tel Aviv was named after him and comes out from his interpretative work and life principles and believes. He was personally involved in the establishment of this competition in Tel Aviv. The second chapter is focused on historical circumstances of the establishment and evolution of the Arthur Rubinstein International Piano Master Competition in Tel Aviv and its inclusion in the World Federation of International Music Competitions and the Alink – Argerich Foundation. After that I pursue conditions of acceptance, required repertoire, time schedule, organization, system of rating individual rounds of this competition, assembling of a jury and people who has been involved. This master thesis sets the Arthur Rubinstein International Piano Master Competition in Tel Aviv in comparison with several other piano competitions. The thesis is divided into an introduction part, three main chapters with several subchapters and a conclusion. As well, nineteen attachments are added. Keywords: klavírní soutěže; interpretace; interpretační soutěže Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Arthur Rubinstein International Piano Master Competition v Tel Avivu

Tématem této diplomové práce je Arthur Rubinstein International Piano Master Competition v Tel Avivu. Nejprve se zabývám životem a dílem klavíristy Arthura Rubinsteina (1887 – 1982), po němž byla ...

Králíčková, Klára; MALÝ, František; KLÁNSKÝ, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Flétnisté pedagogové na AMU v Praze
Olšaníková, Nikola; PIVODA, Radomír; MESANY, Mario
2018 - Czech
Práce je přehledem informací o významných českých flétnistech, kteří pedagogicky působili na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (dále také „HAMU“) nebo na ní působí i dnes. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se obecně zabývá Akademií múzických umění v Praze (dále také „AMU“ nebo „Akademie“), zvláště jejím vznikem a historickým vývojem. Druhá kapitola s názvem Pedagogové flétnisté na AMU v Praze je stěžejní kapitolou této práce. Najdeme zde výčet jmen pedagogů s jejich životopisy a u nynějších pedagogů doplnění o jejich spojitosti s HAMU jakožto bývalou studentskou či nyní pracovně-pedagogickou institucí. Tato kapitola také představuje jejich významné žáky, kteří se uplatnili na významnějších pozicích předních českých či zahraničních orchestrů nebo se proslavili jako sólisté. The thesis deals with famous Czech flutists who have been pedagogically active at the Music Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (hereafter referred to as “HAMU”) and the flutists who are still pedagogically active today. The work is divided into two larger sections which include two bigger topics. The first one describes the concept of the Academy of Performing Arts in Prague (hereafter referred to as “AMU” or “Academy”), especially its establishment and historical development. The second chapter titled The Flute Pedagogues at AMU in Prague is a principal one of this thesis. There are the names of pedagogues with their curriculum vitae and by the current teachers their connection to HAMU as former students and current educators. This chapter also points out important students who have received engagement in major positions of leading Czech or foreign orchestras or have started their career as solo players. Keywords: flétna; pedagogická činnost; hudba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Flétnisté pedagogové na AMU v Praze

Práce je přehledem informací o významných českých flétnistech, kteří pedagogicky působili na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (dále také „HAMU“) nebo na ní působí i dnes. Práce je ...

Olšaníková, Nikola; PIVODA, Radomír; MESANY, Mario
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza a jejich tvorba pro trubku
Doležal, Jakub; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
2018 - Czech
Magisterská práce Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza a jejich tvorba pro trubku, se věnuje těmto třem významným hudebním osobnostem 20. století. Práce v první kapitole pojednává o rozvoji francouzské skladatelské a trumpetové školy začátku tohoto století. Dále se věnuje, v každé kapitole zvlášť, jedné ze tří osobností. Vždy je uveden životopis se zaměřením na přínos pro rozvoj repertoáru pro trubku a rozbor jedné ze skladeb autora. Master's thesis Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza and their compositions for trumpet, are devoted to three important 20th century musicians. The work in the first chapter deals with the development of the french composition and trumpet school, at the beginning of this century. In addition, is about each of the three personalities in each chapter. There is always a CV with a focus on the contribution to the development of the trumpet repertoire and the analysis of one of the author's compositions. Keywords: trubka; hra na trubku; interpretace Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza a jejich tvorba pro trubku

Magisterská práce Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza a jejich tvorba pro trubku, se věnuje těmto třem významným hudebním osobnostem 20. století. Práce v první kapitole pojednává o rozvoji ...

Doležal, Jakub; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Houslové koncerty J. Sibelia a B. Bartóka č. 2 v podání J. Sterna, G. Shahama a V. Mullové
Al-Ashhab, Milan; ŠTRAUS, Ivan; MATOUŠEK, Bohuslav
2018 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání stylů hry tří houslistů světového významu – Isaaca Sterna, Gila Shahama a Viktorie Mullové. Této komparace je dosaženo pomocí zevrubné analýzy interpretace dvou vybraných houslových koncertů rozdílné hudební povahy. Z jednotlivých detailů provedení vyvodíme celkovou charakteristiku pojetí houslového umění u jednotlivých interpretů. Práce je rozdělena do tří kapitol. První se zabývá stručnými životopisy dotyčných skladatelů i interpretů. Tématem druhé kapitoly je porovnání konkrétních interpretací houslového koncertu Jeana Sibelia, třetí srovnává provedení Bartókova druhého houslového koncertu. This diploma thesis is focused on comparison of performance styles of three world class violinists – Isaac Stern, Gil Shaham and Viktoria Mullova. This comparison is achieved by a detailed analysis of interpretation of two selected violin concertos of different characteristics. From individual details we shall conclude overall violin performance characteristics of individual violinists. The thesis consists of three chapters. The first one deals with brief autobiography of the composers and violinists. The topic of the second chapter is a comparison of actual interpretation of violin concert by Jean Sibelius, the third one compares the interpretation of Bartok’s second violin concert. Keywords: housle; koncerty; interpretace Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Houslové koncerty J. Sibelia a B. Bartóka č. 2 v podání J. Sterna, G. Shahama a V. Mullové

Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání stylů hry tří houslistů světového významu – Isaaca Sterna, Gila Shahama a Viktorie Mullové. Této komparace je dosaženo pomocí zevrubné analýzy ...

Al-Ashhab, Milan; ŠTRAUS, Ivan; MATOUŠEK, Bohuslav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Prieskum píšťalových organov na vybranom území Slovenska
Slovík, Juraj; TŮMA, Jaroslav; ČERNÝ, Pavel
2018 - Czech
Práca obsahuje prehľad histórie dokumentácie píšťalových organov na Slovensku. Venujem sa spracovaniu údajov z vlastných prieskumov. Vytváram tabuľky a štatistiky na základe systematického prieskumu na území vybraných dekanátov Košickej arcidiecézy. Súčasťou práce je porovnanie skutočnosti s údajmi uvedenými vo firemných katalógoch organárskych dielní Angster a Gebrüder Rieger. Výsledky uvedené v predkladanej práci sú súčasťou dlhodobého prieskumu vykonávaného na území Slovenska od roku 1998. This work contains an overview of the history of documentation of pipe organs in Slovakia. I deal with data processed from my own surveys. I create tables and statistics based on a systematic survey on the territory of the selected archives of the Archdiocese of Košice. I provide a comparison of the facts which can be found in the corporate catalogs of the Angster and Gebrüder Rieger organ works. The results presented in this thesis are part of a long-term survey conducted in Slovakia since 1998. Keywords: píšťalový organ; historie Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Prieskum píšťalových organov na vybranom území Slovenska

Práca obsahuje prehľad histórie dokumentácie píšťalových organov na Slovensku. Venujem sa spracovaniu údajov z vlastných prieskumov. Vytváram tabuľky a štatistiky na základe systematického prieskumu ...

Slovík, Juraj; TŮMA, Jaroslav; ČERNÝ, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Problematika a řešení fyzických aspektů při hře na housle
Omura, Kiriko; ČEPICKÝ, Leoš; ŠTRAUS, Ivan
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problémy pohybového aparátu u houslistů. Využívá příruček, diplomových prací a rozhovoru s odborníkem k tomu, aby seřadila a analyzovala základní informace o poruchách pohybového aparátu a jejich řešení. Ukazuje, jak učit děti správnému držení těla při hře na housle. This thesis introduces physical problems of violin players and their solutions. I used music practice books, various theses and an interview with an expert about physical problems. My aim is to analyze basic information on locomotory disorders and their solutions. This thesis suggests how to teach beginner violin and children in the correct body posture. Keywords: housle; pohybový aparát Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Problematika a řešení fyzických aspektů při hře na housle

Tato diplomová práce se zabývá problémy pohybového aparátu u houslistů. Využívá příruček, diplomových prací a rozhovoru s odborníkem k tomu, aby seřadila a analyzovala základní informace o poruchách ...

Omura, Kiriko; ČEPICKÝ, Leoš; ŠTRAUS, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Slavní tenoristé 20. století
Souček, Otakar; HAJÓSSYOVÁ, Magdaléna; HORÁČEK, Pavel
2018 - Czech
Práce stručně popisuje život a uměleckou dráhu nejslavnějších tenoristů 20. století, dle výběru autora. Mezi nimi jsou Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Mario Del Monaco, Mario Lanza, Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Nicolai Gedda, Jon Vickers, Alfredo Kraus, Fritz Wunderlich, Peter Schreier, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Francisco Araiza. Ve druhé kapitole jsou zmíněni tenoristé ze začátku 20. století, které známe už jen z vyprávění a starých gramofonových desek. (Leon Escalais, Alessandro Bonci, André d'Arcor, Otakar Mařák, Leo Slezák, John Mac Cormack, Alfred Piccaver, Miguel Burro Fleta, Hipolito Lazaro, Giuseppe Campora, Tito Schipa, Lauritz Melchior, Georges Thill, Karel Burian, Franz Völker, Giacomo Lauri-Volpi, Helge Roswaenge, Jussi Björlig, Jana Peerce, Leopold Simoneau, Richard Tucker, Ramon Vinay) The work briefly describes the life and artistic career of the 20th century's most famous tenors. Among them are Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Mario Del Monaco, Mario Lanza, Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Nicolai Gedda, Jon Vickers, Alfredo Kraus, Fritz Wunderlich, Peter Schreier, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Francisco Araiza. The second chapter discusses the tenors of the beginning of the 20th century which we now know only from stories or old vinyl recordings. (Leon Escalais, Alessandro Bonci, André d'Arcor, Otakar Mařák, Leo Slezák, John Mac Cormack, Alfred Piccaver, Miguel Burro Fleta, Hipolito Lazaro, Giuseppe Campora, Tito Schipa, Lauritz Melchior, Georges Thill, Karel Burian, Franz Völker, Giacomo Lauri-Volpi, Helge Roswaenge, Jussi Björlig, Jana Peerce, Leopold Simoneau, Richard Tucker, Ramon Vinay) Keywords: tenoristé; 20. století; pěvecký vývoj Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Slavní tenoristé 20. století

Práce stručně popisuje život a uměleckou dráhu nejslavnějších tenoristů 20. století, dle výběru autora. Mezi nimi jsou Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Mario Del Monaco, Mario Lanza, Franco Corelli, ...

Souček, Otakar; HAJÓSSYOVÁ, Magdaléna; HORÁČEK, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch II: Analýza skladby pro klavír
Kono, Shoko; MALÝ, František; WEISER, Helena
2018 - Czech
Cíl mé diplomové práce je představit japonského skladatele Toru Takemitsu, skladatele japonské vážné hudby a pochopit vztahy analyzované skladby, skladatelova života a jeho filosofie. Práce se bude skládat ze šesti částí. Jsou jimi úvod, životopis, dílo, charakteristika děl, hudební analýza a závěr. V teoretické části bude představen skladatelův životopis, filosofie a jeho dílo. V praktické části bude analyzována skladba Rain Tree Sketch II – In Memoriam Olivier Messiaen –. The aim of this master’s thesis is to present the composer Toru Takemitsu, the composer of Japanese classical music and to understand connection between analyzed music, composer’s life and his philosophy. Thesis consists of six parts. Namely introduction, biography, musical works, characteristics of compositions, musical analysis and conclusion. Musical analysis will be performed on his composition called Rain Tree Sketch II – In Memoriam Olivier Messiaen –. Keywords: klavírní tvorba; hudební analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch II: Analýza skladby pro klavír

Cíl mé diplomové práce je představit japonského skladatele Toru Takemitsu, skladatele japonské vážné hudby a pochopit vztahy analyzované skladby, skladatelova života a jeho filosofie. Práce se bude ...

Kono, Shoko; MALÝ, František; WEISER, Helena
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Estetika astronomickej fotografie
Karčáková, Ineza; DVOŘÁK, Tomáš; LEDVINA, Josef
2018 - Czech
Diplomovou prácou sa primárne venujem skúmaniu súčasnej estetiky astronomickej fotografie. Pod pojmom astronomická fotografia rozumieme dve rozdielne, ale zároveň na sebe závislé skutočnosti. Termínom je jednak zastrešené pole vedeckých obrazov astronomického výskumu, ktoré sú primárne určené pre užšiu skupinu odborne vzdelaných pozorovateľov, na druhej strane, však termínom sledujeme aj obrazy planét, hviezd či hmlovín, s ktorými sa bežne stretáva v médiách široká laická verejnosť. Tieto obrazy na nás pôsobia ako dôveryhodné fotografie, ale v skutočnosti sú to prvotné kvantitatívne údaje pracne prevedené do vizuálnych scén, v súlade s konvenciami fotografickej estetiky. K estetizácii obrazov dochádzalo už v dobe, kedy astrofotografia pracovala primárne s fotografickými doskami. Nové spôsoby detekcie a vizuálneho zobrazenia, ktoré spoliehajú na digitálne spracovanie údajov a digitálne spracovanie obrazu, transformujú tieto tradičné postupy a techniky. Zároveň na nich ale v mnohom nadväzujú: pokračujú v budovaní špecifickej estetiky astronomickej fotografie. The diploma thesis is primarily devoted to the study of contemporary aesthetics of astronomical photography. The term astronomical photography means two different, but at the same time dependent facts. The term is covering a field of scientific images of astronomical research, which is primarily intended for a narrower group of professionally trained observers, but on the other hand, we also look at the images of planets, stars and nebulae commonly encountered by the broad lay public in the media. These images act as trusted photographs, but in fact, the initial quantitative data is practically transferred to visual scenes in accordance with the conventions of photographic aesthetics. Image aesthetization was taking place at a time when astrophotography worked primarily with photo plates. New ways of detecting and visualizing, relying on digital data processing and digital image processing, transform these traditional techniques and techniques, but at the same time they continue to do so: they continue building the specific aesthetics of astronomical photography. Keywords: teorie fotografie; estetika fotografie; astrofotografie; astronomické dalekohledy Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Estetika astronomickej fotografie

Diplomovou prácou sa primárne venujem skúmaniu súčasnej estetiky astronomickej fotografie. Pod pojmom astronomická fotografia rozumieme dve rozdielne, ale zároveň na sebe závislé skutočnosti. ...

Karčáková, Ineza; DVOŘÁK, Tomáš; LEDVINA, Josef
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases