Počet nalezených dokumentů: 123
Publikováno od do

Výsledky biomanipulačních odlovů a komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2019
Peterka, Jiří
2019 - český
Cílem biomanipulačního zásahu bylo zredukovat množství nežádoucích druhů ryb a cílem následného ichtyologického průzkumu zmapovat stav rybí obsádky po provedeném zásahu, a to zvláště s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb v nádrži a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení jsou obsahem zprávy. The aim of the biomanipulation intervention was to reduce the number of undesirable fish species and the aim of the subsequent ichthyological survey to map the state of fish stock after the intervention, with particular emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species in the reservoir and recommending further management of the reservoir. The report summarizes the results achieved and the draft recommendations. \n\n Klíčová slova: biomanipulation; fish stock reduction; waterbody management Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Výsledky biomanipulačních odlovů a komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2019

Cílem biomanipulačního zásahu bylo zredukovat množství nežádoucích druhů ryb a cílem následného ichtyologického průzkumu zmapovat stav rybí obsádky po provedeném zásahu, a to zvláště s důrazem na ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2019

Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2018
Peterka, Jiří
2019 - český
Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Aim of the complex ichthyological survey of Lake Most was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish species, evaluation of possible risks to the further development of the fish stock and recommendations for the lake management. Summarization of achieved results and recommendations for further monitoring are included in the presented report. Klíčová slova: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2018

Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2019

Průzkum stavu populace a potravy sumce velkého v nádrži Římov v roce 2018
Vejřík, Lukáš
2019 - český
Cílem studie bylo na základě odlovu sumce velkého metodou návazcových šňůr: 1. Odhadnout početnost populace sumce velkého, jedinců větších než 70 cm TL (celková délka), v letech 2017 a 2018. 2. Srovnat početnost sumců, vyjádřenou jako úlovek na jednotku úsilí, s jinými zkoumanými lokalitami. 3. Zjistit průměrnou délku a hmotnost sumců. 4. Podle úlovků vysazených ryb čipovaných PIT čipy stanovit podíl uměle vysazených a přirozeně rozmnožených sumců v nádrži. 5. Na základě úlovků vysazených sumců a podle velikosti sumců označených při odlovech v roce 2017 stanovit roční přírůstek sumců v nádrži. 6. Vyhodnotit potravu sumců dle obsahu žaludků pro rok 2017 a 2018. Based on the capture of wels catfish using longlines, the aim of the study was: 1. To estimate the abundance of catfish population, over 70 cm TL (total length), in 2017 and 2018. 2. O compare the abundance of catfish, expressed as catch per unit effort, with the other localities surveyed. 3. To determine the average length and weight of catfish. 4. To determine the proportion of artificially introduced and naturally stocked catfish into the reservoir. 5. To determine the annual growth of catfish on the basis of the catches of stocked pit tagged catfish and the size of the catfish identified in catches in 2017. 6. To evaluate the diet of catfish according to the stomach content analyses for 2017 and 2018. Klíčová slova: wels catfish; longlines; mark and recapture; abundance; size; diet Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Průzkum stavu populace a potravy sumce velkého v nádrži Římov v roce 2018

Cílem studie bylo na základě odlovu sumce velkého metodou návazcových šňůr: 1. Odhadnout početnost populace sumce velkého, jedinců větších než 70 cm TL (celková délka), v letech 2017 a 2018. 2. ...

Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2019

Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2018
Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel; Blabolil, Petr; Kolařík, Tomáš; Soukalová, Kateřina; Děd, Vilém; Šmejkalová, Z.; Kočvara, Luboš; de Moraes, Karlos Ribeiro; Kortan, D.; Duras, J.; Kubečka, Jan
2019 - český
Cílem studie bylo zhodnotit výsledky populačního vývoje bolena dravého ve vztahu k dosavadnímu účelovému rybářskému hospodaření a vypracovat návrhy pro řízení tohoto dravého druhu v budoucnu. The aim of the study was to evaluate the results of the asp population development in relation to the current fishery management and to develop proposals for the management of this predatory species in the future. Klíčová slova: asp; reproduction; waterbody management Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2018

Cílem studie bylo zhodnotit výsledky populačního vývoje bolena dravého ve vztahu k dosavadnímu účelovému rybářskému hospodaření a vypracovat návrhy pro řízení tohoto dravého druhu v budoucnu....

Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel; Blabolil, Petr; Kolařík, Tomáš; Soukalová, Kateřina; Děd, Vilém; Šmejkalová, Z.; Kočvara, Luboš; de Moraes, Karlos Ribeiro; Kortan, D.; Duras, J.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2019

Komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2018
Peterka, Jiří
2019 - český
Cílem ichtyologického průzkumu nádrže bylo zmapování stavu rybí obsádky s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení jsou obsahem zprávy. The aim of the ichthyological survey of the reservoir was to map the state of fish stock with an emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species, estimating the risks of further development and recommending further management of the reservoir. The report summarizes the results achieved and the draft recommendations. Klíčová slova: revitalisation; biomanipulation; waterbody management Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2018

Cílem ichtyologického průzkumu nádrže bylo zmapování stavu rybí obsádky s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje a doporučení dalšího ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2019

Závěrečná zpráva 2019 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan; Bartuška, Martin; Kopecký, T.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Krůček, M.; Král, K.; Kotápišová, M.; Moradi, J.; Lin, Qiang; Dini-Andreote, F.; Meador, Travis Blake; Angel, Roey; Harantová, L.; Heděnec, P.; Li, Lingjuan; Baldrian, P.; Angst, Šárka
2019 - český
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2019. The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology, BC CAS. Klíčová slova: final report; research; Sokolov; post mining sites Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Závěrečná zpráva 2019 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR

Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2019....

Frouz, Jan; Bartuška, Martin; Kopecký, T.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Krůček, M.; Král, K.; Kotápišová, M.; Moradi, J.; Lin, Qiang; Dini-Andreote, F.; Meador, Travis Blake; Angel, Roey; Harantová, L.; Heděnec, P.; Li, Lingjuan; Baldrian, P.; Angst, Šárka
Biologické centrum, 2019

Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2018
Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Peterka, Jiří
2019 - český
Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2018 a navrhuje doporučení pro další sledování. Rok 2018 byl prvním rokem po naplnění jezera, kdy se již žádná voda z Ohře nenapouštěla a do jezera přitékaly pouze drobné přítoky z vlastního malého povodí. Ekosystém jezera se tedy dostal z hlediska hydrologického režimu a živinového zatížení do konečného stavu, pro který je typické velmi malá obměna vody, nízká úroveň úživnosti s nízkou produktivitou planktonních společenstev, rozvoj ponořené makrovegetace v příbřežních zónách a specifické sezónní změny chemismu i biologických parametrů. Presented report summarizes the results of hydrobiological monitoring of Medard Lake in 2018 and recommends further monitoring actions. The year 2018 was the first year after the lake was filled, when no more water from the Ohře River was filled and only small tributaries from the small river basin flowed into the lake. Thus, the ecosystem of the lake has reached a final state in terms of hydrological regime and nutrient load, characterized by very low water exchange, low trophic levels with low productivity of planktonic communities, development of submerged macrovegetation in coastal zones and specific seasonal changes in chemistry and biological parameters. Klíčová slova: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2018

Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2018 a navrhuje doporučení pro další sledování. Rok 2018 byl prvním rokem po naplnění jezera, kdy se již žádná voda z Ohře nenapouštěla a do ...

Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2019

Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Klíčava v roce 2018
Vejřík, Lukáš
2019 - český
Cílem studie bylo na základě odlovu sumce velkého metodou návazcových šňůr: 1. Odhadnout početnost populace sumce velkého, jedinců větších než 70 cm TL (celková délka). 2. Srovnat početnost a velikost sumců, vyjádřenou jako úlovek na jednotku úsilí, s jinými zkoumanými nádržemi ve správě státního podniku Povodí Vltavy (Žlutice a Římov). 3. Zjistit průměrnou délku a hmotnost sumců. 4. Vyhodnotit potravu sumců dle obsahu žaludků. Based on the capture of wels catfish using longlines, the aim of the study was: 1. To estimate the abundance of the catfish population, individuals over 70 cm TL (total length). 2. To compare the abundance and size of catfish, expressed as the catch per unit of effort, with the other reservoirs surveyed under the management of the Vltava River Authority state enterprise (Žlutice and Římov). 3. To determine the average length and weight of catfish. 4. To evaluate the diet of catfish according to the stomach content analyses. Klíčová slova: wels catfish; longlines; mark and recapture; abundance; size; diet Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Klíčava v roce 2018

Cílem studie bylo na základě odlovu sumce velkého metodou návazcových šňůr: 1. Odhadnout početnost populace sumce velkého, jedinců větších než 70 cm TL (celková délka). 2. Srovnat početnost a velikost ...

Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2019

Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2018
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Kočvara, Luboš; Jůza, Tomáš; Souza, Allan T.
2019 - český
Studie zhodnocuje stav a vývoj rybí obsádky ve vztahu k dosavadnímu rybářskému hospodaření a vypracovává návrhy pro další řízení rybího společenstva a rybolovu na nádrži Lipno. The study evaluates the state and development of fish stock in relation to the current fishery management and develops proposals for further management of the fish community and fishery regulations at the Lipno reservoir. Klíčová slova: fish community; angling; pikeperch; carp Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2018

Studie zhodnocuje stav a vývoj rybí obsádky ve vztahu k dosavadnímu rybářskému hospodaření a vypracovává návrhy pro další řízení rybího společenstva a rybolovu na nádrži Lipno....

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Kočvara, Luboš; Jůza, Tomáš; Souza, Allan T.
Biologické centrum, 2019

Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2019
Jůza, Tomáš
2019 - český
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt. The aim of the study was to investigate fish community composition in Bolevecké ponds after fish stock reduction and massive development of submerged macrophytes. Klíčová slova: revitalisation; biomanipulation; electrofishing Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2019

Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt....

Jůza, Tomáš
Biologické centrum, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze