Number of found documents: 200
Published from to

Hodnocení zaměstnanců jako nástroj řízení lidských zdrojů v odvětví zemědělství
Venclová, Kateřina; Macák, Tomáš; Fejfarová, Martina
2017 - Czech
Účel: Cílem práce je navrhnout systém hodnocení zaměstnanců pro vybrané zemědělské pozice jako nástroj řízení lidských zdrojů v České republice. Dílčími cíli je identifikovat význam řízení lidských zdrojů (ŘLZ) a hodnocení v odvětví zemědělství v době personální obměny a sestavit teoretický systém hodnocení vybraných pozic jako nástroj řízení lidských zdrojů. Dále určit aktuální stav formálního hodnocení zaměstnanců a identifikovat návaznost ostatních činností ŘLZ na hodnocení zaměstnanců v odvětví zemědělství. Výzkumný design/metody/přístup: Pro tuto práci je zvolen výzkumný design smíšených metod (kombinace kvalitativní i kvantitativní formy výzkumu). Dále se vychází z předpokladu pragmatismu. Strategie výzkumu vychází ze sekvenční strategie smíšených metod. Bylo aplikováno studium relevantní literatury, elektronické dotazování, osobní dotazování, jednorozměrné i vícerozměrné statistické metody. Výsledky: Byl navržen systém hodnocení zaměstnanců pro vybrané zemědělské profese jako nástroj řízení lidských zdrojů. Přestože byla zjištěna důležitost systému hodnocení zaměstnanců v rámci vybraného modelu ŘLZ v době personální obměny v odvětví zemědělství, zemědělské podniky během časového období tří let v ČR nevyužívaly formální hodnocení zaměstnanců. Dále byly zjištěny aktuálně využívané metody hodnocení zaměstnanců, kdo je hodnotitelem (i), hodnocení a účel/y hodnocení a návaznost systému hodnocení zaměstnanců na systém odměňování v odvětví zemědělství. Limity výzkumu: Výběrový soubor zemědělských podniků nebyl reprezentativní v rámci celého odvětví, protože se jednalo o účelový výběr. Rozsah dotazníku nebyl dostatečný pro detailní identifikování metod a jejich kritérií v odvětví zemědělství, proto muselo být realizováno osobní dotazování. Originalita/hodnota: V odvětví zemědělství v ČR nebyl doposud realizován výzkum týkající se hodnocení zaměstnanců. Práce přináší detailní pohled na aktuální systém hodnocení zaměstnanců v odvětví zemědělství v ČR, který je doporučen rozšířit o metody hodnocení zaměstnanců zaměřené na oblasti hodnocení procesu a vstupu pro zvýšení úrovně řízení lidských zdrojů. Dále vyzdvihuje důležitost výstupů hodnocení zaměstnanců v rámci návaznosti na systém odměňování. Navržený systém hodnocení zaměstnanců může mít význam v době personální obměny a poskytuje podporu pro efektivní řízení lidských zdrojů v odvětví zemědělství. Disertační práce je podkladem pro další výzkum v oblasti výkonnosti zaměstnanců a dalších oblastech ŘLZ. Purpose: The aim of this PhD dissertation is to design a performance appraisal system as a Human Resource Management (HRM) tool for selected professions in the field of agriculture in the Czech Republic. Further objectives of the dissertation are to identify the significance of HRM and performance appraisal in the field of agriculture within generational change. A subsequent objective is to create a theoretical performance appraisal system for selected professions as a tool of HRM. Further objectives are to determine the current state of formal performance appraisal and to identify the input criteria of an appropriate performance appraisal system for the field of agriculture. Research design/methodology/approach: The research for this dissertation has been developed on the basis of a mixed methods research design, involving a sequential strategy based on quantitative and qualitative research methods. Moreover a pragmatic philosophical approach has been adopted. The quantitative and qualitative elements of the strategy adopted include study of pertinent literature, an electronic questionnaire, personal interviewing, one--dimensional and multidimensional statistical methods. Findings: A performance appraisal system for selected professions as a tool of HRM in the field of agriculture in the Czech Republic has been designed, together with possible areas for future research. The survey conducted has shown over a period of 3 years that the majority of agricultural organizations do not utilise any performance appraisal system. However, this research demonstrated the significance of a performance appraisal system in the context of the selected HRM model within generational change in the field of agriculture. The research also explored the currently used performance appraisal methods, identified appraisers and appraisees, the purposes of performance appraisal in the field of agriculture, and performance appraisal connection to the reward system. Research limitations: The random sample of agricultural organizations was not necessarily representative of the industry as a whole, because the sample taken was a purposive sample. The length and structure of the questionnaire developed for this research was not sufficient to permit the detailed identification of performance appraisal methods used and the criteria applied in the field of agriculture. In order to compensate for this limitation, personal interviewing with a random sample of informants was conducted. Originality/value: No previous research focused on performance appraisal in the field of agriculture has been conducted in the Czech Republic. The research described in this dissertation presents the first detailed description and analysis of the currently used performance appraisal system for the field of agriculture in the Czech Republic. The Author recommends that the currently used performance appraisal system should be used to extend other performance appraisal methods focused in the areas of process and input to reach higher attitude of HRM. In addition, the author highlights the importance of performance appraisal outputs in the connection to the reward system. The specific performance appraisal system proposed here may be beneficial for good management during a period of generational change. Furthermore, it may support more effective human resource management in the field of agriculture. It is hoped that this PhD dissertation may provide the basic groundwork for further research in other HRM areas and performance management. Keywords: systém; řízení lidských zdrojů; hodnocení zaměstnanců; metody hodnocení; zaměstnanec; hodnotitel dostupnost_czu
Hodnocení zaměstnanců jako nástroj řízení lidských zdrojů v odvětví zemědělství

Účel: Cílem práce je navrhnout systém hodnocení zaměstnanců pro vybrané zemědělské pozice jako nástroj řízení lidských zdrojů v České republice. Dílčími cíli je identifikovat význam řízení lidských ...

Venclová, Kateřina; Macák, Tomáš; Fejfarová, Martina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Stanovení genetických parametrů u vybraných ukazatelů plodnosti ovcí a přepracování stávajících způsobů hodnocení zvířat (předpověď plemenné hodnoty).
Schmidová, Jitka; Vostrý, Luboš; Jan, Jan
2017 - Czech
Cílem práce bylo vybrání vhodného modelu pro odhad genetických parametrů, odhad genetických parametrů a předpověď plemenných hodnot pro četnost vrhu u nejvíce rozšířených plemen ovcí chovaných v České republice. Analyzováno bylo celkem 143896 údajů o bahnění z let 1990 až 2012. Metodou BLUP animal model byly odhadnuty komponenty rozptylu a genetické parametry, a to pro každé plemeno samostatně. Základní modelová rovnice zahrnovala efekt věku bahnice (fixní efekt) a dále náhodné efekty stádo-rok-období bahnění, trvalé prostředí a aditivní genetický efekt zvířete (bahnice). Dále byly zkoumány modifikace základního modelu, kdy byly zahrnovány různé kombinace efektů spojených s pářením (efekt harému, trvalé prostředí a aditivní genetický efekt berana). Odhady fenotypové variance se zvyšovaly s rostoucím průměrem četnosti vrhu (od 0,236 u šumavské ovce do 0,779 u romanovské ovce). Podíl trvalého prostředí bahnice byl velmi nízký u všech plemen (od 0,0001 do 0,0262). Vliv sdruženého efektu stádo-rok-období (CG) na celkovou variabilitu četnosti vrhu (0,0223 - 0,1309) byl u většiny plemen větší než aditivní genetická variance (0,0146 - 0,0587). Nejnižší koeficienty dědivosti a opakovatelnosti byly odhadnuty u ovce šumavské (h2 = 0,0619; w2 = 0,0823) a plemene romney (h2 = 0,0626; w2 = 0,0811); zatímco nejvyšší byly odhadnuty u plemene merinolandschaf (h2 = 0,1091; w2= 0,1129). Podíl efektu plemenného berana se pohyboval v rozmezí od 0,01 do 0,02 fenotypové variance u šumavské ovce, od 0,04 do 0,05 u plemene suffolk a od 0,05 do 0,1 u romanovské ovce. Zahrnutí efektů souvisejících s pářením (efekt plemenného berana, harém a/nebo trvalé prostředí berana) do modelové rovnice snížilo informační kritérium odchylek (DIC), což poukazuje na to, že tyto modely jsou vhodnější než model základní. Z výsledků práce vyplývá, že i podíl aditivního genetického efektu bahnice na variabilitě četnosti vrhu je u jednotlivých plemen rozdílný, což je vhodné vzít do úvahy při genetickém hodnocení zvířat. Výsledky dále ukazují, že berani, jakožto otcové výsledných vrhů, mají sice malý, ale prokazatelný vliv na počet narozených jehňat. Odhady genetických parametrů ukazují, že selekce podle "paternálních" plemenných hodnot by mohla být dalším selekčním kritériem, jak zlepšit četnost vrhu u ovcí. The objective of this investigation was to select the proper model for genetic parameter estimation, to estimate genetic parameters, and to predict breeding values for litter size in most common sheep breeds in Czech Republic. A total of 143 896 lambing records from 1990 to 2012 were analysed. Variance components and genetic parameters for litter size were estimated separately for each breed using the BLUP animal model with repeatability. The basic model equation contained ewe age as a fixed effect and random effects of contemporary group, permanent environment and direct additive genetic effect of the animal. Modifications of the basic model were examined when various combinations of mating effects were included (contemporary group of ewes during mating (harem), additive genetic and permanent environmental effect of service ram). Estimates of phenotype variance increased across breeds (0.236 for Šumava to 0.779 for Romanov) with increasing breed average for number of lambs per litter. Variance component estimates for permanent environmental effect of the ewe were low (0.0001 to 0.0262). The variance of common environment of contemporary group (from 0.0223 to 0.1309) had bigger influence on the total variability of litter size in almost all studied breeds then additive genetic variance (from 0.0146 to 0.0587). The lowest heritability and repeatability estimates were for the Šumava (h2=0.0619; w2=0.0823) and Romney breeds (h2=0.0626; w2=0.0811); while the highest were for Merinolandschaf (h2=0.1091; w2 = 0.1129). The effect of service ram ranged from 0.01 to 0.02 of phenotypic variance in Šumava sheep, in Romanov sheep it was from 0.05 to 0.10, and in Suffolk sheep it was from 0.04 to 0.05. Including effects of mating (service sire, harem, and/or ram´s permanent environmental effect) in the model decreased deviance information criterion, what means that these models are more proper than the basic one. Results from present study demonstrate that genetic parameters did differ among the investigated breeds, which should be taken into account in breeding value estimation. The service rams have low but a clearly detectable influence on litter size of their mates. Genetic parameter estimates indicate that direct selection on the service ram effect could increase litter size and achieve genetic gain through ram selection. Keywords: Selekce; Četnost vrhu; Bahnice; Beran dostupnost_czu
Stanovení genetických parametrů u vybraných ukazatelů plodnosti ovcí a přepracování stávajících způsobů hodnocení zvířat (předpověď plemenné hodnoty).

Cílem práce bylo vybrání vhodného modelu pro odhad genetických parametrů, odhad genetických parametrů a předpověď plemenných hodnot pro četnost vrhu u nejvíce rozšířených plemen ovcí chovaných v České ...

Schmidová, Jitka; Vostrý, Luboš; Jan, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Lidské zdroje, struktura jejich využívání ve vybraných odvětvích
Hospodkova, Petra; Severová, Lucie
2017 - Czech
Cílem disertační práce je vyvtoření doporučení pro investice do vzdělávání v oblasti pracovních pozic ve zdravotnickém sektoru a dále vytvoření návrhu pro podporu rozvoje těchto pracovních pozic z hlediska nabídky oborů na vysokých školách v ČR. V rámci šetření bude kladen důraz na určení kritických míst, tj. určení odborností, pro které je zřejmá nedostatečná nabídka pracovních pozic na trhu práce a diskuse důvodů, dále na odbornosti, u kterých je naopak nabídka vyšší než poptávka a specialisté v důsledku toho mění svoji odbornost. Dalším cílem práce je stanovení trendů v oblasti vzdělávání zdravotnických pozic u sousedních států (potažmo u států se stejným systémem zdravotní péče) pomocí systematické rešerše. Dalšími zvyžovanými metodami jsou dotazníkové šetření, matematicko-statistické modely (korelace, regrese), CEA, CUA, analýza The main target of dissertation is to prepare recommendations and plan of investments for education in healthcare for paramedical professions. In the investigation, the emphasis will be on identifying critical points, ie. the determination of expertise for which the apparent insufficient supply of jobs on the labor market and discussions reasons. Another aim is to determine trends in education for paramedical positions in neighboring countries through systematic review. Other methods are survey, mathematical-statistical models (correlation, regression), CEA, CUA, etc. Keywords: investice do vzdělávání; nelékařské profese; systém zdravotní péče; zdravotnicví dostupnost_czu
Lidské zdroje, struktura jejich využívání ve vybraných odvětvích

Cílem disertační práce je vyvtoření doporučení pro investice do vzdělávání v oblasti pracovních pozic ve zdravotnickém sektoru a dále vytvoření návrhu pro podporu rozvoje těchto pracovních pozic ...

Hospodkova, Petra; Severová, Lucie
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vliv dlouhodobého hnojení na chemické vlastnosti půdy, rostlinné druhové složení a arbusculární mykorhízní huby travních ekosystémů.
Zemková, Lenka; Pavlů, Vilém; Hakl, Josef
2016 - Czech
Již několik století je hnojení a vápnění travních ekosystémů důležitým a používaným opatřením, které slouží ke zlepšení produkce sena. Po dlouhou dobu zajišťovalo nejen stálé nebo vyšší výnosy, ale také negativně ovlivňovalo travní ekosystémy. Mimo jiné způsobilo závažné změny v druhové skladbě rostlin, které ve většině případů vedly ke snížení druhové rozmanitosti, jelikož původní druhy rostlin jsou méně konkurence schopné ve srovnání s druhy z produktivnějších pastvin. Dále dlouhodobé hnojení významně změnilo chemické vlastnosti půdy i biomasy a společenstva půdních mikroorganismů, včetně arbuskulárních mykorhizních hub. Cílem této disertační práce bylo analyzovat vliv dlouhodobé aplikace dusíku, fosforu, draslíku a vápníku na rostlinné a mykorhizní společenstva a chemické vlastnosti půdy v travních ekosystémech. Výsledky této práce naznačují, že zemědělské postupy, které mají za úkol maximalizovat produkci nadzemní biomasy, mohou v dlouhodobém časovém horizontu významně zvýšit výnosy, snížit druhovou rozmanitost rostlin, podpořit trávy, potlačit byliny, leguminózy a arbuskulární mykorhizní houby v půdě, ačkoliv reakce na fosfor se lišily u jednotlivých druhů arbuskulárních hub. Dlouhodobé hnojení dále významně změnilo chemické vlastnosti půdy a podstatně zredukovalo ukládání uhlíku do podzemních částí. Fertilization and liming of grasslands have been used as an instrument improving hay production for centuries. For a long period of time, these practices not only sustained and increased hay yields, but also had negative effects on grassland ecosystems. Among others, they caused considerable changes in plant species composition leading in most cases to the reduction of species richness due to a lower capability of indigenous plants to compete with more productive pasture species. Furthermore these practices caused changes in soil and biomass chemical properties and shifts of soil microbial communities, including arbuscular mycorrhizal fungi. The aim of this thesis was to analyze the responses of plant and mycorrhizal community and soil chemical properties in grassland ecosystems to long-term application of nitrogen, phosphorus, potassium, and calcium. Results of this work indicate that agricultural management practices aimed at maximization of hay production may, in the long run, significantly increased hay yield, reduce plant species richness, promote grasses but suppress herbs, legumes and arbuscular mycorrhizal fungi in the soil although the response to phosphorus varied among different arbuscular mycorrhizal fungal taxa. Long-term fertilization also significantly changed soil chemical properties and considerably reduced belowground carbon storage. Keywords: travní ekosystém; dlouhodobé hnojení; arbuskulární mykorhizní houby; dusík; fosfor; vápník dostupnost_czu
Vliv dlouhodobého hnojení na chemické vlastnosti půdy, rostlinné druhové složení a arbusculární mykorhízní huby travních ekosystémů.

Již několik století je hnojení a vápnění travních ekosystémů důležitým a používaným opatřením, které slouží ke zlepšení produkce sena. Po dlouhou dobu zajišťovalo nejen stálé nebo vyšší výnosy, ale ...

Zemková, Lenka; Pavlů, Vilém; Hakl, Josef
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Úloha imunitních buněk při růstu a spontánní regresi sarkomu u potkanů linie Lewis
Kovalská, Jana; Chmelíková, Eva; Anna, Anna
2016 - Czech
Práce je zaměřena na studium rozdílů mezi pohlavími potkanů při růstu nádorů, rozdíl v imunitní reakci mezi potkany s progredujícími a spontánně regredujícími nádory ve srovnání s kontrolními zvířaty a na ověření vzniku imunologické paměti. V experimentu jsme použili potkany linie Lewis se subkutánně inokulovatelným sarkomem. Periferní krev samců vykazovala v porovnání se samicemi vyšší počet červených krvinek, vyšší koncentraci hemoglobinu a vyšší hematokrit. Pokusné samice s inokulovatelným sarkomem měly vyšší hladinu CD161 (NK) buněk na počátku experimentu ve srovnání s pokusnými i kontrolními samci a s kontrolními samicemi. V řezech ze spontánně regredujících nádorů byla pozorována silná infiltrace NK buněk v porovnání s progredující nádorovou tkání. Významnými faktory, které mohou ovlivňovat, jestli bude zvíře vykazovat progresi nebo spontánní regresi nádoru, jsou také neutrofilní granulocyty (mohou vykazovat pro-nádorový i proti-nádorový efekt), vaskularizace a rozsah nekrózy v nádorové tkáni. Imunologickou paměť jsme ověřili u malé skupiny samic sekundární inokulací stejných nádorových buněk po kompletním vymizení primárního, spontánně regredujícího nádoru. U žádné ze samic se již sarkom opakovaně nevytvořil. Výsledky dosažené v předložené práci přinesly nové poznatky v problematice nádorového onemocnění u modelu potkana linie Lewis s inokulovatelným sarkomem. Díky podobnosti s chováním některých lidských nádorů mohou mít zjištěné údaje význam i pro oblast klinické onkologie. The aim of the thesis is to study differences between sexes of rats in tumour growth, the difference in immune response between rats with progressing and spontaneously regressing tumours compared to control rats and verification of immunological memory. We used Lewis rat model with subcutaneously inoculated sarcoma. Peripheral blood of males showed a higher number of red blood cells, a higher concentration of haemoglobin and higher haematocrit compared to females. Experimental females with inoculated sarcoma had higher levels of CD161 (NK) cells at the beginning of experiment in comparison with the experimental and control males and control females. A strong infiltration of NK cells was observed in tissue sections of spontaneously regressing sarcoma compared to progressing tumours tissue. Important factors that can influence if the animal will show tumour progression or spontaneous regression are neutrophil granulocytes (they can induce both tumour-supporting and anti-tumour response), vascularization and extent of necrosis in tumour tissue. We have verified immunological memory in a small group of females by the secondary inoculations of the same tumour cells after complete disappearance of primary, spontaneously regressing tumour. No sarcoma repeatedly evolved in any of the females. Results obtained in the present work brought new insights into the problems of tumour in the Lewis rat sarcoma model with inoculated sarcoma. These results may have significance also for area of clinical oncology due to similarities with the behaviour of some human cancers. Keywords: sarkom; potkan linie Lewis; imunitní odpověď dostupnost_czu
Úloha imunitních buněk při růstu a spontánní regresi sarkomu u potkanů linie Lewis

Práce je zaměřena na studium rozdílů mezi pohlavími potkanů při růstu nádorů, rozdíl v imunitní reakci mezi potkany s progredujícími a spontánně regredujícími nádory ve srovnání s kontrolními zvířaty ...

Kovalská, Jana; Chmelíková, Eva; Anna, Anna
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Vliv pupalkovéh oleje na vybrané fyziologické parametry plnokrevných koní v tréninkové zátěži
Mikešová, Kateřina; Hučko, Boris; Václav, Václav
2016 - Czech
Náročný trénink zvyšuje nároky tkáně na kyslík a buněčné dýchání, což následně vede k tvorbě tzv. volných radikálů a reaktivních forem kyslíku. Příliš vysoká produkce oxidantů přechází v tzv. oxidační stres, který způsobuje poškození tkání a metabolické změny ovlivňující výkon. Obranný systém zmírňující působení účinků oxidačního stresu představují tzv. antioxidanty, včetně non-enzymatických a enzymatických složek. A právě antioxidační účinek pupalkového oleje (EPO) byl předmětem této předkládané práce. V rámci ní byla vybrána skupina deseti klinicky zdravých dostihových koní, jež byla vystavována po celou dobu osmitýdenního experimentu pravidelnému tréninkovému schématu. Osm týdnu před započetím experimentu byla koním podávána krmná dávka, jež během experimentu byla navíc obohacena o přídavek 150 ml pupalkového oleje. Celková antioxidační odezva byla vyhodnocována na základě hodnot sledovaných parametrů (TBARS, kyselina močová, aspartátaminotransferáza, kreatinkináza, triacylglyceroly a neesterifikované mastné kyseliny) získávaných prostřednictvím krevních odběrů. Průměrné hodnoty TAS po suplementaci EPO se postupně navyšovaly a byly detekovány na podstatně vyšších úrovních v porovnání s kontrolou v šestém týdnu. Koncentrace TBARS se naopak významně snížila ve srovnání s kontrolou. Činnost AST a CK kolísaly, avšak žádná hodnota nebyla prokázána v souvislosti se svalovou homeostází. Současné výsledky dokazují, že celková antioxidační aktivita plnokrevníků, kteří byli krmeni krmnou dávkou obohacenou EPO, byla značně vyšší, což napomáhá stabilizovat propustnost svalové membrány u koní vystavovaných plnému zatížení. Physical exercise increases tissue demand for oxygen and cell respiration, resulting in the generation of free radicals and reactive oxygen species. Overproduction of oxidants exceeding the cellular antioxidant capacity results in oxidative stress. Oxidative stress leads to tissue damage of a wide range of biomolecules and causes metabolic changes that consequently influence performance. To protect against oxidative stress, the body has an effective antioxidant defence system, including non-enzymatic and enzymatic components. The antioxidative effect of evening primrose oil (EPO) administration on the oxidative stress of race horses during their regular training period was determined. The eight-week experiment was performed on ten clinically healthy thoroughbred horses. All the horses were enrolled in a regular training program. Eight weeks before the experiment, the horses were fed a diet which remained the same for the following eight weeks, only supplemented with 150 ml EPO (blood samplings 3 times). Total antioxidant reactivity, thiobarbituric acid reacting substances, uric acid, levels, activities of muscle enzymes, eg. aspartate aminotransferase, creatine kinase, and parameters of fatty acid metabolism such as triacylglycerols and nonesterified fatty acids were determined. Average values of TAS after supplementation with EPO rose gradually and were detected at significantly higher levels in the sixth week in comparison with the control. The concentration of malondialdehyde, measured as TBARS, decreased significantly compared with the untreated control. The activities of AST and CK fluctuated, but no disturbance was demonstrated in muscle homeostasis. The present results indicate that the total antioxidant activity of the thoroughbred horses fed a diet supplemented with EPO was higher, and it helped stabilize the permeability of the muscle cell membranes in the horses at full workload. Keywords: tuk z pupalky dvouleté; sportovní kůň; metabolická odezva; rozbory krve dostupnost_czu
Vliv pupalkovéh oleje na vybrané fyziologické parametry plnokrevných koní v tréninkové zátěži

Náročný trénink zvyšuje nároky tkáně na kyslík a buněčné dýchání, což následně vede k tvorbě tzv. volných radikálů a reaktivních forem kyslíku. Příliš vysoká produkce oxidantů přechází v tzv. oxidační ...

Mikešová, Kateřina; Hučko, Boris; Václav, Václav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Modelování scénářů možného vývoje malých zemědělských podniků
Koláčková, Gabriela; Tichá, Ivana; Stanislava, Stanislava
2016 - Czech
Práce prostřednictvím systémové dynamiky modeluje scénáře možného vývoje hospodaření průměrného malého zemědělského podniku. Simulační model je založen na oficiálních statistických údajích a údajích sesbíraných kvalitativním šetřením mezi osobami, které vlastní malý zemědělský podnik v České republice. Struktura modelu reflektuje specifika daného odvětví a individualitu majitele zemědělského podniku. Model je přizpůsoben požadavkům pro simulaci v systémové dynamice. Výsledky modelování ukazují dopady stávající situace podniků působících v daném odvětví. Modelovány byly optimistické, průměrné a pesimistické scénáře možného vývoje farmy, které byly založeny na realistických datech. Výstup modelování prokázal zranitelnost optimistických scénářů, kdy při drobné změně v parametrech dochází k dlouhodobě ekonomicky neudržitelné situaci malých zemědělských podniků. Výsledky modelování obhajují rozhodnutí majitelů zemědělských podniků diversifikovat své podnikatelské aktivity. The paper deals with the dynamic simulation of possible development scenarios of small farmers. The model is based on the official data sources but also on the qualitative research of small farmers. The modelling structure reflects the specifics of the examined field and personal and social specifics of small farmers. For the purposes of the analysis, the business model describes the value creation in the small farms, thereafter the model is extended into dynamic simulation model and the selected scenarios of development are simulated. The analysis shows the impact of the current setup in the field. Despite the paper contains the optimistic scenarios, simple change of parameters leads to unsustainable situation. The pessimistic scenarios grow from realistic conditions when parameters reflects the recent period settings. This clearly depicts the influence of weak market position of the farmers and advocates the diversification tendencies. Keywords: Business model; Systémová dynamika; Modelování dostupnost_czu
Modelování scénářů možného vývoje malých zemědělských podniků

Práce prostřednictvím systémové dynamiky modeluje scénáře možného vývoje hospodaření průměrného malého zemědělského podniku. Simulační model je založen na oficiálních statistických údajích a údajích ...

Koláčková, Gabriela; Tichá, Ivana; Stanislava, Stanislava
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Hodnocení poruch jako příčin havárií automobilů
Řehák, Miloslav; Brožek, Milan; Chotěborský, Rostislav
2016 - Czech
Práce se zabývá problémem souvisejícím s rozpoznáním a hodnocením poruch jako příčin dopravních nehod automobilů. V práci je proveden rozbor rozpoznatelnosti poruchy na místě dopravní nehody s uvedením možností rozpoznatelnosti jak pro řidiče, tak i pro policisty a znalce. Byl navržen metodický postup provádění technického šetření havarovaných vozidel, včetně ověření předpokládaného přínosu navržených postupů prostřednictvím provedených šetření a analýz. Práce se také dotýká vlivu času na vypovídající hodnotu poškozené části automobilu. V práci jsou dále řešeny možnosti potvrzení přijatelnosti zjištěné poruchy jako příčiny dopravní nehody. Je kladen důraz na potřebu zajištění poškozených dílů vozidel krátce po dopravní nehodě a jejich kvalitní uschování, které zajistí jejich případné další zkoumání jako zdroj pro správnou analýzu nehodového děje. V práci jsou také uvedeny praktické příklady, jak může neodebrání vzorků poškozených částí vozidla znemožnit provedení správné analýzy, nebo naopak, jak včasná prohlídka vozidla po dopravní nehodě může analýzu směřovat zcela opačným směrem. This work is dealing with an issue related to recognition and assessment of failures as the causes of car accidents. An analysis of the ability to detect a failure right at the place where a car accident happened has been carried out in this work and possibilities of such a recognition of the failure either by a car driver or by police officers or by expert witness are given here as well. A proper methodological procedure in terms of making an appropriate technical inspection of crashed vehicles has been suggested, incl. verifying the supposed benefits of suggested proceedings through inspections and analyses that have been carried out. This work is also dealing with an influence of time on testimony value of damaged car parts. Various sorts of detected failure confirmation acceptable as a cause of the car accident are discussed in this work as well. The main emphasis is put on the need of securing the damaged car parts right after a car accident happened, top important is keeping these damaged car parts which can ensure their eventual inspection as a source for the correct analysis. There are practical examples of how not taking the damaged car parts can make correct analyses impossible and vice versa how an expection of a damaged car carried out as soon as possible after a car accident can lead the analysis in the right direction. Keywords: porucha; dopravní nehoda; zajištění poškozených dílů dostupnost_czu
Hodnocení poruch jako příčin havárií automobilů

Práce se zabývá problémem souvisejícím s rozpoznáním a hodnocením poruch jako příčin dopravních nehod automobilů. V práci je proveden rozbor rozpoznatelnosti poruchy na místě dopravní nehody s ...

Řehák, Miloslav; Brožek, Milan; Chotěborský, Rostislav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Růst a environmentalní vlivy pěstovaní jedle obrovské v podmínkách České republiky
Fulín, Martin; Podrázský, Vilém; Antonín, Antonín
2016 - Czech
Jedle obrovská (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) představuje dřevinu s potenciálním přínosem pro plnění řady funkcí v lesním hospodářství; konkrétně se jedná o funkce produkční, meliorační, stabilizační a krajinářskou. Byla k nám, stejně jako do ostatních evropských zemí, zaváděna od první poloviny 19. století, především šlechtickými rody, nejprve do parkových výsadeb, ale postupně i do lesních porostů. Další vlna zájmu o tuto dřevinu souvisela s chřadnutím domácí jedle bělokoré (Abies alba Mill.), kterou měla do jisté míry nahradit, z tohoto období pochází i největší počet výsadeb u nás. Cílem předkládané disertační práce bylo sledování růstu a produkce vybraných porostů této jedle, ale i vliv na základní charakteristiky půdního chemismu, dynamiku živin a možný degradační nebo meliorační vliv na lesní půdy. Výzkumné plochy byly voleny především na území Školního lesního podniku Kostelec nad Černými lesy, ale i na dalších místech (Hrubá Skála u Turnova, lesy v majetku Kinských na Žďársku, Kynšperk nad Ohří). Sledování bylo provedeno na již založených a sledovaných trvalých zkusných plochách středního věku (35 až 55 let), na kterých byly zjišťovány dendrometrické i jiné parametry (pozice, výška, výčetní tloušťka, nasazení koruny), dále byly studovány množství a kvalita nadložního humusu a svrchní složky minerální půdy. Součástí práce bylo i měření na provenienční ploše VÚLHM, v. v. i. Z výsledků vyplývá, že jedle obrovská je produktivní dřevina, která převyšuje svou zásobou domácí jehličnaté dřeviny a její intenzivní růst je srovnatelný s douglaskou tisolistou. Z pohledu provenienčních pokusů je zásadní správný výběr provenience, kterým lze dosáhnout lepších výnosů a kvality dřevní hmoty. V našich podmínkách se jako nejlépe rostoucí ukazují provenience z oblasti ostrova Vancouver a pobřeží státu Washington. Při analýzách půdy dosahovala jedle obrovská příznivějších hodnot pedochemických charakteristik humusových forem ve srovnání se smrkem ztepilým a přibližovala se k hodnotám listnatých dřevin. Lze tedy říci, že se projevila jako meliorační a stabilizační dřevina. Grand fir (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) is a species with potential benefits for the implementation of many functions in forest management: namely the function of production, soil improvement, stabilization and landscaping. It was introduced to the Czech Republic, as well as to other European countries, since the first half of the 19th century, mainly by aristocratic families. First plantings were performed in the parks, but gradually also in the forest stands. Another wave of interest in this tree species was associated with the decline of the domestic silver fir (Abies alba Mill.). It was to some extent substitute, for this period comes the greatest number of plantations in the country. The aim of this thesis is, therefore, monitoring of growth and production of the grand fir, but also the evaluation of the effects on the basic characteristics of the soil chemistry, nutrient dynamics and possible degradation effect on forest lands. Research areas were mainly located in the University Forest Enterprise Kostelec nad Černými lesy, but also in other places such as Hrubá Skála at Turnov, forests owned by Kinský at Žďár nad Sázavou and Kynšperk nad Ohří. Monitoring was carried out on already established and monitored middle-aged permanent plots (35 to 55 years), which were assessed at mensurational parameters (position, height, diameter at breast height, ratio of the green crown), in further the quantity and quality of forest floor and upper mineral soil components was studied. This work also contains the measurements of the provenance plot of Forestry and Game Management Research Institute. The results show that the grand fir is a productive tree species that exceeds the stock of domestic conifer tree species and its intensive growth is comparable with Douglas fir. From the perspective of provenance trials is crucial the correct choice of provenance, which achieves better yields and quality of wood. Best provenances come from the island Vancouver and the coast of Washington state. At the soil analysis reaching grand fir better values in comparison with Norway spruce and got it closer to the values of broad-leaved tree species. Thus it can be said that grand fir represents important soil-improving and stabilization tree species. Keywords: jedle obrovská; Abies grandis; růst; stav lesních půd; humusové formy; produkce; pěstování; provenience; Česká republika dostupnost_czu
Růst a environmentalní vlivy pěstovaní jedle obrovské v podmínkách České republiky

Jedle obrovská (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) představuje dřevinu s potenciálním přínosem pro plnění řady funkcí v lesním hospodářství; konkrétně se jedná o funkce produkční, meliorační, ...

Fulín, Martin; Podrázský, Vilém; Antonín, Antonín
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Pěstování dubu červeného (Quercus rubra L) v podmínkách České republiky
Miltner, Stanislav; Kupka, Ivo; Tomášková, Ivana
2016 - Czech
Práce se zabývá podrobnou analýzou růstu a vývoje porostů dubu červeného v podmínkách České republiky. Podrobně analyzuje kvantitativní a kvalitativní vývoj porostů této dřeviny v rozpětí 17 - 159 let. Dále hodnotí vliv této dřeviny na svrchní půdní horizonty včetně fytocenologického hodnocení. Výsledky této práce prokazují významně vyšší produkční kapacitu této dřeviny v porovnání s dubem zimním při stejné nebo vyšší kvalitě a zdravotním stavu zkoumaných porostů. Dále získaná data prokazují poněkud pomalejší rozklad opadu v organominerálních horizontech, jehož důsledkem je také kyselejší půdní reakce pod porosty dubu červeného. Z práce vyplývá, že dub červený je dřevinou, která je vhodnou doplňující dřevinou v našich lesích nízkých poloh a mohla by být náhradou tam, kde domácí druhy dubů trpí zhoršeným zdravotním stavem, zejména tracheomykozou. The study analyses growth and development of Northern red oak stands in the Czech Republic. The Northern red oak stands under study have the age span between 17 to 159 years. The study also investigated the influence of the species on soil upper horizons. The results show the high wood production potential of red oak when compare to sessile oak being at the same or higher quality and health. Data show slower decomposition of biomass in upper soil horizons under red oak causing acid reaction of soils. The data propose the red oak to be a good additional species in lowland stands and it could be a species which substitutes domestic oaks where tracheomycosis diseases can occur Keywords: dub červený; dub zimní; svrchní půdní horizonty; růst; kvalita porostu dostupnost_czu
Pěstování dubu červeného (Quercus rubra L) v podmínkách České republiky

Práce se zabývá podrobnou analýzou růstu a vývoje porostů dubu červeného v podmínkách České republiky. Podrobně analyzuje kvantitativní a kvalitativní vývoj porostů této dřeviny v rozpětí 17 - 159 ...

Miltner, Stanislav; Kupka, Ivo; Tomášková, Ivana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases