Number of found documents: 229638
Published from to

Vývoj výslovnosti u dětí mladšího předškolního věku běžné mateřské školy
ZAVŘELOVÁ, Alžběta; MLČÁKOVÁ, Renata
2019 - Czech
Bakalářská práce je členěna do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část obsahuje tři kapitoly a zabýváme se v ní vývojem řeči. Dále narušenou komunikační schopností, a to především těmi druhy, které se nejčastěji vyskytují v mateřské škole. Rovněž se seznámíme s možnostmi logopedické prevence v mateřské škole. V empirické části byl zvolen kvalitativní výzkum. Jako metody sběru dat byly použity pozorování, vstupní a výstupní diagnostika a metodika dle Dvořáka a Štěpána. Každá diagnostika byla doplněna zvukovým záznamem. This bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part contains three chapters and deals with the development of speech. Furthermore, impaired communication skills, especially those species that most often occur in kindergarten. We will also get acquainted with the possibilities of speech therapy prevention in kindergarten. The qualitative research was chosen in the empirical part. The methods of data collection were observation, input and output diagnostics and training program of Dvorak and Stepan. Each diagnostics was supplied with a soundtrack. Keywords: mateřská škola; řeč; logopedie; výslovnost; kindergarten; speech; speech therapy; pronunciation Available in digital repository of UPOL.
Vývoj výslovnosti u dětí mladšího předškolního věku běžné mateřské školy

Bakalářská práce je členěna do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část obsahuje tři kapitoly a zabýváme se v ní vývojem řeči. Dále narušenou komunikační schopností, a to především těmi ...

ZAVŘELOVÁ, Alžběta; MLČÁKOVÁ, Renata
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rozvoj pozornosti u žáka s ADHD
ŠTIKOVÁ, Zdeňka; POSPÍŠILOVÁ, Ivana
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá rozvojem pozornosti u žáka s ADHD. Hlavním cílem je zhodnotit navržené postupy pro rozvoj pozornosti u žáka se syndromem ADHD trénované v jeho domácím prostředí. Jeho pozornost byla trénována pomocí relaxačních technik. Práce byla pojata jako případová studie. The bachelor thesis deals with the development of attention in pupil with ADHD. The main goal is evaluation of proposed procedures for development of attention in pupil with syndrome ADHD, that were trained at home. The pupil´s attention was trained by relaxation techniques. This thesis was compiled as a case study. Keywords: Žák; syndrom ADHD; rozvoj; porucha pozornosti; relaxační techniky; Pupil; syndrome ADHD; development; attention deficit disorder; relaxation techniques Available in digital repository of UPOL.
Rozvoj pozornosti u žáka s ADHD

Bakalářská práce se zabývá rozvojem pozornosti u žáka s ADHD. Hlavním cílem je zhodnotit navržené postupy pro rozvoj pozornosti u žáka se syndromem ADHD trénované v jeho domácím prostředí. Jeho ...

ŠTIKOVÁ, Zdeňka; POSPÍŠILOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Matematika v planetární geografii
TULACHOVÁ, Tereza; NOCAR, David; ZDRÁHAL, Tomáš
2019 - Czech
Bakalářská práce se věnuje základním kapitolám planetární geografie a vysvětluje základní pojmy. Dále práce poukazuje na použití matematiky v planetární geografii. The bachelor thesis deals with the basic chapters of planetary geography and explains the basic concepts. Further the bachelor thesis points to the use of mathematics in planetary geography. Keywords: Planetární geografie; geografie; matematika v planetární geografii; Země; Slunce; Měsíc; vesmír; planetary geography; geography; mathematics in planetary geography; earth; sun; moon; universe Available in digital repository of UPOL.
Matematika v planetární geografii

Bakalářská práce se věnuje základním kapitolám planetární geografie a vysvětluje základní pojmy. Dále práce poukazuje na použití matematiky v planetární geografii....

TULACHOVÁ, Tereza; NOCAR, David; ZDRÁHAL, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti následné péče o jedince opouštějící zařízení pro výkon institucionální výchovy
KOTKOVÁ, Simona; HUTYROVÁ, Miluše
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na odchod mladých dospělých z institucionální výchovy, konkrétně pak z výchovného ústavu. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje životní etapu mladé dospělosti, mapuje institucionální výchovou - její legislativní ukotvení, přehled pracovníků zařízení, celkově shrnuje možnosti mladých dospělých po odchodu z institucionální výchovy. Cílem praktické části je komparace představ budoucnosti mladých dospělých, odcházejících z výchovného ústavu s následnou skutečností. Zhodnocení úspěšnosti začlenění do společnosti v oblasti bydlení, mezilidských vztahů, pracovního uplatnění a volnočasových aktivit. První část, zaměřená na představy účastníků výzkumného šetření, je vedena prostřednictvím dotazníků, následná realita je zkoumána pomocí rozhovorů. Rozhovory jsou pro zachování objektivity doplněny o rozhovory s pracovníky zařízení. This bachelor thesis focuses on institutional care, especially young adults leaving the institutional care. The theoretical part characterizes the stage of life of young adulthood, maps institutional care - its legal basis and foundations, overview of the employees of institutional care and overall summarizes the possibilities and opportunities of young adults after leaving institutional care. The aim of the practical part isthe comparation of ideas of future of the young adults, leaving the institutional care with its reality, evaluation of the success of integration in housing area, interpersonal relationships, employment and leisure time activities. The first part of this research focuses on the ideas about future of the participants of this research. The data was obtained via questionnaire and the following reality was researched via interviews and interviews with the employees to remain objective. Keywords: mladý dospělý; institucionální výchova; výchovný ústav; odchod; young adults; institutional care; departure Available in digital repository of UPOL.
Možnosti následné péče o jedince opouštějící zařízení pro výkon institucionální výchovy

Bakalářská práce je zaměřena na odchod mladých dospělých z institucionální výchovy, konkrétně pak z výchovného ústavu. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje životní etapu mladé ...

KOTKOVÁ, Simona; HUTYROVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Botanický průzkum vybraných lokalit v záplavovém území uvažovaného vodního díla Skalička u Hustopečí nad Bečvou.
ORBAN, Michal; HRADÍLEK, Zbyněk
2019 - Czech
Práce se zabývá botanickým průzkumem vybraných lokalit záplavového území řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou a uvažovaným vodním dílem Skalička. O území řeky Bečvy jsou zpracována floristická data. Jedná se především o botanický průzkum M. Dančáka a M. Duchoslava a rukopisy vedoucího práce Z. Hradílka. V rámci ÚSES se ve zkoumaném území nachází maloplošná chráněná území. Od roku 2014 je tato oblast Evropsky významnou lokalitou (EVL Hustopeče - Štěrkáč). Byly vybrány celkem 4 lokality, na kterých byl proveden botanický průzkum, např. břehy řeky Bečvy, lesy poblíž pobřeží Bečvy, podmáčená louka, močály. The thesis deals with the botanical survey of selected localities of the flooded area of Bečva near Hustopeče nad Bečvou and the considered Skalička waterworks. There are data about flora in Bečva river landscape. These are a botanical surveys by M. Dančák and M. Duchoslav and the manuscripts of the leading work of Z. Hradílek. Within the ÚSES, small-scale protected areas are located in the area under survey. Since 2014 this area has a European significant site (EVL Hustopeče - Štěrkáč). A total of 4 sites were selected for botanical exploration, such as the shorelines of the Bečva River, forests near the Bečva shoreline, waterlogged meadows, marshes. Keywords: Bečva; květena; Hustopeče nad Bečvou; Morava; Česká republika; Bečva; Flora; Hustopeče nad Bečvou; Moravia; Czech republic Available in digital repository of UPOL.
Botanický průzkum vybraných lokalit v záplavovém území uvažovaného vodního díla Skalička u Hustopečí nad Bečvou.

Práce se zabývá botanickým průzkumem vybraných lokalit záplavového území řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou a uvažovaným vodním dílem Skalička. O území řeky Bečvy jsou zpracována floristická data. ...

ORBAN, Michal; HRADÍLEK, Zbyněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Inteligentní bezpečnostní systém - sekce zabezpečený vstup
Daňhel Martin; Maroš Mačak; Buček Jiří
2019 -
Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať zabezpečenie vstupných garážových dverí pomocou čipovej karty. Systém je navrhovaný pre už existujúci systém zabezpečenia garáže, ktorý bol implementovaný na platforme Arduino. Pre implementáciu bola zvolená jednoduchá symetrická autentizácia využívajúca šifrovací algoritmus Advanced Encryption Standard (AES) s dĺžkou kľúča 128 bitov v móde cipher block chaining (CBC) a platforma pre čipové karty bola zvolená Java Card. Prínosom tejto práce je zhrnutie a popis najpoužívanejších platforiem pre vývoj programov na čipové karty, analýza dostupných radio frequency identification (RFID) čítačiek pre Arduino a popísanie druhov útokov na čipové karty. Výsledkom je systém využívajúci čítačku Adafruit PN532, ktorý je schopný autentizovať karty a je stabilný a odolný voči jednoduchým útokom.The aim of this thesis is to design and implement security system for garage entrance doors using smart cards. The system is designed for already existing security system for garages which was implemented on Arduino platform. For the implementation a simple symmetric authentication was used with Advanced Encryption Standard (AES) using the key length of 128 bites in a cipher block chaining (CBC) mode. And for the smart cards Java Card was used. The main contributions of this thesis are the descriptions of the most used platforms for the development of the smart cards, analysis of available radio frequency identification (RFID) readers for Arduino and descriptions of attacks on smart cards. As a result this thesis offers a security system using Adafruid PN532 reader which is able to authenticate cards, is stable and resistant against simple attacks. Keywords: Arduino Yún; IoT; Java Card; PN532; RFID; symetrická autentizácia; Arduino Yún; IoT; Java Card; PN532; RFID; symmetric authentication Available at various departments of the ČVUT.
Inteligentní bezpečnostní systém - sekce zabezpečený vstup

Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať zabezpečenie vstupných garážových dverí pomocou čipovej karty. Systém je navrhovaný pre už existujúci systém zabezpečenia garáže, ktorý bol ...

Daňhel Martin; Maroš Mačak; Buček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Srovnání software defined storage s klasickým enterprise diskovým polem
Vondra Tomáš; David Šebek; Muzikář Zdeněk
2019 -
Tato bakalářská práce porovnává dva typy datových úložišť - diskové pole SAN, reprezentováno strojem HPE 3PAR, a softwarově definované úložiště postavené pomocí software Ceph. Cílem tohoto porovnání je zjistit, zda je softwarově definované úložiště postavené z běžných serverů výkonově srovnatelné s diskovým polem SAN podobné konfigurace. Po vysvětlení konceptů obou typů úložišť a vyhledání informací k postupu měření výkonu, autor postavil malý Ceph cluster a změřil jeho latenci a datovou propustnost oproti diskovému poli 3PAR. Výsledky odhalily, že při zápisu malých 4KiB bloků dat byl 3PAR 31x rychlejší než Ceph. Při čtení velkých 16MiB bloků dat byl naopak Ceph 1.4x rychlejší. Tato práce je užitečná pro návrháře datových úložišť, kteří se rozhodují mezi těmito dvěma technologiemi datového úložiště.This bachelor's thesis compares two storage approaches - SAN disk array, represented by an HPE 3PAR device, and software-defined storage built with Ceph software. The purpose of this comparison is to find whether a software-defined storage cluster built with regular servers is comparable performance-wise with a SAN disk array of similar hardware configuration. After explaining the concepts of both types of storage and researching benchmark procedures, the author built a small Ceph cluster and measured its latency and throughput performance against a 3PAR disk array. The results revealed that 3PAR performed 31x better for 4 KiB data block writes compared to Ceph. On the contrary, Ceph cluster 1.4x surpassed 3PAR in 16 MiB large-block reads. This thesis is useful to data storage designers who may be deciding between the two storage technologies. Keywords: porovnání výkonnosti úložišť; softwarově definované úložiště; úložiště pro datová centra; měření výkonu úložišťě; SAN diskové pole; Ceph; 3PAR; storage performance comparison; software-defined storage; enterprise data storage; storage benchmarking; SAN disk array; Ceph; 3PAR Available at various departments of the ČVUT.
Srovnání software defined storage s klasickým enterprise diskovým polem

Tato bakalářská práce porovnává dva typy datových úložišť - diskové pole SAN, reprezentováno strojem HPE 3PAR, a softwarově definované úložiště postavené pomocí software Ceph. Cílem tohoto porovnání ...

Vondra Tomáš; David Šebek; Muzikář Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Celoživotní vzdělávání na podporu profesních kompetencí u specializovaných činností
Lorenzová Jitka; Jaroslav Holásek; Vališová Alena
2019 -
Bakalářská práce se pohybuje v oblasti celoživotního vzdělávání se zaměře-ním na podporu profesních kompetencí u specializovaných činností, konkrétně u pozice řidiče - ochránce Ochranné služby Vojenské policie. Cílem práce je vytvo-ření návrhu vzdělávacího modulu odborné řidičské přípravy pro řidiče - ochránce u ochranné služby Vojenské policie České republiky a metodické rozpracování vy-braných tematických celků spadajících do této přípravy. Práce je členěna do dvou základních celků, teoretického a praktického. První kapitola se v úvodu věnuje teoretickým východiskům celoživotního vzdělávání, jádrovou částí je následující prezentace andragogických poznatků z oblasti plánování vzdělávací akce dalšího profesního vzdělávání. Kapitola druhá nejprve představuje metodická východiska a dále základní informace o profesních požadavcích a předpokladech pro výkon služby u Vojenské policie ČR (VP), organi-zační struktuře VP a náplni pracovní činnosti Oddělení ochranné služby VP. Obsa-hem závěrečné části je prezentace návrhu programu dalšího profesního vzdělává-ní na podporu rozvoje kompetencí pro profesi řidiče-ochránce u ochranné služby. Návrh programu se zaměřuje na didaktickou stránku vzdělávání dospělých tak, jak je popsána v teoretické části. Z metodického hlediska práce využívá metody ana-lýzy, syntézy a interpretace poznatků z oblasti vzdělávání dospělých.The bachelor thesis deals with the topic of lifelong learning with a focus on supporting professional competencies in specialized activities. Further professio-nal education, which focuses on the development of professional and professional competences, takes place after the end of vocational education and training in the school system and is an integral part of active working life. The aim of the the-sis is to create a general model of further professional education for the Defen-der's driver at the Military Police Protection Service. The thesis is divided into two basic units, both theoretical and applied. The first chapter is devoted to the theo-retical background of lifelong learning, the core part of which is the following pre-sentation of andragogical knowledge from the field of planning of educational activities of further professional education. The second chapter introduces met-hodological bases and basic information about the professional requirements and assumptions for service at the Military Police of the Czech Republic (MP), the orga-nizational structure of the MP and the content of the work of the MP Service De-partment. The content of the final part is a presentation of a proposal for a pro-gram of further professional education to support the development of competen-ces for the profession of the Defender's driver in the protective service. The design of the program focuses on the didactic aspect of adult education, as described in the theoretical part. From a methodological point of view, the thesis uses some qualitative research methods and generally scientific methods of analysis, synthe-sis, comparison and generalization. Keywords: Andragogika; didaktika; celoživotní vzdělávání; další profesní vzdělávání; vzdělávací program; Vojenská policie; ochranná služba Vojenské policie; profese řidiče - ochránce u ochranné služby Vojenské policie; Andragogy; didactics; lifelong learning; further vocational training; educational program; Military police; military service; Military police defense profession Available at various departments of the ČVUT.
Celoživotní vzdělávání na podporu profesních kompetencí u specializovaných činností

Bakalářská práce se pohybuje v oblasti celoživotního vzdělávání se zaměře-ním na podporu profesních kompetencí u specializovaných činností, konkrétně u pozice řidiče - ochránce Ochranné služby ...

Lorenzová Jitka; Jaroslav Holásek; Vališová Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zabezpečení webové aplikace
Vaculík Přemysl; David Pokorný; Kokeš Josef
2019 -
Cílem práce je seznámit čtenáře se základy bezpečnosti v oblasti webových aplikací se zaměřením na systém WordPress. Zvolené řešení jsou přizpůsobeny požadavkům malé firmy. Text je určen pro začínající programátory.The aim of this work is to introduce the reader to the basics of web application security focused on WordPress. The chosen solution is adapted to the requirements of a small company. The text is intended for beginning programmers. Keywords: zabezpečení webu; systém WordPress; validace uživatelských vstupů; HTTPS; XSS; session hijacking; WordPress Plugins; web security; WordPress; user input validation; HTTPS; XSS; session hijacking; WordPress Plugins Available at various departments of the ČVUT.
Zabezpečení webové aplikace

Cílem práce je seznámit čtenáře se základy bezpečnosti v oblasti webových aplikací se zaměřením na systém WordPress. Zvolené řešení jsou přizpůsobeny požadavkům malé firmy. Text je určen pro ...

Vaculík Přemysl; David Pokorný; Kokeš Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Podpora výuky bezpečnostních kódů v programu Wolfram Mathematica
Kubalík Pavel; Stanislav Koleník; Buček Jiří
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostními kódy, které slouží k zabezpečení digitálních dat před šumem v průběhu jejich přenosu. Studiu různých metod takovéhoto zabezpečení je věnována rozsáhlá matematická teorie, jež je vyučována především na vysokých školách elektrotechnického zaměření. Hlavním cílem této práce je usnadnit výuku bezpečnostních kódů automatizováním vybraných matematických operací. To umožní studentům soustředit se pouze na podstatné principy bez nutnosti provádět často zdlouhavé a k chybám náchylné elementární operace ručně. Jak již název práce napovídá, jako výpočetní prostředí bude použit systém Wolfram Mathematica.This bachelor's thesis deals with error-control codes as a means of protecting digital data against noise during transmission. There is a large mathematical theory that studies the various methods and techniques to protect the data. This theory is taught mostly at electrotechnical universities. The main focus of this work is on facilitating the process of teaching by automating some of the mathematical operations. This will allow the students to focus on the important principles without having to perform the often time-consuming and error-prone elementary operations by hand. As the name of the thesis suggests, the Wolfram Mathematica computing system is used to implement the operations and to present the results to the user. Keywords: teorie kódování; lineární binární kódy; samoopravné kódy; detekční kódy; podpora výuky; Wolfram Mathematica; coding theory; linear binary codes; error-correcting codes; error-detecting codes; teaching support; Wolfram Mathematica Available at various departments of the ČVUT.
Podpora výuky bezpečnostních kódů v programu Wolfram Mathematica

Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostními kódy, které slouží k zabezpečení digitálních dat před šumem v průběhu jejich přenosu. Studiu různých metod takovéhoto zabezpečení je věnována rozsáhlá ...

Kubalík Pavel; Stanislav Koleník; Buček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases