Počet nalezených dokumentů: 545673
Publikováno od do

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - anglický
Klíčová slova: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Návrh způsobu měření otáček vstupní hřídele převodovky
Jasný Michal; Ladislav Vamberský; Pakosta Jiří
2019 -
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku při měření otáček vstupní hřídele převodovky. V práci je popsáno stanoviště, které se nalézá v laboratořích na Julisce a to z hlediska celku, tak i jednotlivých prvků, které se na stanovišti vyskytují. Dále je v práci popis převodovky MQ200, která se nyní využívá při měření, popis lamely spojky a v neposlední řadě popis snímačů otáček, které lze použít. V práci nalezneme výsledný výběr dvou snímačů a jejich možné umístění na stanovišti a následné vymodelování těchto způsobů v programu Inventor.The bachelor thesis focuses on the issue of measuring the speed of the gearbox input shaft. The work describes the testing environment, which is located in the laboratories of Juliska and in terms of the whole, as well as the individual elements that occur at the site. Furthermore, there is a description of the MQ200 gearbox, which is now used for measurement, the description of the clutch plate and, last but not least, the description of the speed sensors that can be used. We will determine the final selection of two sensors and their possible location on the site and then model these methods in Inventor. Klíčová slova: Zkušební stanoviště; převodovka MQ 200; lamela spojky; snímače otáček; umístění na stanovišti; Testing environment; MQ 200 gearbox; clutch plate; speed sensors; location on the site Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh způsobu měření otáček vstupní hřídele převodovky

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku při měření otáček vstupní hřídele převodovky. V práci je popsáno stanoviště, které se nalézá v laboratořích na Julisce a to z hlediska celku, tak i ...

Jasný Michal; Ladislav Vamberský; Pakosta Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv vzorkovací frekvence vstupních dat na přesnost aproximace softwarové kompenzace teplotních chyb se základem v přenosových funkcích
Mareš Martin; Jiří Petříček; Halama Jan
2019 -
Tato práce mapuje současný stav výzkumu minimalizace teplotních deformací obráběcích strojů, popisuje používané metody a ukazuje důležitou roli softwarové kompenzace pomocí matematických modelů. Je zde popsán komplexní matematický aparát pro analýzu vlivu vzorkovací frekvence na přesnost jejich simulace. V praktické části je provedena analýza vlivu vzorkovací frekvence na přesnost aproximace softwarové kompenzace teplotních chyb se základem v přenosových funkcích. Demonstrace metody a poznatků byla provedena na souboru dat ze tří komerčních obráběcích strojů. Vzhledem ke komplexnosti problematiky bylo v závěru možné využití popsané metody pouze naznačeno.This thesis does research on thermal error minimalization methods, describes currently used models and shows the importance of software compensation. The complex mathematical apparatus which lies behind transfer function models is briefly analysed. Practical work analyses the impact of sampling frequency on the quality of their simulation on set of data from three industrial machines. Due to the complexity of the topic the potentnial of the method was just briefly shown. Klíčová slova: Teplotní deformace obráběcích strojů; teplotně-deformační modely; vzorkovací frekvence; matematické modely; Thermal errors in machine tools; thermal error modelling; sampling frequency; mathematical models Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vliv vzorkovací frekvence vstupních dat na přesnost aproximace softwarové kompenzace teplotních chyb se základem v přenosových funkcích

Tato práce mapuje současný stav výzkumu minimalizace teplotních deformací obráběcích strojů, popisuje používané metody a ukazuje důležitou roli softwarové kompenzace pomocí matematických modelů. Je ...

Mareš Martin; Jiří Petříček; Halama Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh lanového navijáku
Uhlíř Roman; Petr Půlpán; Štoček Ondřej
2019 -
Tato bakalářská práce pojednává o přehledu běžně používaných navijácích a o návrhu lanového navijáku pro navíjení nepojízdného automobilu na odtahové vozidlo. Parametry mechanismu jsou maximální hmotnost automobilu a maximální úhel, pod kterým může být navíjeno.This bachelor thesis deals with an overview of commonly used winches and the design of a rope winch for winding an immobile car on a tow truck. The mechanism parameters are the maximum weight of the car and the maximum angle under which it can be wound. Klíčová slova: Lanový naviják; lano; lanový buben; pohon mechanismu; Cable winch; cable; rope drum; drive mechanism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh lanového navijáku

Tato bakalářská práce pojednává o přehledu běžně používaných navijácích a o návrhu lanového navijáku pro navíjení nepojízdného automobilu na odtahové vozidlo. Parametry mechanismu jsou maximální ...

Uhlíř Roman; Petr Půlpán; Štoček Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče uhlí
Cézová Eliška; Patrik Novotný; Kocourek Pavel
2019 -
Bakalářská práce se zabývá navržením optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče hnědého uhlí. V bakalářské práci byl popsán problém i jeho příčiny a následně navržena vhodná řešení nastalého problému. Ta jsou mezi sebou porovnána. Nakonec je vybráno nejlepší řešení optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče uhlí.The bachelor thesis deals with the proposal of design optimization of the spike crusher of brown coal. The problem and its causes were found in the bachelor thesis and suitable solutions to the problem were proposed. These are compared with each other. In the end, the best solution for optimizing the construction of the spike crusher has been chosen. Klíčová slova: Optimalizace; konstrukce; drtič; hnědé uhlí; Optimization; design; crusher; brown coal Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče uhlí

Bakalářská práce se zabývá navržením optimalizace konstrukce ostnatoválcového drtiče hnědého uhlí. V bakalářské práci byl popsán problém i jeho příčiny a následně navržena vhodná řešení nastalého ...

Cézová Eliška; Patrik Novotný; Kocourek Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nekonvenční konstrukce kolové skupiny automobilu
Baněček Jan; Daniel Sviták; Hořenín Jindřich
2019 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na nekonvekční konstrukci kolové skupiny se zřetelem na bezstředou konstrukci. Rešeršní část práce zkoumá historii a vývoj konstrukce. Konstrukční část obsahuje konstrukční studii a diskuzi obtíží tohoto řešení.This bachelor's thesis focuses on non standard design of wheel unit with consideration of hubless design. The review part of this thesis is examining history and development of design. The construction part contains design study and discussion of difficulties in solving design. Klíčová slova: bezstředé kolo; nekonvenční konstrukce; konstrukční studie; Formula Student; hubless wheel; non standard design; design study; Formula Student Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Nekonvenční konstrukce kolové skupiny automobilu

Tato bakalářská práce se zaměřuje na nekonvekční konstrukci kolové skupiny se zřetelem na bezstředou konstrukci. Rešeršní část práce zkoumá historii a vývoj konstrukce. Konstrukční část obsahuje ...

Baněček Jan; Daniel Sviták; Hořenín Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Numerické řešení proudění v rotujícím kole odstředivého kompresoru
Klesa Jan; Radovan Všelicha; Čenský Tomáš
2019 -
Tato práce je zaměřena na problematiku proudění v rotujícím kole odstředivého kompresoru. Hlavními úkoly práce je shrnutí základních poznatků z oblastí proudění v odstředivých kompresorech a popis numerických metod počítačové dynamiky tekutin. V rámci práce je dále vypočtena jedna větev charakteristiky zadaného kompresoru, pomocí metod počítačové dynamiky tekutin.This work is focused on flow problems in rotating centrifugal compressor. The main tasks of the work are a summary of basic knowledge of the areas of flow in centrifugal compressors and a description of numerical methods of computer fluid dynamics. In this work is also calculated one branch of the characteristics of the specified compressor, using methods of computer fluid dynamics. Klíčová slova: radiální kompresor; odstředivý kompresor; CFD; výpočet charakteristiky; radial compressor; centrifugal compressor; CFD; performance map calculation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Numerické řešení proudění v rotujícím kole odstředivého kompresoru

Tato práce je zaměřena na problematiku proudění v rotujícím kole odstředivého kompresoru. Hlavními úkoly práce je shrnutí základních poznatků z oblastí proudění v odstředivých kompresorech a popis ...

Klesa Jan; Radovan Všelicha; Čenský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Navařování nástrojů pro lisování za studena metodou PTA
Rohan Pavel; Martin Hoffmann; Hulín Radek
2019 -
Maximalizace životnosti nástrojů pro tváření plechů za studena je jednou z priorit automobilového průmyslu. Vysoká pevnost zpracovávaných plechů způsobuje opotřebení nástrojů, vyžaduje častou výměnu nebo údržbu, aby bylo dosaženo požadované úrovně produktivity a standardu kvality. Kvůli vysoké ceně výroby nástrojů se často dává přednost opravě nástroje před výměnou. Tvar opotřebovaných částí nástroje se obnovuje navařováním a následným obrobením na původní specifikaci. Tato práce se zabývá navařováním opotřebených oblastí nástrojů pomocí metody PTA (Plasma transferred arc). Základními materiály použitými v experimentální části byly litina s lupínkovým grafitem, litina s kuličkovým grafitem a nástrojová ocel. Přídavným materiálem byly HSS (rychlořezná ocel) a Fesit N-P (přídavný materiál na bázi Fe legovaný C-Cr-Ni-Si-Co). Mikrotvrdost a mikrostruktura návarů a tepelně ovlivněné oblasti byly také předmětem výzkumu a diskuze.Maximizing useful lifetime of sheet metal-forming tooling is one of the priorities of the automobile industry. High strength of the processed sheets imposes wear on the tooling, demanding frequent replacement or maintenance in order to keep up with the required productivity level and quality standards. Because of the inherently high cost of tooling, preference is often given to repair, rather than replacement. Typically, the worn areas of the tooling are overlaid by hard-facing weld, and the shape and dimension is then brought up to the original specification by conventional means. This thesis is about hard-facing of the worn areas of the tooling by PTA (Plasma Transferred Arc Welding) method. Basic materials to be hard-surfaced are gray cast iron, nodular iron, and tool steel. The filler material discussed is HSS (High Speed Steel), and Fesit N-P (ferrous powder alloyed by C-Cr-Ni-Si-Co). Microhardness and microstructure of the weld deposit and the heat-affected zone are also examined and discussed. Klíčová slova: Nástroje pro tváření za studena; PTA; navařování; opravy nástrojů; rychlořezná ocel; nástrojová ocel; litina s lupínkovým grafitem; litina s kuličkovým grafitem; Cold working tools; Plasma transferred arc; overlaying; hardfacing; repairing of tools; high speed steel; tool steel; gray cast iron; nodular iron Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Navařování nástrojů pro lisování za studena metodou PTA

Maximalizace životnosti nástrojů pro tváření plechů za studena je jednou z priorit automobilového průmyslu. Vysoká pevnost zpracovávaných plechů způsobuje opotřebení nástrojů, vyžaduje častou výměnu ...

Rohan Pavel; Martin Hoffmann; Hulín Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh zařízení pro měření pasivních odporů kuličkových ložisek
Kekula Josef; Tomáš Horák; Vozábal Petr
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem testovacího zařízení pro měření pasivních odporů kuličkových ložisek. Na základě rešerše problematiky pasivních odporů ložisek je zkonstruováno testovací zařízení, včetně výkresové dokumentace. Následně jsou vypočítány třecí momenty použitých ložisek a vyšetřen jejich vliv na teplotní zatížení testovacího zařízení.Thesis deals with design of the test rig for ball bearing friction torque measurement. Based on reaserch of bearing friction problematics the test rig is designed, including drawing documentation. Friction torques of used bearings are then calculated and their influence on temperature load examined. Klíčová slova: ložiska; testovací zařízení; pasivní odpory; třecí moment; viskózní tření; snímač síly; snímač momentu; mazání; olej-vzduch; bearings; test rig; friction; friction torque; viscous friction; force sensor; torque sensor; lubrication; oil-air Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh zařízení pro měření pasivních odporů kuličkových ložisek

Diplomová práce se zabývá návrhem testovacího zařízení pro měření pasivních odporů kuličkových ložisek. Na základě rešerše problematiky pasivních odporů ložisek je zkonstruováno testovací zařízení, ...

Kekula Josef; Tomáš Horák; Vozábal Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vertikální karuselový sklad rolí s pracovištěm ořezu
Andrlík Vladimír; Patrik Jung; Stančík Petr
2019 -
Konstrukční návrh vertikálního karuselového skladu rolí s pracovištěm ořezu. Materiál pro kompozitní výrobu je skladován v rolích. Nachází se v bezprostřední blízkosti pracoviště následného dělení na jednotlivé přířezy. Návrh musí respektovat požadavek na minimální zástavbový prostor a rychlou výměnu pro zpracování. Musí být možnost odvíjení více materiálů současně a tím vytvořit několikanásobné vrstvení. Osnova: Úvod, cíl práce, rešerše, návrhy možných způsobů řešení, výběr, zdůvodnění a konstrukční zpracování optimální varianty včetně pohonů a jejich ovládání, výpočtová část, vizualizace celého pracoviště, zhodnocení; Rozsah grafické části: Zpracování výkresové dokumentace (3D, 2D) na úrovni sestav, podsestav, vybraných výrobních výkresů, kusovník.Structural design of vertical carousel storage for rolls with trimming workplace. Material for composite production is stored in the rolls. The rolls are located in the immediate vicinity of the subdivision workstation. The design must respect the requirement for minimum build-up space and rapid replacement for processing. There must be a possibility of unwinding more materials at the same time to form multiple layering; Syllabus: Introduction, aim of the thesis, suggestions of possible solutions, selection and design of the optimal variant, computational part, visualization of the whole workplace, evaluation. Scope of graphic part: Processing of drawing documentation (3D, 2D) on the level of assemblies, subassemblies, selected production drawings, bill of material (BOM) . Klíčová slova: Vertikální karuselový sklad rolí; řetězové kolo; lineární vedení; pracovní stůl; tangenciální nůž; Vertical carousels storage rolls; sprocket wheel; linear guide rail; worktable; tangential knife Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vertikální karuselový sklad rolí s pracovištěm ořezu

Konstrukční návrh vertikálního karuselového skladu rolí s pracovištěm ořezu. Materiál pro kompozitní výrobu je skladován v rolích. Nachází se v bezprostřední blízkosti pracoviště následného dělení na ...

Andrlík Vladimír; Patrik Jung; Stančík Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze