Number of found documents: 275
Published from to

Funkce autora ve středověku. Příklad ikonografie rukopisů Guillauma de Machaut
Panušková, Lenka
2020 - Czech
Keywords: autor; poet; Guillaume de Machaut; illumination; iconography Available at various institutes of the ASCR
Funkce autora ve středověku. Příklad ikonografie rukopisů Guillauma de Machaut

Panušková, Lenka
Ústav dějin umění, 2020

Černobílí muži s paletou? Od portrétu Autora v nejlepších letech k posmrtné fotografii
Buddeus, Hana
2020 - Czech
Keywords: photography; reproduction; portrait Available at various institutes of the ASCR
Černobílí muži s paletou? Od portrétu Autora v nejlepších letech k posmrtné fotografii

Buddeus, Hana
Ústav dějin umění, 2020

Zrození venkovského lidu
Machalíková, Pavla; Winter, Tomáš
2020 - Czech
Text je úvodem sborníku z plzeňského sympozia. Vysvětluje základní tematiku, které je kniha věnována. The text is a preface of the proceedings of Pilsen Symposium. It explains a basic topic of the book. Keywords: folk art and culture; nationalism; folklorism Available at various institutes of the ASCR
Zrození venkovského lidu

Text je úvodem sborníku z plzeňského sympozia. Vysvětluje základní tematiku, které je kniha věnována....

Machalíková, Pavla; Winter, Tomáš
Ústav dějin umění, 2020

Podoba venkovské architektury v 19. století v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Lidová nebo venkovská?
Hůrková, Ludmila
2020 - Czech
Chápání pojmu lidová architektura a stavitelství se v posledních desetiletích zvláště v okruhu odborníků, kteří se tímto projevem lidové kultury zabývají, velmi proměňuje. Co je příčinou této proměny a z čeho vychází? Příspěvek shrnuje vývoj tohoto odborného termínu v průběhu uplynulých dvou století a na počátku nového tisíciletí, a to zejména od osmdesátých let 19. století, kdy se zájem o venkovské stavitelství výrazně zvýšil, po úvahy autorů, kteří se tímto tématem zabývají v posledních desetiletích. The understanding of the concept of folk architecture and construction has changed very much in recent decades, especially in the circle of professionals who deal with this manifestation of folk culture. What is the cause of this transformation and what is it based on? The paper summarizes the evolution of this term over the past two centuries and the beginning of the new millennium, especially since the 1880s, when the interest in rural construction has increased significantly, to the considerations of authors who have been dealing with this topic in recent decades. Keywords: folk architecture; rural architecture; 19th and 20th centuries Available at various institutes of the ASCR
Podoba venkovské architektury v 19. století v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Lidová nebo venkovská?

Chápání pojmu lidová architektura a stavitelství se v posledních desetiletích zvláště v okruhu odborníků, kteří se tímto projevem lidové kultury zabývají, velmi proměňuje. Co je příčinou této proměny ...

Hůrková, Ludmila
Ústav dějin umění, 2020

Metternich - Nobile - Metternich. Patronát jako vztah s proměnlivou konstantou
Petrasová, Taťána
2020 - Czech
Tento příspěvek zkoumá autorství uměleckého díla jako výsledek patronátu, v němž se sociální kapitál obou účastníků - umělce a objednavatele - proměňuje. Nejprve čerpal Metternich ze symbolického kapitálu italského architekta s římským akademickým školením. Později převážil vztah právě opačný a Nobile posiloval svou pozici zejména díky politickému kapitálu Metternicha. Proměnlivá hodnota patronátu spočívala v nerovnováze, s níž patron nebo umělec zúročovali svůj společenský kapitál - jeden z hlediska reprezentace, druhý z hlediska úspěšnosti na uměleckém trhu. This paper examines the authorship of an artwork as the result of patronage in which the social capital of both participants - the artist and his patron - changes. Initially Metternich drew on the symbolic capital held by the Italian architect, who had studied in Rome. Later the balance of their relationship was reversed. The variable element in this patronage was the imbalance between how the patron and artist benefitted from their social capital - one in terms of representation, and the other in terms of success on the art market. Keywords: architecture; Neo-Classicism; ephemer architecture; park; monuments; Pietro Nobile; Clemens Wenzel Lothar Metternich; Bartolomeo Bongiovanni; Königswart; Kulm; Czech Lands; Austria; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Metternich - Nobile - Metternich. Patronát jako vztah s proměnlivou konstantou

Tento příspěvek zkoumá autorství uměleckého díla jako výsledek patronátu, v němž se sociální kapitál obou účastníků - umělce a objednavatele - proměňuje. Nejprve čerpal Metternich ze symbolického ...

Petrasová, Taťána
Ústav dějin umění, 2020

Richard Moest, autor-falzifikátor Klosterneuburské madony na lvu?
Hlobil, Ivo
2020 - Czech
Keywords: Richard Moest; gothic art; Czech Lands; gothic sculpture Available at various institutes of the ASCR
Richard Moest, autor-falzifikátor Klosterneuburské madony na lvu?

Hlobil, Ivo
Ústav dějin umění, 2020

On sepulchral memory in an epigraphic campaign: The towns of Prague after the events of 1648
Roháček, Jiří
2019 - English
The more than four-month successful defense of the Old and New Towns of Prague against Swedish troops in 1648 was relatively small in the context of the Thirty Years' War, but a very important episode for Prague cities and to a large extent for Bohemia. In Prague we can observe the remains of a relevant, originally certainly much richer epigraphic campaign, which has two main directions - the first is connected with thanks to Virgin Mary as protector and intercessor of cities, the second with contextual presentation of improved coats of arm of Old and New Town. Surprising is, however, the absence of a larger sepulchral memorie of 219 fallen defenders. The only preserved monument is the epitaph of Václav Čabelický of Soutice in the Church of Our Lady before Týn. The figural epitaph is known for its rich heraldic and epigraphic accompaniment. This fact raises a number of questions about the position of sepulchral and epigraphic monuments in a collective memory. Keywords: epigraphy; inscription; sepulchral monuments; memory; campaign; Prague; Bohemia; 17th century Available at various institutes of the ASCR
On sepulchral memory in an epigraphic campaign: The towns of Prague after the events of 1648

The more than four-month successful defense of the Old and New Towns of Prague against Swedish troops in 1648 was relatively small in the context of the Thirty Years' War, but a very important episode ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2019

Montáž a čas ve vizuální alegorii
Winter, Tomáš
2019 - Czech
Článek vychází z interpretace obrazu Čas a věčnost od Johna Haberleho. S využitím textů Waltera Benjamina, Craiga Owense, Susan Sontagové, Petera Bürgera and Benjamina Buchloha poukazuje ke specifické povaze vztahu mezi časem a alegorií a ke způsobům vyjádření této skutečnosti. This article is based on an interpretation of the painting Time and Eternity by John Haberle. Using texts by Walter Benjamin, Craig Owens, Susan Sontag, Peter Bürger and Benjamin Buchloh it refers to a specific nature of the relationship between allegory and time and the various modes of this form of expression. Keywords: Haberle John; symbol; allegory; montage Available at various institutes of the ASCR
Montáž a čas ve vizuální alegorii

Článek vychází z interpretace obrazu Čas a věčnost od Johna Haberleho. S využitím textů Waltera Benjamina, Craiga Owense, Susan Sontagové, Petera Bürgera and Benjamina Buchloha poukazuje ke specifické ...

Winter, Tomáš
Ústav dějin umění, 2019

Bůh si zakryl tvář. Náboženské odkazy v nenáboženských významech textů v české populární hudbě
Opekar, Aleš
2019 - Czech
Článek pojednává o posvátné, většinou křesťanské symbolice v textech české populární hudby, jejichž obsah není náboženský. Křesťanské symboly se používají jako běžná slovní zásoba, podobná každodenní řeči. Někdy se vyskytují ve vrstvách sekvencí, jako jsou modlitby za lásku a umění. Někdy jsou použity jako básnické prostředky, které zvyšují estetické působení. Jádrem práce je analýza specifických, vzájemně odlišných přístupů tří českých zpěváků a skladatelů tří generací: Jiřího Suchého, Svatopluka Karáska a Beaty Bocek. Zatímco Suchý pracuje s náboženskou rétorikou jen zřídka, ale s velkým uměleckým efektem, Karáska z ní činí přirozenou součást svých písní, což bylo v jeho době významným rozšířením sociálních a politických témat. Beata Bocek popisuje spirituálně vznešenými slovy světskou realitu, zatímco křesťanskou víru vyjadřuje obyčejným slovníkem z ulice. The paper deals with an abundance of sacred, mostly Christian symbolism in the texts of Czech popular music, whose contents are not religious. Christian symbols are used as a common supply of words, similar to everyday speech, and sometimes they are placed in layers of sequences, such as prayers for love and art. Sometimes they are used as poetic devices that enhance aesthetic effects. The core of the paper is an analysis of specific but mutually different approaches of three Czech singer-songwriters of three generations: Jiří Suchý, Svatopluk Karásek, and Beata Bocek. While Suchý works with religious rhetoric rarely but with great artistic effect, Karásek makes it a natural part of his songs, which in his day was a relevant extension into social and political topics. Beata Bocek’s topics do not match any expected style: she uses common language for singing about sacred matters, and sings about general human matters in soulful language. Keywords: Czech popular music; Christian song and symbolism; prayer as a song; Jiří Suchý; Svatopluk Karásek; Beata Bocek Available at various institutes of the ASCR
Bůh si zakryl tvář. Náboženské odkazy v nenáboženských významech textů v české populární hudbě

Článek pojednává o posvátné, většinou křesťanské symbolice v textech české populární hudby, jejichž obsah není náboženský. Křesťanské symboly se používají jako běžná slovní zásoba, podobná každodenní ...

Opekar, Aleš
Ústav dějin umění, 2019

Filozofie a městský veřejný prostor
Kratochvíl, Petr
2019 - Czech
Studie rozvíjí ideu městského veřejného prostoru z paradigmatické situace dialogů, které vedl Sókrates na athénské agoře se svými spoluobčany o obecných záležitostech “polis”. Tato příležitost konfrontovat vlastní zkušenost s názory jiných lidí představuje hlubší sociální smysl veřejných prostorů a měla by být chráněn před restrikcemi spojenými s jejich privatizací a komercionalizací. Studie odkazuje na teorie H. Arendtové, J. Habermase a R. Sennetta. The essay develops the idea of urban public space from the paradigmatic situation of dialogues that Socrates conducted on the agora with his fellow citizens about common affairs of “polis”. This opportunity to confront own experiences with those of other people represents the deeper social sense of the public spaces and should be protected against restrictions connected with privatisation, and commodification of urban public space. The essay refers to theories of H. Arendt, J. Habermas and R. Sennett. Keywords: public areas; public space; town Available at various institutes of the ASCR
Filozofie a městský veřejný prostor

Studie rozvíjí ideu městského veřejného prostoru z paradigmatické situace dialogů, které vedl Sókrates na athénské agoře se svými spoluobčany o obecných záležitostech “polis”. Tato příležitost ...

Kratochvíl, Petr
Ústav dějin umění, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases