Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 501751
Published from to

Interní mikroklima v historických objektech. Využití adaptivního větrání pro úpravu tepelně-vlhkostní složky
Kabele Karel; Michala Lysczas; Vranayová Zuzana
2020 -
Disertační práce se zabývá kvalitou vnitřního prostředí v historických objektech s ohledem na uchování kulturních památek a jejich interiérů. Práce si dává za cíl nastínit rozsáhlou problematiku vnitřního prostředí historických objektů a poukázat na možnosti, kterými je možné k daným problémům přistupovat. Tato práce je zaměřena na využívání adaptivního větrání, jakožto dostupného nástroje ke zlepšení tepelně vlhkostních parametrů v historických objektech. Z tohoto důvodu je hlavní část práce věnována objektům, u kterých není možná instalace plnohodnotných systémů na úpravu vzduchu. Předkládaná práce je zaměřena zejména na praktickou část, která je rozdělena do tří částí. Ty popisují vývoj numerického modelu adaptivního větrání, vývoj zařízení pro adaptivní větrání a případové studie. Teoretická část je zaměřena na stručný popis současného stavu rozsáhlé problematiky vnitřního prostředí v historických objektech a detailnější rešerši současných aplikací adaptivního větrání v ostatních evropských státech. Za účelem ověření efektu adaptivního větrání byl vytvořen zjednodušený model, který pracuje na principu regresní metody. Výpočet závisle proměnných veličin byl stanoven na základě metody tepelné rovnováhy, která je založena na zákonu zachování energie. Model byl kalibrován a verifikován naměřenými daty z reálných objektů, popisovaných v části případových studií. Další z cílů práce je vývoj zařízení určeného k řízení přísunu venkovního vzduchu. Testování zařízení adaptivního větrání bylo provedeno v laboratorních podmínkách. Hlavní úkol vyvíjeného zařízení je ověření a zpřesnění algoritmu, který byl stanoven na základě výsledků z numerického modelu, dále verifikace numerického modelu a ověření adaptivního větrání v laboratorních podmínkách. Výstupem je programovatelný regulátor, který je schopen monitorovat, zaznamenávat a zejména vyhodnocovat různé okrajové podmínky venkovních klimatických dat, aktuální situaci vnitřního prostředí v interiéru a zejména požadavky na kvalitu prostředí v interiéru.The dissertation thesis deals with the indoor environmental quality in historic buildings and cultural heritage preservation. The main aim of the thesis is to outline the extensive problem of the internal environment in historic interior and to point out the possibilities for its solving. This work is focused on the use of adaptive ventilation as an accessible tool to improve hygro-thermal parameters in the interior. For this reason, the main part of the work is devoted to buildings with no possibilities for HVAC system installation. The thesis is mainly focused on practical part. It is divided into three parts describing the development of the numerical model of adaptive ventilation, the development of adaptive ventilation devices and case studies. The theoretical part is focused on a brief description of the current state of extensive problems of the internal environment in historical buildings and a more detailed research of current applications of adaptive ventilation in other European countries. In order to assess the ventilation strategy, a simplified numerical model was created. In order to examine the properties of hydro-thermal microclimate, the variables of indoor temperature, indoor humidity ration and surface temperature must be calculated. The variables were determined by explicit method based on the principle of heat balance method, which forms basis of all load estimation methods. The model was calibrated and verified with measured data from buildings monitoring described in case studies section. Another task of the thesis is the development a design of a device for adaptive ventilation application. This device was testing in laboratory. The main task of this tools is development and verification algorithm for adaptive ventilation, which was determined based on the results from numerical model. This device also allowed the verification of numerical model. The output is a programmable controller that is able to monitor, record and especially evaluate various boundary conditions of outdoor climate data, the current situation of the indoor environment and especially the requirements for the quality of the indoor environment. Keywords: Historické budovy; adaptivní větrání; numerický model; kvalita vnitřního prostředí; algoritmus přívodu venkovního vzduchu; historical buildings; adaptive ventilation; numerical moel; indoor invirnment quality; outdoor air supply algoritm Available in digital repository of ČVUT.
Interní mikroklima v historických objektech. Využití adaptivního větrání pro úpravu tepelně-vlhkostní složky

Disertační práce se zabývá kvalitou vnitřního prostředí v historických objektech s ohledem na uchování kulturních památek a jejich interiérů. Práce si dává za cíl nastínit rozsáhlou problematiku ...

Kabele Karel; Michala Lysczas; Vranayová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Implementace technologie RFID v logistických procesech vybrané společnosti
Skolilová Petra; Alena Plašilová; Šlegr Petr
2020 -
Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav využívání automatické identifikace ve společnosti Česká pošta a navrhnout možnosti implementace technologie RFID. V teoretické části jsou popsány technologie automatické identifikace – zejména technologie čárových kódů a RFID, které jsou pro tuto práci stěžejní. V praktické části je proveden průzkum využívání technologie u zahraničních poštovních správ a následně jsou navrženy čtyři způsoby implementace RFID technologie ve společnosti Česká pošta.The thesis aims to explore the current state of use of automatic identification in the Czech Post and propose implementation possibilities of RFID technology. The theoretical part describes the technologies of automatic identification - especially barcode and RFID technologies, which are important for this thesis. In the practical part, research on the use of technology in foreign postal authorities is carried out and four ways of implementing RFID technology in the Czech Post are proposed. Keywords: Automatická identifikace; balík; C128; čárový kód; Česká pošta; doručování; logistika; poštovní správa; psaní; PT40; RFID; sledování zásilky; SPU; STROBE; UNEX; zásilka; Automatic identification; barcode; C128; consignment; Czech Post; delivery; letter; logistics; postal authorities; package; PT40; RFID; SPU; STROBE; tracking; UNEX Available in digital repository of ČVUT.
Implementace technologie RFID v logistických procesech vybrané společnosti

Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav využívání automatické identifikace ve společnosti Česká pošta a navrhnout možnosti implementace technologie RFID. V teoretické části jsou popsány ...

Skolilová Petra; Alena Plašilová; Šlegr Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Identifikace výzkumného potenciálu Ústavu letecké dopravy
Kraus Jakub; Jan Regináč; Mlezivová Michaela
2020 -
Vzhledem k neustálému vývoji letecké dopravy po celém světě je potřeba inovovat a modernizovat stávající systémy ATM/CNS. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace současných trendů výzkumu a nejaktuálnějších výzkumné oblastí v celosvětovém měřítku a následné porovnání oblastí primárního výzkumu a vývoje (R&D) s výzkumným potenciálem Ústavu letecké dopravy ČVUT v Praze, zejména s laboratoří systémů ATM zaměřenou na výzkum v oblasti ATM / CNS. Na základě zjištěných informací byl doporučen výhled do roku 2025 prostřednictvím roadmap se specifickými kroky navrženými pro vhodné budoucí směřování výzkumu na Ústavu. První část práce je zaměřena na vytvoření komplexního přehledu nad současnou modernizací, sestaveného především na základě programů a plánovací a strategické dokumentace vybraných mezinárodních organizací, které se na vývoj ATM systémů specializují. Následovala část, která se již zaměřila na samotný proces identifikace současných výzkumných oblastí, ke kterému bylo použito kvantitativní metody výzkumu v podobě podrobných myšlenkových map spolu s kvalitativním přístupem provedeným formou hloubkového výzkumu kombinovaného se strukturovaným řízeným rozhovorem s akademiky a odborníky pracujícími na výzkumu CNS / ATM na Ústavu letecké dopravy ČVUT v Praze. Výsledky obou metod byly porovnány s výzkumným potenciálem Ústavu letecké dopravy a kriticky analyzovány. Poslední část práce tak shrnuje výstupy a představuje oblasti a témata, která tvoří průnik identifikovaných oblastí a výzkumných schopností Ústavu letecké dopravy, nabízí doporučení pro případné zlepšení i témata navrhovaná pro další výzkum.With a constant growth of air transport around the world, there are significant needs for innovation and modernisation of existing air traffic management/communications, navigation and surveillance (ATM/CNS) systems. The purpose of this master’s thesis is the identification of the most current research areas in a global ATM system, comparison of the primary research & development (R&D) sections with research capabilities of the Department of Air Transport at the Czech Technical University in Prague, particularly with ATM systems laboratory focusing on research in ATM/CNS domain, and subsequently recommend a view to the year 2025 in a specific roadmap with steps required for further exploration. The first part of the thesis provides a comprehensive overview of the modernisation of ATM system worldwide, including programmes, visions and strategies of different organisations focused on ATM system innovation. The following part focused on the process of identification of the current research areas was done by the quantitative approach using a created mind map as an instrument for further exploration of the most current topics, together with the qualitative approach performed in the form of in-depth research combined with structured interview with academics and experts working on CNS/ATM research from Department of Air Transport in the Czech Technical University, Prague. Results from both methods were compared to the research capabilities of the Department of Air Transport and critically analysed. The last section of the thesis summarises outcomes and presents the areas as well as topics that are in alignment with the research abilities of the Department of Air Transport and offers recommendations for potential improvement as well as topics suggested for further research. Keywords: ATM; CNS; Letecká doprava; modernizace; inovace; výzkum; SESAR; GANP; Evropský ATM Master Plan; ATM; CNS; Air Transport; modernisation; innovation; research; SESAR; GANP; European ATM Master Plan Available in digital repository of ČVUT.
Identifikace výzkumného potenciálu Ústavu letecké dopravy

Vzhledem k neustálému vývoji letecké dopravy po celém světě je potřeba inovovat a modernizovat stávající systémy ATM/CNS. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace současných trendů výzkumu a ...

Kraus Jakub; Jan Regináč; Mlezivová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh úsporných opatření při přepravě balíkových zásilek mezi vybranými SPU
Skolilová Petra; Jan Procházka; Šlegr Petr
2020 -
Práce pojednává o snižování nákladů v přepravě mezi sběrnými přepravními uzly v Plzni a Ostravě. Cílem práce je navrhnout úsporná opatření pro snížení nákladů v této relaci při přepravě balíkových zásilek. V práci jsou popsány vybrané sběrné přepravní uzly a logistické procesy mezi nimi. Následně jsou vytvořeny návrhy pro snížení nákladů v relaci Ostrava – Plzeň.The work deals with the reduction of transport costs between the collection points in Pilsen and Ostrava. The aim of this work is to propose austerity measures to reduce costs in this relation in the transport of parcels. The thesis describes selected collection transport nodes and logistic processes between them. Subsequently, proposals are made to reduce costs in the Ostrava - Plzeň session. Keywords: SPU; přeprava; náklady; železniční přeprava; silniční přeprava; Česká pošta; SPU; transport; costs; railway transport; road transport; Czech Post Available in digital repository of ČVUT.
Návrh úsporných opatření při přepravě balíkových zásilek mezi vybranými SPU

Práce pojednává o snižování nákladů v přepravě mezi sběrnými přepravními uzly v Plzni a Ostravě. Cílem práce je navrhnout úsporná opatření pro snížení nákladů v této relaci při přepravě balíkových ...

Skolilová Petra; Jan Procházka; Šlegr Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh a zhodnocení optimalizace dodavatelských a výrobních procesů ve startupu
Skolilová Petra; Eliška Chmelařová; Březina Edvard
2020 -
Diplomová práce pojednává o návrhu optimalizačních opatření pro dodavatelský a výrobní řetězec a nástroje pro sledování jejich dopadů v průběhu času v konkrétním subjektu. Zkoumaná společnost se řadí mezi startupy, což jsou podnikatelské subjekty vyznačující se specifickými vlastnostmi. Vývoj dodavatelských a výrobních řetězců je sledován v průběhu šesti měsíců. Výstupem je demonstrace dopadu navržených změn na přípravu konkrétní zakázky.The thesis deals with the proposal of optimization measures for the supply and production chain and tools for monitoring their impacts over time in a particular subject. The researched company ranks among startups, which are business entities with specific characteristics. The development of supply and production chains is monitored for six months. The output is a demonstration of the impact of the proposed changes on the preparation of a specific order. Keywords: dodavatelské řetězce; výrobní řetězce; logistika; výroba; startup; KPIs; optimalizace; supply chains; production chains; logistics; production; startup; KPIs; optimization Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a zhodnocení optimalizace dodavatelských a výrobních procesů ve startupu

Diplomová práce pojednává o návrhu optimalizačních opatření pro dodavatelský a výrobní řetězec a nástroje pro sledování jejich dopadů v průběhu času v konkrétním subjektu. Zkoumaná společnost se řadí ...

Skolilová Petra; Eliška Chmelařová; Březina Edvard
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Výzkum zaměstnanosti v letecké dopravě v ČR
Endrizalová Eva; Klára Táboříková; Větrovec Zdeněk
2020 -
Předmětem diplomové práce „Výzkum zaměstnanosti v letecké dopravě v ČR“ je analyzovat zaměstnanost v sektoru letectví s důrazem na její přínos pro Českou republiku. V souvislosti se zaměstnaností se tato diplomová práce zabývá postavením letecké dopravy vůči odvětví dopravy a celému trhu v České republice.The subject of the diploma thesis „Research of the Employment in Air transport in the Czech Republic“ is to analyze employment in the aviation with an emphasis on its contribution to the Czech Republic. In the context of emplyment, this thesis deals with the position of air tranport in relation to the transport industry and the whole market in the Czech Republic. Keywords: Zaměstnanost; počet zaměstnanců; letectví; přínos; ziskovost; efektivita; Employment; number of employees; aviation; contribution; profitability; efficiency Available in digital repository of ČVUT.
Výzkum zaměstnanosti v letecké dopravě v ČR

Předmětem diplomové práce „Výzkum zaměstnanosti v letecké dopravě v ČR“ je analyzovat zaměstnanost v sektoru letectví s důrazem na její přínos pro Českou republiku. V souvislosti se zaměstnaností se ...

Endrizalová Eva; Klára Táboříková; Větrovec Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza konkurenceschopnosti nového leteckého dopravce v prostředí Evropy
Skolilová Petra; Jakub Ďurčo; Vařacha Pavel
2020 -
Predmetom bakalárskej práce „Analýza konkurenceschopnosti nového leteckého dopravce v prostředí Evropy“ je popis procesu zavedenia novej národnej leteckej spoločnosti do praxe. Prvá časť je venovaná teoretickým informáciám o leteckých spoločnostiach a princípom ich fungovania. V ďalšej časti je uvedená štúdia uskutočniteľnosti a business plán novej spoločnosti. Záver popisuje samotnú analýzu konkurencieschopnosti.The subject of the bachelor thesis "Analysis of the competitiveness of the new air transport in the European environment" is a description of the process of introducing a new national airline into practice. The first part is devoted to theoretical information about airlines and principles of their operation. In the next part there is a feasibility study and a business plan of a new company. The conclusion describes the competitive analysis itself. Keywords: letecká spoločnosť; konkurencia; národná letecká spoločnosť; finančný plán; airline; competition; national airline; financial plan Available in digital repository of ČVUT.
Analýza konkurenceschopnosti nového leteckého dopravce v prostředí Evropy

Predmetom bakalárskej práce „Analýza konkurenceschopnosti nového leteckého dopravce v prostředí Evropy“ je popis procesu zavedenia novej národnej leteckej spoločnosti do praxe. Prvá časť je venovaná ...

Skolilová Petra; Jakub Ďurčo; Vařacha Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Koordinace civilní a vojenské složky ŘLP v průběhu letu hotovostních letadel
Strouhal Miloš; Filip Valouch; Frei Jiří
2020 -
Práce se zabývá koordinací mezi CRC Stará Boleslav, jako vojenskou složkou řízení letového provozu, a sektory řídící civilní letový provoz během ostrého vzletu hotovostních letadel JAS 39 Gripen dislokovaných na letecké základně v Čáslavi. Nejprve jsou popsány postupy koordinace v současnosti užívané v České republice. Následně jsou dané postupy srovnané s postupy využívanými v jiných evropských zemích a postupy užívanými před integrací stanoviště vojenského oblastního řízení. Poté jsou navrženy změny koordinačních postupů pro vyšší efektivnost a zjednodušení.The thesis deals with the coordination between CRC Stará Boleslav, as military element of air traffic control, and sectors controlling civilian air traffic during scramble of quick reaction allert aircraft JAS 39 Gripen located at military airbase in Čáslav. Actual coordination procedures used in Czech republic are described at first. Mentioned procedures are compared to procedures used in other european countries and to procedures used before integration of military area control centre. Then follows suggestions of improvements of coordination procedures for higher efectivity and simplification. Keywords: Hotovostní letouny; koordinace; prostor aktivní koordinace; prostor pro zákrok; řízení letového provozu; Quick reaction alert; coordination; area of active coordination; area of intervention; air traffic control Available in digital repository of ČVUT.
Koordinace civilní a vojenské složky ŘLP v průběhu letu hotovostních letadel

Práce se zabývá koordinací mezi CRC Stará Boleslav, jako vojenskou složkou řízení letového provozu, a sektory řídící civilní letový provoz během ostrého vzletu hotovostních letadel JAS 39 Gripen ...

Strouhal Miloš; Filip Valouch; Frei Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Zimní údržba letištních ploch
Voštová Věra; Michal Dostál; Vondráček Jiří
2020 -
Cílem této práce je porovnat finanční náklady spojené s provozováním modernějších strojů na civilním letišti Václava Havla v Praze a starších strojů na vojenském letišti v pražských Kbelích. Následně je na základě analýzy nabídky strojů na trhu vybrána nejlepší možná náhrada za současně používané, dosluhující stroje. V závěru práce je několik doporučení na zefektivnění procesu zimní údržby ve Kbelích a pohled na budoucnost v oblasti zimní údržby.The aim of this work is to compare the financial costs associated with operating more modern machines at the Václav Havel civil airport and older machines at the military airport in Prague – Kbely. Subsequently, based on an analysis of the machine offer on the market, the best possible replacement for currently used machines is chosen. In conclusion, there are some recommendations for improving the winter maintenance process in Kbely and looking at the future of winter maintenance. Keywords: letiště; údržba pohybové plochy; stroje pro zimní údržbu pohybové plochy; odmrazovací látky; náklady na provoz techniky; výběr strojů pro zimní údržbu; airport; movement area maintenance; machines for winter movement area maintenance; de-icing fluids; operating costs; selection of machines for winter maintenance Available in digital repository of ČVUT.
Zimní údržba letištních ploch

Cílem této práce je porovnat finanční náklady spojené s provozováním modernějších strojů na civilním letišti Václava Havla v Praze a starších strojů na vojenském letišti v pražských Kbelích. Následně ...

Voštová Věra; Michal Dostál; Vondráček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Přeprava nebezpečných látek radioaktivní povahy
Skolilová Petra; Jitka Andrýsková; Honek Václav
2020 -
Bakalářská práce je zaměřena na přepravu nebezpečných látek s důrazem na radioaktivní látky. V teoretické části jsou vysvětleny základní postupy a pravidla pro přepravu nebezpečného nákladu a dále konkrétně pro radioaktivní náklad. V praktické části je na konkrétních příkladech popsán postup při přepravě a srovnání letecké se silniční přepravou. Poslední kapitola práce pojednává o možném budoucím vývoji v přepravě nebezpečných látek.This bachelor thesis is focused on transportation of dangerous goods putting emphasis on radioactive material. In the theoretical part are explained the basic procedures and rules for transportation of dangerous goods and specifically for radioactive material. In the practical part are described the procedures of transportation by air and transportation by road with the help of specific examples and their comparison. The last chapter concludes the possibilities of future development in transportation of dangerous goods. Keywords: Nebezpečné látky; radioaktivní látky; letecká přeprava; silniční přeprava; Dangerous goods; radioactive material; air transport; road transport Available in digital repository of ČVUT.
Přeprava nebezpečných látek radioaktivní povahy

Bakalářská práce je zaměřena na přepravu nebezpečných látek s důrazem na radioaktivní látky. V teoretické části jsou vysvětleny základní postupy a pravidla pro přepravu nebezpečného nákladu a dále ...

Skolilová Petra; Jitka Andrýsková; Honek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases