Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 500355
Published from to

Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
2020 -
Available in the ZČU Library.
Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position
2020 -
Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků obou pohlaví v různých věkových skupinách byla hodnocena pomocí Purdue Pegboard testu, Grooved Pegboard testu a Complete Minnesota Dexterity testu. Pro stisk rukou byl použit dynamometr Jamar a rozsah pohybů byl měřen standardními goniometry. V oblasti zručnosti se u mužských kancelářských pracovníků projevila vyšší obratnosti než u manuálních ve všech druzích testů. Ženské kancelářské pracovnice prokázaly významné rozdíly pouze v polovině testů. Rozdíly v síle stisku mezi kancelářskými a manuálními pracovníky nebyly statisticky významné. Byl potvrzen pouze rozdíl mezi muži a ženami, kdy ženy měli přirozeně menší sílu. Pokud jde o rozsah pohybů, měli muži pracující v kanceláři lepší hodnoty pouze v 7 kloubech z 36, avšak ženy měly lepší hodnoty až v 22 z 36 kloubů, než ženy pracující manuálně. Keywords: Demografické změny; zručnost rukou; síla stisku; rozsah pohybů; druh práce Available in the ZČU Library.
Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position

Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System
2020 -
Available in the ZČU Library.
Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering
2020 -
Available in the ZČU Library.
Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results
2020 -
Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a slouží převážně pro ověření navržené metodiky. Výzkum se zabývá vlivem polohy ramene na lokální svalovou zátěž v oblasti ruky a předloktí. Lokální svalová zátěž je měřena integrovanou elektromyografií. V příspěvku jsou prezentovány předběžné výsledky pro skupinu mužů (20-45 let). Výzkum stále pokračuje a bude rozšířen o další věkové skupiny a také o ženskou populaci. Keywords: Nemoc z povolání, lokální svalová zátěž, pracovní pozice, integrovaná elektromyografie, EMG Available in the ZČU Library.
Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results

Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods
2020 -
Available in the ZČU Library.
On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Haptic feedback of automotive displays
MAE supervisor; Nikhil Murali Krishnaa; MAE opponent
2019 -
Haptic feedback of automotive displaysHaptic feedback of automotive displays Keywords: Haptic; feedback; automotive; displays; Haptic; feedback; automotive; displays Available in digital repository of ČVUT.
Haptic feedback of automotive displays

Haptic feedback of automotive displaysHaptic feedback of automotive displays

MAE supervisor; Nikhil Murali Krishnaa; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Virtuální senzory pro validaci dat a monitorování
Šmíd Radislav; Vladimír Horyna; Beneš Petr
2019 -
Úspora energie je jedním z hlavních témat v oboru řízení a diagnostiky budov. Jedním z největších spotřebitelů energie v komerčních budovách je HVAC systém (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Úspory energie v systémech HVAC, lze dosáhnout novými metodami detekce a diagnostiky poruch (FDD) a sledováním výkonu těchto systémů. V praktické aplikaci nových FDD se setkáváme se dvěma zásadními problémy. První výzvou je absence senzorů potřebných k diagnostice systémů HVAC. Druhým problémem je obtížná konfigurace FDD metod pro konkrétní použití. Tato práce představuje virtuální senzory (VS) s automatickou konfigurací jako jedno z možných řešení tohoto problému. VS představují levnou alternativu pro chybějící skutečné senzory, pro automatickou konfiguraci FDD je použit informační model budovy (Building Information Model BIM). Informace potřebné pro automatickou konfiguraci VS jsou získány z BIM pomocí IFC ontologie. Dva druhy virtuálních senzorů jsou publikovány v této práci: Virtuální senzory hmotnostního průtoku vzduchu pro vzduchotechnickou jednotku (AHU) a virtuální senzor teploty unitř místnosti (obecně zóny). Laboratorní experimenty potvrdily, že navrhované virtuální senzory hmotnostního průtoku vzduchu mohou být použity jako náhrada za skutečný senzor hmotnostního průtoku vzduchu v FDD systémech. Virtuální senzor teploty zóny byl testován v reálné budově a výsledky potvrdily, že tento VS lze použít k ověření dat skutečného teplotního senzoru.Power saving is one of the main topics of buildings management. In commercial buildings, the HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) system is one of the largest energy consumers. The energy savings in the HVAC systems can be achieved by novel methods of fault detection and diagnostics (FDD) and performance monitoring. In practical application, the first challenge is the absence of the sensors needed to diagnose the HVAC systems; the second issue is the difficult configuration of the methods for a specific use. This work presents the possible solution using Virtual Sensors (VS) and automatic configuration. VS represent a low-cost alternative for missing real sensors, for the automatic FDD configuration the use of Building Information Model (BIM) is introduced. The information needed to configure the VS automatically is obtained from BIM using IFC ontology. This work presents two kinds of virtual sensors: The Virtual Mass Flow Sensors for an Air Handling Unit (AHU) and virtual sensor of zone temperature. Laboratory experiments have confirmed that the proposed Virtual Mass Flow Sensors can be utilized as a substitute for a physical mass flow rate sensor for monitoring and fault detection. The virtual sensor of zone temperature was tested in a real building, and the results confirmed that this VS could be used to data validation of the real temperature sensor. Keywords: Virtuální seznory; HVAC ststém; Informační model budovy; BIM; IFC4; Ontologie; AHU jednotka; Detekce a diagnostika poruch; FDD; Sledování výkonnosti zařízení; irtual Sensors; HVAC system; The Buildings Information Model; BIM; Industry Foundation Classes release 4; IFC4; Ontology; AHU unit; Fault Detection and Diagnostics; FDD; Performance Monitoring Available in digital repository of ČVUT.
Virtuální senzory pro validaci dat a monitorování

Úspora energie je jedním z hlavních témat v oboru řízení a diagnostiky budov. Jedním z největších spotřebitelů energie v komerčních budovách je HVAC systém (Heating, Ventilation and Air Conditioning). ...

Šmíd Radislav; Vladimír Horyna; Beneš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Chemické senzory na pevných a flexibilních substrátech
Husák Miroslav; Alexandr Laposa; Hamáček Aleš
2019 -
Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací chemických plynových senzorů na bázi diamantu a využití technologie inkjet pro selektivní depozici a růst senzorových strutkur. Návrhem, realizací, charakterizací a analýzou výsledků senzorů s vrstvou nanokrystalického diamantu a hybridních senzorů diamant/ZnO. V práci jsou popsány rezonanční senzory s vrstvou nanokrystalického diamantu. Ukázána realizace takového senzoru a provedena detailní charakterizace a analýza dosažených výsledků. Prezentována je také analýza s využitím simulací metodou konečných prvků. Dále je navržen technologický postup pro selektivní depozici nanočástic diamantu. Byl definován vhodný proces přípravy substrátu, optimální rozlišení tisku, nezbytný počet tiskových vrstev, vhodný typ a koncentrace inkoustu a další související klíčové parametry. Je statoven optimální a zároveň časově nenáročný opakovatelný postup pro selektivní růst homogenní vrstvy nanokrystalického diamantu. Využitelnost je zejména u senzorů, biosenzorů, mikrolektrodových polí použitelné například pro in vitro elektrofyziologické studie nervových buňek. Pro reailizaci této prác byla navržena testovací metodika a sestavena experimentální aparatura pro charakterizaci senzorů plynů a UV záření. Závěrem jsou shrnuty dosažené výsledky o vodivostních senzorech s vrstvou diamantu, vliv UV záření o vlnové délce 365 na odezvu senzoru, dobu odezvy a zotavení při detekci plynů NH3 a NO2. Dále také bude zjištěna optimální pracovní teplota. Rovněž jsou zkoumány hybridní struktury NCD/ZnO a DND/ZnO. Tyto struktury vykazují vysokou citlivost na NO2 resp na UV záření.This thesis deals with the preparation and characterization of diamond-based chemical gas sensors and the use of inkjet technology for selective deposition and growth of sensor strutkur. Design, implementation, characterization and analysis of results of nanocrystalline diamond and hybrid diamond/ZnO sensors. Resonance sensors with nanocrystalline diamond layer are described. Implementation of such sensor was shown and detailed characterization and analysis of achieved results was performed. Analysis using finite element simulations is also presented. Further, a technological process for selective deposition of diamond nanoparticles is proposed. A suitable substrate preparation process, optimal print resolution, necessary number of print layers, appropriate type and concentration of ink, and other related key parameters were defined. It is statoven optimal and at the same time time-saving repeatable procedure for selective growth of homogeneous layer of nanocrystalline diamond. It is particularly useful for sensors, biosensors, micro-electrode fields, for example for in vitro electrophysiological studies of nerve cells. In order to realize this work, a testing methodology was designed and an experimental apparatus for the characterization of gas and UV radiation sensors was built. Finally, the results of diamond conductive sensors, the influence of UV radiation of 365 wavelength on sensor response, response time and recovery in the detection of NH3 and NO2 gases are summarized. The optimum working temperature will also be determined. Hybrid structures of NCD / ZnO and DND / ZnO are also investigated. These structures show high sensitivity to NO2 and / or UV radiation. Keywords: senzor plynu; nanodiamant; nanokrystalický diamant; inkjet; gas sensor; nanodiamant; nanocrystalline diamond; inkjet Available in digital repository of ČVUT.
Chemické senzory na pevných a flexibilních substrátech

Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací chemických plynových senzorů na bázi diamantu a využití technologie inkjet pro selektivní depozici a růst senzorových strutkur. Návrhem, ...

Husák Miroslav; Alexandr Laposa; Hamáček Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optické periodické planární struktury s povrchovým tvarováním polymerové vrstvy
Jeřábek Vítězslav; David Mareš; Uherek František
2019 -
Disertační práce je zaměřená na vývoj planárních optických periodických struktur aplikovatelných v informatice a senzorice.První část disertační práce se zabývá výzkumem v oblasti planárních optických periodických polymerových struktur Braggova typu (BG), vytvořených v plášti a variantně v jádře planárního optického vlnovodu. Je prezentován systematický výzkum planární vlnovodné Braggovy mřížky (PWBG) vedoucí k realizaci unikátní struktury planárního teplotního a vlhkostního senzoru s BG a difuzním vlnovodem založený na hybridním uspořádání vrstev polymeru PMMA/křemičité sklo. Dále klasické monostrukturní řešení PWBG optického planárního filtru využívajícího polymerového SU-8 hřebenový vlnovod jako širokopásmový vlnový filtr, kde je navržený vícevidový režim vlnovodu využit k razantnímu rozšíření útlumové charakteristiky BG ve filtrované vlnové oblasti optického spektra. V rámci výzkumu byl proveden analytický návrh topologických parametrů, numericky precizovaný a optimalizovaný modelováním PWBG struktur, realizace a spektrální charakterizace se zřetelem na filtrační a senzorové aplikace.V druhé části práce je systematický výzkum zaměřen na planární periodické struktury využívající povrchového plazmon-polaritonového jevu kombinovaného s lokálním plazmonem, které vyvolávají zesílení intenzity elektrického pole pro uniformní a duální zesílení odezvy v Ramanově spektru. Tento výzkum vedl k realizaci optických senzorů pro povrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS) na planárních pokovených polymerových periodických nanostrukturách, využitelných jako SERS senzory.V rámci této aplikace byla zkoumána citlivost senzorů na vybrané analyty a také vliv okolního prostředí a biologického působení na degradaci z pohledu funkčnosti senzorů, plošné uniformity a opakovatelnosti zesílení v čase.S cílem dalšího zvýšení a zachování uniformity zesílení byl výzkum zaměřen na návrh a realizaci inovativních pokročilých hierarchických senzorů SERS kombinujících řešení s nanopovrchy a různými typy Au a Ag nanočástic. Byl zkoumán účinek vzájemné vazby povrchového plazmon-polaritonu na optické mřížce a lokalizovaných plazmon-polaritonů vznikajících mezi nanočásticemi, jejich vzájemné interakce s mřížkou s cílem realizovat univerzální SERS senzory s extrémně vysokým zesílením.Na základě provedeného výzkumu byly navrženy, optimalizovány a následně realizovány a charakterizovány jak univerzální SERS senzory zesilující Ramanovu odezvu simultánně na dvou excitačních vlnových délkách, tak vysoce citlivé SERS senzory využívající vzájemné silné vazby povrchového plazmon-polaritonu na mřížce s lokalizovaným plazmon-polaritonem na metalických nanočásticích pro zesílení na jedné excitační vlnové délce Ramanova spektra. Kombinací uniformního zesílení povrchovými plazmony optické nanomřížky a lokalizovanými plazmony na nanočástic typu nanohvězda bylo dosaženo unikátního vysoce citlivého SERS senzoru se zesílením řádu 10E11, vysokou uniformitou a reprodukovatelností SERS odezvy.The dissertation thesis is focused on the development of planar optical periodic structures applicable in the fields of informatics and sensorics.The first part of the thesis deals with research in the field of planar optical periodic polymer structures of the Bragg type (BG), formed in the cover and optionally in the core layer of the planar optical waveguide. Systematic research of planar waveguide Bragg grating (PWBG) leading to the realization of unique planar temperature and humidity sensor with BG and diffused waveguide based on hybrid arrangement of PMMA / silica glass layer is presented. Furthermore, classical PWBG optical planar filter using SU-8 ridge waveguide as a broadband waveguide filter, where the proposed multi-mode waveguide mode is used to dramatically extend the rejection band of the optical spectrum in the attenuation characteristic of BG was presented as well. The analytical design of topological parameters, numerical optimization by modeling of PWBG structures, implementation, and spectral characterization of the fabricated samples with respect to filter and sensor applications was carried out.In the second part of the thesis, systematic research is focused on planar periodic structures using the surface plasmon-polariton phenomenon possibly combined with local plasmon to induce an increase in the electric field intensity for uniform and dual wavelength amplification of the Raman spectrum response.The research led to the fabrication of optical sensors for surface enhanced Raman scattering (SERS) on surface metallized polymeric periodic nanostructures usable as SERS sensors. Within this application, the sensitivity of sensors to selected analytes and the influence of environmental and biological effects on degradation in terms of sensor functionality, uniformity and repeatability of amplification over time were investigated.To further strengthen and to maintain the enhancement uniformity, research has focused on designing and implementing innovative advanced SERS hierarchical sensors combining nanosurfaces with nanoparticles and different types of Au and Ag nanoparticles. The influence of surface plasmon-polariton interactions on the optical grating and localized plasmon-polaritons emerging between nanoparticles and their interaction with the grating in order to fabricate universal SERS sensors with extremely high gain was investigated.Based on the research, both universal SERS sensors enhancing Raman response simultaneously at two excitation wavelengths and highly sensitive SERS sensors utilizing strong coupling of surface plasmon-polaritons with localized plasmon-polaritons on metallic nanoparticles at one excitation wavelength of the Raman spectrum were designed, optimized and subsequently fabricated and characterized. By combining uniform amplification of surface plasmon on the optical nanograting and localized plasmons on nanourchins, a unique highly sensitive SERS sensor with extremely high measured gain enhancement in the order of 1011, uniformity and reproducibility of the SERS response was achieved. Keywords: vlnovodná mřížka; Braggova mřížka; polymer; senzor; Ramanova spektroskopie; SERS; povrchový plazmon; polariton; lokalizovaný plazmon; nanočástice; waveguide grating; Bragg grating; polymer; sensor; Raman spectroscopy; SERS; surface plasmon; polariton; localized plasmon; nanoparticle Available in digital repository of ČVUT.
Optické periodické planární struktury s povrchovým tvarováním polymerové vrstvy

Disertační práce je zaměřená na vývoj planárních optických periodických struktur aplikovatelných v informatice a senzorice.První část disertační práce se zabývá výzkumem v oblasti planárních optických ...

Jeřábek Vítězslav; David Mareš; Uherek František
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases