Number of found documents: 8585
Published from to

Porovnání dvou způsobů hodnocení matricových efektů při LC-MS/MS analýze
Lejnarová, Michaela; Kočová Vlčková, Hana; Nováková, Lucie
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Michaela Lejnarová Supervisor: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Comparison of two types of matrix effect evaluation for LC-MS/MS analysis This diploma thesis deals with a comparison of two methods of matrix effect evaluation in LC-MS/MS analysis using electrospray ionization and triple quadrupole. Specifically, it was a comparison of the method using slopes of a line of the calibration curves and the post-extraction addition method, where the main goal was to assess whether the obtained values of matrix effects correlate with each other or not. Where appropriate, to clarify the reasons for the different outcomes and define the conditions of both methods to obtain correct and accurate results. On the basis of physicochemical properties such as molecular weight, acid-base properties, and partition coefficient, a group of 28 diverse substances was selected. The actual evaluation of matrix effects was preceded by the selection of an appropriate LC method, optimization of the individual parameters of the ion source as well as the selection of appropriate SRM transition and collision energy for each substance. To evaluate the matrix effects, lyophilized serum was chosen as a... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Michaela Lejnarová Školitel: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. Název diplomové práce: Porovnání dvou způsobů hodnocení matricových efektů při LC-MS/MS analýze Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou metod vyhodnocení matricových efektů při LC-MS/MS analýze za použití ionizace elektrosprejem a trojitého kvadrupólu. Konkrétně se jednalo o porovnání metody využívající směrnic kalibračních křivek a metody post-extrakčního přídavku, kdy hlavní cílem bylo posoudit, zda získané hodnoty matricových efektů spolu korelují, či nikoli. Případně objasnit důvody rozdílných výsledků a definovat podmínky umožňující aplikaci obou metod tak, aby byly získány správné a přesné výsledky. Na základě fyzikálně-chemických vlastností jako jsou molekulová hmotnost, acidobazické vlastnosti a rozdělovací koeficient byla vybrána skupina 28 různorodých látek. Vlastnímu hodnocení matricových efektů předcházel výběr vhodné LC metody, optimalizace jednotlivých parametrů iontového zdroje a zároveň výběr vhodného SRM přechodu a kolizní energie pro každou látku. K hodnocení matricových efektů bylo zvoleno lyofilizované sérum jako matrice a proteinová precipitace pomocí acetonitrilu jako technika přípravy vzorků. Pro obě metody vyhodnocení... Available in a digital repository NRGL
Porovnání dvou způsobů hodnocení matricových efektů při LC-MS/MS analýze

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Michaela Lejnarová Supervisor: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: ...

Lejnarová, Michaela; Kočová Vlčková, Hana; Nováková, Lucie
Univerzita Karlova, 2019

HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém materiálu
Málková, Kateřina; Kastner, Petr; Pilařová, Pavla
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Kateřina Málková Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Title of thesis: HPLC evaluation of L-tryptophan and its metabolites in biological material The purpose of this thesis was to develop optimized conditions for determination of L-tryptophan and its metabolites (L-kynurenine, kynurenic acid, serotonin, 5-hydroxyindole-3-acetic acid, melatonin) using high performance liquid chromatography. Separation was achieved by a silica gel column Kinetex EVO C18 (100A, 150 × 3 mm, 5 μm) with guard column OPTI-GUARD 1 mm C18 using spectrophotometric and fluorimetric detection. Initial parameters of detection mentioned in the method were for kynurenine (absorbance at 369 nm, 227 nm and fluorescence detection Ex: 369 Em: 475). Detection and elution parameters of the method were further optimized for subsequently added analysed substances on the basis of their individual UV and fluorescence spectra. Different types of mobile phase, different pH of buffer were examined. The finally mobile phase consisted of two components:  mobile phase A: water + acetate buffer 0,1 M; pH 4,5; methanol in a ratio 97:3  mobile phase B: methanol. The separation was performed by gradient... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Kateřina Málková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Název diplomové práce: HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém materiálu Tématem diplomové práce bylo vyvinutí optimalizovaných podmínek pro stanovení L-tryptofanu a jeho metabolitů (L-kynurenin, kyselina kynurenová, serotonin, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, melatonin) pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Separace probíhala na silikagelové koloně Kinetex EVO C18 (100A, 150 × 3 mm, 5 μm) s předkolonou OPTI-GUARD 1 mm C18 za použití spektrofotometrické a fluorimetrické detekce. Výchozí parametry detekce uvedené v metodě byly nastavené pro kynurenin (absorbance při 369 nm, 227 nm a fluorescenční detekce Ex: 369 Em: 475). Detekční a eluční parametry metody byly dále optimalizovány dle přidávaných analyzovaných látek na základě jejich individuálních UV a fluorescenčních spekter. Byly zkoušeny různé mobilní fáze, různá pH tlumivých roztoků. Výsledná mobilní fáze se skládala ze dvou složek:  mobilní fáze A: voda + octanový tlumivý roztok 0,1 M; pH 4,5; methanol v poměru 97:3  mobilní fáze B: methanol. Byla využita eluce gradientová. Průtoková rychlost mobilní fáze byla 0,5 ml/min.... Available in a digital repository NRGL
HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém materiálu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Kateřina Málková Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Title ...

Málková, Kateřina; Kastner, Petr; Pilařová, Pavla
Univerzita Karlova, 2019

Sledování základních parametrů farmakokinetiky inhibitorů acetylcholinesterasy užívaných v terapii Alzheimerovy choroby.
Krejčiová, Markéta; Doležal, Martin; Vopršalová, Marie
2019 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Control of Pharmaceuticals Student: Markéta Krejčiová Supervisor: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Supervisor specialist: Mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. Title of diploma thesis: Monitoring of basic pharmacokinetic parameters of acetylcholinesterase inhibitors used in the treatment of Alzheimer's disease Alzheimer's disease is a progressive irreversible neurodegenerative disorder that is globally associated with the most frequent cause of dementia. The pathophysiology of this illness is not fully understood yet. The commonly used treatment is still symptomatic, based on IAChE and memantine. Great attention is paid particularly to IAChEs and their derivatives, which arise from the basic structure of tacrine and 7-MEOTA. These two molecules were used as a reference for comparison with newly synthetized IAChE derivatives KB-36 and KB-38. Changes in plasma and brain tissue concentration levels were studied. The in vivo study was performed on rats (male, tribe Wistar). Equimolar doses were administered intramuscularly. Samples of plasma and brain tissue were evaluated by using HPLC techniques. The main aim was to determine the real concentration levels of all IAChE in both... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Studentka: Markéta Krejčiová Školitel: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Školitel specialista: Mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. Název diplomové práce: Sledování základních parametrů farmakokinetiky inhibitorů acetylcholinesterasy užívaných v terapii Alzheimerovy choroby Alzheimerova choroba je progresivní a ireversibilní neurodegenerativní onemocnění, které je celosvětově spojováno s nejčastější příčinou demence. Patofyziologie onemocnění není plně pochopena. Léčba této nemoci je prozatím symptomatická a je reprezentována inhibitory acetylcholinesterasy a memantinem. Zvláště inhibitorům acetylcholinesterasy a jejich derivátům je věnována velká pozornost. Mezi základní a obměňované struktury patří takrin a 7-MEOTA. Právě tyto dvě molekuly byly použity jako referenční, se kterými byly porovnávány nově syntetizované deriváty inhibitorů acetylcholinesterasy KB-36 a KB-38. Sledovány byly změny koncentrací látek v plazmě a mozkové tkáni. In vivo studie byla prováděna na potkanech. Zvířatům byly intramuskulárně aplikovány ekvimolární dávky příslušných inhibitorů. Vzorky plazmy a mozkové tkáně byly hodnoceny pomocí HPLC. Cílem bylo zjistit reálné hladiny inhibitorů... Available in a digital repository NRGL
Sledování základních parametrů farmakokinetiky inhibitorů acetylcholinesterasy užívaných v terapii Alzheimerovy choroby.

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Control of Pharmaceuticals Student: Markéta Krejčiová Supervisor: Prof. PharmDr. Martin ...

Krejčiová, Markéta; Doležal, Martin; Vopršalová, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Využití superkritické fluidní chromatografie v analýze přírodních látek
Lacmanová, Tereza; Nováková, Lucie; Pilařová, Veronika
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Tereza Lacmanová Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Application of supercritical fluid chromatography in analysis of natural compounds The goal of this diploma thesis is to verify the suitability of UHPSFC method with PDA and MS detection for analysis of natural products. For the analyzes, two representatives of natural compounds - the alkaloids of the family Amaryllidaceae with effect in the treatment of Alzheimer's disease and phenolic compounds with antioxidant activity - flavonoid rutin, quercetin and their metabolites were chosen. Separations were carried out on the UHPSFC system Acquity UPC2 with PDA and MS detector. The basic screening was performed on 10 stationary phases: BEH 2-EP, HSS SB C18, BEH, Torus DIOL, Torus 2-PIC, Torus DEA, CSH PFP, Torus 1-AA, Cortecs HILIC and BEH Amide. Four mobile phases were tested: 1. CO2 + MeOH, 2. CO2 + MeOH + 0.1 % NH4OH, 3. CO2 + MeOH + 10 mM ammonium formate, and 4. CO2 + MeOH + 10 mM ammonium formate + 2 % H2O. Separation conditions were as follows: flow rate 1.5 ml/min, temperature 40 řC, pressure 140 bar, gradient elution from 2 % to 40 % within 4 minutes, with two isocratic steps at the beginning and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Tereza Lacmanová Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Název diplomové práce: Využití superkritické fluidní chromatografie v analýze přírodních látek Cílem této diplomové práce je ověření vhodnosti UHPSFC metody s PDA a MS detekcí pro analýzu přírodních látek. Byly vybrány dva zástupci přírodních látek - alkaloidy čeledi Amaryllidaceae účinné v léčbě Alzheimerovy choroby a fenolické látky s antioxidační aktivitou - flavonoidy rutin, kvercetin a jejich metabolity. Analýzy proběhly na systému Acquity UPC2 s PDA a MS detektorem. Základní screening byl proveden na 10 stacionárních fázích: BEH 2-EP, HSS SB C18, BEH, Torus DIOL, Torus 2-PIC, Torus DEA, CSH PFP, Torus 1-AA, Cortecs HILIC a BEH Amide. Zkoušeny byly 4 mobilní fáze: 1. CO2 + MeOH, 2. CO2 + MeOH + 0,1 % NH4OH, 3. CO2 + MeOH + 10 mM mravenčan amonný a 4. CO2 + MeOH + 10 mM mravenčan amonný + 2 % H2O. Podmínky separace byly nastaveny následovně: průtok 1,5 ml/min, teplota 40 řC, tlak 140 bar, gradientová eluce od 2 % do 40 % do 4. minuty, se dvěma izokratickými kroky na začátku a na konci gradientu. Optimalizace chromatografických podmínek zahrnovala změnu složení mobilní fáze, změnu nastavení gradientové eluce i hodnot tlaku a teploty. Pro... Available in a digital repository NRGL
Využití superkritické fluidní chromatografie v analýze přírodních látek

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Tereza Lacmanová Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma ...

Lacmanová, Tereza; Nováková, Lucie; Pilařová, Veronika
Univerzita Karlova, 2019

Deriváty amidoximů jako syntetické intermediáty a potenciální léčiva
Hariková, Michaela; Kučerová, Marta; Zitko, Jan
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Title of diploma thesis: Amidoxime derivatives as synthetic intermediates and potential drugs Student: Michaela Hariková Supervisor: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. In the theoretical part of this diploma thesis, biological effects of N-hydroxykarbimidoylchlorides and amino derivatives are summarized. In addition, biologically active compounds which are synthesized from N-hydroxykarbimidoylchlorides, in particular the compounds containing isoxazole. In the experimental part, the procedures used for the synthesis of amidoxime derivatives are described. Initial compounds for the synthesis of N-hydroxykarbimidoylchlorides were the corresponding alkylated amidoximes available at the Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis or prepared by radical alkylation of pyrazinecarbonitrile followed by conversion to amidoxime. From the N-hydroxykarbimidoylchloride, an amino derivative was subsequently prepared. All prepared compounds were characterized by melting point, NMR and IR spectra. The purity of the substances was checked by TLC and elemental analysis. The prepared derivatives were tested in vitro for their antibacterial, antimycobacterial and antifungal activity. Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Název diplomové práce: Deriváty amidoximů jako syntetické intermediáty a potenciální léčiva Student: Michaela Hariková Školitel: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. V teoretické části této diplomové práce jsou shrnuty biologické účinky N-hydroxykarbimidoylchloridů a aminoderivátů. Dále jsou popsány biologicky aktivní sloučeniny, které jsou syntetizovány z N-hydroxykarbimidoylchloridů, konkrétně sloučeniny obsahující isoxazol. V experimentální části jsou uvedeny použité postupy pro syntézy derivátů amidoximů. Výchozí sloučeniny pro syntézu N-hydroxykarbimidoylchloridů byly příslušné alkylované amidoximy, které byly dostupné na Katedře farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy nebo byly připraveny radikálovou alkylací pyrazinkarbonitrilu a následným převedením na amidoxim. Z N-hydroxykarbimidoylchloridu byl následně připraven aminoderivát. Všechny připravené sloučeniny byly charakterizovány teplotou tání, NMR a IČ spektry. Čistota látek byla zkontrolována pomocí TLC a elementární analýzy. Připravené deriváty byly podrobeny testování in vitro na jejich antibakteriální, antimykobakteriální a antifungální aktivitu. Available in a digital repository NRGL
Deriváty amidoximů jako syntetické intermediáty a potenciální léčiva

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Title of diploma thesis: Amidoxime derivatives as synthetic intermediates ...

Hariková, Michaela; Kučerová, Marta; Zitko, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Syntéza a studium vlastností karboxylato komplexů platiny
Pazderová, Lucia
2019 - Slovak
Bibliographical identification: Author's first name and surname: Bc. Lucia Pazderová Title: Synthesis and study of properties of platinum carboxylato complexes Type of thesis: Diploma Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, Czech Republic Supervisor: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. The year of presentation: 2015 Abstract: Eleven platinum(II) carboxylato complexes of the general formula [Pt(naza)2(Mal)] (1)-(3), cis-[Pt(naza)2(Dec)2] (4)-(7), [Pt(naza)2(EtMal)] (8) a (9) and cis-[Pt(naza)2(MEE)2] (10) a (11) were synthesized and fully characterized; naza = 7-azaindole derivatives, Mal = malonate dianion, Dec = decanoate anion, EtMal = ethylmalonate dianion and MEE = 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]acetate anion. Compounds (1)-(7) were tested for their in vitro cytotoxicity against cisplatin sensitive (A2780) and resistant (A2780R) human ovarian carcinoma cell lines, normal human fibroblast cell line (MRC5) and primary culture of human hepatocytes (Hep). The complexes (2), (4), (5) and (7) were found to be more in vitro cytotoxic against the A2780 cells (IC50 = 13.0-24.4 μM) than the clinically used platinum-based drug cisplatin (IC50 = 26.3 μM). All the studied complexes (1)-(7) were effective against A2780R cell line (IC50 = 13.6-28.9 μM) and thus circumvented... Bibliografická identifikácia: Meno a priezvisko autora: Bc. Lucia Pazderová Názov práce: Syntéza a štúdium vlastností karboxyláto komplexov platiny Typ práce: Diplomová Pracovisko: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Vedúci práce: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. Rok obhajoby práce: 2015 Abstrakt: Bolo pripravených a kompletne fyzikálno-chemicky charakterizovaných jedenásť karboxylátoplatnatých komplexov so všeobecným vzorcom [Pt(naza)2(Mal)] (1)-(3), cis-[Pt(naza)2(Dec)2] (4)-(7), [Pt(naza)2(EtMal)] (8) a (9) a cis-[Pt(naza)2(MEE)2] (10) a (11), kde: naza = substituovaný derivát 7-azaindolu, Mal = malonátový dianión, Dec = dekanoátový anión, EtMal = ethylmalonátový dianión a MEE = 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]acetátový anion. Látky (1)-(7) sa podrobili in vitro cytotoxickým testom na ľudských bunkových líniách karcinómu vaječníkov citlivých (A2780) a rezistentných (A2780R) na cisplatinu, na normálnych bunkových líniách ľudských fibroblastov (MRC5) a na primárnych kultúrach ľudských hepatocytov (Hep). U komplexov (2), (4), (5) a (7) bola zistená vyššia in vitro cytotoxicita voči A2780 (IC50 = 13,0-24,4 μM) v porovnaní s klinicky používaným liečivom na báze platiny cisplatinou (IC50 = 26,3 μM). Všetky študované komplexy (1)-(7) boli účinné voči A2780R línii (IC50 =... Available in a digital repository NRGL
Syntéza a studium vlastností karboxylato komplexů platiny

Bibliographical identification: Author's first name and surname: Bc. Lucia Pazderová Title: Synthesis and study of properties of platinum carboxylato complexes Type of thesis: Diploma Department: ...

Pazderová, Lucia
Univerzita Karlova, 2019

Měření disociačních konstant potenciálních antituberkulotik
Suchý, Miroslav; Kubíček, Vladimír; Nováková, Veronika
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Miroslav Suchy Consultant: Ing. Vladimir Kubicek, CSc. Title of Thesis: Measurement of dissociation constants of potential antituberculotics This rigorous thesis deals with the measurement of dissociation constants substances newly synthesized at the Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis of the Faculty of Pharmacy of Charles University in Hradec Kralove. It is assumed that these substances could serve to treat tuberculosis disease.[1] The measurement was performed by potentiometric and spectrophotometric method. The match between the results of both methods is usually very good. Newly synthesized drugs are based on the structure of pyrazinamide and the measured values of dissociation constants should serve as supplementary information in further research. Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Miroslav Suchý Konzultant: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název rigorózní práce: Měření disociačních konstant potenciálních antituberkulotik Rigorózní práce se zabývá měřením disociačních konstant u látek, které byly nově syntetizovány na katedře farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Předpokládá se, že tyto látky by mohly sloužit k léčbě tuberkulózy.[1] Měření bylo prováděno metodou potenciometrickou a metodou spektrofotometrickou. Shoda mezi výsledky obou metod je většinou velmi dobrá. Nově syntetizovaná léčiva vycházejí ze struktury pyrazinamidu a naměřené hodnoty disociačních konstant mají sloužit jako doplňkové informace při dalším výzkumu. Available in a digital repository NRGL
Měření disociačních konstant potenciálních antituberkulotik

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Miroslav Suchy Consultant: Ing. Vladimir Kubicek, CSc. Title ...

Suchý, Miroslav; Kubíček, Vladimír; Nováková, Veronika
Univerzita Karlova, 2019

Syntéza azaftalocyaninových zhášečů fluorescence vhodných pro vazbu doprostřed oligonukleotidového řetězce
Machan, Matěj; Nováková, Veronika; Miletín, Miroslav
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical chemistry and Pharmaceutical analysis Candidate: Matěj Machan Supervisor: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Title of thesis: Synthesis of novel azaphthalocyanines working as dark quenchers suitable for binding to the middle of an oligonucleotide chain Azaphthalocyanines (AzaPcs) are analogues of well-known phthalocyanines with benzene rings replaced for pyrazine ones. AzaPcs can be used in many applications due to their interesting spectral and photophysical properties, e.g. as photosensitisers in photodynamic therapy or as fluorescence sensors. The alkylamino substituted AzaPcs can be used as dark quenchers of fluorescence in mono-labeled DNA hybridization probes (FRET probes) or double-labeled probes as well. The AzaPcs for this application have typically three quarters identical (bearing alkylamino groups responsible for quenching of fluorescence) and the last quarter is modified with a functional group for attaching to oligonucleotide probe. The goal of this project was to synthesize unsymetrical AzaPc with a T-shape functional group carrying two hydroxy groups that can be used for attaching to oligonucleotide probe. The synthesis consisted of preparation of appropriately substituted... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Matěj Machan Školitelka: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název práce: Syntéza azaftalocyaninových zhášečů fluorescence vhodných pro vazbu doprostřed oligonukleotidového řetězce Azaftalocyaniny (AzaPc) jsou analoga ftalocyaninů s obměnou benzenových jader za jádra pyrazinová. Díky svému širokému spektru chemických a fotofyzikálních vlastností mají mnoho využití. Například mohou být využity jako fotosensitizéry ve fotodynamické terapii nebo jako fluorescenční senzory. AzaPc, které jsou substituované alkylamino skupinami, mohou být využity jako zhášeče fluorescence, a to v uspořádání jako jednoduše značené sondy (tzv. FRET sondy) nebo ve dvojitě značených sondách. AzaPc pro tuto aplikaci mají obvykle tři čtvrtiny molekuly stejné (nesoucí alkylaminové substituenty zodpovědné za zhášení fluorescence) a poslední část je modifikována funkčními skupinami pro vazbu na oligonukleotidový řetězec. V rámci této diplomové práce byl připraven vhodný nesymetrický alkylamino substituovaný AzaPc s funkčními skupinami ve tvaru T, nesoucí dvě hydroxylové skupiny, které umožní vmezeření do oligonukleotidového řetězce. Prekurzory byly syntetizovány za využití nukleofilní substituce a... Available in a digital repository NRGL
Syntéza azaftalocyaninových zhášečů fluorescence vhodných pro vazbu doprostřed oligonukleotidového řetězce

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical chemistry and Pharmaceutical analysis Candidate: Matěj Machan Supervisor: doc. PharmDr. Veronika ...

Machan, Matěj; Nováková, Veronika; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2019

Kationické povrchově aktivní látky a hodnocení jejich vlastností
Pekařová, Kateřina; Nováková, Veronika; Kuchařová, Monika
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Consultant: PharmDr. Jan Marek, Ph.D. Supervisor: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Student: Kateřina Pekařová Title of Thesis: Cationic surface active compounds and evaluation of its properties Quaternary ammonium salts are used as surfactants in many branches of the food, pharmaceutical and chemical industries. The basic properties of these substances were studied in the thesis. The critical micellar concentration of the homologous series of five substances was determined using the conductometric method. The theory of declining critical micellar concentration with the increasing length of the side alkyl chain has been verified. The hydrolytic activity of two commonly used cationic surfactants benzalconium chloride and benzoxonium chloride for the decomposition of the organophosphorus pesticide fenitrothion was tested. For these two substances, the effect of pH and temperature changes was evaluated. The influence of tenside concentration was also monitored. Benzoxonium chloride at 50 řC and pH 11was found as the most effective hydrolytic catalyst for the decomposition of the organophosphorus pesticide fenitrothione. Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Konzultant: PharmDr. Jan Marek, Ph.D. Vedoucí: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Student: Kateřina Pekařová Název diplomové práce: Kationické povrchově aktivní látky a hodnocení jejich vlastností Kvartérní amoniové soli se jako povrchově aktivní látky používají v mnoha odvětvích potravinářského, farmaceutického či chemického průmyslu. V rámci diplomové práce byly studovány základní vlastnosti těchto látek. Byla měřena kritická micelární koncentrace homologické řady pěti látek pomocí konduktometrické metody. Byla ověřena teorie klesající kritické micelární koncentrace s rostoucí délkou postranního alkylového řetězce. Dále byla studována hydrolytická účinnost dvou běžně používaných kationických tenzidů benzalkonium chloridu a benzoxonium chloridu pro rozklad organofosforového pesticidu fenitrothionu. Pro tyto dvě látky byl zhodnocen vliv pH prostředí a změny teploty. Dále byl sledován i vliv koncentrace tenzidu. Jako nejúčinnější hydrolytický katalyzátor pro rozklad (dekontaminaci) organofosforového pesticidu fenitrothionu se jevil benzoxonium chlorid při teplotě 50 řC a pH 11. Keywords: Kationické povrchově aktivní látky; micely; micelární katalýza; kritická micelární koncentrace; Cationic surface active compounds; micelles; micellar catalysis; critical micelle concentration Available in a digital repository NRGL
Kationické povrchově aktivní látky a hodnocení jejich vlastností

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Consultant: PharmDr. Jan Marek, Ph.D. Supervisor: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. ...

Pekařová, Kateřina; Nováková, Veronika; Kuchařová, Monika
Univerzita Karlova, 2019

Ovlivnění pKa rozpoznávací části azaftalocyaninových sensorů
Čermáková, Veronika; Zimčík, Petr; Zitko, Jan
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Veronika Čermáková Supervisor: Assoc. Prof. Petr Zimčík, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Modulation of pKa of the recognition moiety of azaphtalocyanine sensors Azaphthalocyanines (AzaPc) are macrocyclic compounds containing a large system of conjugated double bonds that enables them to absorb light in the red part of the spectrum that is promising in biological applications. They are characterized by intense red fluorescence as one of the relaxation pathways of the excited state after absorbing a photon. The fluorescence of AzaPc substituted with a phenol moieties on the periphery can be switched ON/OFF depending on the pH of the environment and the pKa of the phenolic group. In basic medium, the molecule occurs as phenolate and undergoes intramolecular charge transfer between the phenolate group (a donor) and the electron- deficient macrocyclic core (an acceptor). As a consequence of this process, the fluorescence is quenched. Switching between ON/OFF states in phenol-substituted AzaPc is dependent on the proton concentration and thus can be utilized in pH sensing. The aim of this work was to synthesize derivatives of phenol-substituted AzaPcs whose pKa is... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Autor: Veronika Čermáková Školitel: doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Název diplomové práce: Ovlivnění pKa rozpoznávací části azaftalocyaninových senzorů Azaftalocyaniny (AzaPc) jsou makrocyklické sloučeniny obsahující rozsáhlý systém konjugovaných dvojných vazeb, který jim uděluje schopnost absorbovat světlo v červené oblasti spektra. Jsou charakterizovány intenzivní červenou fluorescencí jako jednou z možných cest deaktivace excitovaných stavů po absorpci fotonu. Fluorescence AzaPc substituovaných fenolickou skupinou na periferii může být vypnuta/zapnuta v závislosti na pH okolního prostředí a pKa fenolické skupiny. V zásaditém prostředí se molekula nachází ve formě fenolátu a podstupuje tzv. intramolekulární přenos náboje mezi fenolátem, který slouží jako donor, a elektrondeficitním makrocyklickým jádrem, které slouží jako akceptor. Výsledkem je zhášení fluorescence. Přepínání mezi ON/OFF stavy u fenol-substituovaných AzaPc je závislé na koncentraci protonů, a proto mohou být tyto látky využity k monitorování pH. Cílem této práce byla syntéza derivátů fenol-substituovaných AzaPc, jejichž pKa fenolické skupiny je modulováno vhodnou substitucí v ortho pozici. Syntéza začala přípravou... Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění pKa rozpoznávací části azaftalocyaninových sensorů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Veronika Čermáková Supervisor: Assoc. Prof. Petr Zimčík, Ph.D. ...

Čermáková, Veronika; Zimčík, Petr; Zitko, Jan
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases