Number of found documents: 229689
Published from to

Linky - jádro systému
Chludil Jiří; Libor Plíšek; Berka Roman
2019 -
Projekt Linky je interaktivní světelná instalace na jižní straně fasády budovy FEL ČVUT v Praze. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou softwarového jádra, které umožňuje správný chod světelné fasády. Jádro poskytuje ovládání celého informačního systému, spravuje a řídí nainstalované serverové aplikace, obsluhuje klientské aplikace a zprostředkovává komunikaci mezi nimi. Obsahem této bakalářské práce je analýza existujících řešení a podrobná analýza stávajícího a nového informačního systému. Další součástí této práce je detailní návrh nového informačního systému. Po kompletním návrhu je v této práci popsán postup implementace pomocí technologií Node.js a Express.js za použití průběžné integrace (continuous integration) a verzovacího systému Git. Jako poslední je zde popsán průběh testování a možný budoucí vývoj softwarového jádra i celého informačního systému.The Linky project is an interactive light installation on the south side of the facade of the CTU building in Prague. This bachelor thesis deals with the creation of software core, which enables correct operation of the light facade. The core provides control of the entire information system, manages and control installed server applications, operates client applications, and mediate communication between them. The content of this thesis is an analysis of existing solutions and a detailed analysis of the current and new information system. Another part of this work is a detailed design of a new information system. After the complete design, this work describes the implementation process using Node.js and Express.js technologies using continuous integration and the Git versioning system. Lastly, there are described the progress of testing and possible future development of the software core and the whole information system. Keywords: Linky FEL ČVUT; serverová aplikace; backend; jádro; světelná instalace; světelná fasáda; REST; API; informační systém; Node.js; Linky FEL CTU; server application; backend; core; light installation; light facade; REST; API; information system; Node.js Available at various departments of the ČVUT.
Linky - jádro systému

Projekt Linky je interaktivní světelná instalace na jižní straně fasády budovy FEL ČVUT v Praze. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou softwarového jádra, které umožňuje správný chod světelné ...

Chludil Jiří; Libor Plíšek; Berka Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Systém na podporu organizace šachových turnajů
Glazar Filip; Jana Maříková; Hunka Jiří
2019 -
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému na organizaci šachových turnajů. Důraz je kladen především na losování typu round-robin a švýcarský. Nejprve je rozebrána daná problematika, následně jsou analyzovány již existující programy a cílová skupina uživatelů. Na základě toho jsou vytvořeny požadavky na systém a návrh aplikace.Subject of this bachelor thesis deals with design and implementation of system for chess tournaments organization. Chess pairing systems round-robin and swiss are in the main focus. The problematic of chess tournament organization is describe, then the existing programs and potencional users are analyzed. Based on that functional, nonfunctional and use cases are listed. Keywords: šachy; párovací program; švýcarský systém; round-robin; React; Spring; chess; pairing program; swiss system; round-robin; React; Spring Available at various departments of the ČVUT.
Systém na podporu organizace šachových turnajů

Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému na organizaci šachových turnajů. Důraz je kladen především na losování typu round-robin a švýcarský. Nejprve je rozebrána daná problematika, ...

Glazar Filip; Jana Maříková; Hunka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

StudyPad - aplikace pro Android
Balík Miroslav; Roman Levinzon; Gattermayer Josef
2019 -
StudyPad je kombinace služby pro pořizovani poznámek a sociálni sitě s cilem pomoci studentům zapamatovat si různé informace. Cilem práce je vyvinout aplikaci pro OS Android, která bude sloužit jako klient. Tento text uvádí přehled stávajicich řešeni, obsahuje analýzu domény a požadavků, popis a výběr archi-tektury aplikace, jeji implementaci a testování.StudyPad is a combination of a note-taking service and a social network, aimed at helping students to memorise different pieces of information. The goal of this thesis is to develop an application for Android OS that will serve as the client. This text acknowledges existing solutions, contains domain and requirements analysis, description and the choice of application's architecture its implementation and testing. Keywords: Mobilní aplikace; Android; Kotlin; MVVM; Clean architecture; vzdělávání; Mobile application; Android; Kotlin; MVVM; Clean architecture; education Available at various departments of the ČVUT.
StudyPad - aplikace pro Android

StudyPad je kombinace služby pro pořizovani poznámek a sociálni sitě s cilem pomoci studentům zapamatovat si různé informace. Cilem práce je vyvinout aplikaci pro OS Android, která bude sloužit jako ...

Balík Miroslav; Roman Levinzon; Gattermayer Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Implementace e-learningu při vzdělávání zaměstnanců
Mrázková Kateřina; Tomáš Uhlík; Vaněček David
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá využitím e-learningu jako nástroje dalšího vzdělávání. Hlavním cílem je vytvořit elektronický obsah kurzu, který bude sloužit jako studijní opora nových i stávajících zaměstnanců. Práce obsahuje teoretická východiska elektronického vzdělávání. V praktické části se věnuje specifikaci a ovládání základních činností v kurzu. Přínos své práce spatřuji ve vytvoření elektronického obsahu, který může najít využití i v reálném provozu organizace. Zároveň bude sloužit i jako opora při praktické práci budoucích administrátorů a tutorů.This bachelor thesis deals with the use of e-learning as a tool for further education. The main goal is to create an electronic content of the training which will serve as a study support for both new and current employees. The thesis contains theoretical basis of e-learning. The practical part deals with specification and control of basic training activities. The benefits of my thesis I find in creating an electronic content which can be used in real-life organization operations. It will also serve as an utility for practical work of future administrators and tutors. Keywords: E-learning; LCMS; LMS; Moodle; on-line vzdělávání; SCORM; vzdělávací kurz; E-learning; LCMS; learning course; LMS; Moodle; Online education; SCORM Available at various departments of the ČVUT.
Implementace e-learningu při vzdělávání zaměstnanců

Tato bakalářská práce se zabývá využitím e-learningu jako nástroje dalšího vzdělávání. Hlavním cílem je vytvořit elektronický obsah kurzu, který bude sloužit jako studijní opora nových i stávajících ...

Mrázková Kateřina; Tomáš Uhlík; Vaněček David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Abstrakce v posilovaném učení
Platt Robert; Ondřej Bíža; Maldonado Lopez Juan Pablo
2019 -
Abstrakce je důležitý nástroj pro inteligentního agenta. Pomáhá mu řešit složité úlohy tím, že ignoruje nedůležité detaily. V této práci popíši nový algoritmus pro hledání abstrakcí, Online Partition Iteration, který je založený na teorii homomorfismů Markovských rozhodovacích procesů. Můj algoritmus dokáže vytvořit abstrakce ze zkušeností nasbíraných agentem v prostředích s vysokodimenzionálními stavy a velkým množství dostupných akcí. Také představím nový přístup k přenášení abstrakcí mezi různými úlohami, který dosáhl nelpších výsledků ve většině mých experimentů. Nakonec dokážu správnost svého algoritmu pro hledání abstrakcí.Abstraction is an important tool for an intelligent agent. It can help the agent act in complex environments by selecting which details are important and which to ignore. In my thesis, I describe a novel abstraction algorithm called Online Partition Iteration, which is based on the theory of Markov Decision Process homomorphisms. The algorithm can find abstractions from a stream of collected experience in high-dimensional environments. I also introduce a technique for transferring the found abstractions between tasks that outperforms a deep Q-network baseline in the majority of my experiments. Finally, I prove the correctness of my abstraction algorithm. Keywords: strojové učení; posilované učení; abstrakce; robotická manipulace; homomorfismy Markovsých rozhodovacích procesů; deep learning; machine learning; reinforcement learning; abstraction; robotic manipulation; markov decision process homomorphisms; deep learning Available at various departments of the ČVUT.
Abstrakce v posilovaném učení

Abstrakce je důležitý nástroj pro inteligentního agenta. Pomáhá mu řešit složité úlohy tím, že ignoruje nedůležité detaily. V této práci popíši nový algoritmus pro hledání abstrakcí, Online Partition ...

Platt Robert; Ondřej Bíža; Maldonado Lopez Juan Pablo
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Heterogenní kernel
Motl Jan; Samuel Fabo; Vašata Daniel
2019 -
Metódy strojového učenia, ktoré používajú kernelové funkcie sú dobre preskúmané, avšak väčšina týchto kernelových funkcií vie pracovať len s numerickými vstupnými dátami. Aby tieto kernely vedeli spracovať kategorické dáta, sme schopní priviesť do numerickej formy hlavne pomocou metód one-hot-encoding (OHE) alebo target-encoding. Nevýhodou OHE je, že signifikantne zvyšuje dimenzionalitu dát, ak je počet hodnôt v kategorických príznakoch (kardinalita) vysoká. Táto práca prináša riešenie pre zmiešané dáta, s potenciálne vyššou kardinalitou kategorických príznakov. Je tu predstavený nový kernel, ktorý vie pracovať so zmiešanými dátami a má veľmi dobré výsledky merania času a pamäte na dátach s vysokou kardinalitou. Predstavujem tu hlavne tzv. kategorický vektorový súčin, ktorý imituje klasický vektorový súčin po OHE ako aj kategorické Euklidovské vzdialenosti imitujúce klasický prístup po OHE. Tento heterogénny kernel vie pracovať ako lineárny, polynomiálny, a RBF kernel. Výsledky meraní ukázali, že tento kernel vie urýchliť výpočet a zmenšiť prírastok pamäte, ak by dataset obsahoval ako numerické, tak kategorické príznaky o vyššej kardinalite. Tento fakt bol taktiež demonštrovaný na reálnych datasetoch.Machine learning methods using kernel functions are well explored, but most of the kernel functions work only with numerical input. To let these numerical kernels work with categorical features, we need to use preprocessing methods such as one-hot-encoding (OHE) or target-encoding. The disadvantage of OHE is that it significantly increases the dimensionality of the data whenever the number of values in categorical features (cardinality) is high. This thesis proposes a solution for mixed data with potentially high cardinality categorical features. A new kernel for heterogeneous data is introduced, having good runtime and memory results on data with higher cardinality. Here, I introduce categorical dot product, imitating dot product after OHE, same as categorical Euclidean distances, imitating classical approach after OHE. This heterogeneous kernel can work as linear, polynomial, and RBF kernel. Results of measurements have shown how this kernel can decrease the runtime and lower the memory consumption if the dataset contains both numerical and categorical features of high cardinality. I also demonstrated this fact on real datasets. Keywords: Nominálne dáta; kategorické dáta; heterogénne dáta; kernel metódy; klasifikácia; podporné vektory; SVM; kernelová hrebeňová regresia; vysoká kardinalita; chýbajúce hodnoty; chýbajúce dáta; predspracovanie dát; Nominal data; categorical data; heterogeneous data; kernel methods; classification; support vector machine; kernel ridge regression; high-cardinality; missing data; missing values; data preprocessing Available at various departments of the ČVUT.
Heterogenní kernel

Metódy strojového učenia, ktoré používajú kernelové funkcie sú dobre preskúmané, avšak väčšina týchto kernelových funkcií vie pracovať len s numerickými vstupnými dátami. Aby tieto kernely vedeli ...

Motl Jan; Samuel Fabo; Vašata Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Webová aplikace pro interaktivní myšlenkové mapy
Podloucký Martin; Dominika Králiková; Suchánek Marek
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro tvorbu interaktivních myšlenkových map. Začátek práce je věnován definici základních pojmů a průzkumu existujících řešení. Hlavní náplní této práce je popis celého procesu vzniku aplikace - analýzy požadavků, návrhu uživatelského rozhraní, výběru technologií, vlastní implementace s využitím frameworku React a testování aplikace. Výstupem je funkční a uživatelsky přívětivá webová aplikace, která umožňuje vytvořit myšlenkovou mapu rozšířenou o interaktivní prvky a nastavit vzhled všech jejích součástí pomocí jednoduchého přiřazení tříd.This bachelor thesis focuses on the development of a web application for creating interactive mind maps. At the beginning, the basic concepts are defined and existing software is evaluated. The main subject of this thesis is the description of the whole development process - requirements analysis, user interface design, technology selection, actual implementation with the help of the React framework and testing of the application. The output is a functioning and user-friendly web application that enables the user to create a mind map extended with interactive elements and to style all mind map elements with a simple class assignment. Keywords: myšlenková mapa; mentální mapa; interaktivní myšlenková mapa; diagram; interaktivní; prezentace; webová aplikace; interaktivní aplikace; React; mind map; interactive mind map; diagram; interactive; presentation; web application; interactive application; React Available at various departments of the ČVUT.
Webová aplikace pro interaktivní myšlenkové mapy

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro tvorbu interaktivních myšlenkových map. Začátek práce je věnován definici základních pojmů a průzkumu existujících řešení. Hlavní náplní ...

Podloucký Martin; Dominika Králiková; Suchánek Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Souvislosti a doporučování obsahu na webu
Bařinka Lukáš; Jindřich Žák; Skopal Tomáš
2019 -
Práce se zabývá tvorbou doporučovacího systému pro web Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Cílem práce je provést analýzu obsahu webu a na základě ní navrhnout a implementovat vhodné řešení pro hledání doporučovaného obsahu založeného na souvislostech mezi publikovanými příspěvky. Doporučování obsahu je dosaženo za pomoci uložení dat do grafové databáze Neo4j. Metriku, která je potřebná k ohodnocení míry souvislosti mezi články, poskytuje algoritmus PageRank. Web je založen na redakčním systému Drupal. Pro zajištění komunikace s grafovou databází byl vytvořen modul pro Drupal. Řešení práce má přínos pro návštěvníky, kterým zjednoduší orientaci na webu, a pro tvůrce obsahu, kterým ulehčí práci při úpravách obsahové části webu.This bachelor thesis describes a process of creation of a recommendation system for the web of Faculty of Information Technology, Czech Technical University in Prague. This thesis has two main goals: analyzing web content and proposing and implementing a suitable solution for recommending content based on associations between published articles. Content recommending is achieved by storing the data in the Neo4j graph database. The metric that is used for assessing the rate of association between articles is provided by the PageRank algorithm. The web is built on the Drupal content management system. To ensure communication with the graph database, a Drupal module was created. The solution makes navigating the website easier, therefore making it friendlier for page visitors. For administrators, the solution helps reduce the amount of work needed to maintain content. Keywords: doporučovací systém; analýza souvislostí; web FIT ČVUT; struktura webu; Neo4j; PageRank; PHP; Drupal; recommending system; associations analysis; FIT CTU web; web structure; Neo4j; PageRank; PHP; Drupal Available at various departments of the ČVUT.
Souvislosti a doporučování obsahu na webu

Práce se zabývá tvorbou doporučovacího systému pro web Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Cílem práce je provést analýzu obsahu webu a na základě ní navrhnout ...

Bařinka Lukáš; Jindřich Žák; Skopal Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Klasifikace webových adres pomocí hlubokých neuronových sítí
Kordík Pavel; Matyáš Skalický; Maldonado Lopez Juan Pablo
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá problémem automatické klasifikace internetových adres. Důraz je kladen na hluboké neuronové sítě, konkrétně na modely, které pracují se vstupem na úrovni jednotlivých znaků. V práci je shrnutý současný stav řešení a je navržen model vhodný pro nasazení do produkce reálného firemního prostředí.My work explores the field of automatic URL classification with particular attention to character-level deep neural networks. It summarizes recent advancements in the field and proposes a working model which outperforms the enterprise baseline on a real world dataset. Keywords: klasifikace url; neuronové sítě; zpracování přirozeného jazyka; konvoluční neuronové sítě; strojové učení; hluboké účení; url classification; character-level model; natural language processing; convolutional neural networks; machine learning; deep learning Available at various departments of the ČVUT.
Klasifikace webových adres pomocí hlubokých neuronových sítí

Tato bakalářská práce se zabývá problémem automatické klasifikace internetových adres. Důraz je kladen na hluboké neuronové sítě, konkrétně na modely, které pracují se vstupem na úrovni jednotlivých ...

Kordík Pavel; Matyáš Skalický; Maldonado Lopez Juan Pablo
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Linky - Grafická knihovna
Chludil Jiří; Jiří Košata; Berka Roman
2019 -
Práce se zabývá analýzou současného stavu projektu světelné fasády Linky z pohledu technického zázemí, které je dostupné vývojářům k integraci s jejich aplikacemi či grafickými vizualizacemi. Analytická část práce popisuje převážně zvolené technologie pro realizaci rasterizace grafických objektů a další použité nástroje. Hlavním cílem praktické části je poskytnout takové rozhraní, které bude pochopitelné a umožní snadnou manipulaci s fyzickou fasádou pomocí virtuálního grafického plátna. S tím souvisí i návrh architektury aplikace se zaměřením na aspekt zpracování požadavků simulace vizuálních efektů v reálném čase. Závěrem práce jsou nastíněna další možná rozšíření tohoto systému o další grafické prvky či principy.Main topic of this work is to analyse current state of light facade Linky from perspective of technical resources available to developers to integrate with their applications or visualizations. Analytic part is mostly describing technologies used to implement graphics objects conversion to raster form and other important tools. Main topic to implementation part is to provide such interface that will be easy understandable and will enable intuitive manipulation with physical facade using virtual canvas. With that comes architecture design that will handle requirement of real-time simulation of graphics effects. In conclusion are proposed extensions to this solution including new graphics effects and other features. Keywords: Linky FEL ČVUT; aplikační rozhraní; rasterizace vektorové grafiky; škálovatelnost API; REST; OpenAPI; Docker; .NET Core; Redis; GitLab; Linky FEL CTU; application interface; vector graphics rasterization; API scalability; REST; OpenAPI; Docker; .NET Core; Redis; GitLab Available at various departments of the ČVUT.
Linky - Grafická knihovna

Práce se zabývá analýzou současného stavu projektu světelné fasády Linky z pohledu technického zázemí, které je dostupné vývojářům k integraci s jejich aplikacemi či grafickými vizualizacemi. ...

Chludil Jiří; Jiří Košata; Berka Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases