Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 39927
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Nuclear resonant methods applied to inhomogeneous systems with texture
VRBA, Vlastimil; MAŠLÁŇ, Miroslav
2019 - English
Experimentální techniky založené na jevu jaderného rezonančního rozptylu poskytují informace o pevných látkách prostřednictvím modifikovaných energetických hladin jader v důsledku hyperjemných interakcí. Koherentní elastický jaderný rezonanční rozptyl v dopředném směru může být experimentálně realizován v energetické doméně jako transmisní M\"{o}ssbauerova spektroskopie nebo v časové doméně jako jaderný dopředný rozptyl synchrotronového záření. Přestože tyto metody nalézají mnohá využití v rozličných výzkumných odvětvích, jejich potenciál doposud nebyl plně využit. Cílem této práce je teoreticky popsat jaderný rezonanční rozptyl na materiálech vykazujících nehomogenní rozložení hyperjemných interakcí ve směru dopadajícího záření. Takový případ byl pozorován například u speciálně upravených železo-obsahujících kovových skel. Zásadní vliv na rozptyl má v tomto případě tloušťka vzorku, změny v polarizaci záření a preferenční orientace přítomných hyperjemných polí (textura). Pro správný popis a interpretaci naměřených dat je pak potřeba použít obecný teoretický formalismus zahrnující uvedené jevy. Významná část práce je vyhrazena právě popisu textury v tlustých vzorcích pro měření v energetické i časové doméně. Popsaná teorie byla úspěšně použita k interpretaci experimentů jaderného dopředného rozptylu provedených na kovovém skle o složení Fe81Mo8Cu1B10 v průběhu krystalizace. Součástí práce je také popis vyvíjeného softwaru. The experimental techniques based on the nuclear resonant scattering provide a unique information on solid systems via modified energy levels of nuclei caused by their hyperfine interactions. Namely, the coherent elastic nuclear resonant scattering in the forward direction can be experimentally realized either in the energy domain as a transmission Mössbauer spectroscopy or in the time domain as a nuclear forward scattering of synchrotron radiation. Despite finding many applications in various research fields, the potential of these methods has not been fully explored. The aim of this work is to provide a theoretical description of the nuclear resonant scattering applied to complex materials exhibiting spatial inhomogeneities of hyperfine interactions along the direction of the incident radiation. Such situation has been observed, for example, in iron-based metallic glasses which have been subject to special treatment. The thickness effects, polarization mixing and preferential orientations of present hyperfine fields (i.e. texture) play a crucial role in the scattering process, so a general theoretical formalism is required for a proper description and interpretation of measured data. A significant part of the work is also devoted to the texture description for thick samples measured in both the energy and the time domain. The theory was successfully applied for the analysis and interpretation of nuclear forward scattering experiments conducted on Fe81Mo8Cu1B10 metallic glass during the crystallization process. The work also includes a description of the developed software package. Available in digital repository of UPOL.
Nuclear resonant methods applied to inhomogeneous systems with texture

Experimentální techniky založené na jevu jaderného rezonančního rozptylu poskytují informace o pevných látkách prostřednictvím modifikovaných energetických hladin jader v důsledku hyperjemných ...

VRBA, Vlastimil; MAŠLÁŇ, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Teaching Mathematics as a CLIL subject
STÝBLOVÁ, Radka; FRIEDECKÁ, Michaela
2019 - English
Závěrečná práce se zabývá použitím metody CLIL ve výuce matematiky. Zaměřuje se na teoretické principy této metody a praktické návrhy aktivit do hodin matematiky. Součástí praktické části je také didaktický test, který hodnotí výsledky použité metody a dotazníkové šetření zabývající se přístupem a postojem žáků k této metodě. The final project deals with implementation of CLIL approach into Mathematics lessons. The project focuses on main principles of the method and it contains also examples of language showers. In the practical part there is a didactic test, which shows the outcomes of the method and a questionnaire which aim is to find out pupils' attitude towards the approach. Keywords: metoda CLIL; matematika; anglický jazyk; jazykově a obsahově propojená výuka; jazykové spršky; didaktický test; přípravy na výuku; CLIL approach; Mathematics; English; Content and Language Integrated Learning; language showers; didactic test; lesson plans Available in digital repository of UPOL.
Teaching Mathematics as a CLIL subject

Závěrečná práce se zabývá použitím metody CLIL ve výuce matematiky. Zaměřuje se na teoretické principy této metody a praktické návrhy aktivit do hodin matematiky. Součástí praktické části je také ...

STÝBLOVÁ, Radka; FRIEDECKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Concept of Black Womanhood in Toni Morrison's Fiction
NOVOTNÁ, Gabriela; ANTÉNE, Petr
2019 - English
Tato práce se zabývá vyobrazením afroamerických žen v díle Toni Morrison. Teoretická část uvádí Toni Morrison v kontextu afroamerické literatury. Tato část obsahuje mimo jiné i popis hlavních témat jejích románů. Analytická část se zaměřuje na jednotlivé postavy v románech Nejmodřejší oči, Sula a Milovaná. The diploma thesis deals with the concept of black womanhood in Toni Morrison's fiction. The theoretical part introduces Toni Morrison in context of African-American literature. The main themes and topics of her novels are explored as well. The analytical part focuses on individual female characters in Morrison's three novels - The Bluest Eye, Sula and Beloved Keywords: Toni Morrison; afroamerické ženy; analýza; Milovaná; Sula; Nejmodřejší oči; Toni Morrison; black womanhood; analysis; Beloved; Sula; The Bluest Eye Available in digital repository of UPOL.
The Concept of Black Womanhood in Toni Morrison's Fiction

Tato práce se zabývá vyobrazením afroamerických žen v díle Toni Morrison. Teoretická část uvádí Toni Morrison v kontextu afroamerické literatury. Tato část obsahuje mimo jiné i popis hlavních témat ...

NOVOTNÁ, Gabriela; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Unbeatable Heroes, Unique Environment and Inimitable Englishness in Dick Francis´s Novels
HRUBÁ, Zlata; ANTÉNE, Petr
2019 - English
Bakalářská práce analyzuje literární dílo Dicka Francise, britského autora detektivních románů z dostihového prostředí. Francisovy knihy popisuje z hlediska vlastností Francisových hrdinů, zaměřuje se na prostředí britského dostihového sportu, ve kterém se jeho postavy pohybují a na anglickou společnost v druhé polovině dvacátého století, jak ji Francis ve svých knihách líčí. The bachelor´s project analyses the literary work of Dick Francis, a british writer of crime novels from the racing sport environment. It focuses on Francis´s books from the perspective of qualities of his main characters, the environment of the British horse racing where his characters operate, and on the English society of the second half of the twentieth century as Francis describes it in his books. Keywords: Dick Francis; detektivní román;britský dostihový sport; detektivové; britská společnost; Dick Francis; crime novel; British racing; detectives; British society Available in digital repository of UPOL.
Unbeatable Heroes, Unique Environment and Inimitable Englishness in Dick Francis´s Novels

Bakalářská práce analyzuje literární dílo Dicka Francise, britského autora detektivních románů z dostihového prostředí. Francisovy knihy popisuje z hlediska vlastností Francisových hrdinů, zaměřuje se ...

HRUBÁ, Zlata; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Particulate matter in Ostrava's air: analysis and foresight
ŘÍMANOVÁ, Nela; SCHLOSSAREK, Martin; DANĚK, Tomáš
2019 - English
Znečištění venkovního ovzduší je problémem ve většině členských zemí Evropské Unie, Českou republiku nevyjímaje. Jedna z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduší prachovými částicemi, je okres Ostrava. V tomto okrese se nachází hned několik zdrojů emisí prachových částic. Tato práce analyzuje trend znečištění venkovního ovzduší prachovými částicemi v této oblasti během let 2004-2017. Pozornost je soustředěna na právní úpravu, síť měřících stanic, zdroje emisí a hodnoty prachových částic. Druhá část zkoumá možné a preferované vývoje trendu znečištění ovzduší prachovými částicemi a dále navrhuje opatření, která musejí být podniknuta, aby bylo dosaženo scénáře preferované budoucnosti. Ambient air pollution is a problematic in several countries in the European Union, not excepting the Czech Republic. One of the areas with the most polluted air by particulate matter, is Ostrava district. The district combines several sources of particulate matter emissions. This paper is analysing the trend of particulate matter ambient air pollution in the area during the years 2004 - 2017. Attention is focused on the legal frame, measurement network, sources of emission and particulate matter values. The second part of the thesis is examining possible and preferred futures of the particulate matter air pollution trend and it is proposing the steps which need to be done to achieve the preferred scenario. Keywords: Prachové částice; znečištění ovzduší; imise; emise; Ostrava; průmysl; lokální topeniště; doprava; přeshraniční znečištění ovzduší; měření; foresight; Delfská metoda; extrapolace.; Particulate matter; air pollution; emission; Ostrava; industry; local furnaces; transportation; transboundary air pollution; measurement; foresight; Delphi method; extrapolation. Available in digital repository of UPOL.
Particulate matter in Ostrava's air: analysis and foresight

Znečištění venkovního ovzduší je problémem ve většině členských zemí Evropské Unie, Českou republiku nevyjímaje. Jedna z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduší prachovými částicemi, je okres Ostrava. V ...

ŘÍMANOVÁ, Nela; SCHLOSSAREK, Martin; DANĚK, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Synthesis and study of mechanism of action of new cytokinin derivatives
HÖNIG, Martin; PLÍHALOVÁ, Lucie
2019 - English
V rámci disertační práce byla připravena řada C2-chlor a N9-(tetrahydrofuran-2-yl) a N9-(tetrahydropyran-2-yl) substituovaných cytokininových derivátů, s modifikovaným C6 substituentem. Tyto látky byly připraveny již dříve popsanou dvoukrokovou syntézou, která byla optimalizována pro potřeby konkrétních cytokininových derivátů. K C2 a N9 substituovaným derivátům byly připraveny také odpovídající volné báze. Byla navržena syntéza N9 substituovaným derivátů s N-acetylglucosaminem a kyselinou glukuronovou, tedy jednotkami polysacharidu kyseliny hyaluronové a dále s fluorescenční značkou Cyanine 5. U některých látek byly pomocí senescenčního testu na ustřižených listech pšenice odhaleny silné antisenescenční účinky. Připravené látky také vykazovaly fotoprotektivní a antioxidační účinky na lidské kožní buňky a modelový organismus Ceanorhabditis elegans. In this thesis, cytokinin derivatives with modified C6 substituent, C2-chloro and/or N9-(tetrahydrofuran-2-yl) and N9-(tetrahydropyran-2-yl) substitutions were prepared and known procedures were optimized to obtain compounds in decent yields and purity. New routes for cytokinin conjugates with N-acetylglucosamine and D-glucuronic acid were implemented as well as the methods for the preparation of Cyanine5 labeled cytokinins. Prepared compounds were tested in wheat leaf senescence bioassay where some possessed strong antisenescent properties. Furthermore, photoprotective and antioxidant activities of prepared derivatives were shown on human skin cells and model organism, Caenorhabditis elegans. Keywords: Cytokinins; kinetin; senescence; oxidative stress; UVA/UVB photoprotectivity Available in the UPOL Library.
Synthesis and study of mechanism of action of new cytokinin derivatives

V rámci disertační práce byla připravena řada C2-chlor a N9-(tetrahydrofuran-2-yl) a N9-(tetrahydropyran-2-yl) substituovaných cytokininových derivátů, s modifikovaným C6 substituentem. Tyto látky ...

HÖNIG, Martin; PLÍHALOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Biologická aktivita nových syntetických derivátů auxinů
PAŘÍZKOVÁ, Barbora; NOVÁK, Ondřej
2019 - English
Auxin je klíčovým rostlinným hormonem, který spolu s dalšími fytohormony řídí správný růst a vývoj rostlin. Přesná časová a místní regulace auxinové distribuce v rámci jednotlivých rostlinných pletiv v kombinaci s percepcí auxinového signálu na buněčné úrovni stojí za širokým spektrem biologických účinků auxinů. Tato práce shrnuje charakterizaci nových syntetických strukturních derivátů auxinů, které mohou sloužit jako užitečný nástroj pro studium molekulárních mechanismů působení auxinů. Auxinové fluorescenční deriváty mohou pomoci odhalit principy distribuce a transportu auxinů v rámci jednotlivých vývojových procesů. Látky vykazující funkci selektivních agonistů různých auxinových signálních drah mohou pomoci objasnit roli jednotlivých ko-receptorových systémů v rámci auxinem vyvolaných fyziologických odpovědí. Dále byly vyvinuty citlivé purifikační a detekční metody využívající kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotnostní detekcí za účelem studia metabolismu syntetických derivátů v rostlinách. Závěrem, nová auxinová analoga, společně s vyvinutými technikami ke studiu jejich stability v živém systému, představují inovativní přístup studia auxinové fyziologie, který pomůže odhalit mechanismy stojící za komplexním souborem biologických účinků auxinů ve vývoji rostlin. Auxin is a crucial hormonal player that in cooperation with other phytohormones regulates proper plant growth and development. Its precise spatiotemporal distribution in specific tissues together with auxin perception at a cellular level underlies a plethora of auxin actions. This thesis presents a characterization of new synthetic structural auxin analogues that can serve as a chemical tool for investigation of the molecular mechanisms of auxin physiology. The fluorescent auxin derivatives can help to determine auxin transport sites within various developmental processes while the selective auxin agonists can elucidate the roles of specific auxin co-receptors in auxin-regulated responses. Sensitive purification and detection methods based on liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) technique have also been developed to evaluate the metabolization of synthetic auxin analogues in planta. Taken together, the novel synthetic auxin derivatives together with MS-based methods for evaluation of their stability in vivo represent a powerful tool for unravelling the complexity of auxin actions. Keywords: auxin; fluorescenční značení; LLE; IAC; UHPLC-MS/MS; auxin; fluorescent labelling; LLE; IAC; UHPLC-MS/MS Available in digital repository of UPOL.
Biologická aktivita nových syntetických derivátů auxinů

Auxin je klíčovým rostlinným hormonem, který spolu s dalšími fytohormony řídí správný růst a vývoj rostlin. Přesná časová a místní regulace auxinové distribuce v rámci jednotlivých rostlinných pletiv ...

PAŘÍZKOVÁ, Barbora; NOVÁK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Biologické aplikace sekundárních rostlinných metabolitů fenyl propanoidového původu.
KONRÁDOVÁ, Daniela; POSPÍŠIL, Jiří
2019 - English
Svět sekundárních rostlinných metabolitů slouží jako zdroj inspirace pro výzkum a vývoj léčiv s širokým spektrem aplikací a vede nás cestou napříč výzkumem a vývojem nových, aktivnějších a bezpečnějších léčiv. Cílem této práce je vytvořit malou knihovnu látek přírodního původu inspirovanou sanguinolignananovými deriváty, s možnou vylepšenou leishmanicidní aktivitou. Hlavní úlohou je vytvořit jednoduchý, rychlý a přímí postup k získání knihovny inspirovanou sanguinolignanem A s bohatou strukturní diverzitou. Připravené látky jsou dále testovány na svojí biologickou aktivitu zejména proti leishmaniálním parazitům a to především L. major, jež způsobují kožní leishmaniózu. The secondary plant metabolites serve as an inspiration for new biologically active compounds development. Such compounds then can be used to treat a wide range of different diseases and lead us in a quest for new drug research and development. The purpose of my research is to create a small library of natural products inspired by sanguinolignan A, that would show interesting antileishmanial activity. Main part of this the project, is to develop a simple and short approach to that which would allow us to generate the library of sanguinolignan-like molecules with rich structural diversity. All prepared compounds were then further investigated for their biological activity. The main emphasis is paid to their leishmanicidal activity against Leishmania parasites, specifically L. major that causes cutaneous leishmaniasis. Keywords: Lignany; leishmania; lakton; parazit; sekundární rostlinné metabolity; divergentně-orientovaná syntéza; přírodní látky; Lignans; Leishmania; Lactone; Parasites; Secondary metabolites; Diversity Oriented synthesis; Natural products Available in digital repository of UPOL.
Biologické aplikace sekundárních rostlinných metabolitů fenyl propanoidového původu.

Svět sekundárních rostlinných metabolitů slouží jako zdroj inspirace pro výzkum a vývoj léčiv s širokým spektrem aplikací a vede nás cestou napříč výzkumem a vývojem nových, aktivnějších a ...

KONRÁDOVÁ, Daniela; POSPÍŠIL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv brassinosteroidů na produkci ethylenu u rostlin
JIROUTOVÁ, Petra; OKLEŠŤKOVÁ, Jana
2019 - English
Brassinosteroidy jsou steroidní rostlinné hormony, které mají v rostlinách zásadní vliv na řadu fyziologických procesů. Mutantní rostliny s narušenou biosyntézou nebo signální dráhou brassinosteroidů mají charakteristický fenotyp projevující se především zakrnělým růstem, listy těchto rostlin jsou tmavě zelené a pokroucené a nedostatek brassinosteroidů v rostlinách je často doprovázen sterilitou těchto rostlin. V roce 1979 byl izolován první a zároveň nejaktivnější brassinosteroid - brassinolid, od té doby byly a jsou brasinosteroidy intenzivně zkoumány a to především jejich biosyntéza, signální dráha a biologická aktivita, díky které by mohly být brassinosteroidy využity v zemědělství ke zvýšení výnosů rostlin. Je také známo, že brassinosteroidy nefungují v rostlinách izolovaně, ale často v interakci s jinými rostlinnými hormony. V této práci je blíže zkoumán vztah mezi brassinosteroidy a plynným rostlinným hormonem ethylenem. Ve dvou různých biotestech (na hrachu setém a huseníčku rolním) byl sledován vliv struktury biosyntetických prekurzorů brassinolidu na jejich biologickou aktivitu s cílem objasnit, který strukturní motiv je zodpovědný za biologickou aktivitu brassinosteroidů. Tento poznatek by mohl být dále použit k syntéze nových brassinosteroidních analog, která by si zachovala biologickou aktivitu brassinolidu a zároveň by se snížily náklady na jejich syntézu. Ve stejných biotestech byly v rámci této práce také testovány různé nové deriváty brassinolidu. Brassinosteroids (BRs) are a group of steroidal plant hormones involved in a variety of physiological processes in plants. BR mutants are characterized by dwarf phenotype with curled, dark-green leaf rosette, short internodes, and male sterility. The first and most active BR - brassinolide, was isolated in 1979. Since then, a significant amount of work on their biosynthesis, signaling, biological activity and practical applications, especially in agriculture, has been done. Various crosstalk mechanisms between BRs and other hormones are postulated or have been characterized. In this work, we investigated the interaction between brassinosteroids and ethylene. Using two different bioassays (the Pea inhibition test and Arabidopsis growth test) we investigated the structure-activity relationship of biosynthetic precursors of brassinolide to determine which structural motif is important for BR- induced inhibition of etiolated growth in pea plants as well as ethylene production. The same two assays were used for screening the biological activity of new BR synthetic derivatives. Keywords: brassinosteroid; ethylene; crosstalk; 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC); brassinosteroid; ethylene; crosstalk; 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) Available in the UPOL Library.
Vliv brassinosteroidů na produkci ethylenu u rostlin

Brassinosteroidy jsou steroidní rostlinné hormony, které mají v rostlinách zásadní vliv na řadu fyziologických procesů. Mutantní rostliny s narušenou biosyntézou nebo signální dráhou brassinosteroidů ...

JIROUTOVÁ, Petra; OKLEŠŤKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases