Number of found documents: 5786
Published from to

Role židovských kulturních zprostředkovatelů v pražských demokratických médiích v meziválečném období
Bosnovičová, Zuzana; Zelená, Alena; Handl, Vladimír
2020 - Slovak
This diploma thesis deals with the situation of the Jewish minority in the first Czechoslovak Republic concentrating on Prague as a unique case of the coexistence of the Czech, German and Jewish people. The aim of the research is to analyze the role of democratic German-language periodicals in the presentation of Zionism and Judaism based on the contributions of both Jewish and non-Jewish authors, the so-called intercultural mediators, and to answer questions about the extent to which the ideas of Zionism were presented in the democratic media, and how the question of Jewish identity was addressed in the German- language liberal press. The thesis is profiled as a political-historical and cultural-historical study. The research method chosen in its elaboration is the unique case study method. The aim of the thesis is to analyze the relations of these media to Judaism and Zionism, as well as the relations of Jews and Non-Jews to the issues of national identity, based on selected texts by both Jewish and non- Jewish writers and journalists. The analysis itself comprises a total of nine texts, and the identity of the author does not play a role in this case. The Jews in Prague mostly mastered German and Czech perfectly, and thus became translators and cultural mediators between the two nations. The... Predkladaná diplomová práca sa zaoberá situáciou židovskej menšiny v prvej Československej republike sústrediac sa pritom na Prahu, ako ojedinelý prípad súžitia českého, nemeckého a židovského národa. Cieľom výskumu je analyzovať úlohu demokratických nemecky písaných periodík v prezentovaní sionizmu a židovstva a odpovedať na otázky, do akej miery boli v demokratických médiách prezentované idey sionizmu, a akým spôsobom bola v nemecko-jazyčnej liberálnej tlači predostieraná otázka židovskej identity. Diplomová práca sa profiluje ako politicko-historická a kultúrno-historická štúdia. Výskumnou metódou zvolenou pri jej spracovaní je metóda jedinečnej prípadovej štúdie. Cieľom práce je, na základe vybraných textov židovských i nežidovských spisovateľov a novinárov, analyzovať vzťahy týchto médií k židovstvu a sionizmu, ako i vzťahy Židov a Nežidov k otázkam národnej identity. Samotná analýza zahrňuje celkovo deväť textov, pričom totožnosť ich autora nehrá v tomto prípade rolu. Židia v Prahe väčšinou dokonale ovládala nemčinu i češtinu, a tak sa stali prekladateľmi a kultúrnymi sprostredkovateľmi medzi týmito dvomi národmi. Ústredným médiom ich kultúrnej sprostredkovateľskej činnosti bola periodická tlač. Medzi periodiká, ktoré významnou mierou ovplyvnili židovskí spolupracovníci, patrili i nemecky... Keywords: Židovstvo; Sionizmus; Praha; Medzivojnové obdobie; Demokratické médiá; Tlač; Kultúrni sprostredkovatelia; Judaism; Zionism; Prague; Interwar period; Democratic media; Press; Cultural Mediators Available in a digital repository NRGL
Role židovských kulturních zprostředkovatelů v pražských demokratických médiích v meziválečném období

This diploma thesis deals with the situation of the Jewish minority in the first Czechoslovak Republic concentrating on Prague as a unique case of the coexistence of the Czech, German and Jewish ...

Bosnovičová, Zuzana; Zelená, Alena; Handl, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Mediální obraz 100.výročí vzniku Československa v českých a slovenských denících
Dvořáčková, Mária; Just, Petr; Jirků, Jan
2020 - Slovak
The diploma thesis deals is concerned with the media image of 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in Czech dailies Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny and Blesk and Slovak dailies Pravda, SME and Nový Čas two weeks before the anniversary and two weeks after the anniversary. The primary purpose of the thesis is reflexion and comparison of the media image of 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in Czech and Slovak dailies. The first chapter consists of the theoretical background, the characteristic of examined dailies and specifies the research methods. The second chapter compises of a brief summary of the history of Czechoslovakia, which puts the analysis into context. The third chapter analyses the media coverage of the topy 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in the selected dailies with emphasis on frequency, journalistic genres, and inclusion in columns, thematic focus and connotations. The fourth chapter concludes the research results, answers to research questions and verifies the accuracy of hypotheses. Diplomová práca sa zaoberá mediálnym obrazom 100. výročia vzniku Československa v českých denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Blesk a v slovenských denníkoch Pravda, SME a Nový Čas v období dva týždne pred výročím a dva týždne po výročí. Primárnym cieľom práce je reflexia a komparácia mediálneho obrazu stého výročia Československa vo vybraných českých a slovenských denníkoch. Prvá kapitola obsahuje teoretické východiská, charakteristiku skúmaných denníkov a špecifikuje výskumné metódy. Druhá kapitola pozostáva zo stručného prierezu históriou Československa, ktorý analýzu uvádza do kontextu. Tretia kapitola analyzuje spracovanie témy stého výročia vzniku Československa vo vybraných denníkoch s dôrazom na frekvenciu, žurnalistické žánre, zaradenie do rubrík, tematické zameranie a konotácie. Štvrtá kapitola sumarizuje výsledky prieskumu, odpovedá na výskumné otázky a overuje správnosť hypotéz. Keywords: Československo; Česká republika; Slovenská republika; výročie; mediálny obraz; Czechoslovakia; Czech republic; Slovak republic; anniversary; media image Available in a digital repository NRGL
Mediální obraz 100.výročí vzniku Československa v českých a slovenských denících

The diploma thesis deals is concerned with the media image of 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in Czech dailies Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny and Blesk and Slovak dailies ...

Dvořáčková, Mária; Just, Petr; Jirků, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Společenská angažovanost umělců: případová studie hudebních alb zpěvačky Katarzie a raperů Vec a Tono S.
Krchová, Petra; Vochocová, Lenka; Hroch, Miloš
2020 - Slovak
Diploma thesis named Social engagement of artists: a case study of music albums by singer Katarzia and rappers Vec and Tono S. is a case study about social engagement of artists, concretely its representation in album Antigona from slovak singer Katarzia and in album Ultrazvuk by two slovak rappers Vec and Tono S. Thesis concentrates on social status of men and women, on a murder of journalist Ján Kuciak and situation in the society after it, and on the representation of those two topics in the eyes of artists of music albums and in the eyes of journalists in czech and slovak online magazines, who discuss and write about those music albums. Written documents, such as song lyrics, interviews, articles and reviews are analysed qualitatively, by the methods of a grounded theory. Topics, whom appear during the research, are afterwards labelled, being put into mutual contexts and illustrated by presenting concrete examples from materials. Final findings are afterwards reviewed, and its character revised with the help of two research questions, that are: "How do artists of music albums and journalists discussing those albums represent murder of a journalist and social situation in the society after it in song lyrics, interviews, articles and reviews?" and "How do artists of music albums and journalists... Diplomová práca Spoločenská angažovanosť umelcov: prípadová štúdia hudobných albumov speváčky Katarzia a raperov Vec a Tono S. je prípadovou štúdiou spoločenskej angažovanosti umelcov, konkrétne v albume Antigona od slovenskej speváčky Katarzia a albume Ultrazvuk od slovenských raperov Vec a Tono S. Práca sa zameriava na postavenie mužov a žien v spoločnosti a vraždu novinára Jána Kuciaka a spoločenskú situáciu po nej a obraz týchto problematík očami umelcov v textoch albumov a očami autorov českých a slovenských online mediálnych textov, ktoré o albumoch pojednávajú. Textové materiály skladieb albumov a rozhovorov, článkov a recenzií sú spracované kvalitatívnym výskumom postupmi zakotvenej teórie. Témy, ktoré počas výskumu vybraných textov skladieb, rozhovorov, článkov a recenzií vyvstávajú, sú následne pomenované, dané do vzájomných súvislostí a ilustrované poukázaním na konkrétnych príkladoch. Výsledné zistenia sú následne zhodnotené, a ich charakter skontrolovaný v súvislosti s dvoma výskumnými otázkami, ktoré znejú: "Ako je autormi hudobných albumov a mediálnych textov o týchto albumoch prezentovaná vražda novinára a spoločenská situácia po nej v textoch piesní, rozhovoroch, článkoch a recenziách?", a "Ako je autormi hudobných albumov a mediálnych textov o týchto albumoch prezentované... Keywords: spoločenská angažovanosť; umelci; raperi; speváčka; rap; slovenská politická scéna; vražda novinára; postavenie mužov a žien; prípadová štúdia; kvalitatívny výskum; social engagement; artists; rappers; singer; rap; slovak political scene; murder of journalist; social status of men and women; case study; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Společenská angažovanost umělců: případová studie hudebních alb zpěvačky Katarzie a raperů Vec a Tono S.

Diploma thesis named Social engagement of artists: a case study of music albums by singer Katarzia and rappers Vec and Tono S. is a case study about social engagement of artists, concretely its ...

Krchová, Petra; Vochocová, Lenka; Hroch, Miloš
Univerzita Karlova, 2020

Vliv silového cvičení na posturálni stabilizaci
Klein, Juraj; Lopot, František; Kubový, Petr
2020 - Slovak
Title: Effect of strength training on postural stabilisation. Objectives: The main objective of the theoretical part of the thesis was to summarize the knowledge concerning postural stabilization, strength training and possibilities of postural stability evaluation. The aim of the practical part was to find out what is the effect of strength training on postural stabilization. Methods: The thesis was measured in the premises of the Laboratory of Biomechanics FTVS UK in Prague and was attended by 10 probands. Participants underwent a four-week training plan to develop general strength abilities. We evaluated the impact of strength training by our provocation test and its 3D kinematic analysis using Qualisys optical system. The measurement consisted of an input part before the intervention and an output part after the intervention. The measured values were analyzed in Qualisys Track Manager and then transferred to Microsoft Excel, where they were evaluated and compared. Results: The results showed a significant difference between input and output measurements of postural stabilization. There was a significant improvement in stabilization after four weeks of training, with a noticeable improvement in stabilization on the lower left limb. Properly selected strength exercise has a positive effect on... Název: Vliv silového cvičení na posturální stabilizaci Cíle: Hlavním cílem teoretické části diplomové práce bylo shrnout poznatky týkající se posturální stabilizace, silového tréninku a možnostech hodnocení posturální stabilizace. Cílem praktické části bylo zjistit, jaký je vliv silového cvičení na posturální stabilizaci. Metody: Měření diplomové práce proběhlo v prostorách laboratoře biomechaniky FTVS UK v Praze a zúčastnilo se ho 10 probandů. Účastníci výzkumu absolvovali čtyřtýdenní tréninkový plán zaměřený na rozvoj obecných silových schopností. Vliv silového cvičení jsme hodnotili námi navrženým provokačním testem a jeho 3D kinematickou analýzou pomocí optického systému Qualisys. Měření se skládalo ze vstupní části před intervencí a výstupní části po intervenci. Naměřené hodnoty byly podrobeny analýze v programu Qualisys Track Manager a následně se tato data přenesly do aplikace Microsoft Excel, kde byly vyhodnocovány a mezi sebou porovnávány. Výsledky: Výsledky prokázaly signifikantní rozdíl mezi vstupními a výstupními měřeními posturální stabilizace. Došlo ke značnému zlepšení stabilizace po absolvování čtyřtýdenního tréninku, přičemž jsme zaznamenali výraznější zlepšení stabilizace na opěrné levé dolní končetině. Vhodně zvolené silové cvičení má pozitivní vliv na posturální stabilizaci.... Keywords: postúra; posturálna stabilita; posturálna stabilizácia; silové cvičenie; silový tréning; analýza pohybu; kinematická analýza; posture; postural stability; postural stabilization; strength training; strength excercise; motion analysis; kinematic analysis Available in a digital repository NRGL
Vliv silového cvičení na posturálni stabilizaci

Title: Effect of strength training on postural stabilisation. Objectives: The main objective of the theoretical part of the thesis was to summarize the knowledge concerning postural stabilization, ...

Klein, Juraj; Lopot, František; Kubový, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Premena identity v dôsledku konverzie a dekonverzie v rámci netradičného náboženského spoločenstva
Knapeková, Lívia; Beláňová, Andrea; Chrz, Vladimír
2020 - Slovak
This thesis deals with the transformation of identity caused by entering and leaving a non-traditional religious community. The aim of the work was to determine how identity is changed by conversion and deconversion within the religious community of Jehovah's Witnesses. The theoretical part is divided into three main chapters. The first is essentially devoted to religious conversion, where major psychological approaches to the study, the motifs and the process of conversion are presented. The second chapter focuses on identity, where attention is mainly on process-oriented theory, with emphasis on narrative representation. The last part of the theoretical section is devoted to the particular religious group Jehovah's Witnesses and new religious movements in general, with emphasis on the psychological aspects of their effect on the identity of the individual. The practical part is done in the form of semi- structured interviews with former members of the religious community of Jehovah's Witnesses, where the aim was to see how and in what way the identity of the respondents has been altered by accepting membership in this religious group and then terminating it. The research results indicate that membership in the religious community of Jehovah's Witnesses has deeply affected the life stories of my... Táto diplomová práca sa zaoberá premenou identity zapríčinenou vstupom a výstupom z netradičného náboženského spoločenstva. Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom sa identita mení práve konverziou a dekonverziou v rámci Náboženskej Spoločnosti svedkov Jehovových. Teoretická časť práce je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá sa venuje podstate náboženskej konverzie, kde sú predstavené hlavné psychologické prístupy k jej štúdiu, motívy či proces obrátenia. Druhá kapitola je zameraná na identitu, kde je pozornosť venovaná hlavne procesne orientovaným teóriám s dôrazom na jej naratívne pojatie. Posledná časť teoretickej časti práce je venovaná konkrétnej náboženskej skupine svedkov Jehovových a novými náboženskými hnutiami obecne, s dôrazom na psychologické aspekty ich pôsobenia na identitu jednotlivca. Praktická časť práce je realizovaná formou pološtruktúrovaných rozhovorov s bývalými členmi náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových, ktorých cieľom bolo zistiť, nakoľko a akým spôsobom bola identita respondentov pozmenená prijatím členstva v danej náboženskej skupine a následne jeho ukončením. Výsledky výskumu naznačujú, že členstvo v náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových hlboko ovplyvnilo životné príbehy mojich respondentov. Ich identita s jej charakteristickými oblasťami bola modifikovaná... Keywords: Konverzia; dekonverzia; svedkovia Jehovovi; identita; Conversion; deconversion; Jehovah's Witnesses; identity Available in a digital repository NRGL
Premena identity v dôsledku konverzie a dekonverzie v rámci netradičného náboženského spoločenstva

This thesis deals with the transformation of identity caused by entering and leaving a non-traditional religious community. The aim of the work was to determine how identity is changed by conversion ...

Knapeková, Lívia; Beláňová, Andrea; Chrz, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Posouzení efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu
Čičmanec, Juraj; Novotná, Eva; Hromádka, Vít
2020 - Slovak
Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu. Táto práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická část, která vymezuje základní pojmy spojené s investováním jako takovým ale i přímo s investováním do nemovitostí a stavebních investic. Ve druhé části se táto práce zabývá hodnocením rizik, stanovením jejich velikosti a na závěr manažmentem rizika. Závěrem teoretické části je zpracování metodiky pro praktickou část. V praktické části se práce věnuje na začátku popisu území výstavby a specifikaci samotného stavebního objektu. V další části jsou stanoveny investiční náklady, provozní příjmy a výdaje. Provozní příjmy jsou tvořeny pouze samotným pronájmem. Ten byl stanoven na základě podobných investic v okolí. Provozní výdaje jsou rozděleny na fixní a variabilní kde do hodnocení jsou započteny pouze fixní. Následně je v práci stanoven výkaz zisku a ztráty a z něj následně finanční toky. V druhé části jsou stanoveny rizika související s výstavbou projektu. Pro kritické rizika projektu je následně vypočtena přepínací hodnota. Konec praktické časti práce je věnován manažmentu rizika. V závěru jsou shrnuty výsledky jednotlivých částí diplomové práce a napsané doporučení pro investora, jestli projekt realizovat nebo ne. The diploma thesis deals with the evaluation of the effectiveness and risks of a private construction project. This work is divided into two parts. The first part is a theoretical part, which defines the basic concepts associated with investment as such, but also directly with investment in real estate and construction investment. In the second part, this work deals with risk assessment, determination of their size and finally risk management. The end of the theoretical part is the elaboration of methodology for the practical part. The beginning of the practical part the work is devoted to the description of the construction area and specification of the building itself. In the next part are set investment costs, operating income and expenses. Operating income consists of the lease itself. This was determined on the basis of similar investments in the area. Operating expenses are divided into fixed and variable where only fixed are included in the evaluation. Subsequently, the work establishes the profit and loss statement and therefrom the cash flows. The second part defines the risks associated with the construction of the project. The switching value is then calculated for critical project risks. The end of the practical part is devoted to risk management. The conclusion summarizes the results of individual parts of the thesis and a written recommendation for the investor whether to realize the project or not. Keywords: Project; construction project; investment; construction investment; evaluation of economic efficiency; indicators of economic efficiency; risk; risk classification; risk analysis; risk management. Available in a digital repository NRGL
Posouzení efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu

Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu. Táto práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická část, která vymezuje základní pojmy spojené s ...

Čičmanec, Juraj; Novotná, Eva; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Polyfunkčný dom
Kmec, Peter; Krupica, Roman; Jelínek, Petr
2020 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby Polyfunkčného domu v meste Brno, mestská časť Židenice. Suterénne a prvé nadzemné podlažie objektu sú riešené ako monolitické, oceľobetónové. Zvislé nosné konštrukcie druhého, tretieho a štvrtého nadzemného podlažia sú navrhnuté z keramických tehál hrúbky 300 mm. Stropné dosky v celom objekte sú riešené ako monolitické, oceľobetónové. Skladba plochej strechy je navrhnutá ako jednoplášťová plochá vegetačná strecha. Stavba je riešená tak, že suterénne podlažie je z väčšej časti tvorené podzemnými garážami, orientovanými na západ. V suterénne sa ešte nachádza technické zázemie objektu. Prvé a druhé nadzemné podlažie je určené prevažne pre obchod a služby, kde prevádzky a kancelárie prvých dvoch nadzemných podlaží tvoria približne 75% podlahovej plochy. Tretie a štvrté nadzemné podlažie je určené výhradne pre bývanie. Objekt je orientovaný východno - západným smerom. The purpose of the thesis is the processing of project documentation fot the construction design of the Mixed-use building in the city of Brno, a borough of Židenice. Underground and first floor are made of cast-in-place concrete. The vertical load-bearing structures of the second, third and fourth floor are designed from ceramic bricks of 300 mm thickness. Floor slabs in the whole building are made of cast-in-place concrete. The last floor has warm flat green roof. The building is designed so that the underground floor is largely made up of underground garages, oriented to the west. Basement of the building is used for technical background of the building too. The first and second above-ground floors are intended primarily fot trade and services, where the all kinds of the offices of the first two above-ground floors makes up to 75% of the floor area. The third and fourth floors are used for housing. The building is oriented from east to west. Keywords: Mixed-use building; trade; services; housing; ceramic blocks; waterproof concrete structures; warm flat roof; apartments; piles; balconies; cast-in-place concrete; underground garage; lift Available in a digital repository NRGL
Polyfunkčný dom

Cieľom diplomovej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby Polyfunkčného domu v meste Brno, mestská časť Židenice. Suterénne a prvé nadzemné podlažie objektu sú riešené ako ...

Kmec, Peter; Krupica, Roman; Jelínek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny
Komorová, Magdaléna; Marton, Daniel; Zachoval, Zbyněk
2020 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá zanášaním hornej nádrže vodného diela Nové Mlýny od prvého napustenia do súčasnosti. Začiatok práce je venovaný úvodu do oblasti splavenín, zanášaniu nádrží a opatreniam proti zanášaniu. Súčasťou práce je vytvorenie numerického jednorozmerného modelu pre pohyb splavenín na úseku Dyje, Jevišovka a v rámci hornej nádrže. Vyhodnotenie spočíva v analýze objemov sedimentov, zmeny dna v čase a zmeny kriviek zrnitosti v nádrži. Práca vyhodnocuje vývoj úrovne hladiny pri N-ročných prietokoch pri rôznom stupni zanesenia. Master thesis is about historical deposition of sediments in the upper reservoir of Nové Mlýny from first fill up with water until present time. Beginning of the thesis concentrates on introduction of types of sediments and their behavior in rivers and reservoirs, sediment deposition in reservoirs and measures against sedimentation in reservoir. Part of the thesis consist of the creation of numerical one-dimensional model with transport of sediments on sections of rivers Dyje, Jevišovka and in the upper reservoir. Output data evaluation consist of analysis of sediment’s volume, development of bed in time and variation of bed evaluation in reservoir. Master thesis evaluates the development of water surface with different stages of sedimentation. Keywords: upper reservoir of Nové Mlýny dam; historical deposition of sediments; Dyje; Jevišovka; change of water surface level Available in a digital repository NRGL
Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny

Diplomová práca sa zaoberá zanášaním hornej nádrže vodného diela Nové Mlýny od prvého napustenia do súčasnosti. Začiatok práce je venovaný úvodu do oblasti splavenín, zanášaniu nádrží a opatreniam ...

Komorová, Magdaléna; Marton, Daniel; Zachoval, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Adhezní spolupůsobení lepidla s konstrukčním dřevem
Janová, Petra; Rovnaník, Pavel; Vaněrek, Jan
2020 - Slovak
Táto práca sa zaoberá problémom prenikania lepidiel do bunečnej steny dreviny. Zameriava sa hlavne na lepidlá, ktoré sa v súčasnosti používajú pre konštrukčné účely. Obsahuje taktiež metodiku pre výber lepidiel a dreva použiteľných pre lepené spoje a sú v nej zhrnuté metódy využívané pre detekciu daných lepidiel v bunečnej stene dreva. Experimentálne overuje vhodný výber kombinácie farbiva s rozpúšťadlom v použitom lepidle. This labor is based on penetration of adhesives into a wood cell walls. It focuses mainly on adhesives that are currently used for construction purposes. It also contains a methodics of selecting adhesives and wood, which will be used for glued joints and summarizes the methods used for detect these adhesives in the wood cell wall. It experimentally verifies the appropriate selection of the dye-solvent combination used in the adhesive. Keywords: Wood; adhesives; structural adhesives; molecular weight; viscosity; cell wall; fluorescence analysis Available in a digital repository NRGL
Adhezní spolupůsobení lepidla s konstrukčním dřevem

Táto práca sa zaoberá problémom prenikania lepidiel do bunečnej steny dreviny. Zameriava sa hlavne na lepidlá, ktoré sa v súčasnosti používajú pre konštrukčné účely. Obsahuje taktiež metodiku pre ...

Janová, Petra; Rovnaník, Pavel; Vaněrek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Návrh silničního mostu
Barkáč, Erik; Diviš, Dalibor; Panáček, Josef
2020 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom premostenia na obchvate R48 cez rieku Ostravica. Za týmto účelom boli vypracované tri varianty riešenia nosnej konštrukcie z ktorej bol vybraný variant dodatočne predopnutého komorového nosníku s kolmými stenami. Hlavnou úlohou je posúdiť konštrukciu na postupnú výstavbu, medzný stav použiteľnosti a medzný stav únosnosti. Statický výpočet bol vypracovaný podľa európskych noriem. The subject of this diploma thesis is the design and analysis of a bridge at the R48 bypass over the Ostravica River. For this purpose, three variants of the supporting structure solution were developed from which a variant of additionally prestressed chamber girder with perpendicular walls was selected. The main task is to assess the construction for phased construction. The static calculation was drawn up according to European Keywords: Girder box bridge; tda; prestresed concrete; reinforced concrete; bridge; static calculation; servicesbility limit state; ultimate limit state; visualisation Available in a digital repository NRGL
Návrh silničního mostu

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom premostenia na obchvate R48 cez rieku Ostravica. Za týmto účelom boli vypracované tri varianty riešenia nosnej konštrukcie z ktorej bol vybraný variant ...

Barkáč, Erik; Diviš, Dalibor; Panáček, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases