Number of found documents: 5739
Published from to

Nepřímé pachatelství
Repáňová, Patrícia; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
2019 - Slovak
Indirect perpetration Abstract The topic of this diploma thesis is the analysis of an institute of indirect perpetration, which is one of many possible ways of committing a crime. Its essence lies in using other person who cannot be liable for his/her actions, also called an innocent agent or instrumentality. Such a person is controlled by an indirect perpetrator in the backround who must have double intentions towards committing a crime and also an abuse of a person who for some reason will not be held criminally liable. The reasons for staying out of criminal liability are enumeratively listed in the Criminal Code and include the lack of age, insanity, mistake, emergency, necessity and other defenses, as well as the fact that the person acted with no culpability or at all. It also deals with a matter when the innocent agent acts with no mental state (or motive) sufficient for commision of the offense which is required for particular criminal act and in those cases his liability can be measured at least as negligence and does not exclude his liability for another offense. This institute sought its way into the Criminal Code for quite a long time, until the enaction in 2009. The new Criminal Code was considered a groundbreaking legal regulation. By that time, the institute of indirect perpetration was only... Nepriame páchateľstvo Témou predkladanej diplomovej práce je inštitút nepriameho páchateľstva, ktorý je jedným z možných spôsobov spáchania trestnej činnosti. Jeho podstata spočíva vo využití osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná za svoje konanie, nazývaná aj živým nástrojom. Takúto osobu ovláda v pozadí nepriamy páchateľ, ktorý musí disponovať dvojitým úmyslom - ku spáchaniu trestného činu a k zneužitiu osoby, ktorá z nejakých dôvodov nebude trestne zodpovedná. Tieto dôvody vymenúva trestný zákonník taxatívne a radí medzi nich nedostatok veku, nepríčetnosť, omyl, krajnú núdzu, nutnú obranu a iné okolnosti vylučujúce protiprávnosť, ako aj fakt, že osoba nejednala, alebo nejednala zavinene. Ráta aj s prípadom , kedy živý nástroj nebude jednať v zvláštnom úmysle alebo pohnútke vyžadovanej zákonom pre daný trestný čin, a vtedy nevylučuje jeho zodpovednosť pre iný trestný čin. Svoju cestu do trestného zákoníka si hľadal pomerne dlhú dobu, až do jeho uzákonenia v roku 2009. Nový Trestný zákonník bol považovaný za prelomovú právnu normu. Do tej doby bol inštitút z veľkej časti len dovodzovaný a ponechaný na posúdenie praxou. V mnohých znakoch sa totiž podobá právnej úprave účastníctva, a preto autori nevideli v jeho využití veľký zmysel. Ten prišiel až s prísnou akcesoritou účastníctva, kedy návodca... Keywords: nepriamy páchateľ; živý nástroj; trestná zodpovednosť; indirect perpetrator; innocent instrumentality; criminal liability Available in a digital repository NRGL
Nepřímé pachatelství

Indirect perpetration Abstract The topic of this diploma thesis is the analysis of an institute of indirect perpetration, which is one of many possible ways of committing a crime. Its essence lies in ...

Repáňová, Patrícia; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2019

Vplyv motivačných benefitov na fluktuáciu zamestnancov v neziskových organizáciách zameraných na sociálnu starostlivosť
Čeplová, Lenka; Legnerová, Kateřina; Dohnalová, Marie
2019 - Slovak
The diploma thesis connects two different areas, namely the non-profit sector with the human resources management policy, which in the past has been particularly important in the profit sector. Nowadays, a number of non-profit organizations have undergone a process of professionalization, thereby narrowing the boundary between the profit and non-profit sectors and paying employees an important part of non-profit organizations. The diploma thesis deals with non-profit organizations in the area of social care provision, which are part of the whole social service in the Czech Republic, based on legislation. One of the goals of the work is to look at the reasons why employees leave non-profit organizations focused on social care and also what types of motivational employee benefits they use to prevent unwanted fluctuations in their employees. Keywords: non-profit organizations, social services, social care, human resources, employee turnover, motivational benefits Diplomová práca spája dve rozličné oblasti, a to neziskový sektor s politikou riadenia ľudských zdrojov, ktorej sa v minulosti prikladal význam predovšetkým v ziskovej sfére. V súčasnosti množstvo neziskových organizácií prešlo procesom profesionalizácie, čím sa hranica medzi ziskovým a neziskovým sektorom zužuje a platení zamestnanci tvoria dôležitú súčasť neziskových organizácií. Práca pojednáva o neziskových organizáciách v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti, ktoré sú v Českej republike, na základe legislatívnej úpravy, súčasťou celku sociálne služby. Jedným z cieľov práce je priniesť pohľad na to, z akých dôvodov zamestnanci odchádzajú z neziskových organizácií zameraných na sociálnu starostlivosť, a taktiež aké typy motivačných zamestnaneckých benefitov využívajú k tomu, aby predchádzali neželanej fluktuácií svojich zamestnancov. Kľúčové slová: neziskové organizácie, sociálne služby, sociálna starostlivosť, ľudské zdroje, fluktuácia zamestnancov, motivačné benefity Keywords: neziskové organizácie; sociálne služby; sociálna starostlivosť; ľudské zdroje; fluktuácia zamestnancov; motivačné benefity; non-profit organizations; social services; social care; human resources; employee turnover; motivational benefits Available in a digital repository NRGL
Vplyv motivačných benefitov na fluktuáciu zamestnancov v neziskových organizáciách zameraných na sociálnu starostlivosť

The diploma thesis connects two different areas, namely the non-profit sector with the human resources management policy, which in the past has been particularly important in the profit sector. ...

Čeplová, Lenka; Legnerová, Kateřina; Dohnalová, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Využití Ramanovy spektrometrie pro identifikaci organických látek a jejich rozlišení v reálných vzorcích
Kubulková, Barbora; Sklenářová, Hana; Chocholouš, Petr
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Barbora Kubulková Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of diploma thesis: Application of Raman spectrometry for identification of organic substances and their differentiation in real samples The objectives of the thesis were to perform analysis and identification of specific pharmaceutical products using Raman spectrometry. The analyzed products were bulk- produced pharmaceuticals. The samples, common sortiment in pharmacy, were divided into the groups based on the therapeutic class and dosage form. The samples included antipyretics in the form of hot-drink preparations, joint nutrition in the form of granulates and tablets, vitamins and analgesics in solid dosage form -tablets. Also, structurally similar substances were compared. Raman spectrometry is contactless analytical method, which allowed us to measure the samples of uncoated tablets via compliance packaging - blisters. The pharmaceuticals in the dosage form of granulates were analyzed directly or dissolved in the distilled water and analyzed as solutions. The spectra of the analyzed samples were compared with spectra of the respective active substances. Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytickej chémie Kandidát: Barbora Kubulková Školiteľ: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Využitie Ramanovej spektrometrie pre identifikáciu organických látok a ich rozlíšenie v reálnych vzorkách Náplňou tejto práce bolo testovanie a identifikácia vybraných liečivých prípravkov prostredníctvom Ramanovej spektrometrie. Testované látky boli hromadne vyrábané liečivé prípravky. Vzorky, ktoré bežne poznáme zo sortimentu lekárne sme rozdelili do skupín podľa terapeutických skupín a liekovej formy. Prípravky boli zo skupiny antipyretik na prípravu horúcich nápojov, ďalej šlo o kĺbnu výživu vo forme granulátu a tabliet, vitamíny a analgetika vo forme pevných tabliet. Porovnávané boli tiež štruktúrne podobné látky. Keďže pri Ramanovej spektrometrii využívame to, že ide o bezkontaktnú analýzu, vzorky neobalených tabliet boli merané aj cez ich garančné balenie - blistre. Liečivé prípravky vo forme granulátu boli merané priamo alebo rozpustené v destilovanej vode a analyzované ako roztoky. Pre identifikáciu boli analyzované vzorky látok a ich spektrá porovnávané so štandardmi, nameranými za rovnakých podmienok. Available in a digital repository NRGL
Využití Ramanovy spektrometrie pro identifikaci organických látek a jejich rozlišení v reálných vzorcích

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Barbora Kubulková Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Kubulková, Barbora; Sklenářová, Hana; Chocholouš, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Efekt kosmetických přípravků s různým pH na vlastnosti kůže mužů a žen
Drabová, Veronika; Kuchařová, Monika; Pullmannová, Petra
2019 - Slovak
The aim of this diploma thesis was to summarize the basic knowledge of human skin and it's biophysical parameters. Attention was focused on influence of cosmetic products with different pH on the change of skin parameters especially. The first part describes the anatomical and histological structure of the skin, it's basic functions and development. In the following chapters of this work is mentioned physiological representation of microorganisms found on the skin surface and general characteristics of cosmetic products. There are used in everyday skin care that affect the natural skin surface pH value. Optimum surface pH is important for the proper functioning of human skin. The final chapters of the described the characteristics of the basic biophysical parameters of the skin (hydration, TEWL, pH, sebum) and methods for their measurement. Key words: skin, transepidermal water loss, pH, hydration, sebum, microbiome Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhrnutie základných poznatkov týkajúcich sa ľudskej kože a jej biofyzikálnych parametrov. Pozornosť bola venovaná najmä vplyvu kozmetických prípravkov s rôznym pH na zmenu kožných parametrov. V prvej časti práce je opísaná anatomická a histologická stavba kože, jej základné funkcie a vývoj. V následných kapitolách tejto práce je spomenuté fyziologické zastúpenie mikroorganizmov nachádzajúcich sa na povrchu kože, a všeobecná charakteristika kozmetických prípravkov. Tieto sa používajú v každodennej starostlivosti o kožu a majú vplyv na hodnotu prirodzeného povrchového pH. Optimálna hodnota povrchového pH je dôležitá k správnemu plneniu funkcie ľudskej kože. V záverečných kapitolách práce bola taktiež opísaná charakteristika základných biofyzikálnych parametrov kože (hydratácia, TEWL, pH, kožný maz) a metód určených k ich meraniu. Kľúčové slová: koža, transepidermálna strata vody, pH, hydratácia, kožný maz, mikrobióm Keywords: Kůže; hydratace; transepidermální ztráta vody; pH; elasticita; Skin; hydration,transepidermal water loss; pH; elasticity Available in a digital repository NRGL
Efekt kosmetických přípravků s různým pH na vlastnosti kůže mužů a žen

The aim of this diploma thesis was to summarize the basic knowledge of human skin and it's biophysical parameters. Attention was focused on influence of cosmetic products with different pH on the ...

Drabová, Veronika; Kuchařová, Monika; Pullmannová, Petra
Univerzita Karlova, 2019

Nové vazebné proteiny cílené na marker epiteliálních buněk
Huličiak, Maroš; Malý, Petr; Anděra, Ladislav
2019 - Slovak
Fast and precise quantification of circulating tumour cells (CTC) in lung adenocarcinoma is a pivotal step in acceleration of diagnosis, selection of early therapy and estimation of treatment prognosis. Development of a new type of microfluidic device based on detection and quantification of epithelial- and mesenchymal-type CTC by high-affinity and cell-type specific protein binders anchored to a microfluidic chip surface represents a highly innovative approach. In this work, we used EpCAM membrane glycoprotein as a target for generation of epithelial cell- specific protein binders by a directed evolution of proteins selected from highly complex combinatorial libraries derived from albumin-binding domain scaffold (ABD) or human muscle protein domain-derived "Myomedin" scaffold. Collections of EpCAM-binding candidates from the both used libraries were generated and particular binding variants were further characterized by DNA sequencing, biochemically and by functional cell-surface binding assays. The best candidates might serve as robust anchor proteins of a microfludic chip. Key words: epithelial cell, EpCAM, protein binder, ribosome display, combinatorial library, protein scaffold Presná a rýchla kvantifikácia krvných cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) u adenokarcinómu pľúc je zásadným krokom ku zrýchleniu diagnostiky, voľbe vhodnej a včasnej terapie a k určeniu prognózy liečby. Vývoj nového typu mikrofluidného zariadenia založeného na detekcii a kvantifikácii epitelových a mezenchýmových CTC buniek prietokovým čipom pomocou selektívnych vysoko afinných kotviacich proteínov je inovatívnym riešením. Témou diplomovej práce bolo vytvoriť nové typy väzobných proteínov s vysokou väzobnou afinitou a selektivitou pre membránový glykoproteín EpCAM ako zvolený marker epitelových buniek. K identifikácii týchto väzobných proteínov bola využitá metóda riadenej evolúcie proteínov, a to použitím vysoko komplexných kombinatoriálnych knižníc odvodených od štruktúry albumín- väzobnej domény (ABD) alebo "scaffoldu Myomedinu" odvodeného od domény ľudského svalového proteínu. Výsledkom diplomovej práce je vyvinutie unikátnej zbierky vysoko afinných proteínov cielených proti rekombinantnému EpCAM a ich následná sekvenčná, biochemická a funkčná charakterizácia. Vybrané varianty proteínov môžu byť riešením pre selektujúce terčové proteíny imobilizované k povrchu mikrofluidného čipu. Kľúčové slová: epitelová bunka, EpCAM, väzobný proteín, ribozomálny displej, kombinatoriálna knižnica, proteínový... Keywords: epitelová bunka; EpCAM; väzobný proteín; ribozomálny displej; kombinatoriálna knižnica; proteínový scaffold; epithelial cell; EpCAM; protein binder; ribosome display; combinatorial library; protein scaffold Available in a digital repository NRGL
Nové vazebné proteiny cílené na marker epiteliálních buněk

Fast and precise quantification of circulating tumour cells (CTC) in lung adenocarcinoma is a pivotal step in acceleration of diagnosis, selection of early therapy and estimation of treatment ...

Huličiak, Maroš; Malý, Petr; Anděra, Ladislav
Univerzita Karlova, 2019

Kriminalita žen v Československu
Kuželíková, Lenka; Štemberk, Jan; Německý, Marek
2019 - Slovak
The thesis deals with the crime of women in Czechoslovakia. The aim of the theoretical and empirical work is to map the crime of women in Czechoslovakia, namely its occurrence, and to use selected case studies to find out the motives of women perpetrators, who were victims, and apply selected theories of crime to specific cases. In the theoretical part will be introduced basic theories and concepts related to crime , from the sociological, psychological and biological point of view. Given that the work focuses primarily on female crime, the next section will specifically focus on the specificities of female crime and define the types of female criminals with the motives behind the crime, especially with a focus on murder. The last part of the theoretical part is focused on how crime was measured not only in the period of Czechoslovakia, but also how it is measured today, and where it is possible to get information about this social phenomenon. The empirical part of the thesis is devoted to the research itself, in which both qualitative and quantitative data were used. It also includes research on historical archival research, as it was worked from sources from archives. In the empirical part of the thesis, we are already working with specific data, namely data that map women's crime in... Diplomová práca sa zaoberá kriminalitou žien v Československu. Cieľom teoreticko - empirickej práce je zmapovať kriminalitu žien v Československu, a to konkrétne jej výskyt, a pomocou vybraných prípadových štúdií zistiť motívy žien páchateliek, kto boli obete, a aplikovať vybrané teórie kriminality na konkrétne prípady. V teoretickej časti budú predstavené základné teórie a pojmy, súvisiace s kriminalitou, a to zo sociologického, psychologického a biologického hľadiska. Vzhľadom k tomu, že sa práca zameriava primárne na ženskú kriminalitu, v ďalšej časti bude nevyhnutné vytýčiť konkrétne špecifiká ženskej kriminality a pomocou motívov, ktoré stoja na pozadí kriminálnych činov, vymedziť typy žien kriminálničiek, a to najmä so zameraním na vraždy. Posledná časť teoretickej časti je zameraná nato, ako sa merala kriminalita nie len v období Československa, ale aj nato, ako sa meria dnes, a kde možno získať informácie o tomto sociálnom jave. Empirická časť diplomovej práce je venovaná samotnému výskumu, pri ktorom boli využité kvalitatívne, ale aj kvantitatívne dáta. Taktiež obsahuje výskum historického archívneho výskumu, nakoľko bolo pracované z prameňmi z archívov. V empirickej časti diplomovej práce sa už pracuje s konkrétnymi údajmi, a to dátami, ktoré mapujú samotnú kriminalitu žien v... Keywords: kriminalita; žena; deviácia; zločin; vražda; trest smrti; crime; woman; deviation; crime; murder; death penalty Available in a digital repository NRGL
Kriminalita žen v Československu

The thesis deals with the crime of women in Czechoslovakia. The aim of the theoretical and empirical work is to map the crime of women in Czechoslovakia, namely its occurrence, and to use selected ...

Kuželíková, Lenka; Štemberk, Jan; Německý, Marek
Univerzita Karlova, 2019

Predikce terciární struktury RNA s využitím více vzorů
Galvánek, Rastislav; Hoksza, David; Jelínek, Jan
2019 - Slovak
In this thesis we will further develop the algorithm of homologous prediction of tertiary RNA structure. The algorithm was originally created and implemented in my bachelor thesis. We will focus on further automatization of algorithm implementation and we are going to make it easier to use. The user will be able to predict tertiary structure of RNA based only on target structure sequence. The algorithm will be also extended to use multiple template structures for prediction and it will be able to firstly predict the secondary structure of the target molecule. Both of these modifications should lead to more precise prediction by restricting the search space and reducing the size of unconserved regions of the predicted structure. V tejto práci ďalej rozvíjame algoritmus homológnej predikcie terciárnej štruktúry RNA, ktorý bol navrhnutý a naimplementovaný v rámci mojej bakalárskej práce.Venujeme sa väčšej automatizácii implementácie algoritmu a jeho jednoduchšiemu použitiu tak, aby bol schopný predikovať RNA štruktúru molekuly bez manuálnych zásahov, len na základe sekvencie cieľovej štruktúry. Algoritmus ďalej rozširujeme o homológnu predikciu sekundárnej štruktúry a možnosť použitia viacerých template štruktúr, čo by malo viesť k zmenšeniu prehľadávaného priestoru pri predikcii nekonzervovaných úsekov predikovanej štruktúry, a tým zvýšiť celkovú presnosť predikcie. Keywords: predikcia RNA template komparatívne modelovnie; prediction RNA template comparative modeling Available in a digital repository NRGL
Predikce terciární struktury RNA s využitím více vzorů

In this thesis we will further develop the algorithm of homologous prediction of tertiary RNA structure. The algorithm was originally created and implemented in my bachelor thesis. We will focus on ...

Galvánek, Rastislav; Hoksza, David; Jelínek, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Globální poruchy klimatu - studánky a paměť krajiny
Švancárová, Rebeka; Rynda, Ivan; Ulčák, Zbyněk
2019 - Slovak
The subject of this master thesis is the tradition of creating human - made water springs and caring for them in the research area of protected landscape areas Kysuce (in Slovakia) and Beskydy (in Czech Republic). Both areas are characterized by the occurrence of numerous natural springs of water. People from both places have been enhancing surroundings of these springs for a long time. The creation and care of these objects have become over time a form of tradition, coupled with respect for water and nature as a whole. The aim of the thesis is to identify the shift in this tradition and what it signalizes to people. It is also about bringing the context of changes in traditions with global climate change and with changes in the human relationship and management of landscape. In order to analyze this problem, the methods characteristic for the qualitative type of research were used, such as interviews and observation, which were subsequently evaluated by means of a framework analysis. The work is a kind of microetnographic study that deals with a close group of people who are carying for such water springs in mentioned research areas. Key words: water springs, landscape memory, invention of tradition, global climate change, nature protection, thick description, Beskydy, Kysuce Předmětem této práce je tradice vytváření studánek a péči o ně ve výzkumném území chráněných krajinných oblastí Kysuce (SR) a Beskydy (ČR). Obě oblasti jsou charakteristické výskytem četných vyvěrajících pramenů vody. Okolí těchto pramenů si lidé na mnoha místech již odedávna zkrášlují tvorbou studánek. Tvorba studánek a péči o ně, se v průběhu času staly jistou formou tradice, spojené s úctou k vodě a celkově k přírodě. Cílem diplomové práce je identifikovat jaký posun v této tradici nastává a co to pro člověka signalizuje. Jde také o přiblížení souvislostí proměn tradic s globálními poruchami klimatu a se změnami ve vztahu a v hospodaření člověka s krajinou. Pro výzkum tohoto problému byly zvoleny metody charakteristické pro kvalitativní typ výzkumu, jako získávání dat prostřednictvím rozhovorů a pozorování, které byly následně vyhodnoceny pomocí rámcové analýzy. Jedná se o určitou mikroetnografii užší skupiny lidí, kteří se o studánky v daných oblastech zajímají. Klíčová slova: studánky, paměť krajiny, invence tradice, globální změny klimatu, ochrana přírody, zhuštěný popis, Beskydy, Kysuce Keywords: studničky; pamäť krajiny; invencia tradície; globálne zmeny klímy; ochrana prírody; zhustený popis; Beskydy; Kysuce; water springs; landscape memory; invention of tradition; global climate change; nature protection; thick description; Beskydy; Kysuce Available in a digital repository NRGL
Globální poruchy klimatu - studánky a paměť krajiny

The subject of this master thesis is the tradition of creating human - made water springs and caring for them in the research area of protected landscape areas Kysuce (in Slovakia) and Beskydy (in ...

Švancárová, Rebeka; Rynda, Ivan; Ulčák, Zbyněk
Univerzita Karlova, 2019

Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků biologicky významných molekul
Kuižová, Alžbeta; Kočišová, Eva; Holoubek, Aleš
2019 - Slovak
Drop coating deposition Raman (DCDR) spectroscopy is a special method of Raman spectroscopy, which is based on the evaporation of solvent from a drop of solution or suspension on a hydrophobic surface. This typically leads to the formation of ring-shaped drying pattern, often called as "coffee ring". As a result a preconcentration of a material and higher intensity of Raman signal in comparison with Raman scattering from solution is obtained. In this work several hydrophobic surfaces with different roughness and hydrophobicity were compared: a smooth substrate with polytetrafluorethylen (pPTFE) coating and nanorough substrates where surface hydrophobicity was formed by deposited cupper or argent nanoparticles with different concentration. It was shown that for DPPC liposome suspension stronger preconcentration is obtained by means of a nanorough substrate. When different nanorough substrate compared, no better improvement was acquired. As for the drying of drops at different temperatures (from 15řC to 60řC) deposited on the smooth pPTFE substrate and the substrate with argent nanoparticles, it was observed that Raman spectra did not reveal any spectral changes corresponding to phase transition of lipid. In case of drying at temperatures higher than a temperature of the phase transition, non-homogeneities... Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků (DCDR) je speciální metodou Ramanovy spektroskopie, která je založená na zasychání kapek roztoku nebo suspenze na hydrofóbním substrátu, co ve většině případů vede k tvorbě prstence známého jako "kávový kroužek". Výsledkem je zakoncentrování materiálu a vyšší intenzita Ramanova signálu ve srovnání s Ramanovym rozptylem z roztoku. V práci byly porovnány substráty s různou drsností a hydrofobicitou: hladký substrát s vrstvou polytetrafluoretylenu (pPTFE) a nanodrsné substráty, kde byla hydrofobicita povrchu zvýšená nadeponovanými měděnými nebo stříbrnými nanočásticemi s různou koncentrací. Pro suspenzi liposomů z lipidu DPPC docházelo k lepšímu zakoncentrování v případe substrátů s vyšším kontaktním uhlem, kde je vyšší hydrofobicita dosáhnuta nanodrsným povrchem. Mezi jednotlivými zdrsněnými substráty k výraznému zlepšení nedocházelo. V případě schnutí kapek při různých teplotách (v rozsahu od 15 do 60řC) nanesených na hladký pPTFE substrát a povrch s nadeponovanými stříbrnými nanočásticemi, Ramanova spektra neukázala spektrální změny souvisící s fázovým přechodem lipidů. Pro teploty zasychání vyšší než teplota fázového přechodu byly na vzniklých prstencích pozorovány nehomogenity, které při teplotě 45řC vedly k vyššímu Ramanovu signálu. Závěrem, k lepšímu... Keywords: Ramanova spektroskopia kvapkovo nanášaných povlakov; hydrofobicita; kontaktný uhol; nanočastice; lipozómy; Drop coating deposition Raman spectroscopy; hydrophobicity; contact angle; nanoparticles; liposomes Available in a digital repository NRGL
Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků biologicky významných molekul

Drop coating deposition Raman (DCDR) spectroscopy is a special method of Raman spectroscopy, which is based on the evaporation of solvent from a drop of solution or suspension on a hydrophobic ...

Kuižová, Alžbeta; Kočišová, Eva; Holoubek, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Využívání ekonomických mechanismů v zahraniční politice Ruské federace: případ Arménie
Motúzová, Diana; Svoboda, Karel; Brisku, Adrian
2019 - Slovak
The thesis analyses Russian economic statecraft in relation to Armenia. The thesis is focused on two areas, namely the Russian response to the foreign policy orientation of Armenia and its significant internal political changes. The aim of the thesis is to compare the extent to which Russia uses economic mechanisms on both levels. The thesis draws on Baldwin's concept of economic statecraft, focusing on the Russian "carrot and stick" policy. In the foreign policy area, the economic tools that Russia used in attempt to influence Armenia's decision in its dilemma between European and Eurasian integration are analysed. In the internal policy area, the thesis is focused on major events from 2015 to 2018, which to some extent also affected the Russian side. Positive incentives and coercive methods applied by Russia during this period are also examined. An analysis of the Russian "carrot and stick" policy has pointed out that Moscow is more strongly involved in foreign policy of Armenia if it feels an immediate threat to its interests. Russia applies positive incentives in situations when it needs to reduce internal tensions in Armenia, which may also be directed against Moscow. If there are major internal political changes in this South Caucasus republic, yet without serious foreign policy implications,... Diplomová práca analyzuje ruské ekonomické štátnictvo vo vzťahu k Arménsku. Práca je pritom zameraná na dve oblasti, a to na ruskú reakciu na zahraničnopolitickú orientáciu Arménska a jeho významné vnútropolitické zmeny. Cieľom práce je porovnať, do akej m využíva Rusko ekonomické mechanizmy v oboch spomenutých rovinách. Práca vychádza z Baldwinovho konceptu ekonomického štátnictva so zameraním na ruskú politiku cukru a biča. V zahraničnopolitickej oblasti je skúmané, aké ekonomické nástroje využívalo R ovplyvniť rozhodnutie Arménska v jeho dileme medzi európskou a eurázijskou integráciou. Vo vnútropolitickej oblasti je práca zameraná na významné udalosti v rokoch 2015 až 2018, ktoré do určitej miery zasiahli aj ruskú stranu. Skúmané sú pozitívne stimuly aj donucovacie metódy, ktoré Rusko v tomto období aplikovalo. Analýza ruskej politiky cukru a biča poukázala na to, že Moskva výraznejšie zasahuje do zahraničnopolitickej sféry v prípade, že cíti bezprostredné ohrozenie svojich záujmov. Vo vnútropolitickej oblasti aplikuje pozitívne stimuly v situáciách, keď potrebuje znížiť vnútorné napätie v Arménsku, ktoré môže byť namierené aj proti Moskve. Ak dôjde k veľkým vnútropolitickým zmenám v tejto juhokaukazskej republike bez vážnejších zahraničnopolitických implikácií, Rusko volí opatrnejšiu stratégiu. Keywords: Rusko; Arménsko; ekonomické štátnictvo; geoekonomika; politika cukru a biča; Russia; Armenia; economic statecraft; geoeconomics; carrot and stick policy Available in a digital repository NRGL
Využívání ekonomických mechanismů v zahraniční politice Ruské federace: případ Arménie

The thesis analyses Russian economic statecraft in relation to Armenia. The thesis is focused on two areas, namely the Russian response to the foreign policy orientation of Armenia and its significant ...

Motúzová, Diana; Svoboda, Karel; Brisku, Adrian
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases