Number of found documents: 236491
Published from to

Zkušenosti studentů v odborné praxi
Jugasová, Ester; Štefančíková, Mariana; Gigalová, Veronika
2019 - Czech
Author: Ester Jugasová Institution: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Title: Student's experience in training for proffessional practise Supervisor: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D. Number of pages: 131 Number of attachements: 3 Year of defense: 2019 Keywords: general nurse, education, nursing practise, personality of nurse, adversity, stress The bachelor thesis deals with the nursing practice of students of the bachelor program of nursing and their experience during its completion. The theoretical part deals with the current education of nurses at universities and the content of their studies. Furthermore, the thesis focuses on the nurse's personality, communication between the patient and the nurse. The bachelor thesis also focuses on the issue of stress, its causes, reactions, describes the basic types of psychosomatic diseases that are related to excessive stress. Another issue is iatropatogenia, or harm to the patient by medical staff, which may be the result of overloading nurses. The thesis also deals with the burnout syndrome that can be affected by helping professions. The empirical part was carried out by the qualitative method of the research. Initially, 7 research objectives were set. In addition, 3 research groups (students,... Autor: Ester Jugasová Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Náplň práce: Zkušenosti studentů v odborné praxi Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D. Počet stran: 131 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: všeobecná sestra, vzdělávání, ošetřovatelská praxe, osobnost sestry, zátěž, stres Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelských praxí studentů bakalářského programu ošetřovatelství a jejich zkušenostmi během jejího absolvování. V teoretické části se práce zabývá současným vzděláváním všeobecných sester na vysokých školách a náplní studia. Dále se práce zaměřuje na osobnost sestry, komunikaci mezi pacientem a sestrou. Bakalářská práce se dále zaměřuje na problematiku stresu, jeho příčin, reakcí, popisuje základní typy psychosomatických onemocnění, které souvisí s nadměrným stresem. Další problematikou je iatropatogenie neboli ublížení pacientovi ze stran zdravotnického personálu, která může být důsledkem nadměrného vytížení zdravotních sester. Práce se dále zabývá syndromem vyhoření, který může pomáhající profese postihnout. Empirická část byla provedena kvalitativní metodou výzkumného šetření. Na počátku bylo stanoveno 7 výzkumných cílů. Dále byly vybrány 3 výzkumné soubory (studentky, sestry,... Keywords: všeobecná sestra; vzdělávání; ošetřovatelská praxe; osobnost sestry; zátěž; stres; general nurse; education; nursing practise; personality of nurse; adversity; stress Available in a digital repository NRGL
Zkušenosti studentů v odborné praxi

Author: Ester Jugasová Institution: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Title: Student's experience in training for proffessional practise Supervisor: ...

Jugasová, Ester; Štefančíková, Mariana; Gigalová, Veronika
Univerzita Karlova, 2019

Překlad do LDN očima pacienta
Koutná, Hana; Štefančíková, Mariana; Kutnohorská, Jana
2019 - Czech
Name and surname of the author: Hana Koutná Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine Division of Nursing Title: Transferring to sanatorium of long term diseased from the perspective of patient Supervisor: PhDr. Mariana Štefačíková, Ph. D. Number of pages: 148 Number of attachements: 8 Year of defence: 2019 Keywords: sanatorium of long term diseased (LDN), transfer, adaptation, stereotyp, old-age, Interpretative phenomenological analysis (IPA) The bachelor thesis is focused on patients' experience of their transfer to the sanatorium of long term diseased (LDN), the way they perceive this facility and what they knows about it. The goal of the theoretical part is to present LDN, their position in the health care system, history of their origin and also their stereotype in society. The thesis also deals with somatic, psychological and social changes associated with aging. Finally, it discusses the concept of adaptation and the factors that affect it, focusing on the adaptation of seniors to the conditions in long-term care facilities. A semi-structured interview was used in the research. It was made in collaboration with three respondents with no previous experience with hospitalization in LDN whatsoever. The respondents' individual... Autor: Hana Koutná Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Překlad do LDN očima pacienta Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefačíková, Ph. D. Počet stran: 148 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN), překlad, adaptace, stereotypizace, stáří, interpretativní fenomenologická analýza (IPA) Bakalářská práce se zabývá pacientovým prožíváním překladu do léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN) a tím, jak toto zařízení sám vnímá, jak si ho představuje a co o něm ví. V teoretické části se zaměřuje na samotné LDN, na jejich postavení v systému péče, historii jejich vzniku a jejich stereotypizaci ve společnosti. Dále pojednává o somatických, psychických i sociálních změnách spojených se stárnutím a nakonec se věnuje pojmu adaptace, a faktorům, které ji ovlivňují, se zaměřením na adaptaci starého člověka na podmínky zařízení dlouhodobé péče. Výzkum byl proveden metodou semistrukturovaného rozhovoru se třemi respondenty, kteří v LDN nebyli nikdy dříve hospitalizovaní. Individuální zkušenosti respondentů s plánovaným překladem do LDN byly zpracovány metodou interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Výsledky nám umožňují nahlédnout na tři odlišné představy o LDN a na prožitky, které jsou pro pacienty s... Keywords: léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN); překlad; adaptace; stereotypizace; stáří; interpretativní fenomenologická analýza (IPA); sanatorium of long term diseased (LDN); transfer; adaptation; stereotyp; old-age; Interpretative phenomenological analysis (IPA) Available in a digital repository NRGL
Překlad do LDN očima pacienta

Name and surname of the author: Hana Koutná Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine Division of Nursing Title: Transferring to ...

Koutná, Hana; Štefančíková, Mariana; Kutnohorská, Jana
Univerzita Karlova, 2019

Jak senioři hodnotí kvalitu života v domově pro seniory
Hladká, Lucie; Mareš, Jiří; Pánková, Jitka
2019 - Czech
Author: Lucie Hladká Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: How seniors assess the quality of life in senior homes Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Number of pages: 104 Number of attachements: 4 Year of defense: 2019 Keywords: quality of life, seniors, the old, senior homes The bachelor thesis deals with the description and analysis of the quality of life of seniors who permanently live in a retirement home. The thesis consists of two main parts- theoretical-review and empirical. The theoretical part deals with the characteristics of geriatric age and describes the age-related changes, with which this developmental phase is related to. It also describes dynamical alterations in human needs hierarchy during aging, which are inherently related to changes in old age. It shows the possibilities of care for seniors and role of social institutions in the past and present. In general, the theoretical part characterizes the notion: "well-being" and focuses primarily on the quality of life of seniors. The empirical part has a form of mixed design, which took place in the retirement home in town of Hořice. The quantitative part, consisted of questionnaire survey in which the shorted version of the... Autor: Lucie Hladká Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Jak senioři hodnotí kvalitu života v domově pro seniory Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 104 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: kvalita života, senioři, staří lidé, domov pro seniory Bakalářská práce se zabývá popisem a analyzováním kvality života seniorů, kteří trvale žijí v domově pro seniory. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoreticko-přehledovou a empirickou. Teoretická část se věnuje charakteristice geriatrického věku, popisuje stáří a změny, které s sebou tato vývojová etapa přináší. Objasňuje měnící se pořadí důležitosti potřeb stárnoucího člověka, které se změnami ve stáří souvisí. Ukazuje na možnosti péče o seniory a využití sociálních institucí v minulosti a současnosti. V obecné rovině charakterizuje pojem kvalita života a soustřeďuje se primárně na kvalitu života seniorů. Empirická část má podobu smíšeného výzkumu, který proběhl v Domově pro seniory v Hořicích. V části kvantitativní se jedná o dotazníkové šetření, ve kterém byla použita zkrácená verze dotazníku Older People's Quality of Life Questionnaire (OPQOL-CZ-20). Dotazník měří sedm proměnných:1. spokojenost se životem, 2. finanční situaci, 3. pozitivní přístup k... Keywords: kvalita života; senioři; staří lidé; domov pro seniory; quality of life; seniors; the old; senior homes Available in a digital repository NRGL
Jak senioři hodnotí kvalitu života v domově pro seniory

Author: Lucie Hladká Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: How seniors assess the quality of life ...

Hladká, Lucie; Mareš, Jiří; Pánková, Jitka
Univerzita Karlova, 2019

Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy
Kodešová, Michaela; Vachková, Eva; Matulová, Jana
2019 - Czech
Author: Michaela Kodešová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: The influence of a lifestyle on the pregnant woman's quality of life Supervisor: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. The number of pages: 116 The number of attachments: 5 Defended in: 2019 Key words: quality of life, pregnancy, healthy lifestyle This bachelor thesis deals with pregnancy and its influence on quality of life and how much healthy lifestyle affects quality of life. My thesis is made up of two parts. The first part is theoretical and it is focused on the definition of pregnancy, foetal development, maternal changes during pregnancy, prenatal care and lifestyle during pregnancy. This part also clarifies the term ''quality of life'', its history, measure quality of lifestyle and also deals with specific quality of lifestyle during pregnancy. The second part is empirical and it contains analysed results of questionnaire. It also deals with quality of life of pregnant woman with focus on healthy lifestyle. Autor: Michaela Kodešová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, oddělení ošetřovatelství Název práce: Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: 116 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: kvalita života, těhotenství, zdravý životní styl Bakalářská práce se zabývá těhotenstvím, tím, jaký vliv má na kvalitu života a jak ji ovlivňuje zdravý životní styl. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a zaměřuje se na definici těhotenství, vývoj plodu, mateřské změny v těhotenství, prenatální péči a životní styl v těhotenství. Také objasňuje pojem kvalita života, jeho historii, měření kvality života a také se zabývá specifickou kvalitou života v těhotenství. Druhá část je empirická a obsahuje analyzované výsledky dotazníkového šetření. To se zabývá kvalitou života těhotné ženy se zaměřením na zdravý životní styl. Keywords: kvalita života; těhotenství; zdravý životní styl; quality of life; pregnancy; healthy lifestyle Available in a digital repository NRGL
Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy

Author: Michaela Kodešová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: The influence of a lifestyle ...

Kodešová, Michaela; Vachková, Eva; Matulová, Jana
Univerzita Karlova, 2019

Vzájemné interakce pohanů a křesťanů v 1. - 3. století
Holeček, Adam; Říhová, Ladislava; Lášek, Jan Blahoslav
2019 - Czech
Keywords: křesťanství; pohané; židovství; Řím; římský pantheon; pronásledování; Arnobius; mučedníci; Dioklecián; christianity; gentiles; judaism; Rome; roman pantheon; persecution; Arnobius; martyts; Diocelcianus Available in a digital repository NRGL
Vzájemné interakce pohanů a křesťanů v 1. - 3. století

Holeček, Adam; Říhová, Ladislava; Lášek, Jan Blahoslav
Univerzita Karlova, 2019

Arnošt z Pardubic - život a dílo
Soukupová, Michala; Hrdlička, Jaroslav; Lášek, Jan Blahoslav
2019 - Czech
Keywords: Arnošt z Pardubic; Karel IV; České království; středověk; církev; pražské biskupství; pražské arcibiskupství; reformní činnost; sociální činnost; Jan Lucemburský; Ernest of Pardubice; Charles IV; Czech Kingdom; Middle Ages; the Church; Prague bishopric; Prague archbishopric; reform work; social work; John of Luxembourg Available in a digital repository NRGL
Arnošt z Pardubic - život a dílo

Soukupová, Michala; Hrdlička, Jaroslav; Lášek, Jan Blahoslav
Univerzita Karlova, 2019

Očekávání osob v nepříznivé sociální situaci od ICT vzdělávání
Votíková, Judita; Luptáková, Marina; Mazáčová, Nataša
2019 - Czech
Keywords: Andragogika; očekávání; aktivizační prostor; obtížná sociální situace; bezdomovectví; Andragogy; expectation; activisation area; unfavorable social situation; homelessness Available in a digital repository NRGL
Očekávání osob v nepříznivé sociální situaci od ICT vzdělávání

Votíková, Judita; Luptáková, Marina; Mazáčová, Nataša
Univerzita Karlova, 2019

Rodina v hmotné nouzi
PROCHÁZKOVÁ, Barbora
2019 - Czech
Bakalářská práce na téma Rodina v hmotné nouzi se zabývá problémy, kterým čelí rodiny ocitající se v systému pomoci v hmotné nouzi. Práce obsahuje popis systému pomoci v hmotné nouzi zahrnující vysvětlení, komu a k čemu jsou dávky určeny. Dále se zaměřuje na problematiku rodin v hmotné nouzi, kde blíže věnuje rodinám ohroženým hmotnou nouzí - rodině s osamoceným rodičem, rodině s nezaměstnaným členem domácnosti a rodině dítěte se zdravotním znevýhodněním. V praktické části práce jsou uvedeny čtyři skutečné případy rodin pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi s popisem jejich situace a problémy, kterým čelí. The bachelor thesis on "Family in Material Need" deals with the problems that faced families in the system of material need. The thesis contains a description of the system of material need including an explanation of whom and for what benefits are used. It also focuses on the issue of families in material need, where focuses more on families in danger with material need - a single parent family, a family with an unemployed family member and a family of a child with a health disadvantage. In the practical part of the thesis there are four real cases of families that receive benefits in material need with description of their situation and the problems that they face. Keywords: hmotná nouze; sociální zabezpečení; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; zdravotní znevýhodnění; osamocený rodič; rodina; problémy; material need; social security; subsistence allowance; housing supplement; extraordinary immediate assistance; health disadvantage; single parent; family; problems of families Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rodina v hmotné nouzi

Bakalářská práce na téma Rodina v hmotné nouzi se zabývá problémy, kterým čelí rodiny ocitající se v systému pomoci v hmotné nouzi. Práce obsahuje popis systému pomoci v hmotné nouzi zahrnující ...

PROCHÁZKOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

V knihách je o Něm psáno. Nakladatelská teorie a praxe staré Jednoty bratrské
Hlouchová, Hana; Veverková, Kamila; Lášek, Jan Blahoslav
2019 - Czech
Keywords: Bible; Bible kralická; biblická společnost; biblické překlady; cenzura; didachografie; ilustrace; Ivančice; Jan Amos Komenský; Jan Blahoslav; Jan Hus; Jednota bratrská; Johann Gutenberg; kniha; knihtisk; knižní vazba; Kralice nad Oslavou; křesťanská literatura; Lešno; Martin Luther; mecenášství; nakladatelství; protestantismus; protireformace; reformace; tisk; tiskárna; tiskový stroj; typografie; Bible; Bible of Kralice; Kralice Bible; Bible society; Bible translations; censorship; didachography; illustration; Ivančice; Jan Amos Comenius; Jan Blahoslav; Jan Hus; Moravian Church; Unitas Fratrum; Unity of the Brethren; Johann Gutenberg; book; letterpress; bookbinding; Kralice nad Oslavou; christian literature; Lešno; Martin Luther; sponsorship; publishing; protestantism; counter-reformation; reformation; printing; printing office; printing machine; typography Available in a digital repository NRGL
V knihách je o Něm psáno. Nakladatelská teorie a praxe staré Jednoty bratrské

Hlouchová, Hana; Veverková, Kamila; Lášek, Jan Blahoslav
Univerzita Karlova, 2019

Hra s tuší a kouzlo pomíjivosti ve výtvarném umění dynastie Sung
Grofová, Karolína; Vihan, Jan; Alt, Jaroslav
2019 - Czech
Keywords: malířství; pomíjivost; dynastie Sung; čínská filosofie; tuš; Painting; Transience; Sung Dynasty; Chinese philosophy; Ink Available in a digital repository NRGL
Hra s tuší a kouzlo pomíjivosti ve výtvarném umění dynastie Sung

Grofová, Karolína; Vihan, Jan; Alt, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases