Number of found documents: 43
Published from to

Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách Evropského parlamentu
HRITZOVÁ, Petra
2019 - Slovak
Témou tejto bakalárskej práce je jazykový režim Európskej únie v praxi. Cieľom je porovnávanie dostupnosti dokumentov v slovenčine, češtine, francúzštine a angličtine na webových stránkach Európskeho parlamentu. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Teoretická časť je zložená zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na predstavenie Európskej únie aj s jej inštitucionálnym rámcom. Druhá kapitola pojednáva o konkrétnej inštitúcii, ktorú som si vybrala. Najprv je predstavená história Európskeho parlamentu, ďalej je popísaná štruktúra daného orgánu a na konci tejto kapitoly sú spomenuté hlavné funkcie Európskeho parlamentu, ktorými disponuje. Nasledujúca kapitola je kľúčová. Začiatok sa týka mnohojazyčnosti v Európskej únii a neskôr je charakterizovaný jazykový režim v Európskom parlamente. Posledné dve kapitoly sú viac technické. Predposledná kapitola je zameraná na vizualizáciu webových stránok Európskeho parlamentu. V poslednej kapitole je vykonaná analýza dostupnosti dokumentov parlamentných výborov v Európskom parlamente v slovenčine, češtine, francúzštine a angličtine. The topic of this bachelor thesis is the European Union language regime in practice. The aim is to compare the availability of documents in Slovak, Czech, French and English on the website of the European Parliament. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part is consisting of four chapters. The first chapter focuses on the presentation of the European Union with its institutional framework. The second chapter deals with the particular institution that I chose. First of all, the history of the European Parliament is presented, the structure of the institution is described and in the end of this chapter, the main functions of the European Parliament are mentioned. The following chapter is crucial. The beginning refers to the multilingualism in the European Union in general and afterwards it is characterized the language regime in the European Parliament. The last two chapters are more technical. The penultimate chapter concentrates on visual aspect of the web pages of the European Parliament. The last chapter analyzes the availability of documents of parliamentary committees in the European Parliament in Slovak, Czech, French and English languages. Keywords: European Union; European Parliament; institutional framework; multilingualism; availability of documents Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách Evropského parlamentu

Témou tejto bakalárskej práce je jazykový režim Európskej únie v praxi. Cieľom je porovnávanie dostupnosti dokumentov v slovenčine, češtine, francúzštine a angličtine na webových stránkach Európskeho ...

HRITZOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Využití arteterapie v komunitní práci
ANDRÁŠIKOVÁ, Karina
2019 - Slovak
Bakalárska práca pojednáva o možnostiach využitia arteterapeutických techník a arteterapeutickej práce pri pôsobení v komunite v rámci komunitnej práce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Obsah teoretickej časti je rozdelený na dve kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na teoretické východiská pri definovaní komunity. Zistíme v nej, čo sa za komunitu pokladá, kto ju tvorí, tiež to, ako ju viacerí autori vnímajú, rozdeľujú, aké sú jej znaky ale tiež to, prečo ich ľudia vytvárajú a aké prináša výhody pre jej členov. V tejto kapitole sa zaoberáme aj teóriami sociálnej psychológie so zameraním na dôležitosť budovania komunít pre rozvoj človeka. V druhej kapitole sa zameriavame na prepojenie komunitnej práce a arteterapie a toho, ako môže byť ich kombinácia vhodná pre rozvoj komunity. V praktickej časti bakalárskej práce bol realizovaný akčný výskum priamo v komunite. Cieľom bolo zistiť, či je možné aplikovať arteterapeutický proces v rámci práce v komunite a výtvarne spracovávať vybrané témy vzájomných vzťahov členov komunity, tému životného priestoru a tému budúcnosti. Zistili sme, že arteterapeutický proces je vhodný pri práci v komunite a je možné otvárať aj náročné témy, s ktorými komunita má problém a ich výtvarné spracovanie môže otvoriť priestor na ich reflexiu či spracovanie. This bachelor thesis is a description of the techniques and benefits regarding the combination of art therapy and community work. It is divided into two parts - theoretical and practical. There are two chapters within the theoretical section. Chapter one deals with the scopes of defining community. In this chapter we learn what traits make a community, who is a part of it and why we build them. In this chapter we focus on the theories of social psychology especially on the topics of community membership and its importance for their members. Chapter two ilustrates how the process of combining art therapy and community work is useful for community development. In the practical part of the bachelor thesis was realized an action research in the community. The aim was to find out whether it is possible to apply the art therapy process within the community work and to artically select selected topics of mutual relations of the community members, the topic of the living space and the topic of the future. We have found that the art therapy process is suitable for working in the community and it is possible to open up the challenging topics with which the community has a problem and their art work can open up space for their reflection or processing. Keywords: community; community work; community development; community organizing; social change; art therapy; art therapy technique; identity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití arteterapie v komunitní práci

Bakalárska práca pojednáva o možnostiach využitia arteterapeutických techník a arteterapeutickej práce pri pôsobení v komunite v rámci komunitnej práce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú ...

ANDRÁŠIKOVÁ, Karina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom
MOSNÁ, Diana
2019 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej triede bežnej základnej školy. Teoretická časť vymedzuje pojem pervazívnej vývinovej poruchy a bližšie špecifikuje Aspergerov syndróm a detský autizmus. Zaoberá sa charakteristickými znakmi výtvarného prejavu detí s autizmom. Poskytuje prehľad o možnostiach využívania arteterapeutických prístupov v terapii týchto jednotlivcov. V praktickej časti práce špecifikuje vplyv arteterapeutickej intervencie na zmeny výtvarného prejavu žiakov s autizmom, a to v zmysle jeho napredovania smerom k vyšším štádiám vývinu. Priebeh terapie opisuje v kazuistických štúdiách a jej efektívnosť overuje prostredníctvom interpretácie a komparácie výtvarnej produkcie u dvoch chlapcov vo veku 8 rokov, ktorí navštevovali terapeutickú skupinu. Hľadanie typických znakov tvorby týchto žiakov a sledovanie arteterapeutického pôsobenia vo výtvarnej produkcii sú jej dôležitou súčasťou. Svojím výstupom v podobe odporúčaní do praxe môže byť prínosná pre špeciálnych pedagógov a terapeutov pracujúcich s týmito žiakmi priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. The bachelor thesis deals with the use of elements of group art therapy in the correction of problems associated with the education of individuals with pervasive developmental disorders, in a special class of ordinary primary school. The theoretical part defines the concept of pervasive developmental disorder and specifies Asperger syndrome and childhood autism. It deals with the characteristic features of art expression of children with autism. It provides an overview of the possibilities of using art therapy approaches in the therapy of these individuals. In the practical part of the work specifies the impact of art therapy intervention on the changes of art expression of pupils with autism in terms of its progress towards higher stages of development. The course of therapy is described in case studies, and its effectiveness is verified through interpretation and comparison of art production in two boys aged 8 who attended a therapeutic group. Finding the typical features of these pupils' creation and watching art therapy in art production is an important part of it. It can be beneficial for special educators and therapists working with these pupils in their educational process through their recommendations in practice. Keywords: pervasive developmental disorders; creative expression; art therapeutic intervention Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej ...

MOSNÁ, Diana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike
BARNA, Alexander
2019 - Slovak
BARNA, Alexander: Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike [Diplomová práca]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.Zdravotněsociální fakulta. Vedúci záverečnej práce:Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D. Hlavnou témou práce bolo priblíženie problematiky traumatologickej pripravenosti zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike, problematiky mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb a zmapovanie vedomostí a orientácie nelekárskych zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby v danej problematike. Práca je rozdelená na dve hlavné časti- teoretickú a výskumnú. Teoretická časť predstavila zákonné normy, predpisy a odborné odporúčané postupy, na základe ktorých poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby zabezpečujú svoju činnosť a krízovú pripravenosť, a to predovšetkým prostredníctvom pracovísk krízové pripravenosti. Vo výskumnej časti bol zvolený problém znalostí členov výjazdových skupín záchrannej zdravotnej služby riešený kvantitatívnou metódou - prieskumom realizovaným prostredníctvom anonymného neštandardizovaného dotazníku, ktorý bol vypracovaný zvlášť pre Českú republiku a zvlášť pre Slovenskú republiku. Zo zistených výsledkov dotazníkového šetrenia možno odvodzovať, že vedomosti členov výjazdových skupín sú na dostačujúcej úrovni, no je stále potreba zapracovať na odbornosti a znalosti niektorých skutočností týkajúcich sa traumatologickej pripravenosti. Problematické je predovšetkým zistenie nedostatkov v znalostiach, ktoré sa uplatňujú pri samotnom vykonávaní záchranných a likvidačných prác v rámci riešenia mimoriadnych udalostí. BARNA, Alexander: Trauma readiness of emergency medical services in the Czech Republic and Slovak Republic [Diploma thesis]. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences. Lecturer: Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D. The main topic of this work was the introduction of the issue of trauma readiness of the emergency medical service in the Czech Republic and the Slovak Republic, the issue of emergency events with mass casualty incidents and the mapping of the knowledge and orientation of paramedical personnel in the emergency medical services. The diploma thesis is divided into two major parts - theory and research. The theoretical part introduces legislative norms, regulations and expert recommended procedures, based on which providers of emergency health services ensure their activity and crisis readiness, especially through crisis readiness workplaces. The chosen issue in the research part was the knowledge of the members of the emergency medical services groups solved by the quantitative method - a survey carried out by means of an anonymous non-standardized questionnaire, was prepared individually for the Czech Republic and for the Slovak Republic. From the results of the questionnaire survey it can be deduced that the knowledge of the members of the emergency medical service groups is sufficient, but there is still a need to incorporate the expertise and knowledge of the trauma readiness issues. Above all, finding deficiencies in knowledge, which are used to carry out rescue and liquidation work in dealing with emergency events, is particularly problematic. Keywords: Emergency Medical Service; Integrated Rescue System; Emergency Event; Crisis Readiness in Healthcare; Trauma readiness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike

BARNA, Alexander: Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike [Diplomová práca]. Jihočeská univerzita v Českých ...

BARNA, Alexander
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Organizácia detského letného tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva
MINÁRIK, Matej
2018 - Slovak
Hlavným cieľom diplomovej práce, bolo vytvoriť komplexnú a detailne spracovanú príručku pre organizovanie detského tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva, podľa ktorej by aj nezainteresovaný čitateľ dokázal vytvoriť svoj vlastný tábor a to bez jedinej skúsenosti z danej problematiky. Medzi čiastkové ciele sme zaradili prípravu podkladov pre realizáciu tabora, ktoré zahŕňali prípravu celotáborového príbehu, hodnotenie programu a hier, výrobu učebných podkladov pre program a školenie animátorov. Druhý čiastkový cieľ bol realizácia tábora a celkové podrobné vyhodnotenie. V teoretickej časti práce sme sa bližsie pozreli na problematiku pedagogiky voľného času a jej vplyv na výchovu dieťaťa. Taktiež sme si napísali aké druhy a typy táborov poznáme a čo všetko zahŕňa organizácia tábora vrátane legislatívy, rozpočtu a financovania, animácie a programovej štruktúry. Vo výsledkoch práce popisujeme presný postup organizácie vlastného tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva, ktorý sa uskutočnil 30.7 6.8 2017 v Rajeckej Lesnej. Tento presný postup je popisovaný ako príručka, ktorá zahŕňa dve časti a to prípravu organizovanú pred začatím tábora a samotnú relizáciu. Prípravná čast zahŕňa výber areálu, stanovenie rozpočtu a financovania a presne stanovený mesačný harmonogram príprav. V realizačnej časti sa nachádza motivačný príbeh tábora, celotáborová hra, manuály pre vedúcich tábora a rámcový program pre jednotlivé tématické dni tábora. Jednotlíve dni uvádzame v presnom časovom harmonograme a zahŕňajú pripravený program pre danú problematiku tábora. V diskusií vyhodncujeme úspešnosť realizácie tábora s popisom jednotlivých dní. Veríme, ze práca bude slúžiť do budúcna ako podklad pre zorganizovanie táborov s podobnou problematikou. The key aim of this thesis was to create a complex and detailed guide for organization of a children's camp focusing on the first aid and population protection. Based on the guide, a lay reader will be able to create their own camp and that without any experience with the issue. Among partial aims, preparing material for camp's realization including the camp's narrative preparation, assessing program and games, and producing teaching materials for the program and camp leaders training were listed. Another partial aim was the camp execution and overall detailed assessment. In a theoretical part of the thesis, we took a closer look into the issue of free time pedagogy and its influence on child upbringing. We also wrote what kind and type of camps we know and what camp organization involves, including legislation, budget and financing, activities and program structure. In the thesis results, we describe an exact organization procedure of our own camp focusing on the first aid and population protection, which took place from July 30, 2017 to August 6, 2017 in Rajecká Lesná. The exact same procedure is described as a guide, which includes two parts, the preparation organized before the beginning of the camp and the camp's execution itself. The preparation part involves the grounds selection, budget and financing determination, and specifically determined monthly preparation schedule. The realization part includes the camp's motivational narrative, a whole-camp game, the manuals for camp leaders and a general framework program for the specific camp days. The days are individually stated in the precise timetable which includes a program prepared for the given camp focus. In the discussion, we assess the success of the camp execution along with the individual days description. We believe this thesis will serve as a basis for organization of the camps with the similar focus in the future. Keywords: experience pedagogy; camp organization; first aid; population protection; survival; experience program; preventive and educational activity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Organizácia detského letného tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva

Hlavným cieľom diplomovej práce, bolo vytvoriť komplexnú a detailne spracovanú príručku pre organizovanie detského tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva, podľa ktorej by aj ...

MINÁRIK, Matej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Exprese a purifikace mitochondriálních membránových proteinů jednobuněčného parazita \kur{Trypanosoma brucei} za účelem tvorby protilátek
URBANOVÁ, Simona
2018 - Slovak
Expresné plazmidy génov TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli vyhotovené molekulárnym klonovaním. Rekombinantné proteíny TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli exprimované v E. coli, afinitne purifikované a použité k získaniu antiséra z králikov. Špecifickosť generovaných polyklonálnych protilátok bola testovaná Western blot analýzou. Expression plasmids of the TbRISP, TbCOXIV and TbNDUFA6 genes were generated by molecular cloning. Recombinant proteins TbRISP, TbCOXIV and TbNDUFA6 were expressed in E. coli, affinity purified, and used to raise antisera in rabbits. The specifity of generated polyclonal antibodies was tested by Western blot analysis. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Exprese a purifikace mitochondriálních membránových proteinů jednobuněčného parazita \kur{Trypanosoma brucei} za účelem tvorby protilátek

Expresné plazmidy génov TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli vyhotovené molekulárnym klonovaním. Rekombinantné proteíny TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli exprimované v E. coli, afinitne purifikované a ...

URBANOVÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Evanjelizácia a misie v bolívijskej Chiquitánii od XVI. storočia do súčasnosti vo svetle jezuitského dedičstva
MIKO, Miloš
2018 - Slovak
Táto diplomová práca pojednáva o histórii a rozvoji katolíckych misií v bolívijskej Chiquitánii od XVI. storočia do súčasnosti. Práca je rozdelená do 7 kapitol, ktoré postupne rozvíjajú historické súvislosti evanjelizačného úsilia v tejto oblasti na pozadí koloniálneho spoločenského systému, ktorý bol počas ďalších storočí nahradený inými formami ekonomických a sociálnych vzťahov, často nespravodlivých a zneužívajúcich indiánske obyvateľstvo. Základ práce tvorí skúmanie a analýza zdrojov zameraných na porovnanie jezuitskej evanjelizačnej misie v XVII. XVIII. storočí a situácie v XX. storočí až do súčasnosti. Posledná kapitula je venovaná konkrétnemu príkladu evanjelizácie v edukatívnej oblasti, kde sú použité aj osobné skúsenosti, pozorovania a poznatky autora. This diploma thesis deals with the history and development of Catholic missions in Bolivian Chiquitánia since the 16th century to the present time. The work is divided into 7 chapters, which gradually evolve the historical context of evangelistic efforts in this area against the background of the colonial social system, which was replaced by other forms of economic and social relations, often unfair and abusive within the Indian populations, during the next centuries. The basis of this work is the exploration and analysis of resources, aimed at comparing the Jesuit Evangelization Mission in XVII. - XVIII. centuries and the situation in XX. century to the present. The final chapter is devoted to a concrete example of evangelization in the educational field, where the personal experience, observation and knowledge of the author are also used. Keywords: Jesuit missions; reduction; Chiquitania; conquista and evangelization of Paraguay; Vicariate Chiquitos; Diocese of San Ignacio; missionaries identes Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Evanjelizácia a misie v bolívijskej Chiquitánii od XVI. storočia do súčasnosti vo svetle jezuitského dedičstva

Táto diplomová práca pojednáva o histórii a rozvoji katolíckych misií v bolívijskej Chiquitánii od XVI. storočia do súčasnosti. Práca je rozdelená do 7 kapitol, ktoré postupne rozvíjajú historické ...

MIKO, Miloš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.
SADLOŇ, Patrik
2017 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie obsahu živín odpadovej vody z RAS, overenie možnosti jej čistenia za pomoci modelu čistiarne OV využívajúcej heterotrofné baktérie, experimentálne porovnať vplyv použitého uhlíkatého substrátu v počiatočnej fáze kultivácie baktérií a overenie použitia biofloku v krmive. Voda k analýze bola odobraná z odchovných nádrží, odpadu z mechanického filtru a vodovodnej vody dopĺňajúcej systém. Model čistiarne OV (podľa modelu AS- VARIOcomp K), bol rozdelený do 3 častí (usadzovacia, aktivačná a dosadzovacia) a následne naplnený vodou zo stávajúceho BFT systému. K experiment porovnávania uhlíkatých substrátov boli použité 4 skupiny: múka, glukóza, octan a glycerol, každá v 3 opakovaniach. Kultivácia prebiehala 28 dní, na konci bolo stanovené nutričné zloženie jednotlivých BFT systémov. Analýzy vody preukázali, že OV z mechanického filtra je bohatá na živiny a obsahuje veľké množstvo nerozpustených látok. Takáto voda nie je bez predchádzajúcej úpravy vhodná k čisteniu v konvenčnom systéme. Model čistiarne OV vyčistil denne cca 50 l vody z vortexu, ktorá bola prečerpaná späť do RAS. Pravdepodobne by zvládol aj väčší objem. Kultivácia baktérií využívajúce rozdielne zdroje uhlíka je v počiatočnej fáze veľmi podobná s nástupom nitrifikačných baktérií v biofiltri. Dokázalo sa, bioflok je taktiež schopný odstraňovať z vody dusičnany. Najvyššia nameraná koncentrácia medzi skupinami bola 1695 +- 438 mg.l-1 NO3- a v priebehu 6 dní došlo k poklesu na 493 +- 409 mg.l-1. Priemerné FVI na konci kultivácie pre múku, glukózu, octan a glycerol boli 102 +- 57; 267 +- 59; 219 +- 26 a 293 +- 9 ml.l-1. Experiment porovnávajúci uhlíkaté súbstráty taktiež ukázal, že nutričné zloženie biofloku je podobné so zložením komerčných krmív. Heterotrofné baktérie sú v čase taktiež schopné kumulovať ťažké kovy a minerálne látky. Pokusom, so zakomponovaným bioflokom v množstve 0 %, 25 % a 50 % v kŕmnej zmesi, nepreukázal žiadny signifikantne významný rozdiel (p < 0,05) medzi skupinami juvenilných amurov bielych (Ctenopharyngodon idella) na prežitie, FCR a SGR. The aim of this diploma thesis was to analyse waste water quality from RAS, verification of its possible cleaning in a model of wastewater treatment plant using heterotrophic bacteria, experimentally compare the influence of used carbon source in the initial phase of bacteria cultivation and evaluation of biofloc usage in fish feed. Analysed water was obtained from rearing tanks, sewage water from mechanical filtration and tap water for filling the system. Wastewater treatment plant (built according to AS VARIOcomp K model) was divided into 3 parts (primary settling, activated part, secondary settling) and then filled with water from running BFT system. For carbon source comparing experiment 4 groups were used: flour, glucose, acetate and glycerol, each in 3 replications. Cultivation took 28 days and at the end the nutritional composition of each BFT system was evaluated. Water analyses showed that sewage water from mechanical filtration is nutrient rich and contain big amount of undissolved solids. This water is not suitable for purification in conventional system without pre-treatment. The model of water treatment plant purified approximately 50 l of water from vortex per day which was pumped back into RAS. Probably it would be capable of purifying bigger volume. Bacteria cultivation using different carbon sources is very similar to start-up of nitrifying bacteria in biofilter at the beginning. It was proved that biofloc is also capable of removing nitrates from water. The biggest measured concentration among groups was 1695 +- 438 mg.l-1 NO3- and in 6 days it decreased to 493 +- 409 mg.l-1. The average FVI for flour, glucose, acetate and glycerol were 102 +- 57; 267 +- 59; 219 +- 26 and 293 +- 9 ml.l-1 at the end of cultivation. Experiment comparing carbon sources also proved that nutritional composition of biofloc is similar to composition of commercial feed. Heterotrophic bacteria are also capable to cumulate heavy metals and mineral matter over time. Experiment with added biofloc to feed in amount 0 %, 25 % and 50 % did not show any statistically significant differences (p < 0,05) on survival rate, FCR and SGR between the groups of juvenile grass carp (Ctenopharyngodon idella). Keywords: biofloc; carbon source; nutritional composition; water quality; feed trial Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie obsahu živín odpadovej vody z RAS, overenie možnosti jej čistenia za pomoci modelu čistiarne OV využívajúcej heterotrofné baktérie, experimentálne ...

SADLOŇ, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Ověření možnosti dlouhodobě udržitelné akvakultury na Boheľovakých rybnících
ŠINDLER, Martin
2017 - Slovak
Zámerom práce bolo overiť v produkčnom rybárstve vplyv chovu rýb na ekosystém rybníkov. Pozorovanie prebiehalo počas sezóny 2014 a 2016 na Boheľovských rybníkoch R1 a R3. Sledované boli parametre RKK, SGR, prirodzená produkcia rybníkov a celková produkcia. Z chemikálno-fyzikálnych parametrov bol sledovaný vývoj základných parametrov v dvojtýždňových intervaloch; kyslík, pH, priehľadnosť, teplota a nerozpustné látky. S cieľom posúdiť aktuálnu trofiu na rybníkoch boli sledovaný chlorfyl-a, celkový fosfor a celkový dusík. Z hľadiska posúdenia vplyvu na spoločenstvo vodných organizmov bola pozorovaná v dvojtýždenných intervaloch sukcesia zooplanktónu, rozdelená do taxonomických radov na Cladocera, Copepoda a Rotifera. Súčasťou pozorovania bola aj v pravidelných intervaloch kontrolovaná biomasa nežiaducich rýb, ktorá dosiahla 44,5 kg.ha-1 na rybníku R3. Dominantným druhom bola plotica (Rutilus rutilus). Počas sezón sa vykonávali kontrolné odlovy, na základe ktorých sa odhadovala aktuálna biomasa obsádok kapra. Celková produkcia sa pohybovala v hodnotách od 922,1 - 1181,5 kg.ha-1. Úroveň RKK bola 2,73 - 3,26. Hodnotu SGR 0,902 %.deň-1 bola dosiahnutá u obsádky K1-2. Vysoké obsádky kapra ovplyvňovali spoločenstvá zooplaktónu. Počas pozorovania nebol zaznamenaný výskyt stredného zooplanktónu. Prevažujúce druhy z radov perloočiek boli Bosmina longirostris, Dafnia galeata, D. parvula. Z radu klanonožcov Acanthocyclops trajani a z radu rotifera Brachionus calycifloris, Asplanchna priodonta, Polyartha sp.. Spearmanova korelácia potvrdila odlišnosť celkového zooplanktónu na R1 vo vzťahu k rybníku R3 v obidvoch sezónach (R3 2014: rho=0,066; pval=0,854; R3 2016 rho=-0,018; pval=0,96). Inedx TSI preukázal stav hypertrofie na obidvoch rybníkoch. Index dosiahol priemernú hodnotu 78,3 (6,2) na rybníku R1 a 75,6 (?3,8) na rybníku R3. Najnižšie priemerné hodnoty kyslíka boli na rybníku R3 v roku 2016 v hodnote 3,2 mg.l-1 (2,0). S ohľadom na negatívny vývoj stavu základných parametrov (deficity kyslíka, priehľadnosti) a stavu trofie bolo navrhnuté obmedzenie intenzity hospodárenia: znížené obsádky kapra na 1/3 s vyjadrením finančnej straty z produkcie. Potreba zníženia obsádok je jedinou možnosťou, ako rybníky dlhodobo udržať. Ruku v ruke je potrebné prijať riešenie kompenzácií, v zmysle aktuálne platnej európskej legislatívy. The focus of the thesis was verifying the effects of fish breeding in production-oriented fish farming on the ecosystem of fish ponds. The observation was conducted in R1 and R3 Boheľov fish ponds in 2014 and 2016 seasons. The RKK and SGR parameters, the natural fish pond production and the overall production were monitored. The monitored chemical and physical parameters included the developments of the essential parameters at two-week intervals; oxygen, pH, transparency, temperature and insoluble substances. Chlorophyll-a, total phosphorus and total nitrogen were monitored to assess the timely trophy in the ponds. To assess the effects on water organism community zooplankton succession by Cladocera, Copepoda and Rotifera taxonomic orders was monitored at two-week intervals. The monitoring also included periodical checking of the biomass of undesired fish that reached the value of 44,5 kg.ha-1 in the R3 pond. Roach (Rutilus rutilus) was the dominating specie. Control fishing was carried out during the seasons to estimate the actual biomass of carp stock. The total production ranged between 922,1 - 1181,5 kg.ha-1. The RKK level was 2,73 - 3,26. The SGR value of 0,902 %.day-1 was reached in stock C1-2. High carp stock influenced the zooplankton communities. During the observation no occurrence of the intermediate zooplankton was found. The prevailing species of the Cladocera order included Bosmina longirostris, Dafnia galeata and D. parvula. In the Cladocera order there was prevalence of Acanthocyclops trajani and in rotifera order there was prevalence of Brachionus calycifloris, Asplanchna priodonta, Polyartha sp. Spearman's correlation confirmed difference between the total zooplankton in R1 pond compared with R3 pond in both seasons (R3 2014: rho=0,066; pval=0,854; R3 2016 rho=-0,018; pval=0,96). The TSI index showed hypertrophic condition in both ponds. The average values of the index were 78,3 (6,2) in R1 and 75,6 (?3,8) in R3. The lowest average oxygen values, namely 3,2 mg.l-1 (2,0), were in pond R3 in 2016. Taking account of the adverse development of the essential parameters (oxygen and clarity deficits) and the status of the trophy certain limitation of the farming intensity was proposed, namely: reducing the carp stock down to 1/3 including a calculation of the production-related financial loss. Reducing the stock is the only way how to make the fish ponds sustainable. Relevant compensation, in line with the effective European regulations, needs to be addressed hand in hand with the proposed measures. Keywords: pond aquaculture; pond; zooplankton; sustainability; eutrofization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ověření možnosti dlouhodobě udržitelné akvakultury na Boheľovakých rybnících

Zámerom práce bolo overiť v produkčnom rybárstve vplyv chovu rýb na ekosystém rybníkov. Pozorovanie prebiehalo počas sezóny 2014 a 2016 na Boheľovských rybníkoch R1 a R3. Sledované boli parametre RKK, ...

ŠINDLER, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Vzdelávací systém zdravotníckych záchranárov ČR a SR pre riešenie mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb
KMECOVÁ, Anna
2017 - Slovak
Mimoriadne udalosti s hromadným postihnutím osôb sa vyskytujú čoraz viac. Či ide o prírodné alebo antropogénne udalosti sú stále záťažou pre zasahujúce zložky aj civilných obyvateľov. Majú veľké dopady na sociálne aj ekonomické aspekty spoločnosti. Je nevyhnutné byť na tieto udalosti dostatočne pripravený a zmierniť tak následky na zdraví, životoch, majetku. Cieľom diplomovej práce je analýza vzdelávania zdravotníckych záchranárov v Českej aj Slovenskej republike v 3 úrovniach. V prvej úrovni je to kompletný prehľad školského vzdelávania v rámci univerzitného bakalárskeho štúdia. Druhá úroveň je oslovenie poskytovateľov záchranných zdravotných služieb a zostavenie prehľadu vzdelávania v teoretickej aj praktickej úrovni realizovaných pre zamestnancov. Tretiu úroveň tvorí sumár aktuálnych možností individuálneho vzdelávania, ktoré umožňujú konferencie, súťaže a cvičenia prostredníctvom združení či organizácií. Práca pozostáva zo 4 kapitol teoretickej časti a 3 kapitol empirickej časti. V teoretickej časti definujeme medicínu katastrof, hromadné nešťastia, udalosti s hromadným postihnutím osôb, triediaci systém START a ďalšie. Rozoberáme históriu ale aj súčasnosť zásahov pri mimoriadnych udalostiach. Taktiež popisujeme povolanie zdravotníckeho záchranára z pohľadu kompetencií, fungovanie záchrannej zdravotnej služby a metódy edukácie. Zamerali sme sa hlavne na cvičenia, ktoré sú spolu s prednáškami najfrekventovanejšou formou. V praktickej časti analyzujeme vzdelávanie záchranárov na úrovni škôl prostredníctvom obsahovej a časovej náplne. Na základe zaslaných dotazníkov porovnávame aktivity, ktoré poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby realizujú za účelom vzdelávania, výcviku a pripravenosti zdravotníckych pracovníkov na zásahy s veľkým počtom obetí. Praktické využitie vykresľujeme v kazuistikách. Sumarizujeme databázu kongresov, súťaží a cvičení konaných v danej oblasti v ČR a SR. Práca môže slúžiť ako podklad v oblasti skvalitnenia vzdelávania zdravotníckych záchranárov v oblasti mimoriadnych udalostí pre školy, poskytovateľov záchranných zdravotných služieb či potreby ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva. Rozdiely zistené medzi subjektami či republikami môžu byť motivujúce pre ďalšie zlepšovanie vzdelávania. Je vytvorený pristor pre odstránenie zistených nedostatkov alebo pre vývoj nových metód výučby. Accidents with mass disability of people occur more and more. No matter if they are of a natural or human origin they are still a burden for both the rescuers and the civilian inhabitants. They have a huge impact on the social and economic aspects of the society. It si inevitable to be ready for such incidents in a sufficient way and thus keep the impact on the human health, lives and property as small as posssible. The purpose of this thesis is to analyse the education of paramedics in the Slovak Republic and the Czech Republic in three dimensions. First of all it is a complementary overview of the school education within the bachelor college study. The second level is addressing the providers of paramedical care and services and compiling an overview of the education at both the teoretical and practical level carried out for their employees. The third part consists of a summary of the current possibilities of individual education provided by conferences, competitions and trainings within associations or organizations. The thesis consists of 4 theoretical chapters and 3 chapters in the empirical part. In the theoretical part we define the medicine of disasters, massive accidents, incidents with a massive inflictions of persons, the sorting system START and others. We talk about the history and current practise of interventions within massive incidents. We also describe the occupation of a paramedic from the perspective of his/her competence, operation of a rescue service and methods of education. We focused mainly on trainings which are the most frequent form along with lectures. In the practical part we analyse the education of paramedics within schools by the means of the content and time. Based on the received questionaires we compare activities which are provided by paramedical care providers for the purpose of education, training and readiness of health care workers for the interventions with a large number of victims. The practical usage we illustrate in casuistics. We summarise a database of congresses, competitions and trainings carried out in given areas in the CR and SR. This thesis can be used as a base in the area of improving the education of paramedics in the area of emergency incidents for schools and paramedical services providers or the needs of the Ministry of Health, Ministry of Education. The differences found between the subjects or republics can be motivating for further progress of education. There is also space for removing all the found imperfections or development of new methods of educating. Keywords: Integrated rescue system; Disaster medicine; Accidents with a mass disability of people; Rescue trainings; Education; Paramedic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vzdelávací systém zdravotníckych záchranárov ČR a SR pre riešenie mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb

Mimoriadne udalosti s hromadným postihnutím osôb sa vyskytujú čoraz viac. Či ide o prírodné alebo antropogénne udalosti sú stále záťažou pre zasahujúce zložky aj civilných obyvateľov. Majú veľké ...

KMECOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases