Number of found documents: 667
Published from to

Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring zamestnancov
Kalusová, Kristína
2016 - Slovak
Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring za-mestnancov. Bakalárska práca. Brno, 2016. Táto bakalárska práca je zamerená na propagáciu monitorovacieho sofwaru zamestnancov firmy Norwes technologies, s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť vhodnú komunikačnú stratégiu produktu zameranú na konkrétnu cieľovú skupinu. Sú-časťou práce je taktiež charakteristika produktu, analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia a rovnako aj analýza obecného prostredia pomocou STEP analýzy. Ďalej pomocou kvantitatívneho výskumu v malých a stredných podnikoch na Slovensku a v Čechách zistím akým spôsobom management firiem vyhľadáva nové produkty tohto typu. Na základe týchto zistení navrhnem vhodnú komunikačnú stratégiu produktu. Communication strategy of software tool for monitoring of employees. Bachelor thesis. Brno, 2016. This bachelor thesis focuses on promoting of monitoring software of employees from the company Norwes technologies, s.r.o. The aim of the thesis is to propose suitable communication strategy of the product oriented on concrete target group. The part of thesis is also characteristics of product, analysis of internal and departmental enviroments and analysis of general environment through STEP analysis. Through quantitative research in small and medium companies in Slovakia and Czech republic I will find out which way the management of these companies is looking for new products of this type. Based on these findings I will propose the suitable communication strategy of the product. Keywords: komunikačná stratégia; marketingová komunikácia; monitoring zamestnancov; propagácia; reklama Available in digital repository of Mendel University.
Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring zamestnancov

Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring za-mestnancov. Bakalárska práca. Brno, 2016. Táto bakalárska práca je zamerená na propagáciu monitorovacieho sofwaru zamestnancov firmy Norwes ...

Kalusová, Kristína
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server
Repka, Ján
2016 - Slovak
Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server. Brno: Mendelova Univerzita v Brne, 2016. Táto bakalárska práca obsahuje analýzu, návrh, implementáciu a test riešenia slúžiaceho na migráciu perzistenčnej vrstvy vybraného modulu informačného systému na Microsoft SQL Server formou replikácie zmeny dát. Teoretická časť obsahuje analýzu aktuálneho stavu daného informačného systému so zameraním na prácu s dátami, analýzu požiadavkov zo strany vlastníka informačného systému a následnu rešerš vybraných technólogii. Praktická časť obsahuje návrh, popis implementácie a test funkčnosti implementovaného riešenia. Informatics system migration to Microsoft SQLServer. Brno: Mendel Uni-versity in Brno, 2016. This bachelor thesis contains analysis, design, implementation and test of solution serving to migrate persistence layer of selected module of the information system to Microsoft SQL Server through replication of data changes. The theoretical part contains an analysis of the current state of the information system with a focus on work with data, analysis of requests from the owner of the information system and the subsequent research of selected technologies. The practical part includes the design, implementation and test of the functionality of the implemented solu-tion. Keywords: informační systém; migration; .Net; server; SQL; WCF; WPF Available in digital repository of Mendel University.
Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server

Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server. Brno: Mendelova Univerzita v Brne, 2016. Táto bakalárska práca obsahuje analýzu, návrh, implementáciu a test riešenia slúžiaceho na migráciu ...

Repka, Ján
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vylepšenie fulltextového vyhl'adávacieho algoritmu pre elektronické obchody
Jančovičová, Dominika
2016 - Slovak
Diplomová práce se věnuje výzkumu, návrhu řešení a implementaci algoritmu vylepšujícího vyhledávání na webové stránce elektronického obchodu. Práce obsahuje všeobecnou část o vyhledávání v e-shopu a popisuje chování uživatelů při vyhledávání. Dále přibližuje problematiku webové analitiky a charakteristiku některých nástrojů fulltextového vyhledávání. Praktická část se zabývá analýzou přístupů zákazníků do webového obchodu, zhodnocením současného stavu vyhledávání a zjištováním preferencí zákazníků při vyhledávání. Nakonec se zabývá formulací pravidel pro vylepšení vyhledávání a jejich následnou implementací v jazyku PHP. The diploma thesis is dedicated to research, suggestion of solution and implementation of innovating algorithm of the fulltext search in the web pages of an electronic shop. The theoretical part deals with the searching in the e-shops. Customer's search behavior is described, further information about the field of web analysis is given and some of the characteristics of fulltext search engines are offered. The practical part is concerned with the analysis of the visits of the web shop, the assessment of current situation of searching, the determination of customer's preferences. This is the base for formulating business rules and improving search algorithm. Finally, the thesis deals with the implementation in scripting language PHP. Keywords: dotazník; fulltext; PHP; vyhledávání; webová analytika Available in digital repository of Mendel University.
Vylepšenie fulltextového vyhl'adávacieho algoritmu pre elektronické obchody

Diplomová práce se věnuje výzkumu, návrhu řešení a implementaci algoritmu vylepšujícího vyhledávání na webové stránce elektronického obchodu. Práce obsahuje všeobecnou část o vyhledávání v e-shopu ...

Jančovičová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Geneticky modifikované organizmy v potravinách
Košíková, Romana
2016 - Slovak
Moje bakalářská práce Geneticky modifikované organismy v potravinách se zabývá přiblížením Geneticky modifikovaných organismů co se týče plodin, živočichů a mikroorganismů a jejich využitím ve světe. Cílem bylo přiblížit pozitiva a negativa spojena s využíváním GMO. V práci je uvedena platná legislativa a označovaní potravin obsahujících GMO. My bachelor thesis genetically modified organisms in food deals zoom GMOs in terms of crops , animals and microorganisms and their use in the world. The aim was to bring positive and also negative prospects associated with the use of GMOs . The paper referred to the legislation in force and labeling GMO foods. Keywords: biotechnologie; genetické modifikace; geneticky modifikované potraviny; GMO; GMR; potraviny Available in digital repository of Mendel University.
Geneticky modifikované organizmy v potravinách

Moje bakalářská práce Geneticky modifikované organismy v potravinách se zabývá přiblížením Geneticky modifikovaných organismů co se týče plodin, živočichů a mikroorganismů a jejich využitím ve světe. ...

Košíková, Romana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Svetlostálosť morených povrchových úprav
Machunková, Andrea
2016 - Slovak
Bakalářská práce se zabývá vlivem působení umělého slunečního záření na zadýhované dílce z dřevotřísky s vybraným druhem dřevin - dub (Quercus), olše (Alnus) a jasan (Fraxinus), zároveň zkoumá vliv povrchové úpravy na světlostálost dřeva. Vzorky byly mořené vodou ředitelnými a rozpouštědlovými mořidly a byly dokončená vodou ředitelnými a rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. V laboratoři byly vzorky podrobeny normovaným zkouškám. Výsledkem je určení vlivu pojivové báze moření na rychlost doby zasychání nátěrového filmu, tvrdost a drsnost nátěru a vyhodnocení barevné odchylky v závislosti na povrchové úpravě u všech srovnávaných dřevin. This bachelor thesis deals with the influence of artificial UV radiation on plywood samples made of chosen woods - oak (Quercus), alder (Almus) and ash (Fraxinus) and examines the influence of surface conditioning on light permanency of wood surface. Samples were stained by water-soluble and solvent stains and finished by water-soluble and solvent lacquers. Samples were examined by standardized tests in the laboratory. We have determined the influence of type of stains on the speed of drying times and hardness and roughness of the coatings and evaluated changes in color depending on the surface conditioning. Keywords: barva; moření; normované zkoušky; povrchová úprava; světlostálost; UV záření Available in digital repository of Mendel University.
Svetlostálosť morených povrchových úprav

Bakalářská práce se zabývá vlivem působení umělého slunečního záření na zadýhované dílce z dřevotřísky s vybraným druhem dřevin - dub (Quercus), olše (Alnus) a jasan (Fraxinus), zároveň zkoumá vliv ...

Machunková, Andrea
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Výroba a kvalita UHT mlieka
Sabotová, Michaela
2016 - Slovak
Práce se zabývá způsobem tepelného ošetření mléka, je zaměřená na UHT ošetření. UHT mléko je trvanlivé mléko, které se vyrábí z mléka a je tepelně ošetřené. Způsob tepelného ošetření je ultravysokotepelný ohřev UHT (Ultra Heat Treatment). Mléko je zahřáté na teplotu 135 ° C velmi krátkou dobu (1 až 2 sekundy). Pak se rychle zchladí a plní se do aseptických obalů. Dochází k eliminaci přítomných mikroorganismů a mléko získává nejméně 3 měsíční trvanlivost i při pokojové teplotě. Část práce se zabývala změnami, které probíhají při tepelném ošetření, například chemické změny, průběh oxidace, lipolýza a změnami ve výživových hodnotách. This work deals with ways of heat treatment of milk but a big part of my work focuses on UHT treatment. UHT milk is a milk with a long period of shelf life which is made from milk and it is heat treated. The way of heat treatment is an Ultra Heat Treatment, UHT. The milk is heated on 135 °C for a little while (1, 2 sec). Then, it is chilled very fastly and it is filled to the antiseptic package. Present microorganisms are eliminated and the milk gets at least 3 months shelf life also in the room temperature. The next part of my work focused on changes, which run during the heat treatment, for example chemical changes, process of oxidation and lipolysis and changes in nutritious values. Keywords: denaturace bílkovin; enzymy; nepřímá metoda; přímá metoda; tepelné výměníky; vitamíny Available in digital repository of Mendel University.
Výroba a kvalita UHT mlieka

Práce se zabývá způsobem tepelného ošetření mléka, je zaměřená na UHT ošetření. UHT mléko je trvanlivé mléko, které se vyrábí z mléka a je tepelně ošetřené. Způsob tepelného ošetření je ...

Sabotová, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Zberacie lisy
Kyselica, Jakub
2016 - Slovak
Práce se věnuje sběracím lisům, historii lisů, vývoji a zlepšování a popisuje zařazení těchto strojů do rostlinné výroby. Zahrnuje obecný pohled na sběr stebelnatin pomocí lisů, jednotlivých funkčních skupin a světových výrobců. V práci je též popis z konstrukčního hlediska jednotlivých částí. V práci je taky vzájemné porovnání lisů na základě technických a ekonomických stanovených ukazatelů. My thesis focuses to the description of balers, information about history of balers, improvement. Also describes insertion of these machines to the crop production. It contains general view of the crop of fodder materials by using balers and also compare types of balers each other from the most popular producers in the world. In the next point is the structural description of baler. The last point of thesis focuses to the mutual comparison of balers depending to the technical and economical index. Keywords: lisování; sběrací lis; sláma Available in digital repository of Mendel University.
Zberacie lisy

Práce se věnuje sběracím lisům, historii lisů, vývoji a zlepšování a popisuje zařazení těchto strojů do rostlinné výroby. Zahrnuje obecný pohled na sběr stebelnatin pomocí lisů, jednotlivých ...

Kyselica, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Trofická specializace škůdců javorů (Acer spp.) v arboretu Mendelovy univerzity v Brně
Matejková, Veronika
2016 - Slovak
Sledovanie škodcov javorov prebiehalo v arboréte Mendelovej univerzity v Brne v roku 2015. Bolo kontrolovaných 25 druhov javorov. Tri druhy sú u nás pôvodné (A. campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), štyri druhy pochádzajú zo Severnej Ameriky (A. circinatum, A. negundo, A. saccharinum, A. saccharum), tri druhy sú mediteránne až predoázijské (A. monspessulanum, A. tataricum a A. cappadocicum) a pätnásť druhov má ázijský pôvod. Najviac druhov škodcov hostili u nás pôvodné druhy javorov, z amerických druhov zas A. saccharum. Bolo zistených osem monofágov a jeden polyfágny druh. Všetky druhy dosiahli nízku početnosť. Polyfágna piadivka jesenná napadla 19 druhov javorov, 4 pôvodné, 2 americké, 13 ázijských. Stigmella aceris poškodil päť druhov javorov, z našich A. campestre, A. platanoides a tri ázijské javory. Voška Drepanosiphum platanoidis, brvnatka Periphyllus aceris boli zistené na dvoch druhoch javorov. Aceria macrochela, Periphyllus californiensis, P. testudinaceus, Phyllonorycter joannisi a Drisina glutinosa sa vyvíjali na jedinom druhu javoru. Monitoring of maples pests were investigated in arboretum of Mendel University in Brno in 2015. There were registered 25 species of maples. Tree native species (A. campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), four North American species (A. circinatum, A. negundo, A. saccharinum, A. saccharum), three Mediterranean to Asian species (A. monspessulanum, A. tataricum a A. cappadocicum) and fifteen Asian species. Most species attacked native species of maples and American maple A. saccharum. Eight monophages and one polyphagous species were found. All species reached low abundance. Polyphagous Operophtera brumata attacked 19 species of maples. Stigmella aceris damaged five species of maples, native A. campestre, A. platanoides and three Asian maples. Drepanosiphum platanoidis and Periphyllus aceris were found on two species of maples. Aceria macrochela, Periphyllus californiensis, P.testudinaceus, Phyllonorycter joannis and Drisina glutinosa were found on one species of maple. Keywords: hmyz; mydlovníkovité; okrasné dreviny; roztoče Available in digital repository of Mendel University.
Trofická specializace škůdců javorů (Acer spp.) v arboretu Mendelovy univerzity v Brně

Sledovanie škodcov javorov prebiehalo v arboréte Mendelovej univerzity v Brne v roku 2015. Bolo kontrolovaných 25 druhov javorov. Tri druhy sú u nás pôvodné (A. campestre, A. platanoides, A. ...

Matejková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Design sedacího nábytku
Kuracinová, Katarína
2016 - Slovak
Diplomová práce na téma sedacího nábytku je rozdelená do dvou částí. Teoretická část zhrňuje témy jako ergonomie, normy. V její úvodě vysvětluju pojmy, se kterými se v celé práci zaobírám. Teoretická část zahrňuje aj kapitolu, ve které vysvětluji svoje inspirace. Při tvorbě jsem sa zaměřila i na psychologii produktu obecně a její aplikaci na konkrétní produkt. V této kapitole sa ještě věnuju materiálum a možnostem jejich využití, aby byli splněny vepřed stanoveny parametry. Praktická část obsahuje skice, výběr materiálu, vizualizace. Patří sem i techonolgický postup výroby prototypu. Celou práci uzavírá vyhodnocení problematiky a diskuze. Master thesis about seating furniture is divided into two parts . The theoretical part includes topics such as ergonomics and standards. Introduction is explaining the terms and ideas with which the whole work is dealt with. The theoretical part includes a chapter in which is explained and shown the inspiration. During the creating process I also focused on the psychology of products in general and its application to a specific product. In this chapter I devote more material on how to use information that I collected to meet predetermined specifications. The practical part contains sketches, selection of materials, visualisations. It also contains technological process of creating a prototype. Master thesis ends with general evaluation and discussion. Keywords: design; dřevo; ergonomie; materiály; pěna; sedací nábytek; sofa Available in digital repository of Mendel University.
Design sedacího nábytku

Diplomová práce na téma sedacího nábytku je rozdelená do dvou částí. Teoretická část zhrňuje témy jako ergonomie, normy. V její úvodě vysvětluju pojmy, se kterými se v celé práci zaobírám. Teoretická ...

Kuracinová, Katarína
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Možnosti využitia výliskov pestreca mariánskeho vo výžive brojlerových kurčiat
Zeliková, Bibiana
2016 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá vplyvom doplnku 5 a 15 % výliskov pestreca mariánskeho v kŕmnej zmesi, na výkrm brojlerových kurčiat Ross 308. 75 kohútov bolo rozdelených do troch rovnomerných skupín, pričom prvá pokusná skupina (MT5) dostala kŕmnu zmes obsahujúcu 5 % výliskov pestreca mariánskeho a druhá skupina (MT15) dostala kŕmnu zmes s 15 % výliskov pestreca mariánskeho. Tretia skupina, kontrolná (K), skrmovala zmes bez prídavku pestreca. Zaznamenávali a vyhodnocovali sme priemerné hmotnosti, prírastky na hmotnosti, spo-trebu krmív, konverziu krmív a jatočné výťažnosti. Spotreba krmív bola výrazne nižšia v oboch skupinách kŕmených doplnkom pestreca, tiež konverzia krmív klesla pri pestre-cových pokusných skupinách a optimálne hodnoty sa dosahovali len v skupine kontroly. Jatočná výťažnosť bola preukázateľne negatívne ovplyvnená (P<0.05) pestrecovým do-plnkom. Môžeme teda potvrdiť, že pestrecové doplnky vo výkrme kurčiat nie sú vhodnou kŕmnou zložkou pri nami použitých dávkach. This thesis deals with the influence of 5 and 15 % milk thistle seed cake supplements in the compound feed for fattening broiler chickens Ross 308. The number of 75 roosters was divided into three equal groups, whilst the first experimental group (MT5) received the compound feed containing 5 % of milk thistle, the second experimental group (MT15) received the compound feed with 15 % of milk thistle seed cake. The third group, the control (K), was fed a mixture without any addition of milk thistle. We were recording and evaluating an average weight, weight gains, the feed consum-ption, the feed conversion and the carcass yield. The feed consumption was significantly lower in both groups fed with the milk thistle supplement, the feed conversion ratio also decreased in both experimental milk thistle groups, the optimal values being reached only in the control group. The carcass yield was obviously affected in a negative way (P <0.05) by the addition of the milk thistle supplement. Therefore we can confirm that the milk thistle supplements in the amount used in this experiment are not a suitable com-ponent in the compound feed of broiler chickens. Keywords: brojlerové kurčatá; pestrec mariánsky; úžitkové vlastnosti Available in digital repository of Mendel University.
Možnosti využitia výliskov pestreca mariánskeho vo výžive brojlerových kurčiat

Diplomová práca sa zaoberá vplyvom doplnku 5 a 15 % výliskov pestreca mariánskeho v kŕmnej zmesi, na výkrm brojlerových kurčiat Ross 308. 75 kohútov bolo rozdelených do troch rovnomerných skupín, ...

Zeliková, Bibiana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases