Number of found documents: 2013
Published from to

Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images
Švihlík, Jan
2020 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images

Švihlík, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening
Plešek Jiří; Parma Slavomír; Džugan Jan
2019 - English
This thesis deals with the phenomenological modeling of the directional distortional hardening and the metal plasticity in general. A particular plasticity model is analytically integrated for the proportional multiaxial loading case. The integrated model is used to model the stress-strain curves, the hysteresis loops, and the cyclic stress-strain curves. Based on these curves, two calibration algorithms are developed. In the end, a sensitivity analysis of both calibration algorithms is done. A general aim of this thesis is to develop the procedures that would support an industrial application of advanced models with directional distortional hardening.Práce se zabývá fenomenologickým modelováním směrového deformačního zpevnění a obecně plasticity kovů. Konkrétní model je analyticky integrován pro případ víceosého proporcionálního zatěžování. Výsledná křivka je použita k modelování tahového diagramu, a dále k modelování hysterezních smyček a cyklických deformačních křivek. Na základě těchto analytických modelů jsou navrženy dva zcela nové algoritmy pro kalibraci parametrů modelu. V závěru je provedena citlivostní analýza obou kalibračních algoritmů. Obecným cílem práce je vývoj procedur pro průmyslovou aplikaci pokročilých modelů plasticity se směrovým deformačním zpevněním. Keywords: plasticity,strain hardening,integration,calibration,finite element method; plasticita,deformační zpevnění,integrace,kalibrace,metoda konečných prvků Available in digital repository of ČVUT.
Development and Calibration of Elasto-Plasticity Models with Directional Distortional Hardening

This thesis deals with the phenomenological modeling of the directional distortional hardening and the metal plasticity in general. A particular plasticity model is analytically integrated for the ...

Plešek Jiří; Parma Slavomír; Džugan Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Numerical Implementation of Distortional Hardening Models
Plešek Jiří; Marek René; Halama Radim
2019 - English
The presented thesis describes the formulation of two new constitutive models of metal plasticity within the realm of small strains, both featuring directional distortional hardening. New yield functions have been proposed with distortion and cross-effect control. The models feature new kinematic hardening rule that builds on the premise of multisurface plasticity while keeping the amount of internal variables low. The models’ intended use is the study of multiaxial ratcheting–the cumulation of plastic deformation in combined loading, and ways of its calibration. Their possible real application lies in cyclic multiaxial operational loading present in pressurized piping systems and in some very specific applications. The models have been implemented into a UMAT subroutine for FE-system Abaqus.Předložená práce popisuje formulaci dvou nových konstitutivních modelů plasticity se směrovým zpevněním pro oblast malých deformací. Pro modely byly navrženy nové funkce plasticity s řízením distorze a příčného rozměru. Modely mají zcela nový zákon kinematického zpevnění, který vychází z principu mnohaplochové plasticity, avšak zachovává malé množství vnitřních pro-měnných. Zamýšleným použitím modelů je studie víceosé kumulativní deformace a způsoby kalibrace. Jejich možné praktické uplatnění spočívá v cyklickém víceosém provozním zatížení v tlakových potrubních systémech a v některých velmi specifických aplikacích. Modely byly implementovány ve formě subroutin UMAT pro MKP-systém Abaqus. Keywords: metal plasticity,directional distortional hardening,constitutive model,combined loading,ratcheting,implementation,convexity,FEM; plasticita kovů,směrové zpevnění,konstitutivní model,kombinované namáhání,cyklické zpevnění,implementace,konvexita,MKP Available in digital repository of ČVUT.
Numerical Implementation of Distortional Hardening Models

The presented thesis describes the formulation of two new constitutive models of metal plasticity within the realm of small strains, both featuring directional distortional hardening. New yield ...

Plešek Jiří; Marek René; Halama Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace výkonových MOSFET součástek vhodných pro integrované obvody
Husák Miroslav; Vacula Patrik; Musil Vladislav
2019 - English
Táto doktorská práca sa zaoberá návrhom laterálnych výkonových tranzistorov s nízkym špecifickým odporom pri zapnutom stave, vhodných pre integráciu do Integrovaných Obvodov.This doctoral thesis deals with the design of lateral power transistor with lower specific on-resistance for integration into IC.The new model of MOSFET with waffle gate pattern is there described. For first, time the conformal transformation the Schwarz-Christoffel mapping has been used for the description of nonhomogeneous current distribution in the channel area of MOSFET with waffle gate pattern. In addition base on the figure of merit definition Area Increment (AI) the topological theoretical limit of MOSFET with waffle gate pattern has been a first time defined. Keywords: výkonový MOSFET,GaN HEMT,mriežkový vzor,integrovaný obvod,fyzický návrh analógových a zmiešaných obvodov; power MOSFET,GaN HEMT,waffle pattern,integrated circuit,physical design of analog and mixed-signal circuits Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace výkonových MOSFET součástek vhodných pro integrované obvody

Táto doktorská práca sa zaoberá návrhom laterálnych výkonových tranzistorov s nízkym špecifickým odporom pri zapnutom stave, vhodných pre integráciu do Integrovaných Obvodov.This doctoral thesis deals ...

Husák Miroslav; Vacula Patrik; Musil Vladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Spektroskopická speciační studie U(VI) ve vodných roztocích
Vetešník Aleš; Višňák Jakub; Bouř Petr
2019 - English
Experimentální část práce zahrnuje speciační studie systému UO2(2+) - XO4(2-) - H2O (X = S, Se) a analýzu přírodních vzorků obsahujících U(VI) s dominantními species MnUO2(CO3)3 (M = Ca, Mg) pomocí spektroskopických metod (TRLFS a UV-VIS). Získané spektroskopické parametry mají přímý chemicko-fyzikální význam. Teoretická část se zabývá výpočtem luminiscenčních spekter pomocí molekulové dynamiky a kvantové chemie.The experimental part covers speciation studies of the UO2(2+) - XO4(2-) - H2O (X = S, Se) system and analysis of natural water samples containing U(VI) – with MnUO2(CO3)3 (M = Ca, Mg) as dominant species systems by spectroscopic means (TRLFS and UV-VIS). The obtained spectroscopic parameters have a direct chemical-physical meaning. Theoretical part includes luminescence spectra computation using Molecular Dynamics and Quantum Chemistry. Keywords: uranyl,speciace,luminiscenční spektroskopie,TRLFS,spektrofotometrie,multilineární analýza,chemometrie,vibronické přechody,kvantová chemie,Diracova rovnice,Franck-Condonovy faktory,modelování spekter; Uranyl,speciation,luminescence spectroscopy,TRLFS,spectrophotometry,multilinear analysis,chemometrics,vibronic transitions,quantum chemistry,Dirac equation,Franck-Condon factors,Spectral Available at various departments of the ČVUT.
Spektroskopická speciační studie U(VI) ve vodných roztocích

Experimentální část práce zahrnuje speciační studie systému UO2(2+) - XO4(2-) - H2O (X = S, Se) a analýzu přírodních vzorků obsahujících U(VI) s dominantními species MnUO2(CO3)3 (M = Ca, Mg) pomocí ...

Vetešník Aleš; Višňák Jakub; Bouř Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rámec pro zpracování a vizualizaci předpovědi a historických dat o počasí a vlnách
Cajthaml Jiří; Bucek Lubomír; Landa Martin
2019 - English
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro stahování, zpracování a publikování meteorologických dat o počasí a vlnách pomocí open-source technologií. V textu práce jsou nastíněny souhrnné informace a historie o numerických předpovědích počasí a vln společně s uvedením dominantních světových modelů. Dále jsou popsány meteorologické datové formáty, použité technologie a implementace. Praktická část práce se skládá z Python skriptů pro stahování, zpracování a uložení historických dat o počasí a vlnách do databáze Elasticsearch, přístupové API v Node.js, Python skriptů, pro stahování, zpracování a tvorbu příslušných rastrů ve formátu GeoTIFF a kompletní konfiguraci GeoServeru nutnou pro jejich zobrazení. Výstupy jsou uvedeny v přílohách a budou využity jako doplňky webové mapové aplikace Cockpit společnosti vesseltracker.com GmbH.Master thesis deals with the design and implementation of a framework for downloading, processing and publishing of weather and waves data using open-source technologies. Numerical weather forecasts basics and history are outlined in the text of the thesis together with the introduction of dominant global models. It describes meteorological data formats, used technologies and framework implementation. The practical part of the thesis consists of Python scripts for downloading, processing and storing historical weather and waves data into Elasticsearch, access API in Node.js, Python scripts for downloading, processing and creating appropriate GeoTIFF rasters and complete configuration of GeoServer required to display them. Outputs are present in the E-attachments and will be used as add-ons to the vesseltracker.com GmbH Cockpit web map application. Keywords: Meteorologická data,GRIB,počasí,GeoServer,Elasticsearch,Python; Meteorology data,GRIB,weather,GeoServer,Elasticsearch,Python Available in digital repository of ČVUT.
Rámec pro zpracování a vizualizaci předpovědi a historických dat o počasí a vlnách

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro stahování, zpracování a publikování meteorologických dat o počasí a vlnách pomocí open-source technologií. V textu práce jsou nastíněny ...

Cajthaml Jiří; Bucek Lubomír; Landa Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Steel-concrete composite flyover
Vítek Jan; Gubasheva Samal; Števula Michal
2019 - English
The Master thesis deals with the design of the main supporting structure (superstructure) of the road bridge, made of four prefabricated composite girders, which simultaneously make formwork for the deck from in-situ concrete. The bridge serves as a flyover above the highway D11. In the thesis will be represented three alternatives of the bridge, such as simply supported beam bridge with one span, simply supported beam bridge with two spans and integral bridge with one span. Because of the large span of 47,6m and limited clearance under the bridge of 5 m, the bridge is designed as an integral construction.The Master thesis deals with the design of the main supporting structure (superstructure) of the road bridge, made of four prefabricated composite girders, which simultaneously make formwork for the deck from in-situ concrete. The bridge serves as a flyover above the highway D11. In the thesis will be represented three alternatives of the bridge, such as simply supported beam bridge with one span, simply supported beam bridge with two spans and integral bridge with one span. Because of the large span of 47,6m and limited clearance under the bridge of 5 m, the bridge is designed as an integral construction. Keywords: Integral bridge,substructure,steel-concrete composite structure,precast concrete slab,single span bridge; Integral bridge,substructure,steel-concrete composite structure,precast concrete slab,single span bridge Available in digital repository of ČVUT.
Steel-concrete composite flyover

The Master thesis deals with the design of the main supporting structure (superstructure) of the road bridge, made of four prefabricated composite girders, which simultaneously make formwork for the ...

Vítek Jan; Gubasheva Samal; Števula Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ice hockey arena with arched roof
Jandera Michal; Halberstadt Bastiaan; Včelák Jan
2019 - English
The thesis deals with the design of the steel load bearing structure for an ice hockey arena with an arched roof. The arena is designed for a location in Alkmaar, The Netherlands. The arena is symmetrical and offers space to two ice hockey fields, each covered under an arched roof part with a span of 35,6 meters. The complete plan of the arena has a size of 66x86 meters.The design is done based on Eurocodes with Dutch National Annex. Drawing documentation is included to the report.The thesis deals with the design of the steel load bearing structure for an ice hockey arena with an arched roof. The arena is designed for a location in Alkmaar, The Netherlands. The arena is symmetrical and offers space to two ice hockey fields, each covered under an arched roof part with a span of 35,6 meters. The complete plan of the arena has a size of 66x86 meters.The design is done based on Eurocodes with Dutch National Annex. Drawing documentation is included to the report. Keywords: Arch beam,middle beam,gable wall,main frame,bracing system,tension bar; Arch beam,middle beam,gable wall,main frame,bracing system,tension bar Available in digital repository of ČVUT.
Ice hockey arena with arched roof

The thesis deals with the design of the steel load bearing structure for an ice hockey arena with an arched roof. The arena is designed for a location in Alkmaar, The Netherlands. The arena is ...

Jandera Michal; Halberstadt Bastiaan; Včelák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Model cirkulace přenosu krevních plynů a acidobáze pro tvorbu lékařských simulátorů a podpory rozhodování
Lhotská Lenka; Ježek Filip; Roubík Karel
2019 - English
Integrativní matematické modely v medicíně mají v zásadě tři účely: testovat konzistentnost současného fyziologického porozumění, vytvářet demonstrační vzdělávací simulátory a předpovídat specifické výsledky zdravotních stavů pacienta za pomoci systémů, které zkvalitníIntegrative mathematical models in medicine have basically three purposes: to test the consistency of contemporary physiological understanding, to built demonstrative educational simulators and to predict patient-specific outcome using clinical aid systems. Presented thesis covers all three topics. Keywords: Model fyziologie homeostáze cirkulace acidobáze simulátor; Model physiology homeostasis circulation acid-base simulator Available in digital repository of ČVUT.
Model cirkulace přenosu krevních plynů a acidobáze pro tvorbu lékařských simulátorů a podpory rozhodování

Integrativní matematické modely v medicíně mají v zásadě tři účely: testovat konzistentnost současného fyziologického porozumění, vytvářet demonstrační vzdělávací simulátory a předpovídat specifické ...

Lhotská Lenka; Ježek Filip; Roubík Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Structural Project of Luxurious Villa
Kulhánek František; Alshawi Ahmed Modher Sobhi; Novotný Marek
2019 - English
Cílem této práce je navrhnout a nalézt řešení nové, luxusní dvoupodlažní vily v typickém arabském stylu v Praze v Průhonicích s komplexními řešeními statických a tepelných systémů v souladu s platnými českými normami. Pro výpočet tepelné izolace byl použit výpočetní program Teplo 2017. Návrhová dokumentace byla připravena s pomocí Auto CAD 2018. Toto je virtuální práce, která se nebude realizovat v reálném, je to jen studijní verze.The proposal and the aim of this thesis is to design and find a solution of a new, luxurious two-storey villa in typical arabic design located in Prague, Pruhonice, with comprehensive solutions of static and thermal systems in accordance with the applicable Czech standards. For the calculation of the thermal insulation was used the Heat 2017 calculation program. The design documentation was prepared with the help of Auto CAD 2018. This is a virtual work that is not going to be realized in real, it's only a study version. Keywords: Pozemni Stavby,Statika,Technicke Zpracovani Budov,Tepelne Vlastnosti Konstukce,Teplo 2017 EDU,Ytong,Zaklady; Building Structures,Statics,Building Services Systems,Thermal Properties of Structures,Teplo 2017 EDU,Ytong,Foundations Available in digital repository of ČVUT.
Structural Project of Luxurious Villa

Cílem této práce je navrhnout a nalézt řešení nové, luxusní dvoupodlažní vily v typickém arabském stylu v Praze v Průhonicích s komplexními řešeními statických a tepelných systémů v souladu s platnými ...

Kulhánek František; Alshawi Ahmed Modher Sobhi; Novotný Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases