Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 24322
Published from to

Ovlivnění slunečního větru v zemském forešoku
Urbář, Jaroslav; Němeček, Zdeněk; Souček, Jan; Vandas, Marek
2019 - English
Title: Solar Wind Modification in the Earth Foreshock Author: Jaroslav Urbář Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. Zdeněk Němeček, Department of Surface and Plasma Science Abstract: The thesis presents statistical studies of the solar wind deceleration and deflection in the foreshock and its potential causes. The multi-point observa- tions from the THEMIS mission in the foreshock are compared with a Wind solar wind monitor with motivation to estimate different factors influencing evolution of solar wind speed and its deflection. We have found a systematic deceleration of the solar wind mainly due to its proton component with a decreasing distance to the bow shock that is controlled by the compressibility and the level of magnetic field fluctuations in the ULF wave range associated with the flux of reflected and accelerated particles. We can conclude that the reflected particles excite waves of large amplitudes that decelerate the solar wind protons throughout the foreshock as well as in front of the Moon. Keywords: Earth foreshock; reflected protons; solar wind proton velocity recon- struction; deceleration; ULF waves 1 Název práce: Ovlivněnı́ slunečnı́ho větru v zemském forešoku Autor: Jaroslav Urbář Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucı́ disertačnı́ práce: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: Práce představuje a statisticky kvantifikuje modifikaci slunečnı́ho větru v zemském forešoku. Využı́vá družicová pozorovánı́ slunečnı́ho větru před Zemı́avšak jı́ještě neovlivněné ke srovnávánı́s již změněnými parametry měřenými družicemi v zemském forešoku. Ověřovánı́m efektůs modifikacı́spojených se snažı́ vybrat procesy ke zpomalenı́ a odklonu vedoucı́. Práce ukazuje nově zjištěné zpo- malenı́ protonů vlastnı́ho slunečnı́ho větru v rámci celého forešoku a ověřuje sou- vislost s magnetickou kompresibilitou a vlnovou aktivitou v ULF oblasti zprostředkovanou vlnově-částicovými interakcemi dı́ky tokům odražených částic jak od Měsı́ce, tak předevšı́m těch urychlených u rázové vlny. Klı́čová slova: Zemský forešok; odražené protony; rekonstrukce protonové rychlosti slunečnı́ho větru; zpomalenı́; ULF vlny 1 Keywords: Zemský forešok; odražené protony; rekonstrukce protonové rychlosti slunečního větru; zpomalení; ULF vlny; Earth foreshock; reflected protons; solar wind proton velocity reconstruction; deceleration; ULF waves Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění slunečního větru v zemském forešoku

Title: Solar Wind Modification in the Earth Foreshock Author: Jaroslav Urbář Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. Zdeněk Němeček, Department of Surface and ...

Urbář, Jaroslav; Němeček, Zdeněk; Souček, Jan; Vandas, Marek
Univerzita Karlova, 2019

2D struktury na bázi fosfonátů kovů; vztahy mezi uspořádáním a vlastnostmi studované metodami molekulárních simulací
Škoda, Jakub; Pospíšil, Miroslav; Čapková, Pavla; Praus, Petr
2019 - English
This work deals with the structural analysis of layered zirconium sulfophenylphosphonates and their intercalates with the use of the classical molecular simulation methods. The inner composition of both fully and partially sulfonated layers was determined in agreement with available experimental data, especially chemical analysis, thermogravimetric measurements and X-ray diffraction. The calculations revealed the positions of the water molecules in the planes of sulfo groups which strongly affect the resultant diffraction pattern. Within the zirconium sulfophenylphosphonate layered structure, the arrangements of intercalated species based on optically active dipyridylamine molecules and cations of sodium, copper and iron were solved with the respect to the agreement with experimental results and values of potential energy. In case of the dipyridylamine molecules and its derivatives, the resultant disordered partially row arrangements of the organic molecules in the interlayer were showed to influence the dipole moment of the intercalate. From this point of view, nitro-derivative has been picked out as the most suitable for potential applications. Regarding the intercalated cations, sodium cations take up the space of water molecules next to the sulfo groups while copper and iron cations are distributed in a... Tato práce se zabývá strukturní analýzou vrstevnatých sulfofenylfosfonátů zirkonia a jejich interkalátů za pomoci metod klasických molekulárních simulací. V rámci práce byla určena vnitřní struktura plně i částečně sulfonovaných vrstev v souladu s výsledky dostupných experimentálních metod, zejména chemické analýzy, termogravimetrických měření a rentgenové difrakce. Výpočty objasnily pozici molekul vody v rovině sulfo skupin, které výrazně ovlivňují výsledný difrakční záznam. Dále bylo vyřešeno uspořádání vrstev zirkonium sulfofenylfosfonátu interkalovaných opticky aktivními molekulami na bázi dipyridylaminu a kationty sodíku, mědi a železa vzhledem k výsledkům experimentů a hodnotám potenciální energie. V případě modelů dipyridylaminu a jeho derivátů byla výsledkem částečně neuspořádaná struktura interkalovaných organických molekul v mezivrství, jež ovlivňuje celkový dipólový moment interkalátu. Z tohoto hlediska byl vybrán nitro derivát jakožto nejvhodnější materiál pro možné využití v nelineární optice. U modelů interkalovaných kationtů zaujímá sodík původní pozice vody podél rovin sulfo skupin, kdežto kationty mědi a železa jsou distribuovány v řadě uprostřed mezivrství zirkonium sulfofenylfosfonátu. Keywords: molekulární simulace; vrstevnaté fosfonáty zirkonia; interkalace; N-(pyridin-4-yl)pyridin-4-amine; kationty Na+ Cu2+ Fe3+; molecular simulations; layered zirconium phosphonates; intercalation; N-(pyridin-4-yl)pyridin-4-amine; Na+ Cu2+ Fe3+ cations Available in a digital repository NRGL
2D struktury na bázi fosfonátů kovů; vztahy mezi uspořádáním a vlastnostmi studované metodami molekulárních simulací

This work deals with the structural analysis of layered zirconium sulfophenylphosphonates and their intercalates with the use of the classical molecular simulation methods. The inner composition of ...

Škoda, Jakub; Pospíšil, Miroslav; Čapková, Pavla; Praus, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Udržování integrity chromosomů na modelu Giardia Intestinalis.
Uzlíková, Magdalena; Nohýnková, Eva; Lalle, Marco; Stejskal, František
2019 - English
Giardia intestinalis is a protozoan causing diarrhea worldwide. Beside its medical importance, it is evolutionary distant protist with two nuclei within a cell adapted for parasitic life in the environment poor of oxygen. Its genome is small and compact in term of gene content and size. It is therefore an attractive model organism for studies of minimal requirements for cellular processes. Present work brings new partial information on different levels of chromosome integrity maintenance of this parasite. Our study presents characteristics of chromosome termini and their protection. We localized telomeres during all stages of the trophozoite cell cycle and determined the length of Giardia telomeres ranging from 0.5 to 2.5 kb, we proved an existence of an active telomerase enzyme synthesizing telomeric repeats in in this parasite, despite the fact that giardial telomerase is structurally divergent. Present data support the view that the chromosomal termini in Giardia are maintained in a conservative manner that is common to other eukaryotes. We described effects of commonly used drug for treatment of anaerobic infections, metronidazole, on DNA and cell cycle progression in susceptible and resistant cell lines. Incubation of cells with this drug causes phosphorylation of histone H2A in cell nuclei... Giardia intestinalis je kosmopolitní jednobuněčný organismus způsobující průjmy. Kromě klinického významu, jsou tito dvoujaderní prvoci zajímaví také z hlediska postavení v rámci eukaryot. Jsou evolučně vzdálení obvyklým modelovým organismům a dokonale přizpůsobeni parazitickému způsobu života. Jejich genom je poměrně malý, obsahuje velice málo nekódujících oblastí a mnohé z genů známých u jiných organismů u giardií chybí, tyto vlastnosti z nich dělají atraktivní model pro studium schopnosti buňky fungovat s minimální výbavou. Předkládaná práce přináší nová dílčí zjištění o různých úrovních udržování chromozomové stability u tohoto parazita. Jednou z nich je způsob ochrany konců chromozomů, tzv. telomer. Podařilo se nám lokalizovat telomery na koncích chromozomů v různých fázích buněčného cyklu a zpřesnit jejich přibližnou délku na 0,5 až 2,5 kb. Prokázali jsme existenci aktivního enzymu telomerázy odpovědného za přidávání telomerických repetic na konce chromozomů, ačkoliv se jedná o enzym strukturně odlišný od jiných eukaryot. Tyto poznatky ukazují, že giardie, stejně jako většina eukaryot, vyvinula konzervativní způsob, jak zamezit zkracování telomer. Popisujeme také účinek léku pro léčbu giardiózy, metronidazolu, na DNA a buněčný cyklus citlivých a rezistentních buněčných linií giardií.... Keywords: Giardia intestinalis; afidikolin; metronidazol; chromosomy; protist; poškození DNA; telomery; telomeráza; FISH; TRAP assay; Giardia intestinalis; aphidicolin; metronidazole; chromosomes; protist; DNA damage; telomeres; telomerase; FISH; TRAP assay Available in a digital repository NRGL
Udržování integrity chromosomů na modelu Giardia Intestinalis.

Giardia intestinalis is a protozoan causing diarrhea worldwide. Beside its medical importance, it is evolutionary distant protist with two nuclei within a cell adapted for parasitic life in the ...

Uzlíková, Magdalena; Nohýnková, Eva; Lalle, Marco; Stejskal, František
Univerzita Karlova, 2019

Fotogenerace nosičů náboje v substituovaných polyacetylenech
Jex, Michal
2019 - English
We present an improved model of charge carrier photogeneration in π-conju- gated polymers with weak intermolecular interactions based on the model of Arkhipov. It includes quantum effects affecting the creation of charge transfer states, which occurs as an intermediate step in the free charge carrier photo- generation process. The electrostatic potential between the electron and the hole and transfer integrals needed for the calculation of the potential barrier for the charge transfer state dissociation are calculated quantum-chemically. We apply our model on experimental data of the charge carrier photogenera- tion efficiency in poly[1-trimethylsilylphenyl,2-phenyl]acetylene to explain its dependence on applied electric field. We eliminate several problems of the previous model. We are able to fit experimental data with just one set of parameters in the whole interval of the applied electric field. We do not have to consider several intervals of the electric field separately as in the previous work and reduce the number of needed parameters to three. Key words π-conjugated polymers, charge carrier photogeneration, photoconductivity 1 Analyzujeme námi navržený model fotogenerace volných nosičů náboje v π-konjugovaných polymerních materiálech se slabými mezimolekulárními in- terakcemi vycházející z Archipovova modelu. Zahrnuli jsme kvantové efekty ovlivňující vznik stavů spojených s přenosem náboje představující mezikrok při fotogeneraci volných nosičů náboje. Elektrostatická interakce mezi elekt- ronem a dírou, stejně tak jako přenosové integrály, jsou spočteny kvantově- chemicky. Model jsme aplikovali na experimentální data závislosti fotoge- nerace volných nosičů náboje v poly[1-trimethylsilylfenyl,2-fenyl]acetylenu na intenzitě vnějšího elektrického pole. Podařilo se odstranit některé nedostatky předchozího modelu. Byli jsme schopni namodelovat experimentální data bez nutnosti rozdělení intervalu intenzit elektrických polí na několik oblastí, ve kterých bylo nutno prokládat experimentalní data modelovými křivkami s různými fyzikalními parametry. Náš model je schopen popsat experimentální data v celém rozsahu intenzit elektrického pole pomocí jedné sady parametrů modelu. Dále se nám podařilo snížit počet parametrů modelu na tři. Klíčová slova π-konjugované polymery, fotogenerace nosičů náboje, fotovodivost 1 Keywords: pi-konjugované polymery; fotogenerace nosičů náboje; fotovodivost; pi-conjugated polymers; charge carrier photogeneration; photoconductivity Available in a digital repository NRGL
Fotogenerace nosičů náboje v substituovaných polyacetylenech

We present an improved model of charge carrier photogeneration in π-conju- gated polymers with weak intermolecular interactions based on the model of Arkhipov. It includes quantum effects affecting ...

Jex, Michal
Univerzita Karlova, 2019

Turbulence ve slunečním větru: od inerciální ke kinetické oblasti
Pitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Hellinger, Petr; Kulhánek, Petr
2019 - English
Solar wind, a stream of supersonic plasma emanating from the solar corona, serves as an ideal laboratory for a study of high Reynolds number plasma flows. Turbulent processes that govern the dynamics of the so-called inertial range, i.e., the spatial scales smaller than energy injection scales but larger than the scales where the dissipation processes set in, have been studied for decades. At present, it is believed that the large-scale free energy in a form of kinetic and magnetic fluctuations is transferred via turbulent cascade into smaller scales, where kinetic effects become dominant and heating takes place. In order to understand dissipation processes, high-cadence measurements of solar wind parameters are necessary. The bright monitor of the solar wind (BMSW) instrument on board the Spektr-R spacecraft provides such data, and in tandem with high-cadence measurements of the magnetic field from the Wind spacecraft, we are able address the nature of the sub-ion scale fluctuations. The thesis focus on three interconnected topics, (a) what changes are induced by the passage of a collisionless IP shock in the framework of turbulence, (b) study of a decay of the turbulent energy downstream an IP shock, and (c) identifying the dominant mode of the sub-ion scale fluctuations. Sluneční vítr, proud supersonické plazmy ze sluneční korony, je ideálním prostředím ke studiu toků plazmatu s vysokými hodnotami Reynoldsova čísla. Turbulentní procesy, které řídí dynamiku tzv. inerciální oblasti turbulence-tj. na škálách menších než charakteristické rozměry největších turbulentních vírů, ale větších než charakteristické disipační škály-byly studovány po celá desetiletí. V současnosti se předpokládá, že volná energie obsažena ve fluktuacích na největších škálách ve formě magnetické a kinetické energie se přenáší prostřednictvím turbulentní kaskády do fluktuací na malých škálách, kde začnou dominovat kinetické efekty vedoucí k zahřátí plazmatu. Abychom pochopili procesy způsobující disipaci na malých škálách, je nutno měřit parametry plazmatu s vysokou kadencí. Přístroj Bright monitor of the solar wind (BMSW) na družici Spektr-R je schopen měřit s časovým rozlišením 30 Hz a společně s rychlými měřeními magnetického pole družicí Wind, můžeme analyzovat fluktuace na charakteristických iontových škálách. Práce se zaměřuje na tři vzájemně provázaná témata spojená s turbulencí, (a) jaké změny vyvolává průchod meziplanetárních rázových vln na charakter fluktuací, (b) studium rozpadu energie v oblasti za rázovou vlnou a (c) identifikaci dominantního plazmatického módu fluktuací na iontových škálách. Keywords: turbulence; sluneční vítr; kinetická oblast; inerciální oblast; turbulence; solar wind; kinetic range; inertial range Available in a digital repository NRGL
Turbulence ve slunečním větru: od inerciální ke kinetické oblasti

Solar wind, a stream of supersonic plasma emanating from the solar corona, serves as an ideal laboratory for a study of high Reynolds number plasma flows. Turbulent processes that govern the dynamics ...

Pitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Hellinger, Petr; Kulhánek, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Geochemická data ze schránek foraminifer a jejich možnosti v rekonstrukci paleoprostředí: případová studie z miocénu Centrální Paratethydy
Scheiner, Filip; Holcová, Katarína; Grunert, Patrick; Demeny, Attila
2019 - English
This thesis deals with the use of geochemical proxies on foraminifera for paleoceanographical, paleoecological and paleoenvironmental interpretations in the fossil epicontinental sea - the Central Paratethys during the Langhian. It discusses the used methodologies and approaches that were specially chosen to fit the problematic of the studied area such as the single test analysis of carbon and oxygen stable isotopes on foraminifera. Other geochemical methods were represented by Mg/Ca based paleothermomethry and by several organic geochemistry proxies on whole rock samples (n-alkane indices, δ13 Corg, and carbon ratios - TOC/TIC/TC). These were further combined with foraminiferal paleoecological data, which allowed identification of particular water masses in the studied region as well as the prevailing circulation patterns/regimes during the studied interval in the Paratethyan marine realm. Additionally, there were interpreted various regional paleoenvironmental and paleoecological consequences. The Paratethys had similar hydrography of surficial waters with the Mediterranean, conversely to the bottom waters that were different, probably of a regional origin with their own evolution during the studied time interval. The anti-estuarine circulation regime, which was probably linked with the closure... Tato práce se zabývá použitím různých geochemických proxy na foraminiferách v oblasti fosilního epikontinentálního moře - Centrální Paratethydy v období langhu a následnými na nich založenými paleoceánografickými, paleoekologickými a paleoenvironmentálními interpretacemi. Jsou zde dopodrobna popsány a diskutovány použité metodologické postupy jako například analýza izotopů uhlíku a kyslíku na jednotlivých schránkách foraminifer, které byly speciálně vybrány v závislosti na problematice studovaného prostředí. Další z řady použitých geochemických proxy jsou paleotermometrie založená na poměru Mg/Ca ve schránkách foraminifer a organické proxy z celkové horniny sestávající se z analýzy izotopů organického uhlíku, kalkulace základních n-alkanových indexů a analýzy celkového obsahu organického uhlíku. Tyto metody byly následně kombinovány spolu s paleoekologickými daty týkající se foraminifer, což umožnilo definici jednotlivých vodních mas ve studované oblasti spolu s identifikací cirkulačních schémat/režimů, které panovaly v Paratethydě v období langhu. Dále bylo také interpretováno množství lokálních paleoekologických a paleoenvironmentálních implikací. Ukázalo se, že Paratethyda měla totožnou hydrografii povrchových vod s oblastí Středozemního moře na rozdíl od odlišné hydrografie vod spodních.... Keywords: foraminifery; geochemické data; miocén; Centrální Paratetyda; paleoekologie; paleoceánografie; Foraminifera; geochemical markers; Miocene; Central Paratethys; paleoecology; paleoceanography Available in a digital repository NRGL
Geochemická data ze schránek foraminifer a jejich možnosti v rekonstrukci paleoprostředí: případová studie z miocénu Centrální Paratethydy

This thesis deals with the use of geochemical proxies on foraminifera for paleoceanographical, paleoecological and paleoenvironmental interpretations in the fossil epicontinental sea - the Central ...

Scheiner, Filip; Holcová, Katarína; Grunert, Patrick; Demeny, Attila
Univerzita Karlova, 2019

Optimalizace vícevrstvých struktur pro organickou elektroniku
Paruzel, Bartosz; Pfleger, Jiří; Kalvoda, Ladislav; Syrový, Tomáš
2019 - English
Organic electronic devices such as organic field effect transistors (OFETs), light- emitting diodes (OLEDs), resistive memory elements or organic solar cells have attracted an increasing attention in recent years due to the vision of a low-cost and large-scale production of printable electronics. Many papers published during the last decade focused on the intrinsic properties of organic conductors, semiconductors and dielectric materials. Since most of the devices consist of multilayer structures the mutual influence of the processes that take place in the particular layers are important for the functionality of the whole device. This work is aimed to contribute to the characterization and understanding of the mutual interactions of individual layers in the multilayer structures of organic devices. The main achievements of this work can be listed as: (i) Optimization of the thermal stability and dielectric properties of cyanoethylated polyvinylalcohol (CEPVA) high-k dielectric by the crosslinking reaction with the low molecular weight materials or mixing with a high Tg polymer. (ii) Finding possible phenomena in the CEPVA polymer dielectric that influence the charge carrier transport in the OFET active channel made of bis(triisopropylsilylethynyl) pentacene organic semiconductor, using a... Elektronické prvky z organických materiálů, jako jsou například organické tranzistory řízené elektrickým polem (OFET), elektroluminiscenční diody (OLED), odporové paměťové prvky nebo fotovoltaické články, jsou v posledních letech předmětem rostoucího vědeckého zájmu, který je způsoben širokými aplikačními možnostmi, zejména s ohledem na možnost budoucí hromadné výroby levné tištěné elektroniky. Řada vědeckých článků publikovaných v posledním desetiletí byla zaměřena na vnitřní materiálové vlastnosti organických vodičů, polovodičů a izolantů. Jelikož většina výše uvedených elektronických elementů je založena na vícevrstvých strukturách kombinujících různé materiály s různými elektronickými a optickými vlastnostmi, mohou vzájemné interakce procesů probíhajících v jednotlivých vrstvách významně ovlivňovat funkční vlastnosti celého prvku. Cílem této disertační práce je přispět k charakterizaci a lepšímu porozumění vzájemného působení procesů probíhajících v jednotlivých vrstvách vícevrstvých struktur organických elektronických prvků. Nejvýznamnější dosažené výsledky jsou následující: (i) Byla zlepšena termická stabilita dielektrických vlastností polymerního dielektrika poly[2- kyanoethyl(vinyl)etheru] (CEPVA), které se vyznačuje vysokou hodnotou elektrické permitivity, ale nízkou teplotou skelného... Keywords: Polovodivé polymery; transport a generace náboje; organická flexibilní elektronika; organické fotovoltaické články; organické tenkovrstvé tranzistory; Semiconductive polymers; charge carrier transport and generation; organic flexible electronics; organic photovoltaics; organic thin film transistors Available in a digital repository NRGL
Optimalizace vícevrstvých struktur pro organickou elektroniku

Organic electronic devices such as organic field effect transistors (OFETs), light- emitting diodes (OLEDs), resistive memory elements or organic solar cells have attracted an increasing attention in ...

Paruzel, Bartosz; Pfleger, Jiří; Kalvoda, Ladislav; Syrový, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Mechanizmy aktivace a modulace iontových kanálů specifických pro nociceptivní neurony
Touška, Filip; Vlachová, Viktorie; Paleček, Jiří; Tureček, Rostislav
2019 - English
Human body detects potentially damaging stimuli by specialized sensory nerve endings in the skin, the nociceptors. Their membranes are equipped with ion channels, molecular sensors, coding the outside stimuli into the trains of action potentials and conducting them to the higher brain centers. The most prominent group of transduction ion channels is the transient receptor potential (TRP) channel family followed by ion channels responsible for generation and conduction of action potentials from the periphery to the brain, the voltage-gated sodium channels (VGSCs). Understanding the mechanisms how particular stimulus is encoded and processed is of particular importance to find therapeutics for various types of pain conditions. We characterized the properties of VGSC subtypes NaV1.9 and NaV1.8 at high temperatures. We showed that NaV1.9 undergo large increase in current with increasing temperatures and significantly contribute to the action potential generation in dorsal root ganglion (DRG) neurons. Ciguatoxins (CTXs) are sodium channels activator toxins causing ciguatera fish poisoning, a disease manifested by sensory and neurological disturbances. We elucidated the mechanism of CTX- induced cold allodynia, a pathological phenomenon where normally innocuous cool temperatures are perceived as pain. We... Lidský organizmus detekuje potencionální škodlivé podněty z okolí pomocí specializovaných volných nervových zakončení v kůži, nociceptorů. Buněčné membrány těchto neuronů jsou vybaveny iontovými kanály, molekulárními senzory, které kódují vnější podněty ve formě akčních potenciálů a vedou je z periferie do vyšších mozkových center. Jedna z významných skupin těchto iontových kanálů je specifická podskupina teplotně citlivých TRP (transient receptor potential) receptorů následovaná iontovými kanály, které generují a vedou akční potenciály: napětově řízenými sodíkovými kanály. Porozumění molekulárním mechanizmům, které se na procesech aktivace těchto iontových kanálů podílejí, je zásadním předpokladem pro nalezení nových terapeutických přístupů pro léčbu bolesti. Charakterizovali jsme vlastnosti sodíkových kanálů podtypu NaV1.9 a NaV1.8 při působení vysokých (nociceptivních) teplot. Ukázali jsme, že aktivita NaV1.9 kanálů zesílená se stoupající teplotou významně přispívá ke vzniku a vedení akčního potenciálu v neuronech zadních kořenů míšních (DRG). Ciguatoxiny (CTX) jsou aktivační toxiny sodíkových kanálů, které způsobují závažné onemocnění ciguatera projevující se poruchami senzorických vjemů. Objasnili jsme mechanizmus CTX-indukované chladové alodynie, což je patologický jev, při kterém dochází ke... Keywords: nocicepce; bolest; NaV kanál; TRP kanál; NaV1.9; NaV1.8; TRPM8; TRPA1; TRPV1; ciguatoxin; crotalphine; kafr; teplotní preference; teplotní gradient; nociception; pain; NaV channel; TRP channel; NaV1.9; NaV1.8; TRPM8; TRPA1; TRPV1; ciguatoxin; crotalphine; camphor; temperature preference behavior; temperature gradient Available in a digital repository NRGL
Mechanizmy aktivace a modulace iontových kanálů specifických pro nociceptivní neurony

Human body detects potentially damaging stimuli by specialized sensory nerve endings in the skin, the nociceptors. Their membranes are equipped with ion channels, molecular sensors, coding the outside ...

Touška, Filip; Vlachová, Viktorie; Paleček, Jiří; Tureček, Rostislav
Univerzita Karlova, 2019

Výzkum efektivity popularizačních aktivit ve fyzice
Kolář, Karel; Dolejší, Jiří; Kireš, Marián; Kříž, Jan
2019 - English
The thesis introduces many examples of outreach activities, primarily from the Czech Republic and other European countries. Various possibilities of measure- ments of factors of their effectivity are discussed in the thesis. The used methods were: literature review, conceptual assessment tests - pre- and post-tests (CCI, PPCI), questionnaires (IMI), data analyses of participants of activities, semi-structured interviews (for validation of concept inventories), and the work also has a glimpse of ethnography because the author has organised outreach activities for ten years. The individual chapters of the work are dedicated to: the overview of outreach activities, research methods, translation of the Calculus Concept Inventory (CCI) into Czech, the first steps for developments of the Particle Physics Concept Inven- tory (PPCI), loyalty of participants of competitions, and description of various metrics which can be used for statistical evaluation of events. 1 Tato dizertační práce přináší mnoho příkladů aktivit v oblasti outreach a popu- larizace fyziky, přičemž primárně se zajímá o aktivity z České republiky a dalších evropských zemí. Je zde diskutován pojem efektivity těchto akcí a následně využity různé metody pro měření různých faktorů této efektivity. V práci byly využity následující metody: rešerše literatury, konceptuální hod- notící testy - pretesty a posttesty (CCI, PPCI), dotazníky (IMI), analýzy dat účastníků aktivit a polostrukturované rozhovory (pro validaci konceptuálních testů). Práce také obsahuje etnografický prvek, vzhledem k tomu, že autor práce organizoval popularizační aktivity deset let. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány: přehledu popularizačních "outríčových" ak- tivit, výzkumným metodám, překladu Konceptuálního inventáře z kalkulu (CCI; Calculus Concept Inventory) do češtiny, prvním krokům ve vývoji Testu povědomí o částicové a jaderné fyzice (PPCI; Particle Physics Concept Inventory), věrnosti účastníků soutěží a závěrečná kapitola popisu mnoha metrik, které mohou být využity pro statistické vyhodnocení akcí. 1 Keywords: physics education research; physics outreach; outreach effectiveness; non-formal education; concept inventory; loyalty of participants; physics education research; physics outreach; outreach effectiveness; non-formal education; concept inventory; loyalty of participants Available in a digital repository NRGL
Výzkum efektivity popularizačních aktivit ve fyzice

The thesis introduces many examples of outreach activities, primarily from the Czech Republic and other European countries. Various possibilities of measure- ments of factors of their effectivity are ...

Kolář, Karel; Dolejší, Jiří; Kireš, Marián; Kříž, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Charakterizace FLOTILLINů and HYPERSENSITIVE INDUCED RESPONSE proteinů u Arabidopsis thaliana - dynamika, interakce a funkce
Daněk, Michal; Martinec, Jan; Baluška, František; Ovečka, Miroslav
2019 - English
This work is a collection of three research articles and one review article focused on flotillins (FLOTs) and hypersensitive induced reaction proteins (HIRs) in Arabidopsis thaliana. FLOTs and HIRs are closely related membrane-associated proteins forming two subfamilies both belonging to SPFH domain superfamily. While FLOTs are present in organisms of all evolutionary lineages HIRs are plant specific proteins. The review article sums up the knowledge gained on FLOTs and HIRs from different organisms in terms of cellular localization, interaction with cellular membranes and with other proteins, and physiological functions. The research articles were targeted at three aspects of AtFLOTs and AtHIRs: involvement in response to exogenous stimuli; determination of protein interactors; and subcellular localization and dynamics. The first aspect was approached by transcription measurement of AtFLOTs and phenotypic screen of single loss-of-function mutants of AtFLOTs upon various treatments covering biotic and abiotic stress and phytohormone application. Although we observed changes in transcription none of the treatments provoked a phenotype manifestation in any of AtFLOT mutants. In the second article we focused on interactome of AtFLOT2 and performed co- immunoprecipitation followed by mass spectrometry... Předkládaná práce zahrnuje tři původní články a jeden článek přehledový zaměřené na tematiku flotillinů (FLOT) a hypersensitive induced reaction proteinů (HIR) u Arabidopsis thaliana. FLOT a HIR jsou příbuzné rodiny proteinů asociovaných s membránami, které náležejí do nadrodiny proteinů s SPFH doménou. Zatímco FLOTy jsou přítomné u organismů všech evolučních linií, HIRy se specificky vyskytují jen u rostlin. Přehledový článek sumarizuje poznatky o FLOTech a HIRech z různých organismů, především s ohledem na jejich buněčnou lokalizaci, interakci s membránami, interakci s ostatními proteiny a na jejich možnou funkci. Prezentované původní články sledovaly tři směry zkoumání AtFLOTu a AtHIRů: zapojení do reakcí na exogenní podněty; nalezení proteinových interakčních partnerů; a vnitrobuněčnou lokalizaci a popis dynamiky těchto proteinů. První přístup spočíval v měření transkripce a sady fenotypovacích pokusů provedených na deletantech pro jednotlivé AtFLOT při ošetřeních biotickým a abiotickým stresem a fytohormony. Byly zjištěny změny v transkripci, nicméně jsme nepozorovali žádný měřitelný fenotypový projev u deletantů AtFLOT, který by se lišil od účinku ošetření na divoký typ. V druhém článku jsme se zaměřili na interaktom AtFLOT2 a pomocí koimunoprecipitace a následné hmotnostně spektrometrické... Keywords: flotilin; stres; hypersensitive induces reaction protein; plasmatická membrána; membránové mikrodomény; Arabidopsis thaliana; flotillins; stress; plasma membrane; membrane microdomains; Arabidopsis thaliana Available in a digital repository NRGL
Charakterizace FLOTILLINů and HYPERSENSITIVE INDUCED RESPONSE proteinů u Arabidopsis thaliana - dynamika, interakce a funkce

This work is a collection of three research articles and one review article focused on flotillins (FLOTs) and hypersensitive induced reaction proteins (HIRs) in Arabidopsis thaliana. FLOTs and HIRs ...

Daněk, Michal; Martinec, Jan; Baluška, František; Ovečka, Miroslav
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases