Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 215903
Published from to

Využití alkalicky aktivovaných materiálů ve vibrolisovaných prvcích
Svoboda Pavel; Tomáš Váchal; Gašparík Jozef
2019 -
Celosvětová koncepce využitelnosti druhotných surovin je tématem dnešní doby. Pouze menší část stavební produkce je realizována použitím druhotných surovin, v tomto směru je stavebnictví důležitým průmyslovým oborem pro navýšení a rozšíření využití těchto „odpadů“, neboť v každé době zůstává aktivní částí českého průmyslu a má širokou kapacitu pro spotřebování nepotřebné zpracovatelné suroviny. S ohledem na současnou energetickou koncepci ČR a mnoha jiných států má získávání energie ze spalování uhlí významnou roli. Nejvýznamnějším zdrojem pro získávání elektrické energie a pro zajištění dálkového vytápění pro ČR je uhlí. Ačkoliv lze předpokládat, že v následujících letech se bude nadále snižovat podíl energie získané ze spalování uhlí, je samozřejmé, že uhlí si zachová pozici jednoho nejvýznamnějších zdrojů energetické koncepce ČR. S ohledem na to bude elektrárenský popílek, odpad ze spalování, nadále produkován jako druhotná surovina. Aktuální možnosti využití této suroviny jsou pouze omezené a nejsou schopny zcela zpracovat veškeré produkované množství. Různý typ spalování - různá technologie spalování zapříčiňuje generování různých typů popílků, jež mají velice proměnné vlastnosti, které jsou ovlivněny konkrétní použitou technologií spalování uhlí a také vlastnosti podle typu spalovaného uhlí. V ČR převažuje charakteristickou měrou hnědé uhlí. S ohledem na typ spalování převládá úletový popílek. Mezi největší výhody úletového popílku patří relativní chemická stálost a jeho fyzikální parametry, které je možné poměrně dobře specifikovat. Metody zpracování úletového popílku jsou v dnešní době známou věcí a jsou harmonizovány řadou norem a technologických postupů pro jeho využití. Ve stavebnictví je úletový popílek nejčastěji a nejvýznamněji využíván jako příměs do betonu nebo asfaltových výrobků a také jako zásyp v podkladních vrstvách pro další konstrukce. Ani toto využití nemůže zajistit spotřebování veškeré produkce, která se v ČR blíží 10 miliónům tun za rok. Z tohoto hlediska je nutné najít další uplatnění úletového popílku. Možným východiskem pro využití této suroviny je alkalická aktivace tohoto materiálu. Aktivovaný úletový popílek je možné využít jako samostatné pojivo v betonové směsi, ve které zcela nahrazuje cementové pojivo, zatímco výsledné vlastnosti takového betonu jsou v mnoha pohledech příznivější než u cementového betonu. Oproti tomu jiné vlastnosti jsou horší, mezi ně patří hlavně technologie výroby této betonové směsi, která je neporovnatelně náročnější z hlediska technologické kázně a vlivu vnějších faktorů. Betonové vibrolisované výrobky se v ČR začaly ve větším množství (objem i sortiment) objevovat na trhu až po roce 1990 z důvodu možnosti dovozu zahraničních technologických linek a zlepšení zpracování betonové směsi tzv. vibrolisováním. Výrobky jsou okamžitě po vyrobení odformovány a ponechány na podložkách nebo dokonce přímo ukládány na palety. V těchto výrobcích je část pojiva, cementu, nahrazena černouhelným popílkem. Možnost částečné či plné náhrady tohoto pojiva alkalicky aktivovaným hnědouhelným popílkem je zajímavým a atraktivním úkolem, který zvýší využití této druhotné suroviny a zmenší dopad na životní prostředí.The global concept of usability of secondary raw materials is current theme. Only smaller part of construction industry production is realized by use of secondary materials, in this field the construction industry is important branch of industry for increase and spread of use of these “wastes“ because in every time part of Czech industry remains active and has wide capacity for use of redundant processable material. With regard to the current energy conception of Czech Republic and many other states recovery of energy from coal combustion has significant role. The most significant source for electric energy and for district heating in Czech Republic is coal. Although it can be assumed that the share of energy from coal combustion will continue to decrease in the following years, it is obvious that coal will retain position of one of the most important sources of energy conception in the Czech Republic. Taking this into account the power station ash, waste from combustion, will be still produced as secondary material. Current possibilities of use of this material are limited and unable to fully process all production. Different type of combustion – different combustion technology cause generation of different types of ashes, which have very variable qualities, which are influenced by specifics of used coal combustion technology and also by qualities of type of combusted coal. In Czech Republic brown coal dominates to a characteristic degree. With regard to type of combustion the fly ash dominates. Among the greatest advantages of fly ash are relative chemical stability and its physical parameters, which can be fairly well specified.Methods of fly ash processing are in this time known and harmonized by many standards and technological processes for its use. In construction industry the fly ash is most often and most significantly used as admixture for concrete or asphalt products as well as used as backfill in underlying layers for other constructions. Even this use can´t ensure use of all production, which in Czech Republic is approaching 10 million tons per year. From this point of view it is necessary to find other use of fly ash. Possible way out for use of this material is alkali activation of this material. Activated fly ash can be used as separate binder in the concrete mixture in which it completely replaces the cement binder, while the resulting properties of such concrete are in many ways more favourable than those of cement concrete. On the other hand other properties are worse including technology of producing of these concrete mixtures, which is incomparably more demanding in terms of technological discipline and the influence of external factors. Concrete vibro-compressed products have begun to occur on the market in Czech Republic in bigger volume (volume and assortment) after 1990 due to the possibility of foreign technology lines import and improvement of processing of concrete mixture by vibro-compression. Products are unformed and left on pads immediately after production or directly stored in pallets. In this products part of the binder, cement, is replaced by black coal ash. Possibility of partial or full replacement of this binder by alkali-activated brown coal ash is interesting and attractive task, which will increase use of this secondary material and will reduce its impact on the environment. Keywords: geopolymer; alkalicky aktivované materiály; vibrolis; zpracovatelnost; pevnost; reologie; geopolymer; alkali-activated materials; vibro-compress; workability; mechanical characteristics; rheology Available at various departments of the ČVUT.
Využití alkalicky aktivovaných materiálů ve vibrolisovaných prvcích

Celosvětová koncepce využitelnosti druhotných surovin je tématem dnešní doby. Pouze menší část stavební produkce je realizována použitím druhotných surovin, v tomto směru je stavebnictví důležitým ...

Svoboda Pavel; Tomáš Váchal; Gašparík Jozef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Implementace lokalizačního systému s využitím bluetooth beaconů
Novák Tomáš; Jan Pokorný; Novotný Martin
2019 -
Cílem této práce je implementovat informační systém, který umožní lokalizaci Bluetooth majáků ve vnitřních prostorech firmy ASICentrum a zobrazit jejich polohu na mapě kancelářských prostor. Lokalizační systém využívá trilateraci pro výpočet polohy majáku ze zbytkové síly signálu, získané od přístrojů, nazývaných kotvy, rozmístěných po budově. Výsledný systém vytvořený v rámci této práce je schopen za podmínek přímé viditelnosti určit polohu majáku s přesností na dva metry. Pokud jsou v místnosti objekty rušící signál, přesnost systému se sníží na tři až čtyři metry. Systém pro lokalizaci bluetooth majáků lze použít pro vyhledávání přístrojů, či lidí, ke kterým jsou majáky upevněny a zjistit v jaké místnosti budovy se nacházejí.The main goal of this thesis is to implement an indoor positioning system which can locate Bluetooth beacons inside company's offices and show it's location on a map. System utilizes trilateration based algorithm to compute location of beacon from residual signal strength indicators, obtained by anchor point planted all across the building. Final product is capable of locating bluetooth beacons with a two meter precision, while beacons are directly visible from anchor points. If there are objects in signal path, accuracy is lowered to up to four meters. Locating system can be used for tracking beacons, that are attached to laboratory equipment or people, and determining the room in which they are currently located. Keywords: Indoor lokalizace; bluetooth maják; RSSI; trilaterace; Indoor positioning system; bluetooth beacon; RSSI; trilateration Available at various departments of the ČVUT.
Implementace lokalizačního systému s využitím bluetooth beaconů

Cílem této práce je implementovat informační systém, který umožní lokalizaci Bluetooth majáků ve vnitřních prostorech firmy ASICentrum a zobrazit jejich polohu na mapě kancelářských prostor. ...

Novák Tomáš; Jan Pokorný; Novotný Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Robotická ruka
Skrbek Miroslav; Ilia Popov; Socha Petr
2019 -
YouBionic Hand je příklad projektu robotické ruky. V této práce se zabývá problematikou návrhu softweroveho vybavení tohoto projektu. Zpracovává rešerši hardwerove a softwerove části projektu YouBionic Hand a několika podobných projektů. V práci je postupně proveden návrh změn v původním projektu a návrh programového vybavení pro ovladanni této robotické ruky. Závěrem je potom demo aplikaci pro softwerové ovládání ruky a ovládání pohybem lidské paže pomici různých senzorůYouBionic Hand is a project of bionic robotic hand. This thesis deals with the design of software application for this project. It processes searches of hardware and software parts of the YouBionic Hand project and several similar projects. Finally, there is a demo application for hand control software and human arm movement control by various sensors. Keywords: Robotická ruka; YouBionic Hand; Arduino; servomotor; MyoWare svalový senzor; Ohybový senzor; Robotic hand; YouBionicHand; Arduino; servo; humanoid; MyoWare Muscle Sensor; Flex sensor Available at various departments of the ČVUT.
Robotická ruka

YouBionic Hand je příklad projektu robotické ruky. V této práce se zabývá problematikou návrhu softweroveho vybavení tohoto projektu. Zpracovává rešerši hardwerove a softwerove části projektu ...

Skrbek Miroslav; Ilia Popov; Socha Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a implementace chytrého domu
Daňhel Martin; Jakub Kyzek; Štěpánek Filip
2019 -
Práce se zabývá analýzou možností, návrhem a následnou implementací chytrého domu na vybrané platformě AVR. Systém je navržený tak, aby umožňoval přístup k informacím a ovládání domu pomocí internetu. Síť senzorů je postavena na sběrnici RS-485. Webové rozhraní je implementováno ve Flasku -- to je propojeno s chytrým domem pomocí databáze PostgreSQL. Práce se dále věnuje detailnímu popisu tvorby bootloaderu pro procesor AVR a nastavení serveru pro dům na linuxové distribuci Debian.This thesis deals with the analysis of possibilities, design and implementation of SmartHome on selected AVR platform. The system is designed to allow access to information and control of the house via the Internet. The sensor network is built with the use of the RS-485 bus. The web interface is implemented using Flask, which is connected to the SmartHome using PostgreSQL. Moreover, this thesis also detailly describes the creation of the bootloader for the AVR processor and the server setting for the house on the Debian Linux distribution. Keywords: chytrý dům; bootloader AVR; Arduino; python; Flask; vestavný systém; Debian; SmartHome; bootloader AVR; Arduino; python; Flask; embedded system; Debian Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a implementace chytrého domu

Práce se zabývá analýzou možností, návrhem a následnou implementací chytrého domu na vybrané platformě AVR. Systém je navržený tak, aby umožňoval přístup k informacím a ovládání domu pomocí internetu. ...

Daňhel Martin; Jakub Kyzek; Štěpánek Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a návrh informačního systému pro Český svaz pozemního hokeje
Buchtela David; Vojtěch Kolář; Richter Milan
2019 -
V této bakalářské práci rozebírám a analyzuji proces vytváření rozlosování Českého svazu pozemního hokeje. Poté přicházím s možnými zjednodušeními, na která naváži návrhem informačního systému. Jako řešení navrhnu nový interní program, který bude po vzhledové stránce inspirován tím starým, aby byl jednoduchý na přeučení, avšak funkcí bude mít oproti původnímu daleko více. Na závěr práce zhodnotím možné ekonomické dopady navrženého řešení. Přínosem této práce je poukázat na nynější špatný stav řešení procesu a navržení efektivnějšího a snadnějšího řešení, které Českému svazu pozemního hokeje ušetří čas, který bude moci věnovat na jiné projekty.In this bachelor thesis I analyze process of creating draw by Czech hockey federation. After that I come with possible simplifications, which I use for proposal of information system. As a solution I draft an internal program, that will look just as like as the old intern program for draft. It is because of easier learning of working with new program, but the new program will have much more functions than the original. At the end of my thesis I evaluate possible economical impact of my suggested solution. The benefit of my work is to show the actual status of solving this process and offer an effective and easy solution of the process, which would help Czech hockey federation to save time on it and rather use it on different projects. Keywords: pozemní hokej; halový hokej; rozlosování; Bergerovy tabulky; návrh informačního systému; finanční analýza; field hockey; indoor hockey; draw; Bergers tables; informationsystem design; financial analysis Available at various departments of the ČVUT.
Analýza a návrh informačního systému pro Český svaz pozemního hokeje

V této bakalářské práci rozebírám a analyzuji proces vytváření rozlosování Českého svazu pozemního hokeje. Poté přicházím s možnými zjednodušeními, na která naváži návrhem informačního systému. Jako ...

Buchtela David; Vojtěch Kolář; Richter Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Mobilní aplikace Klasifikace pro iOS
Průša Jakub; Jiří Zdvomka; Friedjungová Magda
2019 -
V této bakalářské práci se zabývám implementací mobilní aplikace pro platformu iOS, která komunikuje s existujícím klasifikačním systémem Grades Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Studenti můžou v aplikaci prohlížet svojí klasifikaci a dostávat upozornění o změnách klasifikace. Učitelé můžou v aplikaci spravovat klasifikaci svých studentů. V práci jsem postupoval podle procesu softwarového inženýrství a vytvořil analýzu, navrhl řešení, implementoval a otThis bachelor's thesis aims to implement a mobile application for iOS platform communicating with existing student evaluation system Grades at Faculty of Information Technologies of the Czech Technical University in Prague. The application allows students to view their evaluation and receive push notifications about new changes in their evaluation. Teachers can manage the evaluation of the students they teach. I proceeded by the software engineering process and created an analysis, designed a solution, implemented and tested the application. The result is working mobile application that makes the evaluation process for students and teachers at the university faster and more convenient. Keywords: mobilní aplikace; iOS; Swift; klasifikace; vývoj software; push notifikace; mobile application; iOS; Swift; student evaluation; software development; push notifications Available at various departments of the ČVUT.
Mobilní aplikace Klasifikace pro iOS

V této bakalářské práci se zabývám implementací mobilní aplikace pro platformu iOS, která komunikuje s existujícím klasifikačním systémem Grades Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení ...

Průša Jakub; Jiří Zdvomka; Friedjungová Magda
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení podelného skluzu kol vozidla
Haniš Tomáš; Jan Kučera; Liškář Petr
2019 -
Cílem této práce je využít možností, které skýtají elektrická vozidla se čtyřmi nezávisle poháněnými koly, pro zlepšení jízdní charakteristiky malé formule. K tomu jsou použity postupy známé pod souhrnným názvem model based design. Záměrem je řídit podélnou trakci vozidla prostřednictvím řízení podélného skluzu kol vozidla. Za tímto účelem je sestaven a zlinearizován model vozidla. Následně jsou na tomto lineárním modelu navrženy řídící algoritmy. Poté dochází k simulacím ve virtuálním simulačním prostředí IPG Carmaker. Na závěr jsou dané algoritmy implementovány do skutečné formule.The aim of this thesis is to utilize the concept of four independantly propelled wheels for enhancing handling characteristics of a small formula car. It is meant to be done by means of model-based design. The intention is to control the traction of the vehicle via control of the slip ratio of the vehicle's wheels. For this purpose, a vehicle model is composed and then linearized. Subsequently, control algorithms are designed with the linear model. Then, the control system is virtually tested with the IPG Carmaker simulation environment. Finally, the software is tested in a real formula. Keywords: dynamika vozidla; modelově orientovaný design; jednostopý model; Pacejkova formule; kontrola trakce; skluz; PI regulátor; root locus; lineární systém s proměnným parametrem; IPG Carmaker; Formula Student; vehicle dynamics; model-based design; single-track model; Pacejka magic formula; traction control; slip ratio; PI controller; root locus; linear parameter-varying system; IPG Carmaker; Formula Student Available at various departments of the ČVUT.
Řízení podelného skluzu kol vozidla

Cílem této práce je využít možností, které skýtají elektrická vozidla se čtyřmi nezávisle poháněnými koly, pro zlepšení jízdní charakteristiky malé formule. K tomu jsou použity postupy známé pod ...

Haniš Tomáš; Jan Kučera; Liškář Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hybridní tištěná elektronika na flexibilních substrátech
Laposa Alexandr; Milan Chvalina; Macháč Petr
2019 -
Tato práce se věnuje podstatě hybridní flexibilní elektroniky, jejím aplikacím a porovnává její výhody a nevýhody s elektronikou na pevném substrátu pomocí demonstrativního výrobku.This thesis is dedicated to the gist of flexible hybrid electronics, its applications and is comparing its advantages/disadvantages with the electronics on a rigid substrate by way of demonstration. Keywords: Flexibilní hybridní elektronika; tištěná elektronika; elektronika; Flexible hybrid electronics; printed electronics; electronics Available at various departments of the ČVUT.
Hybridní tištěná elektronika na flexibilních substrátech

Tato práce se věnuje podstatě hybridní flexibilní elektroniky, jejím aplikacím a porovnává její výhody a nevýhody s elektronikou na pevném substrátu pomocí demonstrativního výrobku.This thesis is ...

Laposa Alexandr; Milan Chvalina; Macháč Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Prototyp multikamerového detekčního zařízení v infraspektru
Novák Jan; Vít Skolil; Kovář Jan
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací prototypu multikamerového zařízení, které využívá dvě kamery pro infraspektrum a dvě kamery pro viditelné spektrum. Jejím hlavním cílem je návrh centrální nosné desky plošných spojů. Softwarové řešení není součástí této práce. Jako řídící jednotka prototypu slouží mobilní platforma v podobě SoM. Navrhovaná centrální nosná deska zajišťuje napájení systému pomocí PoE, převod na ostatní napěťové úrovně a připojení komunikačních periférií. Pro přenos obrazových dat slouží rozhraní Ethernet. V prvních kapitolách jsou podávány informace o základech bezdotykového měření teploty a principu technologie PoE. V druhé části tato práce popisuje návrh schématu a vysvětluje důvody zapojení jednotlivých obvodů.This Master Thesis is focused on the electrical design of the multicamera device which integrates two thermocameras and two cameras for visible spectrum. The main objective of this paper is PCB design of the central carrier board, the software solution is not included in the topic. A mobile platform in form of System on Module is used as a control unit of the system. The designed carrier board secures the power supply using the PoE technology and voltage level conversions. It also provides the connection with communication peripherals such as Ethernet interface used for the video transmission. The basic principles of thermography and PoE technology are introduced in the first chapters of this thesis. The following study is focused on the schematics design and on the explanation of used circuits. Keywords: Kamera; Termografie; SoM; PoE; DPS; Camera; Thermography; SoM; PoE; PCB Available at various departments of the ČVUT.
Prototyp multikamerového detekčního zařízení v infraspektru

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací prototypu multikamerového zařízení, které využívá dvě kamery pro infraspektrum a dvě kamery pro viditelné spektrum. Jejím hlavním cílem je návrh centrální ...

Novák Jan; Vít Skolil; Kovář Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití jazykových modelů v neautoregresivním neuronovém strojovém překladu
Helcl Jindřich; Zdeněk Kasner; Šourek Gustav
2019 -
V této práci navrhujeme způsob pro zlepšení plynulosti výstupu neautoregresivního modelu pro neuronový strojový překlad. Využíváme k tomu rozšířený model pro počítání skóre během paprskového prohledávání. Skóre vypočítáváme jako lineární kombinaci dílčích skóre pocházejících z n-gramového jazykového modelu a dalších pomocných příznaků. Váhy pro lineární kombinaci určujeme pomocí strukturovaného perceptronu. Pro vyhodnocení rychlosti a kvality překladu trénujeme modely pro tři dvojice jazyků. Výsledky ukazují, že modely s navrženým vylepšením jsou stále dostatečně efektivní z hlediska rychlosti a zároveň dosahují výsledků srovnatelných s autoregresivními modely.In order to improve the fluency of a non-autoregressive model for neural machine translation, we propose an extension for the scoring model used during the beam search decoding. We compute the score as a linear combination of feature values, including the score from an n-gram language model and other auxiliary features. We determine the weights of the features using the structured perceptron algorithm. We train the models for three language pairs and evaluate their decoding speed and translation quality. The results show that our proposed models are still efficient in terms of decoding speed while achieving a competitive score relative to autoregressive models. Keywords: neuronový strojový překlad; neautoregresivní strojový překlad; paprskové prohledávání; jazykový model; strukturovaný perceptron; neural machine translation; non-autoregressive machine translation; beam search; language model; structured perceptron Available at various departments of the ČVUT.
Použití jazykových modelů v neautoregresivním neuronovém strojovém překladu

V této práci navrhujeme způsob pro zlepšení plynulosti výstupu neautoregresivního modelu pro neuronový strojový překlad. Využíváme k tomu rozšířený model pro počítání skóre během paprskového ...

Helcl Jindřich; Zdeněk Kasner; Šourek Gustav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases