Number of found documents: 8527
Published from to

Fotogenerace nosičů náboje v substituovaných polyacetylenech
Jex, Michal
2019 - English
We present an improved model of charge carrier photogeneration in π-conju- gated polymers with weak intermolecular interactions based on the model of Arkhipov. It includes quantum effects affecting the creation of charge transfer states, which occurs as an intermediate step in the free charge carrier photo- generation process. The electrostatic potential between the electron and the hole and transfer integrals needed for the calculation of the potential barrier for the charge transfer state dissociation are calculated quantum-chemically. We apply our model on experimental data of the charge carrier photogenera- tion efficiency in poly[1-trimethylsilylphenyl,2-phenyl]acetylene to explain its dependence on applied electric field. We eliminate several problems of the previous model. We are able to fit experimental data with just one set of parameters in the whole interval of the applied electric field. We do not have to consider several intervals of the electric field separately as in the previous work and reduce the number of needed parameters to three. Key words π-conjugated polymers, charge carrier photogeneration, photoconductivity 1 Analyzujeme námi navržený model fotogenerace volných nosičů náboje v π-konjugovaných polymerních materiálech se slabými mezimolekulárními in- terakcemi vycházející z Archipovova modelu. Zahrnuli jsme kvantové efekty ovlivňující vznik stavů spojených s přenosem náboje představující mezikrok při fotogeneraci volných nosičů náboje. Elektrostatická interakce mezi elekt- ronem a dírou, stejně tak jako přenosové integrály, jsou spočteny kvantově- chemicky. Model jsme aplikovali na experimentální data závislosti fotoge- nerace volných nosičů náboje v poly[1-trimethylsilylfenyl,2-fenyl]acetylenu na intenzitě vnějšího elektrického pole. Podařilo se odstranit některé nedostatky předchozího modelu. Byli jsme schopni namodelovat experimentální data bez nutnosti rozdělení intervalu intenzit elektrických polí na několik oblastí, ve kterých bylo nutno prokládat experimentalní data modelovými křivkami s různými fyzikalními parametry. Náš model je schopen popsat experimentální data v celém rozsahu intenzit elektrického pole pomocí jedné sady parametrů modelu. Dále se nám podařilo snížit počet parametrů modelu na tři. Klíčová slova π-konjugované polymery, fotogenerace nosičů náboje, fotovodivost 1 Keywords: pi-konjugované polymery; fotogenerace nosičů náboje; fotovodivost; pi-conjugated polymers; charge carrier photogeneration; photoconductivity Available in a digital repository NRGL
Fotogenerace nosičů náboje v substituovaných polyacetylenech

We present an improved model of charge carrier photogeneration in π-conju- gated polymers with weak intermolecular interactions based on the model of Arkhipov. It includes quantum effects affecting ...

Jex, Michal
Univerzita Karlova, 2019

Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku
Wilsdorf, Jan Ondřej; Tejnská, Katarína
2019 - Czech
The Crime of Money Laundering under Section 216 of the Czech Criminal Code Abstract The diploma thesis aims to examine the crime of legalization of proceeds of criminal activities in its narrower sense, i.e. the crime under S. 216 (2) of the Czech Criminal Code. This crime is referred to as "the crime of money laundering" throughout the thesis, as opposed to the crime of possession of stolen goods under S. 2016 (1) of the Czech Criminal Code. The opening chapter reviews the terminology used by Czech law. Then the thesis briefly addresses the phenomenon of money laundering in a broader context; this chapter also provides with statistics of criminal prosecutions for the named crime in the Czech Republic. In a separate chapter, the thesis names some of the most essential international documents adopted in the area of combating money laundering so far. The thesis then describes and evaluates the evolution of the crime of money laundering under Czech criminal law, namely regarding the respective amendments of the law. The following chapter then analyses the most significant elements of the crime of money laundering, and as such, it represents the centrepiece of the thesis. From this analysis, several important and disputed questions arise and are examined further. The thesis emphasizes e.g. the issue of... Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku Abstrakt Diplomová práce se zabývá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti v užším smyslu, tedy trestným činem podle § 216 odst. 2 současného českého trestního zákoníku. Tento trestný čin práce označuje jako trestný čin praní peněz, čímž jej odlišuje od trestného činu podílnictví, uvedeného v § 216 odst. 1 téhož zákona. Úvodní kapitola práce se zabývá příslušnou terminologií, přičemž zejména porovnává užívaná spojení "legalizace výnosů z trestné činnosti" a "praní peněz". Následně se práce zaobírá praním peněz jakožto fenoménem, čímž poskytuje určitý širší náhled. V rámci této kapitoly je také zpracována statistika trestněprávního postihování pachatelů praní peněz v ČR. Dále jsou jmenovány základní dokumenty, které byly doposud přijaty v rámci mezinárodního boje proti praní peněz. Samostatná kapitola zpracovává a hodnotí vývoj trestného činu praní peněz v českých trestních kodexech, a to především ve světle jednotlivých novelizací. Velký význam má kapitola analyzující jednotlivé typové znaky trestného činu praní peněz. Pojednání o těchto znacích otevírá doktrinálně sporné otázky, které jsou zde rozebrány a hodnoceny. Důraz je přitom kladen na otázku systematického řazení s ohledem na objekt trestného činu praní... Available in a digital repository NRGL
Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku

The Crime of Money Laundering under Section 216 of the Czech Criminal Code Abstract The diploma thesis aims to examine the crime of legalization of proceeds of criminal activities in its narrower ...

Wilsdorf, Jan Ondřej; Tejnská, Katarína
Univerzita Karlova, 2019

Význam modulace nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni za různých bolestivých stavů
Adámek, Pavel
2019 - English
Pain is a common symptom of many clinical syndromes and diseases. In particular, the treatment of neuropathic pain represents a serious public health issue because currently available analgesia is ineffective in many cases or it has adverse effects. Treatment of pain-related suffering requires knowledge of how pain signals are initially generated and subsequently transmitted by the nervous system. A nociceptive system plays a key role in this process of encoding and transmission of pain signals. Modulation of the nociceptive synaptic transmission in the spinal cord dorsal horn represents an important mechanism in the development and maintenance of different pathological pain states. This doctoral thesis has aimed to investigate and clarify some of the mechanisms involved in the modulation of the spinal nociceptive processing in different pain states. The main attention was paid to study the following issues: (I.) Which is the role of Transient Receptor Potential Vanilloid type 1 channels (TRPV1), Toll-Like Receptors 4 (TLR4), and phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) in the development of neuropathic pain induced by paclitaxel (PAC) chemotherapy in acute in vitro, and subchronic in vivo murine model of PAC-induced peripheral neuropathy (PIPN)? (II.) How is affected spinal inhibitory synaptic control... Bolest je běžným příznakem mnoha klinických syndromů a nemocí. Zejména léčba bolestí neuropatického původu představuje závažný medicínský problém, neboť dostupná analgesie je v řadě případů neúčinná, nebo má výrazné nežádoucí účinky. Vývoj nových analgetických postupů a úspěšná léčba bolesti proto vyžaduje podrobnou znalost mechanizmů vzniku akutních i chronických bolestivých stavů. Proces vzniku, kódování a přenosu signálů o bolestivých podnětech zprostředkovává nociceptivní systém, který je klíčový pro vznik vjemu bolesti v mozku. Modulace nociceptivního synaptického přenosu v zadním rohu míšním představuje důležitý mechanismus ve vývoji a udržování různých patologických stavů bolesti. Tato disertační práce se zaměřila na zkoumání a objasnění některých mechanismů podílejících se na zpracování a modulaci míšního nociceptivního synaptického přenosu u různých modelů bolestivých stavů. Hlavní pozornost byla věnována studiu následujících otázek: (I.) Jakou úlohu mají TRPV1 (Transient Receptor Potential Vanilloid type 1) kanály, TLR4 (Toll-Like Receptor 4) a PI3K (fosfatidylinositol 3-kináza) v rozvoji neuropatické bolesti po podání chemoterapeutika paclitaxel (PAC) v akutním in vitro a subchronickém in vivo myším modelu PAC-indukované periferní neuropatie (PIPN)? (II.) Do jaké míry je ovlivněna míšní... Keywords: Bolest; nocicepce; synaptický přenos; neuropatická bolest; paclitaxel; TRPV1; kapsaicin; TLR4; PI3K; Nav1.7; CB1; anandamid; Pain; nociception; synaptic transmission; neuropathic pain; paclitaxel; TRPV1; capsaicin; TLR4; PI3K; Nav1.7; CB1; anandamide Available in a digital repository NRGL
Význam modulace nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni za různých bolestivých stavů

Pain is a common symptom of many clinical syndromes and diseases. In particular, the treatment of neuropathic pain represents a serious public health issue because currently available analgesia is ...

Adámek, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

Studium účinků vybraných fenolických látek in vitro na izolované cévě potkana
Rajtmajerová, Iveta; Pourová, Jana; Hrdina, Radomír
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Iveta Rajtmajerová Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: The in vitro effects of selected fenolic substances on isolated rat vessels Silymarin flavonolignans are endowed with various aspects. Recently their hepatoprotective effect has been discussed widely as well as their positive influence on the cardiovascular system. This diploma thesis is concerned with the vasodilatory effects of silybin-A, silybin-B, silybin-A + B and isosilybin-A on rat aorta. The aim of this study was to test the vasodilatory effect of selected substances. The dependence of aortic relaxation on the increasing concentration of tested substances was measured. Isolated Wistar breed rat aorta was used. DRC curves were created and EC50 values were assessed from the obtained values of vessel tension. The results were evaluated subsequently. The vasodilator potential of silybin-A and isosilybin-A is comparable; hence the position of the substituents may be irrelevant in having any impact on relaxation of the vessels. Different vasodilatory effects of silybin-A and silybin-B have been observed thus, the relaxation could be stereoselective. The testing of the equimolar mixture of silybin-A and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Iveta Rajtmajerová Školitel: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název diplomové práce: Studium účinků vybraných fenolických látek in vitro na izolované cévě potkana Silymarinové flavolignany disponují mnoha účinky. V poslední době je diskutován nejen jejich hepatoprotektivní potenciál, ale i pozitivní působení na kardiovaskulární systém. Tato diplomová práce se zabývá vazodilatačními účinky silybinu-A, silybinu-B, silybinu-A+B a isosilybinu-A. Cílem této práce bylo in vitro otestovat vazodilatační účinky vybraných látek. Během experimentů byla měřena závislost relaxace aorty, izolované z potkana kmene Wistar, na vzrůstající koncentraci testovaných látek. Pomocí výsledných hodnot byly sestrojeny DRC křivky a stanoveny hodnoty EC50. Následně se vyhodnotily výsledky. Vazodilatační potenciál silybinu-A a isosilybinu-A je srovnatelný, poloha substituentů na účinek zřejmě nemá vliv. Byla pozorována rozdílná účinnost silybinu-A a silybinu-B, mechanismus relaxace je tudíž možná stereoselektivní. Testováním ekvimolární směsi silybinu- A+B jsme zjistili, že jednotlivé látky se pravděpodobně vzájemně nepotencují ani neinhibují. Schopnost vazodilatace klesá v řadě: isosilybin-A~ silybin-A> silybin-A+B> silybin-B. Keywords: fenolické látky; ex vivo; potkan; Wistar; céva; aorta; fenolic substances; ex vivo; rat; Wistar; vessel; aorta Available in a digital repository NRGL
Studium účinků vybraných fenolických látek in vitro na izolované cévě potkana

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Iveta Rajtmajerová Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: The in ...

Rajtmajerová, Iveta; Pourová, Jana; Hrdina, Radomír
Univerzita Karlova, 2019

Změny v expresi vybraných enzymů metabolizujících léčiva u parazita po kontaktu se subletálními dávkami léčiv
Pasák, Michael; Skálová, Lenka; Trejtnar, František
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Michael Pasák Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: The changes in expression of selected drug-metabolizing enzymes in parasites after exposition to sublethal doses of drugs The parasite, which causes significant losses of small ruminants through a disease called haemonchosis, is the abomasal nematode Haemonchus contortus. IVM is one of the anthelmintics used in veterinary medicine to eliminate haemonchosis. The main problem with this parasite is the presence of drug resistance to almost all administered anthelmintics including IVM. It is believed that xenobiotic-metabolizing enzymes such as cytochromes P450 (CYPs) and membrane efflux transporters P- glycoproteins (P-gps), play the role in resistance in H. contortus. This study focuses on the effect of sublethal doses of IVM on expression of selected CYPs and P-gps. Females and males of susceptible ISE strain H. contortus were separated before our experiment. After incubation of nematodes with three different concentrations of IVM, RNA was isolated and the changes in expression of selected genes were analyzed using qPCR. Significant sex-differences were observed in inducibility of tested genes. Significant... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Michael Pasák Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Změny v expresi vybraných enzymů metabolizujících léčiva u parazita po kontaktu se subletálními dávkami léčiv Parazitem, který způsobuje významné ztráty v chovu hospodářských zvířat skrze onemocnění zvané hemonchóza, je vlasovka slézová (Haemonchus contortus). Jedním z anthelmintik používaným ve veterinární medicíně v boji proti hemochóze je i ivermektin (IVM). Příčinou problémů s tímto parazitem je častý výskyt rezistence na IVM i další podávaná anthelmintika. Předpokládá se, že určitou roli v rezistenci u vlasovky mohou hrát enzymy z rodiny cytochromů P450 (CYP) a efluxní transportéry P-glykoproteiny (P-gp). Tato diplomová práce se věnuje vlivu sub-letálních koncentrací IVM na změnu exprese genů pro jednotlivé CYP a P-gp. Před vlastním experimentem se dospělci kmene ISE H. contortus rozdělili na samce a samice. Po inkubaci dospělců se 3 různými koncentracemi IVM, byla izolována RNA a změna exprese vybraných genů se stanovila metodou qPCR. Byly zjištěny výrazné rozdíly v expresi testovaných genů u samců a samic. Kontaktem vlasovek s IVM došlo k signifikantním změnám v expresi testovaných genů jak pro CYP tak i P-gp.... Available in a digital repository NRGL
Změny v expresi vybraných enzymů metabolizujících léčiva u parazita po kontaktu se subletálními dávkami léčiv

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Michael Pasák Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: The ...

Pasák, Michael; Skálová, Lenka; Trejtnar, František
Univerzita Karlova, 2019

Toxicita pulegonu a menthofuranu a jejich vliv na expresi miRNA v lidských jaterních řezech
Lancošová, Bibiána; Boušová, Iva; Szotáková, Barbora
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bibiána Lancošová Supervisor: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Title of diploma thesis: Toxicity of pulegone and menthofuran and their effect on miRNA expression in human liver slices Monoterpenes are secondary plant metabolites, characterised by their odour, which have a positive impact on human body and are used not only in cosmetic and food industry, but also in medication. R-pulegone (PUL) and its metabolite R-menthofuran (MF) are the most represented in plants of genus Mentha (Mint), with higher doses of these substances exerting certain risk of hepatotoxicity. The aim of this thesis was to assess the concentration, at which the viability of liver cells decreases and also to observe the changes in individual microRNA expression as a result of influence of PUL, MF and paracetamol, as the reference compound. Five samples of human liver obtained from patients of both genders and at age of 57 to 73 years represented biological material for hepatotoxicity testing. The samples were stored in Euro-Collins solution and subsequently cut into precision-cut liver slices with thickness of 150- 170 µm, placed to 12-well plate and put into incubation medium with the tested substances for 24 hours. The... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bibiána Lancošová Školiteľ: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Názov diplomovej práce: Toxicita pulegónu a mentofuránu a ich vplyv na expresiu miRNA v ľudských pečeňových rezoch Monoterpény ako sekundárne rastlinné metabolity charakteristickej vône majú pozitívny vplyv na ľudské telo a uplatňujú sa nielen v kozmetickom a potravinárskom priemysle, ale aj pri liečení. R-pulegón (PUL) a jeho metabolit R-mentofurán (MF) sú najviac zastúpené v rastlinách rodu Mentha (Mäta), pričom vyššie dávky týchto látok vykazujú isté riziko hepatotoxicity. Cieľom tejto práce bolo stanoviť koncentráciu, pri ktorej dochádza k zníženiu životaschopnosti pečeňových buniek, a taktiež sledovať zmeny expresie jednotlivých mikroRNA pôsobením PUL, MF a paracetamolu ako referenčnej látky. Biologickým materiálom na testovanie hepatotoxicity bolo 5 ľudských vzoriek pečene získaných od pacientov oboch pohlaví vo veku 57 až 73 rokov. Vzorky boli uchovávané v Euro- Collins roztoku a následne nakrájané na ultratenké tkaninové rezy s hrúbkou 150-170 µm, umiestnené do 12-jamkovej dosky a vložené do inkubačného média na dobu 24 hodín s testovanými látkami. Toxicita bola stanovená meraním hladiny ATP, zmeny expresie pomocou qPCR. PUL preukázal... Available in a digital repository NRGL
Toxicita pulegonu a menthofuranu a jejich vliv na expresi miRNA v lidských jaterních řezech

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bibiána Lancošová Supervisor: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Title of diploma thesis: Toxicity ...

Lancošová, Bibiána; Boušová, Iva; Szotáková, Barbora
Univerzita Karlova, 2019

Metody diagnostiky lokálního stagingu u karcinomu prsu
Malčíková, Barbora; Kudláčková, Zděnka; Herink, Josef
2019 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy, Hradec Králové Department: Department of Biological and Medical Sciences Head of thesis: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Consultant: MUDr. Petr Motyčka Student: Bc. Barbora Malčíková Title of the thesis: Methods for diagnosing the local staging of breast cancer Objective of the thesis: The aim of this diploma thesis was to get acquainted with the diagnostics of breast cancer, focusing on differences in clinical and pathological findings. Background: Differences in tumor size vary. There are tumors in which size is determined correctly (possibly with a tolerance of 20%) and tumors that have a large difference in the size determined by clinician and pathologist. Reasons are not known. However, differences in clinical and pathological findings are not statistically significant. Conclusions: Sufficient prevention by women and early diagnosis of breast cancer is a basic criterion for successful treatment and diagnosis of this disease. To investigate the causes of differences in clinical and pathological findings of tumors, further testing should be performed in a larger group of patients. Key words: breast cancer, breast cancer types, breast cancer diagnostics, breast cancer therapy, sonography, mammography, biochemical tumor markers Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra biologických a lékařských věd Vedoucí práce: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Školitel: MUDr. Petr Motyčka Posluchač: Bc. Barbora Malčíková Název práce: Metody diagnostiky lokálního stagingu u karcinomu prsu Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo seznámit se blíže s problematikou diagnostiky karcinomu prsu se zaměřením na rozdíly v klinických a patologických nálezech. Hlavní poznatky: Rozdíly ve velikosti nádoru se různí. Jsou nádory, u kterých je velikost určená správně (případně s povolenou odchylkou 20 %), a nádory, které mají velký rozdíl v určené velikosti klinikem a patologem. Důvody nejsou známy. Nicméně rozdíly v klinických a patologických nálezech nejsou statisticky významné. Závěry: Dostatečná prevence ze strany ženy a včasná diagnostika karcinomu prsu je základním kritériem pro úspěšnou léčbu a diagnostiku tohoto onemocnění. Pro zjištění příčiny rozdílů v klinických a patologických nálezech velikosti nádorů je třeba provést další šetření na větším souboru pacientů. Klíčová slova: rakovina prsu, typy rakoviny prsu, diagnostika rakoviny prsu, terapie rakoviny prsu, sonografie, mamografie, biochemické nádorové markery Available in a digital repository NRGL
Metody diagnostiky lokálního stagingu u karcinomu prsu

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy, Hradec Králové Department: Department of Biological and Medical Sciences Head of thesis: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Consultant: MUDr. Petr ...

Malčíková, Barbora; Kudláčková, Zděnka; Herink, Josef
Univerzita Karlova, 2019

Vliv vybraných seskviterpenů na aktivitu karbonylreduktasy 1 in vitro
Mazurková, Veronika; Boušová, Iva; Szotáková, Barbora
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Veronika Mazurková Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Title of rigorous thesis: Effect of selected sesquiterpenes on carbonyl reductase 1 activity in vitro Sesquiterpenes, the main components of plant essential oils, are integral parts of spices, traditional food and beverages. They are used in folk medicines, pharmaceutical industry as well as in cosmetics. Several sesquiterpenes possess interesting biological activities but they could interact with concurrently administered drugs via the modulation of activity and/or expression of drug-metabolizing enzymes. Enzyme carbonyl reductase 1 (CBR1) is one of the enzymes participating in the metabolism of a number of endogenous and xenobiotic compounds. One of the CBR1 substrates is chemotherapeutic agent doxorubicin, which is metabolized by this enzyme to the less effective metabolite doxorubicinol, which is responsible for the doxorubicin cardiotoxicity. The aim of this rigorous thesis was to find out the ability of five selected sesquiterpenes (i.e. valencene, β-caryophyllene oxide, α-humulene, cis-nerolidol and trans-nerolidol) to affect the activity of CBR1 in vitro. The effect of studied substances on the activity of this enzyme was... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Veronika Mazurková Konzultant: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Název rigorózní práce: Vliv vybraných seskviterpenů na aktivitu karbonylreduktasy 1 in vitro Seskviterpeny, hlavní složky rostlinných silic, jsou nedílnou součástí koření, tradičních jídel a nápojů. Jsou používány v lidové medicíně, farmaceutickém průmyslu i kosmetice. Některé seskviterpeny vykazují zajímavé biologické aktivity, ale mohou interagovat se současně podávanými léčivy prostřednictvím modulace aktivity a/nebo exprese enzymů metabolizujících xenobiotika. Enzym karbonylreduktasa 1 (CBR1) je jedním z enzymů, který se podílí na metabolismu mnoha endogenních a xenobiotických sloučenin. Jedním ze substrátů CBR1 je i chemoterapeutikum doxorubicin, který je tímto enzymem metabolizován na méně účinný metabolit doxorubicinol, který je však zodpovědný za kardiotoxicitu doxorubicinu. Cílem předkládané rigorózní práce bylo zjistit schopnost pěti vybraných seskviterpenů (tj. valencen, β-karyofilenoxid, α-humulen, cis-nerolidol a trans-nerolidol) ovlivňovat aktivitu CBR1 in vitro. Vliv studovaných látek na aktivitu tohoto enzymu jsem sledovala jednak v cytosolické frakci získané z jater potkana a také na rekombinantně připravené lidské CBR1.... Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných seskviterpenů na aktivitu karbonylreduktasy 1 in vitro

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Veronika Mazurková Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Title of rigorous thesis: ...

Mazurková, Veronika; Boušová, Iva; Szotáková, Barbora
Univerzita Karlova, 2019

Vliv vybraných seskviterpenů na antioxidační enzymy u buněčné linie HT-29
Junková, Martina; Raisová Stuchlíková, Lucie; Jansová, Hana
2019 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Junková Tutor: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Title: Effect of selected sesquiterpenes on antioxidant enzymes in the HT-29 cell line Colorectal cancer is one of the most common cancer type in Czech republic. The oncological treatment causes frequent side effects, what result in hard accepting by patients. There is also emerging resistance to classical chemotherapy (5-fluorouracil). During searching new alternatives, some promising natural substances became a subject of researches. The subtropical tree Myrica rubra and its extracts contain many biologically active substances, which are studied among others for their anti-cancer and antiproliferative effects. β-caryophyllene (BCP), β-caryophyllenoxid (CAO), α- humulene (HUM), trans-nerolidol (NER) and valencen (Val) belong to main sesquiterpenes in this essential oil Myrica rubra. In our study, effect of essential oil Myrica rubra, HUM and NER, in concentrations of 25 and 50 μg/ml, were examined after a 24-hours incubation of the HT-29 cell line on the activity of antioxidant enzymes, their transcription and amount of proteins. Monitored enzymes were glutathione peroxidase (GPx), glutathione reductase (GR),... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Junková Školitel: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv vybraných seskviterpenů na antioxidační enzymy u buněčné linie HT-29 Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádorové onemocnění u nás. Jeho onkologická léčba sebou přináší i časté nežádoucí účinky, kvůli kterým je mnohdy pacienty špatně přijímána. Rizikem se jeví i objevující se rezistence na klasická chemoterapeutika (5-fluorouracil). Při hledání nových alternativ se staly předmětem zkoumání i některé slibně se jevící přírodní látky. Subtropický strom Myrica rubra a extrakty z něj získané obsahují mnoho biologicky aktivních látek, které jsou studovány mimo jiné pro své protirakovinné a antiproliferační účinky. Mezi hlavní seskviterpeny v silici listů M. rubra patří β-karyofylen (BCP), β-karyofylenoxid (CAO), α-humulen (HUM), trans-nerolidol (NER) a valencen (VAL). V naší práci byl zkoumán účinek silice M. rubra, HUM a NER v koncentracích 25 a 50 μg/ml po 24 hodinové inkubaci u buněčné linie HT-29 na aktivitu antioxidačních enzymů, jejich transkripci a množství proteinů. Sledovanými enzymy byly glutathionperoxidasa (GPx), glutathionreduktasa (GR), glutathion-S-transferasa (GST), katalasa (CAT),... Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných seskviterpenů na antioxidační enzymy u buněčné linie HT-29

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Junková Tutor: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Title: Effect of selected ...

Junková, Martina; Raisová Stuchlíková, Lucie; Jansová, Hana
Univerzita Karlova, 2019

Vliv doxorubicinu na vybrané myší mikroRNA
Dugasová, Lucia; Matoušková, Petra; Jansová, Hana
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Lucia Dugasová Supervisor: doc. Ing. Petra Matošková Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of doxorubicin on selected mice microRNAs Doxorubicin (DOX) belongs to the anthracycline antibiotics used by patients suffering from cancer. Its undesirable effect is cardiotoxicity. Prognostic of cardiotoxicity depends on its early detection, and therefore many studies examine the properties of microRNAs that could be appropriate biomarkers for heart failure in the future. MicroRNAs are involved in almost all processes in the human body, in development, differentiation, proliferation and apoptosis. They are also located in the extracellular space, they are stable and have many other positive properties. My diploma thesis is focused on monitoring changes in microRNA levels that can occur in heart damage by doxorubicin. The cardiac tissues and plasma of mice treated with doxorubicin were used as samples and compared with control samples. Samples were processed and evaluated by real-time quantitative PCR (qPCR). A statistically significant increase in expression in heart tissue occurred only in miR-34a and decrease in miR-205 level. Plasma mice samples showed a statistically significant increase in... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Bc. Lucia Dugasová Vedúci: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv doxorubicínu na vybrané myšacie mikroRNA Doxorubicín (DOX) patrí mezi antracyklínové antibiotiká, používajú ho pacienti trpiaci nádorovými ochoreniami. Jeho nežiadúcim účinkom je vznik kardiotoxicity. Prognóza kardiotoxicity závisí na jej včasnom odhalení, a preto mnohé štúdie skúmajú vlasnosti mikroRNA, ktoré by v budúcnosti mohli byť vhodné biomarkery poškodenia srdca. MikroRNA sú zapojené takmer vo všetkých procesoch v ľudskom tele, pri vývoji, deferenciácií, proliferácií a apoptóze. Nachádzajú sa aj v extracelulárnom priestore, sú stabilné a majú mnoho ďalších pozitívnych vlastností. Moja diplomová práca je zameraná na sledovanie zmien hladín expresie mikroRNA, ktoré môžu vznikať pri poškodení srdca doxorubicínom. Ako vzorky boli použité srdcové tkanivá a plazma myší, ktoré boli ovplyvňované doxorubicínom a porovnávané s kontrolnými vzorkami. Vzorky boli spracované a vyhodnotené metódou kvantitatívnou real - time PCR (qPCR). Štatisticky významné zvýšenie expresie vo vzorkách srdcového tkaniva myší nastalo len u miR- 34a a zníženie expresie u miR-205. Vzorky plazmy myší poukázali na štatisticky signifikantné... Available in a digital repository NRGL
Vliv doxorubicinu na vybrané myší mikroRNA

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Lucia Dugasová Supervisor: doc. Ing. Petra Matošková Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of ...

Dugasová, Lucia; Matoušková, Petra; Jansová, Hana
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases