Number of found documents: 8461
Published from to

Zastavení podílu v korporaci
Pašek, Dominik; Elischer, David; Frinta, Ondřej
2019 - Czech
Share pledge in a corporation Abstract The thesis deals with the share pledge in a corporation. In the beginning I analyse the meaning and purpose of the lien. The following section deals with pledgeability of a share in a corporation. Firstly, I discuss the pledgeability of a share as an intangible movable asset that represents a set of rights and obligations arising from participation in a corporation and, further, the share pledge in each type of corporation, including the association and unit owners' association. The different rules for shares depend on whether they are in a form of a security or not. Subsequently, I deal with the formation of a lien, while focusing on the various titles from which the lien can arise and the question of the moment of creation of the lien. I analyse in detail the creation of a consensual lien, i.e. on the basis of a pledge contract. This is followed by the creation of an ex actu lien on the basis of a court's approval of an agreement of the heirs to divide the estate, and on the basis of a tax administrator's decision pursuant to the Tax Code, where I also provide practical information communicated by the General Financial Directorate. Then I analyse the ex lege lien, and I deduce several options where it could theoretically arise. In the part of the work that I consider... Zastavení podílu v korporaci Abstrakt Rigorózní práce se zabývá zástavním právem k podílu v korporaci. Hned ze začátku rozebírám smysl a účel zástavního práva. Následuje část zabývající se zastavitelností podílu v korporaci. Nejprve rozebírám zastavitelnost podílu jakou nehmotné věci movité, která představuje soubor práv a povinností vyplývajících z účasti v korporaci, a následně i zastavitelnost podílů v jednotlivých typech korporací, včetně spolku a společenství vlastníků jednotek. Rozdíly spočívají také v tom, zda podíl je či není představován cenným papírem. Následně se zabývám vznikem zástavního práva, přičemž se zaměřuji na různé tituly, z nichž zástavní právo může vzniknout, a také otázkou okamžiku vzniku zástavního práva. Detailně rozebírám konsenzuální vznik zástavního práva, tedy na základě zástavní smlouvy. Následuje vznik zástavního práva ex actu, a to na základě schválení dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti soudem a na základě rozhodnutí správce daně dle daňového řádu; uvádím k tomuto i praktické informace sdělené Generálním finančním ředitelstvím. Poté rozebírám zástavní právo vznikající ex lege, přičemž dovozuji několik možností, kdy by teoreticky mohlo vzniknout. V části práce, kterou považuji za stěžejní, rozebírám společnická práva zástavního věřitele, která může vykonávat, a to nejprve... Keywords: zástavní právo; korporace; podíl; lien; corporation; share Available in a digital repository NRGL
Zastavení podílu v korporaci

Share pledge in a corporation Abstract The thesis deals with the share pledge in a corporation. In the beginning I analyse the meaning and purpose of the lien. The following section deals with ...

Pašek, Dominik; Elischer, David; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2019

Kanonické a nekanonické signální dráhy aktivované receptory pro ligand TRAIL v lidských buňkách
Nahácka, Zuzana
2019 - English
TRAIL ligand can trigger apoptosis of permissive human cells via engagement of its two pro- apoptotic receptors TRAIL-R1 (DR4) and TRAIL-R2 (DR5). Its ability to induce apoptosis independently on p53 status and to selectively kill cancer cells in vitro and in vivo made this ligand an attractive target in cancer research. However, acquired resistance of primary cancer cells, unsatisfactory outcome of clinical trials and recent studies arguing that TRAIL might under specific conditions promote cancer progression, opened new plethora of questions, which need to be addressed. Though both receptors DR4 and DR5 are ubiquitously expressed, different types of tumours show preference for either of the receptors. The relative participation of DR4 and DR5 in TRAIL- induced signalling is still largely unknown. To analyse TRAIL receptor-specific signalling, I prepared Strep-tagged, trimerised variants of recombinant human TRAIL ligands with high affinity for either DR4 or DR5 receptor. Using these receptor-specific ligands, I examined a contribution of individual pro-apoptotic receptors to TRAIL-induced signalling pathways. I found that in TRAIL resistant colorectal HT-29 cells but not in pancreatic PANC-1 cancer cells, DISC formation and initial caspase-8 processing proceeded comparably in both DR4- and... TRAIL ligand spouští apoptózu interakcí se svými dvěma pro-apoptotickými receptory TRAIL- R1 (DR4) a TRAIL-R2 (DR5). Jeho schopnost indukovat apoptózu nezávisle na statusu p53 a selektivně zabíjet rakovinné buňky in vitro a in vivo zapříčinila, že tento ligand patřící do rodiny cytokinů TNF se jevil atraktivním cílem výzkumu terapie nádorových onemocnění. Avšak rezistence mnoha primárních nádorových buněk, neuspokojivý výsledek klinických testů a nedávné studie, které ukazují protichůdné výsledky a to konkrétně, že TRAIL může za specifických podmínek podporovat místo toho, aby inhiboval progresi nádorů, vyvolaly v oblasti výzkumu signalizace indukované ligandem TRAIL nové množství otázek, které je potřeba zodpovědet. Ačkoliv jsou oba receptory DR4 a DR5 rovnoměrne exprimovány, různé typy nádorů vykazují preferenci pro jeden nebo druhý z receptorů. Relativní účast signalizace DR4 a DR5 indukované TRAIL ligandem je málo známá. Abychom analyzovali signalizaci ligandu TRAIL specifickou pro jednotlivé receptory, připravili jsme trimerizované varianty rekombinantního lidského ligandu TRAIL, značené pomocí Strep-tag, s vysokou afinitou pro receptory DR4 nebo DR5. Zjistila jsem, že narozdíl od pankreatických rakovinových buňek PANC-1 rezistentních k apoptóze indukované ligandem TRAIL, probíhá tvorba... Keywords: ligandy smrti; TRAIL; apoptóza; signalizace; nádorové kmenové buňky; mikroprostředí; Death ligands; TRAIL; apoptosis; signaling; cancer stem cells; microenvironment Available in a digital repository NRGL
Kanonické a nekanonické signální dráhy aktivované receptory pro ligand TRAIL v lidských buňkách

TRAIL ligand can trigger apoptosis of permissive human cells via engagement of its two pro- apoptotic receptors TRAIL-R1 (DR4) and TRAIL-R2 (DR5). Its ability to induce apoptosis independently on p53 ...

Nahácka, Zuzana
Univerzita Karlova, 2019

Flexibilní formy výkonu závislé práce
Česal, Tomáš; Morávek, Jakub; Lang, Roman
2019 - Czech
FLEXIBLE PERFORMANCE FORMS OF DEPENDENT LABOUR - ABSTRACT The paper deals with individual flexible forms of the dependent labour and their legal regulation in the framework of the Czech law. As a hypothesis a claim is stated, that the flexibility is in general very low, or more precisely that the legal framework regarding flexible forms of dependent labour is highly rigid. The method of analysis of primary and secondary sources is used in order to examinate the claim. Introduction of the paper is concerned with theoretical excurse into manifestation of flexibility in the labour law, or more precisely in the area of chosen topics which closely relate to the theme of flexible forms of dependent labour. Flexibility is examined in context with important phenomena occurring in labour law: flexicurity, protective and organisational functions of labour law, subsidiarity of civil law to labour law, liberalisation etc. Partial conclusions concerning individual institutes are presented in topical chapters, whose layout is chosen accordingly to the basis of current prevailing concerning doctrine. Considerably more attention is given to those flexible forms, whose future progress could be anticipated. This way, an area for research is shown. These areas include for example joint work duty, on-call duty and... FLEXIBILNÍ FORMY VÝKONU ZÁVISLÉ PRÁCE - ABSTRAKT Práce pojednává o jednotlivých flexibilních formách výkonu závislé práce a jejich právním zakotvení v českém právním řádu. Hypotézou je ověření nízké míry flexibility, resp. rigidity právní úpravy právě ve vztahu k flexibilním formám výkonu závislé práce, k čemuž je použito především metody analýzy primárních a sekundárních zdrojů. Práce je uvozena teoretickým exkurzem do projevů flexibility v pracovním právu, resp. vybraných okruhů, které s tématem flexibilních forem výkonu závislé práce přímo souvisejí. Teoretický úvod tak poskytuje základ pro zkoumání jednotlivých forem. Flexibilita je zkoumána v kontextu významných fenoménů vyskytujících se v pracovním právu: flexikurity, ochranné a organizační funkce pracovního práva, subsidiarity občanského práva k pracovnímu právu, liberalizace a další. Dílčí závěry týkající se konkrétních institutů jsou předkládány v jednotlivých kapitolách, jejichž rozvržení bylo zvoleno na základě převažující doktríny, kterou lze v daném tématu považovat za ustálenou. Vyšší míra pozornosti je přikládána těm flexibilním formám, u kterých lze předpokládat další vývoj, čímž je dán prostor pro vědecké zkoumání. Jedná se především o sdílený pracovní úvazek, práci na zavolanou a distanční práci. Spolu s ostatními již zavedenými formami je... Keywords: pracovní právo; flexibilita; závislá práce; flexibilní formy práce; labour law; flexibility; dependent labour; flexible forms of dependent labour Available in a digital repository NRGL
Flexibilní formy výkonu závislé práce

FLEXIBLE PERFORMANCE FORMS OF DEPENDENT LABOUR - ABSTRACT The paper deals with individual flexible forms of the dependent labour and their legal regulation in the framework of the Czech law. As a ...

Česal, Tomáš; Morávek, Jakub; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2019

Způsoby skončení pracovního poměru v ČR a v Peru
Neumahr, Michaela; Hůrka, Petr; Štefko, Martin
2019 - Czech
134 Abstract The aim of this rigorosum thesis was to systematically describe the ways of termination of employment from the point of view of Czech law, Peruvian law and selected institutes and to compare each other. The presented work can be divided into three parts - the first part describing the Czech legislation on termination of employment, the second part examining Peruvian law and the last part containing their mutual comparison, highlighting areas of possible inspiration. The first chapter is devoted to general labour law in the Czech Republic, it describes its concept, principles and functions, the specifics of labour law and its placement in the system of Czech legal order. The second chapter describes the employment relationship, its elements and its origin. The third chapter describes all forms of termination of employment, both by legal action and by legal event. The emphasis is put on termination of employment by the employer, as this is the most problematic way of terminating the employment with the most comprehensive legal regulation. The fourth chapter deals with employment-related institutes. The fifth and the sixth chapters are dedicated to Peruvian legal regulation. As in the Czech section, the first chapter is devoted to general labour law. In this case, the general chapter is grasped in... 133 Shrnutí Cílem této rigorózní práce bylo systematicky popsat způsoby skončení pracovního poměru v českém právním řádu, v peruánském právním řádu a vybrané instituty vzájemně porovnat. Předkládanou práci lze pomyslně rozdělit na tři části - první část popisující českou právní úpravu skončení pracovního poměru, druhou část upravující peruánskou právní úpravu a poslední část obsahující jejich vzájemné srovnání, vyzdvihující oblasti možné inspirace. První kapitola je věnována obecně pracovnímu právu v České republice, popisuje jeho pojem, zásady a funkce, specifika pracovního práva a jeho zasazení do systému českého právního řádu. Druhá kapitola popisuje pracovní poměr, jeho prvky a vznik. Třetí kapitola popisuje všechny způsoby skončení pracovního poměru, jak právním jednáním, tak právní událostí. Je zde kladen důraz na výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jelikož se jedná o nejproblematičtější způsob skončení pracovního poměru s nejobsáhlejší zákonnou úpravou. Čtvrtá kapitola se věnuje institutům souvisejícím se skončením pracovního poměru. Pátá a šestá kapitola jsou věnovány peruánské úpravě. Stejně jako v české části je první z těchto kapitol věnována pracovnímu právu obecně. V tomto případě je obecná kapitola uchopena tak, že popisuje prameny pracovního práva v Peru, dále teorie vzniku... Keywords: skončení pracovního poměru - pracovní právo - pracovní poměr - zaměstnanec - zaměstnavatel - pracovní právo v Peru - skončení pracovního poměru v Peru; employment termination - labour law - employment - employee - employer - Peruvian labour law - employment termination in Peru Available in a digital repository NRGL
Způsoby skončení pracovního poměru v ČR a v Peru

134 Abstract The aim of this rigorosum thesis was to systematically describe the ways of termination of employment from the point of view of Czech law, Peruvian law and selected institutes and to ...

Neumahr, Michaela; Hůrka, Petr; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Domácí násilí (zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska)
Býčková, Michaela; Vanduchová, Marie; Galovcová, Ingrid
2019 - Czech
The aim of this work was to give a complete analysis of the phenomenon of domestic violence, especially from the criminal and criminological point of view. The topic of domestic violence is very wide. I considered necessary to also mention the legal regulation, which can be found in non-punitive legislation. It concerns especially the expulsion, the Act on social services and preliminary measures according to the Act on special proceedings. The introductory chapters define the definition of domestic violence, its specifics and individual types, which are physical, mental, social, sexual and economic violence. Followed by causes of domestic violence, along with the criminological description of the perpetrator, the victim, and the typical syndromes that may be manifested by the victim of domestic violence. Since the Czech Republic is a signatory to many international conventions affecting domestic violence, I have included in this work their basic analysis, with the greatest emphasis placed on the Istanbul Convention. The main part of the work is domestic violence from the perspective of substantive criminal and procedural law. The chapter of substantive law contains typical crimes that are perpetrated in connection with domestic violence. The most typical is the abuse of a person living in a shared... Cílem této práce bylo podat kompletní rozbor fenoménu domácího násilí, a to zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska. Téma domácího násilí je velice široké a pro jeho úplnost jsem považovala za nutné zmínit i právní úpravu, kterou nalezneme v mimotrestních právních předpisech a která se týká zejména vykázání, zákona o sociálních službách a předběžných opatření dle zákona o zvláštních řízení soudních. V úvodních kapitolách je vymezena definice domácího násilí, jeho specifika a jednotlivé druhy, kterými je fyzické násilí, psychické, sociální, sexuální a ekonomické. Následují příčiny domácího násilí spolu s kriminologickým popisem pachatele, oběti a typickými syndromy, které se u oběti domácího násilí mohou projevit. Jelikož je Česká republika signatářem mnoha mezinárodním úmluv, které se domácího násilí dotýkají, zařadila jsem do této práce jejich základní rozbor, přičemž největší důraz je kladen na Istanbulskou úmluvu. Stěžejní částí práce je domácí násilí z pohledu trestního práva hmotného a procesního. Kapitola hmotného práva obsahuje typické trestné činy, které bývají v souvislosti s domácím násilím páchány. Vůbec těmi nejtypičtějšími je týrání osoby žijící ve společném obydlí, týrání svěření osoby, znásilnění, omezování osobní svobody, nebezpečné pronásledování, nebezpečné... Keywords: domácí násilí; násilí; oběť; ochrana oběti; domestic violence; violence; victim; protection of the victim Available in a digital repository NRGL
Domácí násilí (zejména z trestněprávního a kriminologického hlediska)

The aim of this work was to give a complete analysis of the phenomenon of domestic violence, especially from the criminal and criminological point of view. The topic of domestic violence is very wide. ...

Býčková, Michaela; Vanduchová, Marie; Galovcová, Ingrid
Univerzita Karlova, 2019

Postavení státního zástupce v přípravném řízení
Korbelová, Jana; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
The presented work brings a comprehensive view of the state prosecutor's position during the pre-trial proceedings. It uses the knowledge of professional literature and legal regulations, which were extended to those activities that are carried out by the state prosecutor in standard criminal cases, with reference to the practical use of individual institutes, to the authorisation of the state prosecutor and to selective aspects, problematic in nature that results in legal adjustment. The rigorous work is complemented by considerations on selected practical problems arising from the activities of the public prosecutor and consequently on considerations on prepared or considered modifications of legal regulations affecting the activities of the public prosecutor. Part of these considerations is also pointing out the possibility of using process modelling within the public prosecutor's office. The work is divided into nine chapters, which form four logical parts. The first part deals with the historical development of the Public Prosecutor's Office until the adoption of the current Act on the Public Prosecutor's Office, whereas, after 1948, attention has been more focused on the position of prosecutor. The second part contains a general definition of the public prosecutor's office and the... Předkládaná práce přináší ucelený pohled na postavení státního zástupce v průběhu přípravného řízení. Využívá poznatků z odborné literatury a právních předpisů, které byly rozšířeny o ty činnosti, které jsou státním zástupcem ve standardních trestních věcech prováděny, a to s poukazem na praktické využití jednotlivých institutů, na oprávnění státního zástupce i na vybrané problematické aspekty, jež s sebou právní úprava přináší. Zpracovaný přehled doplňují úvahy nad vybranými praktickými problémy vyvstávajícími z činnosti státního zástupce a následně i úvahy nad připravovanými či uvažovanými úpravami právních předpisů dotýkajících se činnosti státního zástupce. Součástí těchto úvah je i poukázání na možnost využití procesního modelování v rámci státního zastupitelství. Práce je rozčleněna do devíti kapitol, které tvoří čtyři logické části. První část se věnuje historickému vývoji státního zastupitelství až do přijetí současného zákona o státním zastupitelství, přičemž po roce 1948 je pozornost již více zaměřena na postavení státního zástupce. Druhá část obsahuje obecné vymezení státního zastupitelství a charakteristiku přípravného řízení jako takového s tím, že součástí je i podkapitola věnující se některým specifikům v rakouském a německém trestním řádu. Hlavní částí je část třetí, která se... Keywords: státní zástupce přípravné řízení dozor trestní řízení; Prosecutor Preliminary criminal proceedings Supervision Criminal proceedings Available in a digital repository NRGL
Postavení státního zástupce v přípravném řízení

The presented work brings a comprehensive view of the state prosecutor's position during the pre-trial proceedings. It uses the knowledge of professional literature and legal regulations, which were ...

Korbelová, Jana; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Compliance programy a jejich užití k ochraně právnických osob před korupcí
Doleček, Michal; Bohuslav, Lukáš; Gřivna, Tomáš
2019 - Czech
Compliance programs and their usage to protect legal entities against corruption English Abstract The main aim of the thesis is to describe the phenomenon of compliance programs and its meaning for corporate entities, since nowadays in the Czech Republic, the criminal compliance takes more dominant part in the corporate culture. Described theme is actual mainly after the legislation changes of the criminal liability act and criminal prosecution against it act n. 418/2011 Sb. made by amendment n. 183/2016 Sb. The new version of the act includes § 8 art. 5, which means, that corporate entity can exculpate its liable criminal behaviour, if it exercises the maximum effort which may be demanded from it to prevent such criminal action. Thesis aims to describe this theme, compare the legal solutions in international scale and suggest possible legal changes for problematic parts of the act de lege ferenda. The first chapter describes corruption and its structure in general and from the perspective of the czech legal system. Corruption and the fight against it is described also from the international point of view. The second chapter adds the description of corrupt criminal offences and states some of consequential definitions needed for work with the term. The third chapter contains the description of corporate... Compliance programy a jejich užití k ochraně právnických osob před korupcí Abstrakt Práce si dává za úlohu popsat pojem compliance programů a analyzovat jejich význam pro praxi, kdy se compliance program stává stále častěji součástí firemní kultury právnických osob. Téma je aktuální především po novelizaci zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim zákonem č. 183/2016 Sb. Tato verze zákona zavádí ustanovení § 8 odst. 5 možnost zproštění odpovědnosti za trestní odpovědnosti, pokud právnická osoba vynaloží veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Práce si tak klade za cíl popsat sledovanou problematiku, srovnat řešení problematiky v mezinárodním měřítku a navrhnout účinná řešení de lege ferenda, která by současnou právní úpravu mohla na základě zkušeností tuzemských i zahraničních vhodně doplnit. První kapitola se věnuje fenoménu korupce, krátkému historickému exkurzu, dělení korupce v obecné rovině i z perspektivy trestního zákoníku. Korupce a boj proti ní je zde také zasazen do mezinárodního rámce. Druhá kapitola doplňuje téma korupce o trestné činy související s korupcí a definuje některé základní pojmy důležité pro práci s tímto pojmem. Třetí kapitola popisuje institut trestní odpovědnosti právnických... Keywords: compliance program; korupce; prevence; compliance program; corruption; prevention Available in a digital repository NRGL
Compliance programy a jejich užití k ochraně právnických osob před korupcí

Compliance programs and their usage to protect legal entities against corruption English Abstract The main aim of the thesis is to describe the phenomenon of compliance programs and its meaning for ...

Doleček, Michal; Bohuslav, Lukáš; Gřivna, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Úloha adrenergní signalizace v adaptivním mechanismu kardioprotekce vyvolané chronickou hypoxií
Hahnová, Klára
2019 - Czech
Cardiovascular diseases are currently one of the most common causes of morbidity and mortality in the Western world. Adaptation to chronic hypoxia can contribute to the improvement of ischemic tolerance of myocardium but exact molecular mechanisms leading to the development of a cardioprotective phenotype are still unclear. There are some indications that point to the possible role of β-adrenergic signaling in these processes. In the first part of the thesis, we examined the effect of protective continuous (CNH; 24 h/day) and nonprotective intermittent (INH; 23 h/day hypoxia, 1 h/day reoxygenation) normobaric hypoxia on β-adrenergic signaling in the right (RV) and left ventricles (LV) of Wistar rats. Both hypoxic models led to decrease in the number of β1-adrenergic receptors (β1-ARs) in the RV. There were no significant changes in β-ARs in LV preparations. Although adenylyl cyclase (AC) activity stimulated through Gs proteins was decreased in the RV and increased in the LV after adaptation to CNH and INH, there were no significant changes in the expression of dominant AC 5/6 isoforms. Expression of Gs proteins was decreased in RV in both hypoxic models. These results suggest that chronic normobaric hypoxia may have a strong effect on myocardial β-adrenergic signaling without differences between... Kardiovaskulární choroby patří v současné době stále k nejčastějším příčinám onemocnění a úmrtí v západním světě. Adaptace na chronickou hypoxii může přispět ke zlepšení ischemické tolerance myokardu, ale přesné molekulární mechanismy vedoucí k vývoji kardioprotektivního fenotypu nejsou stále známé. Existují určité náznaky, které poukazují na možnou úlohu β-adrenergní signalizace v těchto procesech. V první části práce jsme se zaměřili na zkoumání vlivu protektivní kontinuální (CNH; 24 h/d) a neprotektivní intermitentní (INH; 23 h/d hypoxie, 1 h/d reoxygenace) normobarické hypoxie na β-adrenergní signalizaci v pravé (RV) a levé (LV) komoře myokardu potkanů kmene Wistar. Oba hypoxické modely vedly k poklesu exprese β1-adrenergních receptorů (β1-ARs) v RV. Ve vzorcích LV nebyly zjištěny žádné významné změny v β-ARs. Ačkoliv aktivita adenylátcyklázy (AC) stimulovaná Gs proteiny byla po adaptaci na CNH i INH v RV snížená a v LV zvýšená, nedošlo k odhalení významnějších změn v expresi dominantních isoforem AC 5/6. V případě exprese Gs proteinů byl u obou hypoxických modelů odhalen pokles v RV. Tyto výsledky naznačují, že chronická normobarická hypoxie může mít silný vliv na myokardiální β-adrenergní signalizaci bez rozdílů mezi protektivním a neprotektivním modelem hypoxie. V druhé části jsme se... Available in a digital repository NRGL
Úloha adrenergní signalizace v adaptivním mechanismu kardioprotekce vyvolané chronickou hypoxií

Cardiovascular diseases are currently one of the most common causes of morbidity and mortality in the Western world. Adaptation to chronic hypoxia can contribute to the improvement of ischemic ...

Hahnová, Klára
Univerzita Karlova, 2019

Zodpovědnost státu v mezinárodním právu veřejném
Botlóová, Kristína; Faix, Martin
2019 - Slovak
Responsibility of a State in International Public Law Abstract The thesis deals with the history of the responsibility of states in international law, it describes the actions of the UN Security Council in this area. The thesis also focuses on the rules of the existence of international responsibility and their implementation. It describes the relationship between the contractual law and the law of state responsibility, the circumstances excluding wrongfulness, namely vis maior, distress, justification, excuse, error. The thesis also explores the overstepping of competence and the relation of this institute to the responsibility of states in international law. The works of the UN International Law Comission in the area of the responsibility of states for other than unlawful conduct are also among the topics of the thesis. Other phenomena described in this paper are reparation, compensation and responsibility of states in the international law in the context of conduct of individual persons. We also present an overview of the legal frame of the state responsibility and the migrant smuggling, law of responsibility at the open sea, space law and responsibility of states and intelligence gathering. An important insight is dedicated to the question of the state succession into the responsibility for... Zodpovednosť štátu v medzinárodnom práve verejnom Abstrakt Rigorózna práca pojednáva o histórii zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve, popisuje akcie Rady bezpečnosti OSN v tejto problematike. Rozoberá taktiež pravidlá pre vznik medzinárodnej zodpovednosti štátu a ich implementáciu. Práca sa venuje aj vzťahu medzi zmluvným právom a právom zodpovednosti štátov, ako aj okolnostiam vylučujúcim protiprávnosť, menovite sem patrí: vyššia moc, núdza, odôvodnenie, ospravedlnenie, omyl. Zaoberá sa aj prekročením kompetencií a významom tohto inštitútu pri zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve. Práce Komisie OSN pre medzinárodné právo v oblasti zodpovednosti štátov za iné ako protiprávne správanie sú taktiež medzi oblasťami nachádzajúcimi sa v tejto práci. Ďalšie fenomény podchytené v práci sú reparácia, kompenzácia a zodpovednosť štátov v medzinárodnom práve v kontexte činov spáchaných jednotlivcami. Taktiež uvádzame exkurz do právnej úpravy zodpovednosti štátov a pašovania migrantov, právneho režimu zodpovednosti na šírom mori, zodpovednosti v kozmickom práve a pri zhromažďovaní informácií. Dôležitý pohľad je venovaný otázke sukcesie štátov do zodpovednosti za medzinárodne protiprávne konanie - na probléme viazanosti nových štátov, t.j. štátov nástupcov medzinárodne protiprávnym konaním štátu predchodcu sa... Keywords: Sukcesia; zodpovednosť; medzinárodné právo; Succession; responsibility; international law Available in a digital repository NRGL
Zodpovědnost státu v mezinárodním právu veřejném

Responsibility of a State in International Public Law Abstract The thesis deals with the history of the responsibility of states in international law, it describes the actions of the UN Security ...

Botlóová, Kristína; Faix, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Nájem prostoru sloužícího podnikání
Ludvíková, Barbora; Salač, Josef; Thöndel, Alexandr
2019 - Czech
This thesis aims to analyse the applicable legal regulation of lease of commercial premises pursuant to the Act no. 89/2012 Coll., Civil code, as amended, in the context of general practice and with focus on material improvements of leased property. This thesis is divided into 11 chapters, each dealing with different aspects of the examined legal institute. The first two chapters are introductory and pertain to lease in general. The first chapter focuses on the evolution of lease throughout history, spanning from roman law to modern legal codes. The second chapter characterises lease as an obligation in general as it reports on placement of the relevant provisions within the civil code and on the characteristics of lease, which include its subject, yielding it to another for use, its temporariness and consideration. The third chapter deals with the subject of the lease, i.e. commercial premises and their administration in cases of co-ownership and community property of spouses. The following chapter deals with the creation of lease and explores the requirements for a valid and legally binding lease agreement. The fifth chapter considers the temporariness of lease, leases concluded both for indefinite and for definite period of time, leases concluded for an uncommonly long time period and... Předmětem této rigorózní práce je analýza současné právní úpravy nájmu prostoru sloužícího podnikání dle zák. č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to ve vztahu k praxi a se zaměřením na úpravu zhodnocení předmětu nájmu. Práce je členěna do 11 samostatných kapitol zabývajících se jednotlivými aspekty zkoumaného institutu. První dvě kapitoly jsou úvodní a zabývají se nájmem obecně. Nejprve je věnována pozornost vývoji právní úpravy nájmu napříč historií, právem římským počínaje a moderními kodexy konče. Druhá kapitola vymezuje nájem jako právní vztah obecně, tj. co do začlenění právní úpravy v občanském zákoníku a co do jeho pojmových znaků, pod které řadíme předmět nájmu, jeho přenechání do užívání nájemci, dočasnost a úplatnost. Ve třetí kapitole je věnována pozornost předmětu nájmu - prostoru sloužícího podnikání a jeho správě v případě podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů. Následující kapitola se zabývá vznikem nájmu a rozvádí požadavky kladené na nájemní smlouvu. Pátá kapitola se zabývá dočasností nájmu, nájmy na dobu neurčitou a na dobu určitou, nájmy sjednanými na neobvykle dlouhou dobu a prolongací nájmu, ať již ex contractu či ex lege. Předmětem šesté kapitoly je pak možnost zápisu nájmu do veřejného seznamu, resp. do katastru nemovitostí, podmínky... Keywords: nájem; prostor sloužící podnikání; zhodnocení; Lease; Commercial Premises; Material Improvements Available in a digital repository NRGL
Nájem prostoru sloužícího podnikání

This thesis aims to analyse the applicable legal regulation of lease of commercial premises pursuant to the Act no. 89/2012 Coll., Civil code, as amended, in the context of general practice and with ...

Ludvíková, Barbora; Salač, Josef; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases